Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz
BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitim Programını Geriye Doğru Tasarlamak: Anlamaya Dayalı ve Öğrenme Çıktısı Odaklı Tasarım

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 1931 - 1962, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1299845

Öz

Anlamaya dayalı tasarım, istenilen sonuçları yazmaya öncelik tanıyan, devamında öğrenme kanıtlarını ortaya koyan ve son olarak öğrenme planını ve yöntemini belirleyen, geriye doğru tasarım olarak isimlendirilen bir süreci içine alan eğitim programı ve öğretim tasarımı modelidir. Geriye doğru tasarım düşüncesinde sürecin sonundaki hedefler göz önünde bulundurarak sondan başa doğru planlama yapılır. Öğrenme çıktısı odaklı eğitimde de benzer şekilde, öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin sonunda, bilmeleri ve yapabilmeleri için gerekli olan tüm unsurlara odaklanılır ve organize edilir. Çalışmada, öğrenme çıktısı odaklı eğitim ve geriye doğru tasarlama anlayışları açıklanmış, geriye doğru tasarımın ileri doğru tasarım ve merkezi tasarım ile arasındaki farklılıkları ortaya konmuş ve anlamaya dayalı tasarlama şablonlarını incelenerek uygulama için rehberlik edecek bilgiler verilmiştir. Araştırma, derleme çalışması kapsamında alanyazın tarama tekniğinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda alanda yayınlanmış orijinal çalışmalar sistemli bir şekilde taranmış, değerlendirilmiş ve sentezlenerek birleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda geriye doğru tasarımın günümüz eğitim amaç ve anlayışı ile uygun olduğu ve hem K-12 düzeyinde hem de yükseköğretim kurumlarında kullanılmasının fayda sağlayacağı yönünde kanıya ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akbaş, O. ve Duman, S. N. (2018). Tasarım yoluyla anlama (understanding by design) bağlamında eğitim programlarında sondan başa doğru tasarım ve büyük fikre odaklanma. IMCOFE, 4- 6 September 2018 Roma İtalya.
 • Baştürk, Ş. Ogur, E. ve Şahin, E. (2022). Investigation of Turkish as A Foreign Language Instructors’ Perception Towards Lesson Plans. International Journal of Education and Literacy Studies, 10(3).
 • Biggs, J. (2014). Constructive alignment in university teaching. HERDSA News, 36(3), 5-6.
 • Bilsel, A. (2021). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi uygulama çalışmaları raporu (2014-2021). https://www.ciu.edu.tr/ sites/default/files/2022-06/ AKTS_raporu_2021.pdf
 • Bowen, R. S. (2017). Understanding by design. Vanderbilt University Center for Teaching. Retrieved [todaysdate] from https://cft.vanderbilt.edu/understanding-by-design/.
 • Brandt, R. (1994). Foreword comments from the field. Outcome-based education: Critical ıssues and answers. American Association of School Administrators.
 • Bruner, J. S. (2021). Eğitim süreci. (Çev. M. Emir Rüzgar). Pegem Akademi.
 • Çetin, Ş. ve Çetin, F. (2019). Öğretmen adaylarının öğretimi planlamaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(1), 158-174.
 • Covey, S. R. (2002). Etkili insanların yedi alışkanlığı. Varlık Yayınları.
 • Dack, H., and Merlin-Knoblich, C. (2019). Improving classroom guidance curriculum with understanding by design. Professional Counselor, 9(2), 80-99.
 • Ellis, K. (2015). Eğitim programı modelleri. (Çev. Ed. Asım Arı). Eğitim Yayınevi.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde Program Geliştirme. Meteksan Yayıncılık.
 • Gagne, R. (1985). The conditions of learning and theory of instruction. Holt, Rinehart and Winston, Inc.,
 • Gürbüz, Ö., Koçak, F. K., ve Yurtseven, N. (2022). Ubd temelli gelişimsel yaklaşım uygulamalarının matematik dersi öğrenci başarısına etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 51(233), 581-601.
 • Graff, N. (2011). An effective and agonizing way to learn: backwards design and new teachers preparation for planning curriculum. Teacher Education Quarterly, 38(3), 151-168.
 • Ireland, S. (2023). Geriye doğru tasarım. https://www.academia.edu/ 38226551/
 • Keevy, J. and Chakroun, B. (2015). Level-setting and recognition of learning outcomes: The use of level descriptors in the twenty-first century. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
 • Kızıklı, G., ve Ekici, G. (2023). Yükseköğretim düzeyinde hazırlanan ders izlencelerinin kuramsal temelleri ve ders izlencesi önerisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(1), 109-145.
