Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARI VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt 2019, Sayı 12, 108 - 127, 30.04.2019
https://doi.org/10.46778/goputeb.521213

Öz

Bu çalışmada; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin yazma kaygıları ve öz-yeterliklerinin cinsiyet, sınıf, öğretim türü, gelir düzeyi, ikamet yeri, mezun olunan lise türü ve eğitim alınan branş değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da eğitim görmekte olan 340 kız, 115 erkek olmak üzere 455 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin yazma kaygılarını belirlemek için Karakaya ve Ülper (2011) tarafından geliştirilen tek boyut ve 35 madden oluşan “Yazma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği .97, bu çalışmada ise .97 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin öz-yeterlik algılarını belirlemek içinse Sherer, Maddux, Mercandante, Dunn, Jacobs ve Rogers (1982 tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından yapılan “Genel Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, başlama, yılmama ve u-ısrar olmak üzere üç alt boyuttan ve toplamda 17 maddeden oluşmaktadır. Uyarlanan ölçeğin güvenirliği .80, bu çalışmada ise .70 olarak bulunmuştur. Araştırma verilerinin analizinde; Kolmogorov-Smirnov (K-S), Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız T Testi, Anova, LSD, Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Öğrencilerin öz-yeterlik algıları cinsiyet, gelir düzeyi, branş; yazma kaygıları ise ilamet yeri, gelir düzeyi ve branş değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği; öz-yeterlik ve yazma kaygıları arasında orta düzeyde negatif yönde (-.34) bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  

