Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Anadolu Uygarlıklarına Ait Figüratif Betimlemelerin Resim Ana Sanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Yansıması

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 2273 - 2307, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1349892

Öz

Bu çalışmanın amacı, Anadolu uygarlıklarına ait figüratif betimlemelerden resim ana sanat atölye öğrencilerinin ne şekilde yararlandıklarını ve çalışmalarına nasıl yansıttıklarını ortaya koymaktır. Bahsedilen amaç doğrultusunda üç alt amaca cevap aranmıştır. Birinci alt amaç; öntest-sontest sonuçları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını, ikinci alt amaç Urartu medeniyetine ait figüratif betimlemelerin öğrenci resimlerine nasıl yansıdığını, üçüncü alt amaç ise öğrencilerin uygulamaya yönelik görüşlerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Örneklem olarak Urartu medeniyeti ele alınmıştır. Araştırma 2020/2021 eğitim öğretim yılında; Gazi Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olmak üzere toplam 49 öğrenciyle, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıf Ana sanat atölye dersiyle, uzaktan eğitimde 4 ders saatiyle, Urartu medeniyetine ait figüratif tasvirlerle ve akrilik/yağlı boya tekniği ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Nicel olarak öntest-sontest kontrollü deneysel desen kullanılmış olup, öğrenci resimleri betimsel yöntemle incelenmiştir. Veriler, öntest-sontest soruları, literatür tarama, yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla toplanmıştır. Öğrencilerin yaptıkları resimler betimsel analizle değerlendirilmiştir. Betimsel analiz neticesine göre kullanılan imgelerin, tema analizleri yapılmıştır. Tema analizleri sonucu yüzde frekans tablosu oluşturulmuştur. Birinci alt amaca yönelik; öntest-sontest puanları arasında, sontest lehine anlamlı bir fark bulunmuş, bilgi düzeylerinde önemli bir artış gözlemlenmiştir. İkinci alt amaca yönelik elde edilen sonuçlara göre “Tanrı Haldi, dağ keçisi, aslan, boğa, kartal ve Urartu savaşçısı” figürlerine, diğer figürlere kıyasla daha çok yer verildiği dikkati çekmektedir. Üçüncü alt amaca yönelik elde edilen sonuçlara göre ise; yapılan uygulamadan oldukça keyif aldıkları, zaman zaman zorluk yaşadıkları, bu zorlukların malzeme yetersizliğinden ve ilk kez böyle bir uygulama ile karşılaşmış olmalarından kaynaklı olduğu anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • Belli, O. (2010). Urartu Takıları. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., ve Köklü, N. (2011). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem.
 • Çilingiroğlu, A. (1997). Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı. İzmir: Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı.
 • Göğebakan, Y. (2016). Kültür Varlığı ve Kültür Mirasına Ait Unsurların Çağdaş Türk Resim Sanatına Yansımaları. Sanat Dergisi, (26), 91-108. https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunigsfd/issue/45081/563079
 • İgit, İ. ve Göktaş, N. (2018). Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ Ne Ait Üç Bronz Kemer. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 7(2), 988-999. https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/41200/422029
 • İnan O. B. (2019). Görsel Sanatlar Eğitimi Yoluyla Arkeolojik Buluntu Değerlerinin Kavratılması (Göbeklitepe Örneği). (Yüksek lisans tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Salvini, M. (2006). Urartu Tarihi ve Kültürü: B. Aksoy, Çev.). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.
 • Şahin, Ç. (2010). Verilerin Analizi. R. E. Kıncal (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (ss. 181-217). Ankara: Nobel.
 • Şevgin, T. (2021). Arkeolojik Buluntulardaki Figüratif Tasvirlerin Lisans Öğrencilerinin Resimlerine Yansıması (Urartu Medeniyeti Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2015). Using Multivariate Statistics, (6. Edition). Çev. Edt. Baloğlu M. Ankara: Nobel.
 • Türe, A. (2004). Takılar ve Süs Taşlarında Sembollerin Dili. Arkeoloji, Antropoloji ve Folklor Açısından. İstanbul: Goldaş Kültür.
 • Ünsal, V. (2013). Eski Anadolu’da Teokratik Devlet Düzeni Hitit ve Urartu. Ankara: Berikan.
 • Yıldırım, R. (1989). Urartu İğneleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Yılmaz, M. (2021). Anadolu uygarlıklarından İzler. Siret, U. (Küratör.), Anadolu Uygarlıkları ve Çağdaş Türk resim Sanatı (s. 177) içinde. İstanbul: Atatürk Kültür Merkezi Yayınevi.
 • Yiğitpaşa, D. (2016). Arkeolojik Veriler ve Müze Buluntuları Işığında Urartu Madeni Bilezikleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 999–1018. https://www.researchgate.net/publication/297683568.

The Reflection of Figurative Depictions of Anatolian Civilizations on the Works of Painting Main Art Workshop Students

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 3, 2273 - 2307, 30.12.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1349892