 • Küçükahmet, L. (2009). Öğretim ilke ve yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Leung C (2012) Outcomes-based language teaching. In: Burns A, Richards JC (eds) The Cambridge Guide to Pedagogy and Practice in Language Teaching. New York: Cambridge University Press,
 • Lopez, C. J., & Mason, E. C. (2017). School counselors as curricular leaders: A content analysis of ASCA lesson plans. Professional School Counseling, 21(1b), 2156759X18773277.
 • Lumbreras Jr, R. And Rupley, W. H. (2020). Pre-service teachers application of understanding by design in lesson planning. International Journal of Evaluation and Research in Education, 9(3), 594-599.
 • McTighe, J. (2013). What is understanding by design? Author Jay McTighe explains. https://www.youtube.com/ watch?v=d8F1SnWaIfE
 • McTighe, (2019). The fundamentals of backward planning. September 1, 2019 Vol. 77. No. 1. https://www.ascd.org/el/articles/the-fundamentals-of-backward-planning.
 • McTighe, J. and Willis, J. (2019). Upgrade your teaching: Understanding by design meets neuroscience. ASCD.
 • McTighe, J. (2021). Understanding by design. https://www.teacherspd.net/episode-63-how-to-set-desired-learning-results/Episode 63 How to set desired learning results – TeachersPD
 • Saunders, L. and Wong, M. A. (2020). Instruction in libraries and information centers: An introduction. Wındsor & Downs Press Champaıgn, Illinois,
 • Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of business research, 104, 333-339.
 • Spady, W. G. (1994). Outcome-based education: Critical ıssues and answers. American Association of School Administrators.
 • Ocriciano, M. (2021). Backwards design for course and school (re)development. https://www.modernenglishteacher.com/ backwards-design-for-course-and-school-re-development
 • Ramsden P. (2015). Preface: Learning to Teach in Higher Education. https://paulramsden48. wordpress.com/biography/
 • Reynolds, H. L. and Kearns, K. D. (2017). A planning tool for incorporating backward design, active learning, and authentic assessment in the college classroom. College Teaching, 65(1), 17-27.
 • Richards, J. C. (2013). Curriculum approaches in language teaching: Forward, central, and backward design. Relc Journal, 44(1), 5-33.
 • Rose, T. (2016). Ortalamanın Sonu. Paloma Yayınevi.
 • Scales, P., Briddon, F. and Senior, L. (2017). Yaşam boyu öğrenme ve öğretim (Çeviren: Ülkü Köymen).Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Thaler, R. H., ve Sunstein, C. R. (2021). Dürtme: Sağlık, zenginlik ve mutlulukla ilgili kararları uygulamak. İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Trinter, C. P. and Hughes, H. E. (2021). Teachers as curriculum designers: Inviting teachers into the productive struggle. RMLE online, 44(3), 1-16.
 • Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. Human resource development review, 4(3), 356-367.
 • Tyler, R. W. (2014). Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri. (Çeviren Emir Rüzgar ve Berna Aslan). Pegem Akademi
 • Uluçinar, U. (2021). Findings of qualitative studies on understanding by design: A Meta-Synthesis. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 11(2), 167-194.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Alkım Yayınları.
 • Wiese, J. L. (2009). Backward planning: Examining consequences of planning direction for motivation. (Unpublished Doctorate Doctoral Dissertation). Wilfred Laurier University, Ontario, Canada.
 • Wiese, J., Buehler, R., and Griffin, D. (2016). Backward planning: Effects of planning direction on predictions of task completion time. Judgment and Decision Making, 11(2), 147-167.
 • Wiggins, G. (2012). What is UbD? Grant Wiggins answers, with video cases. https://www.youtube.com/watch?v=WsDgfC3SjhM
 • Wiggins, G. and McTighe, J. (2005). Understanding by design (2e). Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
 • Yurtseven, N. (2016). Yabancı dil öğretiminde eylem araştırmasına dayalı UbD (anlamaya dayalı tasarım) uygulamalarının öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki yansımalarının incelenmesi. Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yurtseven, N. ve Doğan, S. (2018). Okul öncesi öğretimde UbD uygulamaları: Öğretmen ve öğrenci perspektifinden yansımalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 656-671.

