Amaç ve Kapsam

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), eğitim ile ilgili alanlardaki teorik ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel bir dergidir.

Gazi Üniversitesinin yayını olan ve 1985 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yayın hayatına devam eden GEFAD, kuruluş amaçları doğrultusunda ülkemizde ve dünyada yapılan bilimsel gelişmelerin takip edilebileceği bir zemin oluşturarak eğitim alanına bilimsel katkılar yapmayı hedeflemektedir. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi eğitim sisteminin gelişimine ve sorunlarına çözüm bulma potansiyeline sahip, nitelikli bilimsel çalışmaların okuyucularla buluştuğu ücretsiz bir dergidir. GEFAD, 21. yüzyılda her bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazanabileceği bir eğitim sisteminin oluşmasına hizmet etmek; kuramsal ve uygulamalı alanlardaki nitelikli çalışmalara destek olmak amacındadır. Ayrıca okul öncesi eğitiminden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara uygulanabilir ve somut çözüm önerileri sunan, öğretmenlerin, eğitimcilerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmalara yer vermektedir. 

GEFAD Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 (üç) kez yayımlanmaktadır. GEFAD Editörler Kurulu gerekli gördüğü takdirde belirlediği başlıklarda özel sayı çıkarma yetkisine sahiptir. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce yazılabilir. Her iki dilde kısa özet ve makalenin yazılmadığı dilde uzun özet yer alır. GEFAD metin içi ve kaynakçada APA kurallarını kullanır. Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.  GEFAD’a gönderilen makaleler intihal tarama programı ile taranır. Editörler Kurulu kararınca benzeme oranı üst sınırı %20 olarak kabul edilmiştir. Bu değerin üzerinde benzeme oranı olan makaleler doğrudan reddedilir. Ayrıca, bir makale Editörler Kurulu veya Alan Editörü kararı ile hakem inceleme süreci başlamadan ya da GEFAD’ ın makale şablonuna uymaması durumunda değerlendirmeye alınmadan reddedilir. Süreç ön kontrol aşamasından sonra hakemlerin değerlendirme aşaması ve olumlu raporlandırılan makalelerin yayımlanması şeklindedir.

Yazarlar makaleleri ile ilgili “Telif Hakkı Devir Formunu” eksiksiz bir şekilde doldurup ıslak imza ile imzalarlar. Bu form ile birlikte GEFAD’a gönderilen makalelerin yayın hakları Gazi Üniversitesine devredilmiş olur.

 

GEFAD kapsamında bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi alanlarındaki araştırma makaleleri ile derleme yazıları yayınlanır.

Amaçları doğrultusunda, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin odağında;

 • Öğretmenlerin meslek hayatlarındaki sorunlara çözüm önerileri sunan ve gelişimlerini sağlayan,

 • Okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ile yükseköğretim kademelerindeki eğitim problemlerini inceleyen, çözüm önerileri geliştiren,

 • Ülkemizdeki eğitim politikalarının kuramsal ve uygulama alanlarındaki sorunlarını, gelişimlerini irdeleyen, kuram ile uygulama arasında köprü olan,

 • Eğitimin tüm kademelerindeki paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, akademisyen, yayıncı, eğitim planlayıcısı vb.) sorunlarını ve gelişimlerini araştıran,

 • Güncel uluslararası eğitim sistemlerini irdeleyen ve Türkiye’deki eğitim sistemi ile karşılaştıran,

 • Eğitimin tüm kademelerindeki öğrencilerin bireysel, eğitsel, kariyer planlama yoluyla mesleki ve sosyal gelişimlerine etki edebilen,

 • Yeni eğitsel modellerin geliştirildiği ve değerlendirildiği,

 • Eğitimin teknoloji ile entegrasyonunu irdeleyen, inceleyen ve yeni yaklaşımlar geliştiren,

 • Disiplinler arası,

 • Yeni bir ölçek geliştirme, uyarlama ile eğitsel ölçme araçlarının geliştirildiği ve kullanışlılığının sınandığı,

 • Eğitim sorunları üzerine kuramsal ve uygulamaya yönelik model önerilerinde bulunan çalışmalar yer almaktadır.

 • Yaşam boyu öğrenme, hizmet içi eğitim gibi örgün eğitim dışındaki konular hakkında da bilimsel nitelikte çalışmalara da yer verilmektedir.Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık