Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

COVID-19 Salgını Sürecinde EBA Platformu Üzerinden Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimlere İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 1687 - 1714, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1336732

Öz

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) aracılığıyla öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulmuş bir çevrimiçi eğitim platformudur. Barındırdığı içeriklerle birlikte öğrenci takibi, canlı dersler, ölçme değerlendirme etkinlikleri gibi özellikleri ile eğitime destek sunmaktadır. Salgın ve afet dönemlerinde ise tüm yurt çapında eğitimin verildiği başlıca adrese dönüşerek eğitimin sürdürülebilmesi için aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı Covid-19 Pandemi sürecinde, EBA platformunu uzaktan eğitim sunmak için kullanan ilkokul öğretmenlerinin deneyimlerine ilişkin görüşlerini almaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Uygun örnekleme yöntemi kullanılan çalışmanın katılımcılarını çeşitli okullarda görev yapan 49 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları öğretmenlerin pandemi sonrasında EBA kullanımının arttığını, pandemi öncesine kıyasla EBA’ya daha olumlu bir bakış sergilediklerini göstermektedir. İçeriklerin niteliği, sayısı, konulara göre dengeli dağılımı, ölçme değerlendirme etkinliklerinin sayısı, canlı derslerin niteliği gibi pek çok özelliği ile pandemi döneminde önemli bir görev üstlenen EBA’nın geliştirilmeyesi gereken özelliklerinin de olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ateş, M., Çerçi, A. ve Derman, S. (2015). Eğitim bilişim ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117.
 • Bahçeci, F. & Efe B. (2018). Lise öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 676-692.
 • Becerikli, Sabri, (2021), “Mektupla Öğretmen Yetiştirme”, Belgi Dergisi (2021), 279-299
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (34. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, E. (2020). Sanal sınıf yönetimi: İlkeler, uygulamalar ve öneriler . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (4) , 251-295 .
 • Cuya, B., & Kayış, E. (2018). Öğrencilere göre EBA portalının kullanım düzeyi, MEB Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı, 1, 1-40. Dargut, T. , Torun, F. & Erdem, M. (2016). Uzaktan eğitim araştırmaları üzerine kesitsel bir alan yazın incelemesi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 71-93 .
 • EBA. (2019). EBA ücretsiz internet kampanyası. Erişim tarihi: 28/09/2023, http://www.EBA.gov.tr/3gb Gömleksiz, M.N. & Deniz,H.K.(2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) ders Web sitesine ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri. Türkish Studies,14(3),431-446.
 • Güllüpınar, F., Kuzu, A., Dursun, ÖÖ., Kurt, AA. ve Gültekin M. (2013). Milli Eğitimde teknoloji kullanımı ve sonuçları: velilerin bakış açısından Fatih Projesi’nin pilot uygulamasının değerlendirilmesi, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 195-216.
 • Holmberg, (2005) The Evolution, Principles and Practices of Distance Education. Oldenburg: Oldenburg Carl von Ossietzky Universität
 • İşman, A. (2008). Uzaktan Eğitim (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Maden, S. & Önal, A. (2018). Elektronik Bilişim Ağı (EBA)’ndaki Ortaokul Türkçe Dersi İçeriklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma . Journal of Language Education and Research , 4 (2) , 101-121 . DOI: 10.31464/jlere.399414
 • MEB, (2020). PGM 13 Mart 2020 tarihli ve 5497866 sayılı, İdari İzin konulu resmi yazı.
 • MEB, (2021). 2020-2021 örgün eğitim istatistikleri açıklandı (09.09.2022). Erişim tarihi: 25.09.2023, https://www.meb.gov.tr/2021-2022-orgun-egitim-istatistikleri-aciklandi/haber/27552/tr
 • MEB, (2022). Fatih projesi hedefleri. T. C. Milli Eğitim Bakanlığı. Erişim tarihi: 09.07.2023, http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html
 • Moore, M. G. (1972). Learner autonomy: The second dimension of independent learning. Convergence, 5(2) 76–88. Moore, M. G., & Kearsley, G. (2005). Distance education: A systems view. Belmont, CA: Thomson Wadsworth
 • Sumner, J. (2000). Serving the system: A critical history of distance education. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 15(3), 267-285.
 • Şahin, M. & Erman, E. (2019). Tarih Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (49) , 256-275 .
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2023). COVID-19 Nedir ? Erişim tarihi: 28.09.2023, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html
 • Tartuk, M. & Turan, İ. (2023). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin EBA Dijital Eğitim Platformu’nun Öğretimde Kullanımına İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2) , 933-958 .
 • TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri (TEDMEM Analiz Dizisi 7). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Türker, A. ve Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 243-254. Türker, A., Dündar, E. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Üzerinden Yürütülen Uzaktan Eğitimlerle İlgili Lise Öğretmenlerinin Görüşleri. Millî Eğitim, 49 Özel Sayı (1), 323-342.
 • UNESCO, (2020). COVID-19 Recovery. Erişim tarihi: 02.10.2023 Erişim adresi: https://www.unesco.org/en/covid-19
 • WHO, (2020). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. (17.05.2020). Erişim tarihi: 09.08.2023, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
 • YEĞİTEK, (2021). Sayılarla uzaktan eğitim (21.06.2021). Erişim tarihi: 28.09.2023, https://yegitek.meb.gov.tr/www/sayilarla-uzaktan-egitim/icerik/3237
 • Yin, R.K., (2003). Case Study Design and Methods. London: Sage Publication.

Primary School Teachers' Opinions on Distance Education via EBA Platform During the COVID-19 Epidemic

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 1687 - 1714, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1336732

Öz

Education Information Network (EBA) is an internet-based educational infrastructure that is accessible to teachers as well as students via the General Directorate of Innovation and Educational Technologies (YEĞİTEK). In addition to the content it hosts, it provides educational support through online lessons, student monitoring, assessment and evaluation activities, and more. During periods of pandemics and disasters, it serves as the central hub from which education is disseminated throughout the nation, thereby actively supporting education. This research aims to collect primary school teachers' perspectives who facilitated distance education via the EBA platform during the COVID-19 crisis. The study employed a case study approach, a qualitative research method. As instruments for data collection, the researchers developed structured interview forms. The participants were selected through convenience sampling and comprised 49 primary school teachers employed in diverse educational organizations. In the study, the data were analyzed utilizing content analysis. The results of the research indicate that there was a rise in the adoption of EBA by educators after the pandemic. Furthermore, their perception of EBA is more favorable than before the pandemic's outbreak. Aspects that require improvement include the quantity and quality of the content, a more balanced distribution across subjects, an increase in the quantity of assessment and evaluation activities, and an enhancement to the quality of online courses.

Kaynakça

 • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ateş, M., Çerçi, A. ve Derman, S. (2015). Eğitim bilişim ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117.
 • Bahçeci, F. & Efe B. (2018). Lise öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 676-692.
 • Becerikli, Sabri, (2021), “Mektupla Öğretmen Yetiştirme”, Belgi Dergisi (2021), 279-299
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (34. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, E. (2020). Sanal sınıf yönetimi: İlkeler, uygulamalar ve öneriler . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (4) , 251-295 .
 • Cuya, B., & Kayış, E. (2018). Öğrencilere göre EBA portalının kullanım düzeyi, MEB Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı, 1, 1-40. Dargut, T. , Torun, F. & Erdem, M. (2016). Uzaktan eğitim araştırmaları üzerine kesitsel bir alan yazın incelemesi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 71-93 .
 • EBA. (2019). EBA ücretsiz internet kampanyası. Erişim tarihi: 28/09/2023, http://www.EBA.gov.tr/3gb Gömleksiz, M.N. & Deniz,H.K.(2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) ders Web sitesine ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri. Türkish Studies,14(3),431-446.
 • Güllüpınar, F., Kuzu, A., Dursun, ÖÖ., Kurt, AA. ve Gültekin M. (2013). Milli Eğitimde teknoloji kullanımı ve sonuçları: velilerin bakış açısından Fatih Projesi’nin pilot uygulamasının değerlendirilmesi, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 195-216.
 • Holmberg, (2005) The Evolution, Principles and Practices of Distance Education. Oldenburg: Oldenburg Carl von Ossietzky Universität
 • İşman, A. (2008). Uzaktan Eğitim (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Maden, S. & Önal, A. (2018). Elektronik Bilişim Ağı (EBA)’ndaki Ortaokul Türkçe Dersi İçeriklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma . Journal of Language Education and Research , 4 (2) , 101-121 . DOI: 10.31464/jlere.399414
 • MEB, (2020). PGM 13 Mart 2020 tarihli ve 5497866 sayılı, İdari İzin konulu resmi yazı.
 • MEB, (2021). 2020-2021 örgün eğitim istatistikleri açıklandı (09.09.2022). Erişim tarihi: 25.09.2023, https://www.meb.gov.tr/2021-2022-orgun-egitim-istatistikleri-aciklandi/haber/27552/tr
 • MEB, (2022). Fatih projesi hedefleri. T. C. Milli Eğitim Bakanlığı. Erişim tarihi: 09.07.2023, http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html
