Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2019, Cilt: 2019 Sayı: 13, 67 - 94, 29.10.2019
https://doi.org/10.46778/goputeb.570245

Öz

Bu çalışmanın amacı 2017-2018
eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan 5. sınıf Türkçe Dersi Öğretim
Programı’na göre hazırlanan Türkçe ders kitabının öğretmen görüşlerine göre
değerlendirilmesidir. Araştırmaya dâhil edilen çalışma grubu 2017-2018
eğitim-öğretim akademik yılı bahar döneminde Gaziantep ili Şahinbey ilçesindeki
18 farklı ortaokulda MEB bünyesinde görev yapan 25 Türkçe öğretmeninden
oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırmalar için uygun olan durum çalışması
deseni kullanılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesi amacıyla yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmenlere, 5. sınıf Türkçe
ders kitabının, Türkçe dersi programında yer alan kazanımlara uygunluğu;
kitaptaki metinlerin öğrenci seviyesine uygunluğu, kitabın dil bilgisi
yapıları, içerdiği kelimeler, görseller vb. unsurlar yönünden
değerlendirilmesinin yapılması; kitaptaki etkinliklerin dersin kazanımlarına ve
öğrenci düzeyine uygunluğu; ölçme-değerlendirme açısından yeterliliği; ders
kitabını uygularken karşılaştıkları sorunlar; genel düşüncelerinin neler olduğu
sorulmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi ve feekans analizi teknikleri
kullanılmıştır. Öğretmenlerin genel olarak 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki
metinleri ve etkinlikleri kazanımlara, öğrenci düzeyine uygunluk açısından
olumlu değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Öğretmenlerin Türkçe ders kitabını
uygularken karşılaştıkları başlıca sorunların; zaman sıkıntısı, materyal
eksikliği ve kılavuz kitabının olmaması olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler
ayrıca Türkçe dersine ilişkin materyallerin bir an önce giderilmesi, kılavuz
kitaplarının yeniden verilmesi, program ve ders kitabı hazırlarken öğretmen
görüşlerine daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade
etmişlerdir.

Kaynakça

 • Açıkgöz, K. (2004). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Adıgüzel, A. (1997). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 77-94.
 • Adıgüzel, O. C., & Özüdoğru, F. (2014). İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına yönelik aydınlatıcı değerlendirme modeline dayalı program değerlendirme ölçeği çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 124-136.
 • Arı, S. (2008). MEB. İlköğretim yedinci sınıf Türkçe ders kitabında resimlerin içerikle uyumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Arslan, M., & Eraslan, L. (2003). Yeni eğitim paradigması ve Türk eğitim sisteminde dönüşüm gerekliliği. Milli Eğitim Dergisi, 160. 12 Temmuz 2018 tarihinde http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/arslan-eraslan.htm adresinden alınmıştır.
 • Ayhan, Y. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitabı resimlemelerinin biçim ve içerik açısından 11 yaş grubuna uygunluğu ve aynı yaş grubu öğrencilerin yaptığı resimlemelerle karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bağcı, H., & Ünal, Y. (2013). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(3), 12-28.
 • Baldan, N. (2009). Yeni program 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin kelime serveti ve güçlük seviyesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: an ıntroduction to theory and methods. USA: Allyn and Bacon.
 • Bulut, M., & Orhan, S. (2012). Türkçe-Edebiyat ders kitaplarının dil ve kültür aktarımındaki rolü ve önemi üzerine bir inceleme. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 297-311.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Canlı, S. (2015). Türkçe ders kitaplarına seçilecek metinlerin belirlenmesinde çocuğa görelik ilkesi. Journal of Language Education and Research, 1(1), 98-123.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri. Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev.). (3. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çalık, T. (2006). Eğitimle ilgili bazı temel kavramlar. L. Küçükahmet (Ed.). Eğitim bilimine giriş içinde (s. 14-21). (6. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çeçen, M. A., & Çiftçi, Ö. (2007) İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 173, 39-49.
 • Demirel, Ö. (2014). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Doğan, B., & Gülüşen, A. (2011). Türkçe ders kitaplarındaki (6–8) metinlerin değerler bakımından incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 75-102.
 • Duman, B. (2004). İlköğretim Türkçe programının değerlendirilmesi: Konya ve Muğla örneklerinin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 85-108.
 • Epçaçan, C., & Okçu, V. (2010). İlköğretim Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 40(187), 39-51.
 • Erdem, E. (2001). Program geliştirmede yapılandırmacı yaklaşım. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ertürk, S. (1973). Eğitimde program geliştirme. (3. Baskı). Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Glaser, B., & Strauss, A. L. (1967) Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aidine.
 • Göçer, A. (2008). İlköğretim Türkçe ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 197-210.
 • Guba, E. G., & Lıncoln, Y. S. (1985). Naturalisticinquiry. California: SAGE.
 • İnam Çelik. G. (2009). İlköğretim okulları 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programının değerlendirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Kaptan, S. (1973). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Rehber Yayınevi.
 • Karadağ, Ö. (2012). Anlama becerileri açısından Türkçe dersi öğretim programına (6, 7, 8. sınıflar) eleştirel bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(1), 97-110.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. (26. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kutlu, Ö. (1999). İlköğretim okullarındaki Türkçe ders kitaplarındaki okuma parçalarına dayalı olarak hazırlanmış sorular üzerine bir inceleme. Eğitim ve Bilim, 23(111), 14-21.
 • MEB (2018). Taslak ders kitapları ve e-içeriklerinin panel incelemesi. 02 Ağustos 2018 tarihinde https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_04/11161342_kurul_mu776talaasY.pdf adresinden alınmıştır.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma. Desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev. Ed.). (3. Basımdan çeviri). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Nitel veri analizi. S. A. Altun & A. Ersoy (Çev.). (2. Baskı). Ankara: PegemA Akademi.
 • Oliva, F. P. (2018). Program geliştirme. K. Gündoğdu (Çev. Ed.). Ankara: PegemA Akademi.
 • Orbeyi, S., & Güven, B. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 133-147.
 • Öksüzoğlu, A. F. (2006). Eğitim biliminin tarihsel gelişimi. L. Küçükahmet (Ed.). Eğitim bilimine giriş içinde (s. 14-21). (6. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özkara, Y. (2006). Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarının Türkçe programında geçen yazma kazanımlarını karşılama durumu. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 1, 38-47.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Susar Kırmızı, F., & Akkaya, N. (2010). Yeni Türkçe dersi öğretim programının uygulamasına ilişkin olarak branş öğretmenlerinin görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 185, 33-47.
 • Şahin, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi.
 • Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-146.
 • Topses, G. (2006). Bir bilim olarak eğitimin temelleri. L. Küçükahmet (Ed.). Eğitim bilimine giriş içinde (s. 24-44). (6. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ünsal, Y., & Güneş, B. (2004). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak meb lise 1. sınıf fizik ders kitabının eleştirel olarak incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 305-321.
 • Varış, F. (1971). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Yalın, H. H. (1999). Öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme (1. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yaylı, D., & Solak, M. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan yazma etkinliklerine dair öğretmen görüşleri. Electronic Turkish Studies, 9(6), 1139-1151.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aysel ARSLAN
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-8775-1119
Türkiye


Ali Osman ENGİN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-3705-6548
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2019 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Arslan, A. & Engin, A. O. (2019). 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2019 (13) , 67-94 . DOI: 10.46778/goputeb.570245

Cited By