Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği ’nin (ÇMSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2018, Cilt: 38 Sayı: 3, 1143 - 1172, 30.12.2018
https://doi.org/10.17152/gefad.378128

Öz

Çocuklarda çok erken
dönemlerde başlayan matematik gelişimi, okul öncesi dönem matematik
etkinlikleriyle desteklenmektedir. Çocukları merkeze alarak onların ilgileri
doğrultusunda yapılandırılan etkinlikler eğitim sürecinin de etkili olmasını
sağlamaktadır. Eğitim etkili olmasının anahtarı çocuğun yaptığı etkinliği
sevmesidir. Bu araştırma ‘Çocuklar İçin
Matematiği Sevme Ölçeği (ÇMSÖ) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması’ amacıyla
yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında Kahramanmaraş Onikişubat İlçesinde resmi bağımsız anaokullarında eğitim
alan 54-60 ay ve 61-66 ay aralığında bulunan 50 kız 50 erkek olmak üzere toplam
100 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden
faydalanılmıştır. Araştırmanın
amacına ulaşabilmek için ‘Çocuklar için
Matematiği Sevme Ölçeği (ÇMSÖ)’ geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve
güvenirlik hesaplamaları için SPSS 22 istatistik paket programından
yararlanılmıştır. Ölçeğin geçerliğini hesaplamak için kapsam ve yapı
geçerliliğine bakılmış ve açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin
güvenirliğini hesaplamak için test tekrar test yöntemi uygulanmış ve İç
tutarlılık katsayısına (Cronbach Alpha) bakılmış; her madde için ayrı ayrı
madde madde ayırt edicilik katsayıları hesaplanmıştır. Uygulamada yaş grubunun
küçük olması ve verilen cevapların tutarlılığının ölçülmesi amacıyla aynı ölçek
için 15 gün aralıkla ön-test ve son-test yapılmıştır. Yapılan analizler ‘Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği
(ÇMSÖ)’nin 54-66 aylık çocuklar için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı
olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Kaynakça