 • Moore, M. G. (1972). Learner autonomy: The second dimension of independent learning. Convergence, 5(2) 76–88. Moore, M. G., & Kearsley, G. (2005). Distance education: A systems view. Belmont, CA: Thomson Wadsworth
 • Sumner, J. (2000). Serving the system: A critical history of distance education. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 15(3), 267-285.
 • Şahin, M. & Erman, E. (2019). Tarih Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (49) , 256-275 .
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2023). COVID-19 Nedir ? Erişim tarihi: 28.09.2023, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html
 • Tartuk, M. & Turan, İ. (2023). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin EBA Dijital Eğitim Platformu’nun Öğretimde Kullanımına İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2) , 933-958 .
 • TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri (TEDMEM Analiz Dizisi 7). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Türker, A. ve Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 243-254. Türker, A., Dündar, E. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Üzerinden Yürütülen Uzaktan Eğitimlerle İlgili Lise Öğretmenlerinin Görüşleri. Millî Eğitim, 49 Özel Sayı (1), 323-342.
 • UNESCO, (2020). COVID-19 Recovery. Erişim tarihi: 02.10.2023 Erişim adresi: https://www.unesco.org/en/covid-19
 • WHO, (2020). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. (17.05.2020). Erişim tarihi: 09.08.2023, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
 • YEĞİTEK, (2021). Sayılarla uzaktan eğitim (21.06.2021). Erişim tarihi: 28.09.2023, https://yegitek.meb.gov.tr/www/sayilarla-uzaktan-egitim/icerik/3237
 • Yin, R.K., (2003). Case Study Design and Methods. London: Sage Publication.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Öğrenme Kuramları, Öğretim Kuramları, Öğretim Tasarımı, Öğretim Teknolojileri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ümmühan Yasemin AYDIN 0009-0004-7853-7948

Bilal ATASOY 0000-0001-6894-0646

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA AYDIN, Ü. Y., & ATASOY, B. (2023). COVID-19 Salgını Sürecinde EBA Platformu Üzerinden Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimlere İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(3), 1687-1714. https://doi.org/10.17152/gefad.1336732
AMA AYDIN ÜY, ATASOY B. COVID-19 Salgını Sürecinde EBA Platformu Üzerinden Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimlere İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri. GEFAD. Aralık 2023;43(3):1687-1714. doi:10.17152/gefad.1336732
Chicago AYDIN, Ümmühan Yasemin, ve Bilal ATASOY. “COVID-19 Salgını Sürecinde EBA Platformu Üzerinden Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimlere İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43, sy. 3 (Aralık 2023): 1687-1714. https://doi.org/10.17152/gefad.1336732.
EndNote AYDIN ÜY, ATASOY B (01 Aralık 2023) COVID-19 Salgını Sürecinde EBA Platformu Üzerinden Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimlere İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 3 1687–1714.
IEEE Ü. Y. AYDIN ve B. ATASOY, “COVID-19 Salgını Sürecinde EBA Platformu Üzerinden Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimlere İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri”, GEFAD, c. 43, sy. 3, ss. 1687–1714, 2023, doi: 10.17152/gefad.1336732.
ISNAD AYDIN, Ümmühan Yasemin - ATASOY, Bilal. “COVID-19 Salgını Sürecinde EBA Platformu Üzerinden Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimlere İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43/3 (Aralık 2023), 1687-1714. https://doi.org/10.17152/gefad.1336732.
JAMA AYDIN ÜY, ATASOY B. COVID-19 Salgını Sürecinde EBA Platformu Üzerinden Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimlere İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri. GEFAD. 2023;43:1687–1714.
MLA AYDIN, Ümmühan Yasemin ve Bilal ATASOY. “COVID-19 Salgını Sürecinde EBA Platformu Üzerinden Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimlere İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 3, 2023, ss. 1687-14, doi:10.17152/gefad.1336732.
Vancouver AYDIN ÜY, ATASOY B. COVID-19 Salgını Sürecinde EBA Platformu Üzerinden Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimlere İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri. GEFAD. 2023;43(3):1687-714.