Planning Curriculum with Backward Design: Understanding by Design and Learning Outcome-Based Design

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 1931 - 1962, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1299845

Öz

Understanding by design is an instructional and curriculum design model that includes a process called backward design, which puts the desired results and evaluation first, then reveals the learning evidence and finally determines the learning plan and method. Backward design thinking starts by considering the goals at the end of the process and planning is done from the end to the beginning. Similarly in learning outcome-oriented education, all the elements necessary for students to know and be able to do at the end of their learning experience are focused and organized. In the study, learning outcome-oriented education and backward design concepts are explained, the differences between backward design and forward design and central design are revealed, and understanding by design templates are examined and information that will guide the application is given. In the research, literature review technique was used within the scope of the review study. For the purposes of the study, the original studies published in the field were systematically scanned, evaluated and synthesized and combined. At the end of the study, it was concluded that the backward design is suitable for today's educational goals and understanding, and it will be beneficial to use it both at the K-12 level and in higher education institutions.

Kaynakça

 • Akbaş, O. ve Duman, S. N. (2018). Tasarım yoluyla anlama (understanding by design) bağlamında eğitim programlarında sondan başa doğru tasarım ve büyük fikre odaklanma. IMCOFE, 4- 6 September 2018 Roma İtalya.
 • Baştürk, Ş. Ogur, E. ve Şahin, E. (2022). Investigation of Turkish as A Foreign Language Instructors’ Perception Towards Lesson Plans. International Journal of Education and Literacy Studies, 10(3).
 • Biggs, J. (2014). Constructive alignment in university teaching. HERDSA News, 36(3), 5-6.
 • Bilsel, A. (2021). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi uygulama çalışmaları raporu (2014-2021). https://www.ciu.edu.tr/ sites/default/files/2022-06/ AKTS_raporu_2021.pdf
 • Bowen, R. S. (2017). Understanding by design. Vanderbilt University Center for Teaching. Retrieved [todaysdate] from https://cft.vanderbilt.edu/understanding-by-design/.
 • Brandt, R. (1994). Foreword comments from the field. Outcome-based education: Critical ıssues and answers. American Association of School Administrators.
 • Bruner, J. S. (2021). Eğitim süreci. (Çev. M. Emir Rüzgar). Pegem Akademi.
 • Çetin, Ş. ve Çetin, F. (2019). Öğretmen adaylarının öğretimi planlamaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(1), 158-174.
 • Covey, S. R. (2002). Etkili insanların yedi alışkanlığı. Varlık Yayınları.
 • Dack, H., and Merlin-Knoblich, C. (2019). Improving classroom guidance curriculum with understanding by design. Professional Counselor, 9(2), 80-99.
 • Ellis, K. (2015). Eğitim programı modelleri. (Çev. Ed. Asım Arı). Eğitim Yayınevi.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde Program Geliştirme. Meteksan Yayıncılık.
 • Gagne, R. (1985). The conditions of learning and theory of instruction. Holt, Rinehart and Winston, Inc.,
 • Gürbüz, Ö., Koçak, F. K., ve Yurtseven, N. (2022). Ubd temelli gelişimsel yaklaşım uygulamalarının matematik dersi öğrenci başarısına etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 51(233), 581-601.
 • Graff, N. (2011). An effective and agonizing way to learn: backwards design and new teachers preparation for planning curriculum. Teacher Education Quarterly, 38(3), 151-168.
 • Ireland, S. (2023). Geriye doğru tasarım. https://www.academia.edu/ 38226551/
 • Keevy, J. and Chakroun, B. (2015). Level-setting and recognition of learning outcomes: The use of level descriptors in the twenty-first century. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
 • Kızıklı, G., ve Ekici, G. (2023). Yükseköğretim düzeyinde hazırlanan ders izlencelerinin kuramsal temelleri ve ders izlencesi önerisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(1), 109-145.