Kaynakça

 • Akbaş, A., & Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Akgün, Ö. E. (2008). Bilgisayar öz-yeterlik algısı. D. Deryakulu (Ed.). Bilişim teknolojileri eğitiminde sosyo-psikolojik değişkenler içinde (ss. 1-32). Ankara: Maya Akademi.
 • Akgün, F. (2013). Preservice teachers’ web pedagogical content knowledge and relationship between teachers’ perceptions of self-efficacy. Trakya University Journal of Education, 3(1), 48-58.
 • Akkuzu, N., & Akçay, H. (2012). Kimya öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2195-2216.
 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 161-170.
 • Akyol, H. (2011). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: PegemA Akademi Yayıncılık.
 • Alamargot, D., & Chanquoy, L. (2001). Through the models of writing: with commentaries by Ronald T. Kellogg & John R. Hayes (Vol. 9). London: Kluwer Academic Publishers.
 • Altıntaş, E., & Kaya, H. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz-yeterlik ve tutumları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 28(4), 287-295.
 • Arslan, A. (2017a). Ortaokul öğrencilerinin okuma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 30-44.
 • Arslan, A. (2017b). Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1(1), 12-31.
 • Arslan, A. (2018a). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 2(1), 26-43. DOI: 10.31458/iejes.399014
 • Arslan, A. (2018b). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1286-1312.
 • Aşılıoğlu, B., & Özkan, E. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Diyarbakır örneği. International Journal of Social Science, 6(6), 83-111.
 • Aşkar, P., & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21), 1-8.
 • Ateş, S. (2013). Foreign language writing anxiety of prospective EFL teachers: how to reduce their anxiety levels. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ateş, A., & Akaydın, Ş. (2015). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının incelenmesi: Malatya ili örneği. Journal of Language and Literature, 15, 24-38.
 • Azar, A. (2012). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 6(12), 235-252.
 • Balkıs, M., Duru, E., & Buluş, M. (2005). Şiddete yönelik tutumların özyeterlik, medya, şiddete yönelik inanç, arkadaş grubu ve okula bağlılık duygusu ile ilişkisi. Ege Eğitim Dergisi, 6(2), 81-97.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ.
 • Bandura, A. (1997). Self efficacy: the exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Benzer, F. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öz yeterlik algılarının analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Chaplain, R. P. (2000). Beyond exam results? Differences in the social and psychological perceptions of young males and females at school. Educational Studies, 26(2), 177– 190
 • Coşkun, O. (2007). Erzurum'daki sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya alanına yönelik öz yeterlik seviyeleri üzerine bir inceleme. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 201-221.
 • Cüceloglu, D. (2013). İnsan ve davranışı. (28. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çeçen, M. A. (2011). Yazma eğitimi açısından metin bilgisi. (Ed: M. Özbay), Yazma eğitimi içinde (s. 127‐146). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Daly, J. (1985). Writing apprehension. when a writer can’t write studies in writer’s block and other composing process problems. Mike ROSE (Ed). New York: Guilford Press.
 • Derman, A. (2007). Kimya öğretmeni adaylarının öz yeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ekici, G. (2005). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 85-94.
 • Espin, C. A., Weissenburger, J. W., & Benson, B. J. (2004). Assessing the writing performance of students in special education. Exceptionality, 12(1), 55-66.
 • Fırat Durdukoca, Ş. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 69-77.
 • Gençtürk, A., & Memiş, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9(3), 1037-1054.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178‐195.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Gülmez, T. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet özyeterlik düzeyleri ile bilgi okuryazarlık özyeterlikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hazır Bıkmaz, F. (2004). Özyeterlik inançları. Kuzgun Y., & Deryakulu, D. (Ed.) Eğitimde bireysel farklılıklar içinde (ss. 289-314). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • İkiz, F. E., & Yörük, C. (2013). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile aile işlevlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 228-248.
 • İşeri, K., & Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 67-76.
 • Karademir, Ç. A. (2013). Öğretmen adaylarının sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin öğretmen öz yeterlik düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Karakaya, İ., & Ülper, H. (2011). Yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi ve yazma kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 691‐707.
 • Karakoç Öztürk, B. (2016). Bir eylem araştırmasının öğrencilerin öykü yazma becerilerine yönelik algılarına ve yazma kaygılarına etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 390-415.
 • Keçik, İ., & Subaşı Uzun, L. (2004). Türkçe sözlü ve yazılı anlatım. C. İleri (Ed.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Koç, C., & Arslan, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin başarı yönelimlerinin ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarının incelenmesi. Pegem Egitim ve Ögretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction, 5(5), 485. DOI: 1.14527/pegegog.2015.027
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • McLeod, S. (1987). Some thoughts about feelings: The affective domain and the writing process. College Composition and Communication, 38, 426-435.
 • Melanlıoğlu, D. (2014). Impact of metacognitive strategies ınstruction on secondary school students' reading anxieties. Egitim ve Bilim, 39(176), 107-119. DOI: 10.15390/EB.2014.3540
 • Memiş, A., & Arıcan, H. (2013). Beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel üstbiliş düzeylerinin cinsiyet ve başarı değişkenleri açısından incelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 76-93.
 • Morgan, C. T. (1998). Psikolojiye giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II (2. baskı). Ankara: Öncü Kitap ve Yayıncılık.
 • Özenoğlu Kiremit, H. (2006). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji ile ilgili öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Öztürk, G., & Saydam, D. (2017). Anxiety and self-efficacy in foreign language writing: The case in Turkey. Başkent University Journal of Education, 1(2), 10-21.
 • Pajares, F., & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, self-concept, and school achievement. R. Riding & S. Rayner (Ed.). In selfperception (pp. 239-266). London: Ablex Publishing.
 • Petzel, T. P., & Wenzel, M. U. (1993). Development and initial evaluation of a measure of writing anxiety. ERİC, 1-13. ED 373 072
 • Poff, I. (2004). Regimentation: a predictor of writer's block and writing apprehension. Unpublished PhD Thesis, University of Southern California (UMI Number: 3155461).
 • Schunk, D. H. (2009). Öğrenme teorileri: Eğitimsel bir bakış. (Çev. M. Şahin). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (11. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sevim, O., & Özdemir Erem, N. H. (2013). Yaratıcı drama tekniğinin öğrencilerin yazma kaygıları üzerindeki etkileri. Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 975-992.
 • Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological reports, 51(2), 663-671.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Teichman, M., & Poris, M. (1989). Initial effects of word processing on writing quality and writing anxiety of freshman writers. Computers and the Humanities, 23(2), 93-103.
 • Tighe, M. A. (1987). Reducing writing apprehension in english classes. ERİC, 1-17. ED 281 196
 • Tiryaki, E. N. (2011). Üniversite öğrencilerinin tartışmacı metin yazma becerileri ile yazma kaygısı ve eleştirel düşünme becerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805. DOI: https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1
 • Üredi, I., & Üredi, L. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine, bulundukları sınıflara ve başarı düzeylerine göre fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-8.
 • Vygostky, L. S. (1998). Düsünce ve dil. B. Erdoğdu (Çev.). İstanbul: Roza Yayınevi.
 • Warburton, N. (2007). The basics of essay writing. London: Routledge.
 • Yaman, H. (2010). Writing anxiety of Turkish students: Scale development and the working procedures in terms of various variables. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 267-289.
 • Yıldırım, F., & İlhan, İ. Ö. (2010). Genel öz yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(4), 301-308.
 • Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. A. Bandura (Ed.). In self-efficacy in changing societies (s. 202–231). New York: Cambridge University Press.
 • Zorbaz, K. Z. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazma kaygı ve tutukluğunun yazılı anlatım becerileriyle ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tez. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zorbaz, K. Z. (2011). Yazma kaygısı ve yazma kaygısının ölçülmesi. e‐Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 2271‐2280.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aysel ARSLAN> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0002-8775-1119
Türkiye


Ebrar IIMAN>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-5255-8482
Türkiye


Rukiye ASLAN>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-5843-626X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2019, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Arslan, A. , Iıman, E. & Aslan, R. (2019). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARI VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2019 (12) , 108-127 . DOI: 10.46778/goputeb.521213