Öz

The aim of this research is to reveal how the students of the painting main art workshop benefit from the figurative depictions of Anatolian civilizations and how they reflect them to their works. In line with the aforementioned purpose, answers to three sub-objectives were sought. The first sub-objective is to determine whether there is a significant difference between the pre-test and post-test results, the second sub-objective is to reveal how the figurative depictions of the Urartian civilization are reflected in the students' paintings, and the third sub-objective is to reveal what the students' opinions about the application are. Urartu civilization was taken as a sample. The research was limited to a total of 49 students from Gazi University, Van Yüzüncü Yıl University and Ağrı İbrahim Çeçen University in the 2020/2021 academic year, 3rd and 4th grade Main Art Workshop course in the Department of Art Education, 4 hours of distance education, figurative depictions of Urartu civilization and acrylic / oil painting technique. Mixed method was used in the study. Quantitatively, a pretest-posttest controlled experimental design was used and student drawings were analyzed by descriptive method. Data were collected through pretest-posttest questions, literature review, structured and semi-structured interview questions. Students' drawings were evaluated by descriptive analysis. According to the results of descriptive analysis, the visuals used were analyzed according to themes. A percentage frequency table was created as a result of the theme analysis. For the first sub-objective, a significant difference was found between the pre-test and post-test scores in favor of the post-test and a significant increase in the level of knowledge was observed. According to the results obtained for the second sub-objective, it is noteworthy that the figures of "God Haldi, mountain goat, lion, bull, eagle and Urartian warrior" were given more space compared to other figures. According to the results obtained for the third sub-objective; it was understood that they enjoyed the application, they had difficulties from time to time, and these difficulties were due to the lack of material and the fact that they encountered such an application for the first time

Kaynakça

 • Belli, O. (2010). Urartu Takıları. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., ve Köklü, N. (2011). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem.
 • Çilingiroğlu, A. (1997). Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı. İzmir: Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı.
 • Göğebakan, Y. (2016). Kültür Varlığı ve Kültür Mirasına Ait Unsurların Çağdaş Türk Resim Sanatına Yansımaları. Sanat Dergisi, (26), 91-108. https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunigsfd/issue/45081/563079
 • İgit, İ. ve Göktaş, N. (2018). Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ Ne Ait Üç Bronz Kemer. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 7(2), 988-999. https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/41200/422029
 • İnan O. B. (2019). Görsel Sanatlar Eğitimi Yoluyla Arkeolojik Buluntu Değerlerinin Kavratılması (Göbeklitepe Örneği). (Yüksek lisans tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Salvini, M. (2006). Urartu Tarihi ve Kültürü: B. Aksoy, Çev.). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.
 • Şahin, Ç. (2010). Verilerin Analizi. R. E. Kıncal (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (ss. 181-217). Ankara: Nobel.
 • Şevgin, T. (2021). Arkeolojik Buluntulardaki Figüratif Tasvirlerin Lisans Öğrencilerinin Resimlerine Yansıması (Urartu Medeniyeti Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2015). Using Multivariate Statistics, (6. Edition). Çev. Edt. Baloğlu M. Ankara: Nobel.
 • Türe, A. (2004). Takılar ve Süs Taşlarında Sembollerin Dili. Arkeoloji, Antropoloji ve Folklor Açısından. İstanbul: Goldaş Kültür.
 • Ünsal, V. (2013). Eski Anadolu’da Teokratik Devlet Düzeni Hitit ve Urartu. Ankara: Berikan.
 • Yıldırım, R. (1989). Urartu İğneleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Yılmaz, M. (2021). Anadolu uygarlıklarından İzler. Siret, U. (Küratör.), Anadolu Uygarlıkları ve Çağdaş Türk resim Sanatı (s. 177) içinde. İstanbul: Atatürk Kültür Merkezi Yayınevi.
 • Yiğitpaşa, D. (2016). Arkeolojik Veriler ve Müze Buluntuları Işığında Urartu Madeni Bilezikleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 999–1018. https://www.researchgate.net/publication/297683568.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuba ŞEVGİN 0000-0001-7286-3348

Meliha YILMAZ 0000-0002-7732-2660

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ŞEVGİN, T., & YILMAZ, M. (2023). Anadolu Uygarlıklarına Ait Figüratif Betimlemelerin Resim Ana Sanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Yansıması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(3), 2273-2307. https://doi.org/10.17152/gefad.1349892
AMA ŞEVGİN T, YILMAZ M. Anadolu Uygarlıklarına Ait Figüratif Betimlemelerin Resim Ana Sanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Yansıması. GEFAD. Aralık 2023;43(3):2273-2307. doi:10.17152/gefad.1349892
Chicago ŞEVGİN, Tuba, ve Meliha YILMAZ. “Anadolu Uygarlıklarına Ait Figüratif Betimlemelerin Resim Ana Sanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Yansıması”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43, sy. 3 (Aralık 2023): 2273-2307. https://doi.org/10.17152/gefad.1349892.
EndNote ŞEVGİN T, YILMAZ M (01 Aralık 2023) Anadolu Uygarlıklarına Ait Figüratif Betimlemelerin Resim Ana Sanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Yansıması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 3 2273–2307.
IEEE T. ŞEVGİN ve M. YILMAZ, “Anadolu Uygarlıklarına Ait Figüratif Betimlemelerin Resim Ana Sanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Yansıması”, GEFAD, c. 43, sy. 3, ss. 2273–2307, 2023, doi: 10.17152/gefad.1349892.
ISNAD ŞEVGİN, Tuba - YILMAZ, Meliha. “Anadolu Uygarlıklarına Ait Figüratif Betimlemelerin Resim Ana Sanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Yansıması”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43/3 (Aralık 2023), 2273-2307. https://doi.org/10.17152/gefad.1349892.
JAMA ŞEVGİN T, YILMAZ M. Anadolu Uygarlıklarına Ait Figüratif Betimlemelerin Resim Ana Sanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Yansıması. GEFAD. 2023;43:2273–2307.
MLA ŞEVGİN, Tuba ve Meliha YILMAZ. “Anadolu Uygarlıklarına Ait Figüratif Betimlemelerin Resim Ana Sanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Yansıması”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 3, 2023, ss. 2273-07, doi:10.17152/gefad.1349892.
Vancouver ŞEVGİN T, YILMAZ M. Anadolu Uygarlıklarına Ait Figüratif Betimlemelerin Resim Ana Sanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Yansıması. GEFAD. 2023;43(3):2273-307.