 • Küçükahmet, L. (2009). Öğretim ilke ve yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Leung C (2012) Outcomes-based language teaching. In: Burns A, Richards JC (eds) The Cambridge Guide to Pedagogy and Practice in Language Teaching. New York: Cambridge University Press,
 • Lopez, C. J., & Mason, E. C. (2017). School counselors as curricular leaders: A content analysis of ASCA lesson plans. Professional School Counseling, 21(1b), 2156759X18773277.
 • Lumbreras Jr, R. And Rupley, W. H. (2020). Pre-service teachers application of understanding by design in lesson planning. International Journal of Evaluation and Research in Education, 9(3), 594-599.
 • McTighe, J. (2013). What is understanding by design? Author Jay McTighe explains. https://www.youtube.com/ watch?v=d8F1SnWaIfE
 • McTighe, (2019). The fundamentals of backward planning. September 1, 2019 Vol. 77. No. 1. https://www.ascd.org/el/articles/the-fundamentals-of-backward-planning.
 • McTighe, J. and Willis, J. (2019). Upgrade your teaching: Understanding by design meets neuroscience. ASCD.
 • McTighe, J. (2021). Understanding by design. https://www.teacherspd.net/episode-63-how-to-set-desired-learning-results/Episode 63 How to set desired learning results – TeachersPD
 • Saunders, L. and Wong, M. A. (2020). Instruction in libraries and information centers: An introduction. Wındsor & Downs Press Champaıgn, Illinois,
 • Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of business research, 104, 333-339.
 • Spady, W. G. (1994). Outcome-based education: Critical ıssues and answers. American Association of School Administrators.
 • Ocriciano, M. (2021). Backwards design for course and school (re)development. https://www.modernenglishteacher.com/ backwards-design-for-course-and-school-re-development
 • Ramsden P. (2015). Preface: Learning to Teach in Higher Education. https://paulramsden48. wordpress.com/biography/
 • Reynolds, H. L. and Kearns, K. D. (2017). A planning tool for incorporating backward design, active learning, and authentic assessment in the college classroom. College Teaching, 65(1), 17-27.
 • Richards, J. C. (2013). Curriculum approaches in language teaching: Forward, central, and backward design. Relc Journal, 44(1), 5-33.
 • Rose, T. (2016). Ortalamanın Sonu. Paloma Yayınevi.
 • Scales, P., Briddon, F. and Senior, L. (2017). Yaşam boyu öğrenme ve öğretim (Çeviren: Ülkü Köymen).Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Thaler, R. H., ve Sunstein, C. R. (2021). Dürtme: Sağlık, zenginlik ve mutlulukla ilgili kararları uygulamak. İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Trinter, C. P. and Hughes, H. E. (2021). Teachers as curriculum designers: Inviting teachers into the productive struggle. RMLE online, 44(3), 1-16.
 • Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. Human resource development review, 4(3), 356-367.
 • Tyler, R. W. (2014). Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri. (Çeviren Emir Rüzgar ve Berna Aslan). Pegem Akademi
 • Uluçinar, U. (2021). Findings of qualitative studies on understanding by design: A Meta-Synthesis. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 11(2), 167-194.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Alkım Yayınları.
 • Wiese, J. L. (2009). Backward planning: Examining consequences of planning direction for motivation. (Unpublished Doctorate Doctoral Dissertation). Wilfred Laurier University, Ontario, Canada.
 • Wiese, J., Buehler, R., and Griffin, D. (2016). Backward planning: Effects of planning direction on predictions of task completion time. Judgment and Decision Making, 11(2), 147-167.
 • Wiggins, G. (2012). What is UbD? Grant Wiggins answers, with video cases. https://www.youtube.com/watch?v=WsDgfC3SjhM
 • Wiggins, G. and McTighe, J. (2005). Understanding by design (2e). Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
 • Yurtseven, N. (2016). Yabancı dil öğretiminde eylem araştırmasına dayalı UbD (anlamaya dayalı tasarım) uygulamalarının öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki yansımalarının incelenmesi. Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yurtseven, N. ve Doğan, S. (2018). Okul öncesi öğretimde UbD uygulamaları: Öğretmen ve öğrenci perspektifinden yansımalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 656-671.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Program Tasarımı
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oktay AKBAŞ 0000-0001-7252-0660

