Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTA KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt: 2019 Sayı: 13, 15 - 29, 29.10.2019
https://doi.org/10.46778/goputeb.590327

Öz

Bu araştırma fen bilimleri öğretmenlerinin, FATİH Projesi kapsamında
okullara kurulan akıllı tahtanın kullanım durumlarının belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 2016-2017
eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmaya Tokat ilindeki devlet
ortaokullarında 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri derslerini yürüten
öğretmenler katılmıştır. Araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle 113 okulun
akıllı tahtaya sahip olduğu tespit edilmiş ve araştırmacı tarafından
geliştirilen anket formalarına geri dönüş yapan 146 fen bilimleri öğretmeninin
görüşleri araştırmanın verilerini oluşturmuştur. Anket formundan elde edilen
veriler betimsel analiz yöntemleriyle (yüzde/frekans) analiz edilmiştir.
Araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin yaklaşık yarısının internete bağlanma
özelliğinden yararlanarak derslerini işledikleri görülmüştür. Fen bilimleri
öğretmenlerinin akıllı tahtayı en çok biyoloji içerikli konuları öğretimde, en
az ise fizik içerikli konuların öğretiminde kullandıkları belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmenlerinin akıllı tahtayı en çok
değerlendirme yapmak ve görseller ve animasyonlarla dersi somutlaştırmak için;
en az ise okuma ve dinleme etkinliklerinde kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akgün, M. (2014). Matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik öğrenci tutumu ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Beeland, W. D. (2002). Student engagement, visual learning and technology: Can interactive whiteboards help? Web: http://www.ore.org.pt/filesobservatorio/pdf/BEELAND.pdf adresinden alınmıştır.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem akademi. Çiçekli, E. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin FATİH Projesi kapsamında akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. Yüksek lisans tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dereli, F. (2016). 6. sınıf dünya ve evren konu alanına uyarlanmış bilimin doğası kazanımlarının akıllı tahta etkinlikleri ile öğretimi. Yüksek lisans tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • FATİH Projesi, (2018). http://fatihprojesi.meb.gov.tr/etkilesimli-tahta/ adresinden Eylül 2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Kaya, H. ve Aydın, F. (2011). Sosyal Bilgiler dersindeki coğrafya konularının öğretiminde akıllı tahta uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Zeithchrift für die Welt der Türken (Journal of World od Turks). 3(1), 179-189.
 • Kent, S. (2004). Interactive whiteboards and the journey to ‘e-teaching. Specialist Schools Trust Journal of Innovation in Education. 1(2).1-5.
 • Önder, R. (2015). Biyoloji dersinde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, akıllı tahta kullanımına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Polat, S. ve Özcan, A. (2014). Akıllı tahta kullanımıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 439-455.
 • Seyitoğlu, E. (2014). Akıllı tahta kullanılan matematik dersinden yansımalar. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Shenton, A. ve Pagett, L. (2007). From ‘bored’ to screen: the use of the interactive whiteboard for literacy in six primary classrooms in England. Literacy. 41(3),129-136.
 • Somyürek, S., Atasoy, B. ve Özdemir, S. (2009). Board’s IQ: What makes a board smart? . Computers & Education, 53(2), 368-374.
 • Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri. Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tate, L. (2002). Using the interactive whiteboard to increase student retention, attention, participation, interest and success in a required general education collage course. Shepherd College. West Virginia.
 • Tatlı, C. (2014). Akıllı tahtaların etkileşim özelliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Tiryaki, A. (2014). 6. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldızhan, Y. H. (2013). Temel eğitimde akıllı tahtanın matematik başarısına etkisi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research 5, 110-121.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ümit İlay SOYLU
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
0000-0002-0187-0986
Türkiye


Aykut Emre BOZDOĞAN
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-5781-9960
Türkiye

Proje Numarası Bu araştırma 542089 numaralı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.
Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2019 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Soylu, Ü. İ. & Bozdoğan, A. E. (2019). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTA KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2019 (13) , 15-29 . DOI: 10.46778/goputeb.590327