Yazım Kuralları

Dergiye yayımlanması için gönderilen çalışmalarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

• Makaleler İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır.
• Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde olmalıdır.

Makale gönderirken tam metin içerisinde yazar bilgileri yer almamalıdır.
• Gönderilen metin daha önceden yayımlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmalıdır).
• Bir tezden üretilmiş makalelere uygun başlık altında "Bu Makale xxxxxx XXXX'in "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx" başlıklı Yüksek Lisans/Doktora tezinden hazırlanmıştır." açıklama metni eklenmelidir.
• Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmelidir.
• Metin; aşağıda verilen linkteki sablon kullanılarak hazırlanmalıdır.
• Metnin tamamında 1,15 satır aralığı ve 11 punto calibri (gövde) stili kullanılır. Kenar boşlukları olarak alt ve üstte 2cm, her iki yan da 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun kısımlara yerleştirilerek teslim edilmelidir. Gerektiği durumlarda, resimlerin kaliteli kopyaları (JPG veya TIFF formatında ) ek dosya olarak gönderilmelidir.
• Makalenin başlığı, makalenin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır. Tüm başlıklar kalın yazı tipinde yazılmalıdır.
• Araştırma için sağlanan bireysel veya kurumsal mali desteklerle ilgili teşekkür yazıları makalenin sonunda ayrı bir bölümde yer almalıdır.
• Özet, teşekkür ve referans bölümleri dışında kalan tüm makale bölümlerinde numaralandırma yapılmalıdır. Makale düzenlemesi sırası ile Özet, Makale Ana Metin, Teşekkür (gerekli olması durumunda) ve Referanslar şeklinde yapılmalıdır.
• Matematiksel ifadeler “Denklem Düzenleyicisi” kullanılarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler parantez içinde numaralandırılmalıdır.
• Dipnot kullanan bilimsel yazılarda, dip notlara ilişkin kaynakça makale sonunda ayrıca verilmelidir.
• Etik Kurul İzni ve/veya Yasal/Özel İzin: Makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinlerin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.


Makale aşağıda verilen sırada düzenlenmelidir:
a) Özet: Özet’in uzunluğu en fazla 300 kelime olmalıdır. En az 3 (üç) kelimeden oluşacak anahtar kelimeler yazılmalııdr. Matematiksel ifadeler, şekil ve tablolar özete dâhil edilmemelidir.
b) Ana Metin: Makale, bilimsel bir dille, farklı disiplinlerdeki ispata dayalı bilgiler ve mantıksal tartışmaların birleştirilmesi ile oluşan fikirleri içeren ve makalenin temel amaç ve yaklaşımlarını ifade eden bir giriş bölümü ile başlamalıdır. Bu bölüm tüm okuyucular dikkate alınarak yazılmalıdır. Teknik terimler, semboller ve kısaltmalar makalede ilk kullanıldıklarında tanımlanmalıdır. Tüm bölümler numaralandırılarak aşağıda verilen örnek sıralama ile uyumlu şekilde oluşturulmalıdır.

1. Giriş,
2. Malzeme ve Yöntem,
3. Bulgular,
4. Değerlendirme ve Sonuç.
Ana metin alt başlıklara sahip olabilir. ( 2.1, 2.1.1, ...)

c) Referanslar: Referanslar metin içinde yazar soyadı ve tarih belirtilerek parantez içinde verilir. Tek yazarlı kaynaklar (Boran, 2003), ikiden fazla yazarı olan kaynaklar eğer makale dili İngilizce ise (Day et al., 2011) şeklinde eğer makale dili Türkçe ise (Day vd., 2011) şeklinde, iki yazarlı makaleler ise makale dili göz önünde bulundurularak (Perera and Soares, 2012) veya (Perera ve Soares, 2012) şeklinde gösterilir. Cümleye birden fazla atıf verilecekse kaynaklar makale dili göz önünde bulundurularak (Szlapczynski and Szlapczynska, 2015; Tam et al., 2009) veya (Szlapczynski ve Szlapczynska, 2015; Tam vd., 2009) şeklinde verilir.

Eğer cümle direk referans ile başlıyorsa tek yazarlı kaynaklar için Boran (2003) şeklinde, ikiden fazla yazarı bulunan kaynaklar için makalenin dili göz önünde bulundurularak Day et. al. (2011) veya Day vd. (2011) şeklinde, iki yazarlı makaleler ise makalenin dili göz önünde bulundurularak Perera and Soares (2012) veya Perera ve Soares (2012) şeklinde yazılmalıdır.

i. Makale
Belcher, P. (2002). A sociological interpretation of the COLREGS. Journal of Navigation, 55(02), 213-224.
Bole, A., Wall, A. and Norris, A. (2014). Chapter 10 - Ancillary Equipment Radar and ARPA Manual (Third Edition) (pp. 425-457). Oxford: Butterworth-Heinemann.
Brigham, F. (1972). Ergonomic problems in ship control. Applied Ergonomics, 3(1), 14-19.

ii. Kitap
Aybars N., Şahin B., (1995). Enerji Maliyeti, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul.

iii. Tez
Usta, O. (2018). Gemi Pervanelerinde Kavitasyon ve Kavitasyon Erozyonu Modellemesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh. ABD, Doktora Tezi.

iv. Konferans
Lušić, Z. and Erceg, T. (2008). A Contribution to the Analysis of Maritime Accidents with Catastrophic Consequence. Paper presented at the 15th TIEMS Annual Conference, Manila, Philippines, November 13-16, 2018.

v. İnternet Sitesi
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, İstatistik Bilgi Sistemi.
https://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/istatistik_kabotaj.aspx [Online] [Erişim 19.02.2018]

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için kontrol listesi
Makaleler eksiksiz olmalı ve şunları kapsamalıdır:
Editöre sunum sayfası,
Kapak sayfası,
Yazı bölümleri,
Türkçe ve İngilizce başlık,
Özet (en fazla 300 sözcük) (Türkçe ve İngilizce),
Anahtar sözcükler (en az 3) (Türkçe ve İngilizce),
Uygun bölümlere ayrılmış makale,
Dergi yazı kurallarına uygun olarak hazırlanmış kaynaklar listesi,
Bütün şekil, tablo ve grafikler.

Tüm yazarlarca imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu'nun dergi sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız

Makale yazım kuralları için tıklayınız