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA AKBAŞ, O. (2023). Eğitim Programını Geriye Doğru Tasarlamak: Anlamaya Dayalı ve Öğrenme Çıktısı Odaklı Tasarım. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(3), 1931-1962. https://doi.org/10.17152/gefad.1299845
AMA AKBAŞ O. Eğitim Programını Geriye Doğru Tasarlamak: Anlamaya Dayalı ve Öğrenme Çıktısı Odaklı Tasarım. GEFAD. Aralık 2023;43(3):1931-1962. doi:10.17152/gefad.1299845
Chicago AKBAŞ, Oktay. “Eğitim Programını Geriye Doğru Tasarlamak: Anlamaya Dayalı Ve Öğrenme Çıktısı Odaklı Tasarım”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43, sy. 3 (Aralık 2023): 1931-62. https://doi.org/10.17152/gefad.1299845.
EndNote AKBAŞ O (01 Aralık 2023) Eğitim Programını Geriye Doğru Tasarlamak: Anlamaya Dayalı ve Öğrenme Çıktısı Odaklı Tasarım. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 3 1931–1962.
IEEE O. AKBAŞ, “Eğitim Programını Geriye Doğru Tasarlamak: Anlamaya Dayalı ve Öğrenme Çıktısı Odaklı Tasarım”, GEFAD, c. 43, sy. 3, ss. 1931–1962, 2023, doi: 10.17152/gefad.1299845.
ISNAD AKBAŞ, Oktay. “Eğitim Programını Geriye Doğru Tasarlamak: Anlamaya Dayalı Ve Öğrenme Çıktısı Odaklı Tasarım”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43/3 (Aralık 2023), 1931-1962. https://doi.org/10.17152/gefad.1299845.
JAMA AKBAŞ O. Eğitim Programını Geriye Doğru Tasarlamak: Anlamaya Dayalı ve Öğrenme Çıktısı Odaklı Tasarım. GEFAD. 2023;43:1931–1962.
MLA AKBAŞ, Oktay. “Eğitim Programını Geriye Doğru Tasarlamak: Anlamaya Dayalı Ve Öğrenme Çıktısı Odaklı Tasarım”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 3, 2023, ss. 1931-62, doi:10.17152/gefad.1299845.
Vancouver AKBAŞ O. Eğitim Programını Geriye Doğru Tasarlamak: Anlamaya Dayalı ve Öğrenme Çıktısı Odaklı Tasarım. GEFAD. 2023;43(3):1931-62.