 • KAYNAKLAR Anthony, G.&Walshaw,M.(2009). Mathematics education in the early years: Building bridges. Contemporary Issues in Early Childhood, 10(2), 107-121. http://dx.doi.org/10.2304/ciec.2009.10.2.107
 • Aubrey, C., Dahl, S. &Godfrey, R. (2006). Early mathematics development and later achievement: Further evidence. Mathematics Education Research Journal,18(1),27-46.
 • Aunio, P.&Niemivirta, M.(2010).Predicting children's mathematical performance in grade one by early numeracy. Learning and Individual Differences, 20(5),427–435.
 • Baranek, L.K. (1996). The effect of rewards and motıvatıon on student achıevement (Master’s thesis). Grand Valley State University, USA.
 • Berhenge, A.L.(2013). Motivation, self-regulation, and learning in preschool. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Michigan: USA.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegema Yayıncılık: Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chen, J-Q., McCray,J. ,Adams,M.&Leow,C.(2014). A survey study of early childhood teachers’ beliefs and confidence about teaching early math. Early Childhood Education Journal, 41(6),1-13.
 • Clements, D. H., & Conference Working Group. (2004). Part 1: Major themes and recommendations. In D. H. Clements, J. Sarama, & A.-M. DiBiase (Eds.), Engaging young children in Mathematics: Standards for early childhood mathematics education, pp. 7–76. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Clements, D.H. &Sarama, J. (2014). Learning and teaching early math (2. Ed.) Routledge: NY.
 • Collett, E. (2015). You have a choice: the power of options in the ıntrinsic motivation of kindergarten students. Rising Tide,8,1-19.
 • Copple, C, & Bredekamp, S. (Eds.). (2009). Developmentally appropriate practice in early childhood programs: Serving children from birth through age 8. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
 • Çoban, A. (2002, Eylül). Matematik dersinin ilköğretim programları ve liselere giriş sınavları açısından değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuştur, ODTÜ, Ankara.
 • Dağlıoğlu, H.E., Dağlı, H. & Kılıç, N.M. (2014). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının matematik eğitimi dersine karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. YILDIZ International Conference On Educational Research And Social Sciences Proceedings Book, 293-304, Ankara: Pegem Akademi.
 • Dunphy, E., Dooley, T., Shiel, G., Butler, D., Corcoran, D., Ryan, M…Perry, B. (2014). Mathematics in early childhood and primary education (3–8 years): definitions, theories, development and progression (Research Report No. 17). Dublin: National Council for Curriculum and Assessment.
 • Dunst, C.J.& Raab,M. (2013). Everyday child language learning tools: checklist and guidelines for ıdentifying young children’s ınterests. (No:3). http://www.cecll.org/download/ECLLTools_3.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarına drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güven, Y. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının sezgisel matematik yeteneklerinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(28), 389-395.
 • Fırat, Z.S. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin doğal matematik dilini kullanımlarına ilişkin görüşleri ile uygulamalarının karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fischer,P. H. (2004). Early math ınterest and the development of math skılls: an understudıed relationshıp (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Massachusetts Amherst:USA.
 • Gifford,S. (2005). Teaching mathematics 3-5: developing learning in the foundation stage. Open University Press:England.
 • Ginsburg, H. P., Cannon, J., Eisenband, J. G., & Pappas, S. (2006). Mathematical thinking and learning. In K. McCartney & D. Phillips (Eds.), Handbook of Early Child Development (pp. 208-229). Oxford, England: Blackwell.
 • Johnston, J. (2005). Early explorations in science. England: Open University Press McGraw-Hill International.
 • Jordan, N. C., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and third grades. Learning and Individual Differences, 20, 82– 88.
 • Karataş, İ., Güven,B. & Arslan,S. (2017).İnvestigating of pre-school Teachers’ beliefs about mathematics education in terms of their experience ans structure of their education. Eurasia Journal of Mathematics,13(1),673-689.
 • Kesicioğlu O.S.& Alisinanoğlu F. (2013). Okul öncesi dönem çocukların okul dışı informal matematik öğrenme süreçleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 671-685.
 • KMCG, (2009), Kindergarten mathematics curriculum guide. Newfoundland:Labrador.
 • Lee,J.S.& Ginsburg,H.P.(2007). Preschool teachers' beliefs about appropriate early literacy and mathematics education for low- and middle-socioeconomic status children. Early Education and Development,18(1), 111-143.
 • Libertus, M., Feigenson, L., Halberda, J. (2013). Numerical approximation abilities correlate with and predict informal but not formal mathematics abilities. Journal of Experimental Child Psychology, 116(4), 829-838.
 • McGrath C. (2010). Supporting early mathematical development. Routledge: USA.
 • Mokrova,I.L. (2012). Motıvatıon at preschool age and subsequent school success: role of supportıve parentıng and chıld temperament. . (Unpublished Doctoral Dissertation). The University of North Carolina:USA.
 • Mononen, R.,Aunio,P.,&Koponen, T. (2014). Investigating rightstart mathematics kindergarten ınstruction in Finland. Journal of Early Childhood Education Research, 3(1) 2-26.
 • Morgan,P.L., Farkas,G., &Wu,Q. (2009). Five Year growth trajectories of kindergarten children with learning difficulties in mathematics. Journal of Learning Disabilities, 42, 306–321.
 • National Association for the Education of Young Children,(NAEYC),(2002). Early childhood mathematics: promoting good beginnings. Available: https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/position-statements/psmath.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), (2000). Principles avd Standarts for school matmematics, NCTM:USA.
 • Sarama, J. & Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: learning trajectories for young children. New York: Routledge.
 • Tella,A. (2007). The impact of motivation on student’s academic achievement and learning outcomes in mathematics among secondary school students in Nigeria. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(2), 149-156.
 • Thompson, R. A. (2002). “The Roots of school readiness in social and emotional development,” The Kauffman Early Education Exchange, 1, 8–29.
 • Tucker, K. (2010). Mathematics through play in early years (2. Eds.) SAGE:London.
 • TUİK, (2012). Gelir ve yaşam koşulları araştırması mikro veri seti (Kesit)2012. http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/GYKA_2012/turkce/metaveri/siiniiflamalar/index.html sayfasından erişilmiştir.
 • Uyanık Balat, G. (2010). Fen nedir ve çocuklar feni nasıl öğrenir?. B. Akman, G. Uyanık Balat & T. Güler (Editörler), Okul öncesi dönemde fen eğitimi içinde (s. 1-17). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yılmaz, B. (2015). 48-60 Aylık Çocuklar için Erken Sayı Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. Pamukkale Üniversitesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Toplam 45 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice Dağlı

H. Elif Dağlıoğlu

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 38 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Dağlı, H., & Dağlıoğlu, H. E. (2018). Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği ’nin (ÇMSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 1143-1172. https://doi.org/10.17152/gefad.378128
AMA Dağlı H, Dağlıoğlu HE. Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği ’nin (ÇMSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. GEFAD. Aralık 2018;38(3):1143-1172. doi:10.17152/gefad.378128
Chicago Dağlı, Hatice, ve H. Elif Dağlıoğlu. “Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği ’nin (ÇMSÖ) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38, sy. 3 (Aralık 2018): 1143-72. https://doi.org/10.17152/gefad.378128.
EndNote Dağlı H, Dağlıoğlu HE (01 Aralık 2018) Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği ’nin (ÇMSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 3 1143–1172.
IEEE H. Dağlı ve H. E. Dağlıoğlu, “Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği ’nin (ÇMSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, GEFAD, c. 38, sy. 3, ss. 1143–1172, 2018, doi: 10.17152/gefad.378128.
ISNAD Dağlı, Hatice - Dağlıoğlu, H. Elif. “Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği ’nin (ÇMSÖ) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38/3 (Aralık 2018), 1143-1172. https://doi.org/10.17152/gefad.378128.
JAMA Dağlı H, Dağlıoğlu HE. Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği ’nin (ÇMSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. GEFAD. 2018;38:1143–1172.
MLA Dağlı, Hatice ve H. Elif Dağlıoğlu. “Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği ’nin (ÇMSÖ) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 38, sy. 3, 2018, ss. 1143-72, doi:10.17152/gefad.378128.
Vancouver Dağlı H, Dağlıoğlu HE. Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği ’nin (ÇMSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. GEFAD. 2018;38(3):1143-72.