Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Etkinlik Temelli Bir Öğretim Modeli: Mikrodünyaya Yolculuk-3 Projesi

Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 17, 31 - 44, 22.10.2021
https://doi.org/10.46778/goputeb.890542

Öz

Bu çalışmada, katılımcı öğrencilerin, mikroorganizmalar konusunda farkındalık kazanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, mikroorganizmaların tanımı, mikroorganizmaların fayda ve zararları, zararları durumunda alınması gereken tedbirler ve faydaları durumunda mikrobiyal biyoteknolojik üretim teknikleri konularında teorik ve uygulamalı etkinlik temelli bir öğreti modeli tasarlanmıştır. Çalışma süresince uygulanan bu etkinliklerin, katılımcıların bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmada katılımcı olarak hem kentsel hem de kırsal kesimden ilköğretim dönemi dördüncü sınıf gönüllü öğrenciler yer almıştır. Çalışma, iki hafta süresince, 13 erkek 17 kız olmak üzere toplam 30 katılımcı ile yürütülmüştür. Katılımcılara etkinliklerin öncesinde ve sonrasında mikroorganizmalarla ilgili mevcut bilgilerini ölçmeye yönelik 38 sorudan oluşan çoktan seçmeli başarı testi uygulanmıştır. Yapılan ölçme ve değerlendirme analiz sonuçlarına göre katılımcıların mikroorganizmalar hakkındaki bilgilerinin istatiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Bu çalışma kapsamında öğrencilerin mikroorganizmalar ile ilgili hazır bulunuşluk düzeyi farklılıklarının, katılımcı okulların yerleşim yerlerinin farklı olmasından kaynaklı olduğu görülmüştür. Yaşanan COVID-19 Pandemi süreci, toplumun mikroorganizmalar konusunda bilinç sahibi olmadığını ve mikroorganizmaların hayatımızda ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, pandemi sürecinde yürütülen bu çalışma, toplumdaki bireylerin mikroorganizmalar hakkında doğru bilgiler edinmesine öncülük etmekte ve bu bireylerde farkındalık oluşturmaktadır. Toplum sağlığını tehdit eden durumlarda, yüksek bilinçle hassasiyet gösteren, sürece olumlu katkılar sağlayan bireyleri topluma kazandırması açısından, böylesi çalışmalar büyük önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde yaratici drama. Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Adıgüzel, A. (2014). Küçük şeyler. Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Haber Bülteni. 90(8), 4.
 • Anonim. (2019). Antibiotic susceptibility diagnostics for the future. Nature Microbiology, 4(10), 1603-1603.
 • Apaydın, Z. ve Kandemir, M.A. (2017). Aktif öğrenme yaklaşımı doğrultusunda Jigsaw II tekniğini kullanmanın akademik başarı ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerine etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 2148-2314.
 • Bordens, S.K. ve Horowitz, A.I. (2002). Social psychology. Mawah. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Creswell, J.W. (2008). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London: Sage Publications Ltd.
 • Çaycı, B. (2007). Kavram değiştirme metinlerinin kavram öğrenimi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 87-102.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publications Ltd.
 • Freedmann, L. J., Sears, O. D. ve Carlsmith, J. M. (2003). Sosyal psikoloji. (Çev: A. Dönmez). Ankara: İmge Yayıncılık.
 • Gürdal, A. (1992). İlköğretim okullarında fen bilgisinin önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 185-188.
 • Kahyaoğlu, M. (2016). Türkiye’de doğa eğitimi üzerine yapılan çalışmalarının analizi: bir meta sentez çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1- 14.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kardaş, M. ve Uca, N. (2016). Aktif öğrenme yönteminin öğrencilerin başarı, tutum ve uygulamalara yönelik görüşleriyle ilişkisi: bir meta-analiz çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 118-130.
 • Keçeci, G., Zengin, F. K. ve Alan, B. (2019). TÜBİTAK 4004 ‘küçük bilim insanları Elâzığ hazar gölü ekosistemini keşfediyor’ projesinin ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarına etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 41-63.
 • Kınık Topalsan, A., Türk, Z. ve Güler, G. (2019). Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik gerçekleştirilen, ‘doğada bilim yapıyorum!’ TÜBİTAK 4004 projesinin değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 581-607.
 • Madigan, M.T., Bender, K.S., Buckley, D.H., Sattley, W.M. ve Stahl, D.A. (2018). Brock Biology of Microorganisms. 15th edition NY: Pearson.
 • Matyar, F. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde proje ve araştırma tabanlı öğrenme. Ö. Taşkın (Ed.), Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar içinde (s. 23- 39). Ankara: Pegem Akademi.
 • Prestinaci, F., Pezzotti, P. ve Pantosti, A. (2015). Antimicrobial resistance: a global multifaceted phenomenon. Pathogens and Global Health, 109(7), 309-318.
 • Roca, I., Akova, M., Baquero, F., Carlet, J., Cavaleri, M., Coenen, S. ve Kahlmeter, G. (2015). The global threat of antimicrobial resistance: science for intervention, New Microbes and New Infections, 6, 22-29.
 • Saygı, Ş., Battal, D. ve Özlen Şahin, N. (2012). Çevre ve insan sağlığı yönünden ilaç atıklarının önemi. Marmara Pharmaceutical Journal, 16, 82-90.
 • Sezer Evcan, S., Adi̇lov, G., Eken, Z., Barut, S., Kemali̇, S. ve Tınaztepe, G. (2020). TÜBİTAK 4004-Doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında 7. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “hayatımızdaki matematik: tarım” projesinin değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 28-41.
 • Shahbazi, R., Yasavoli-Sharahi, H., Alsadi, N., Ismail, N. ve Matar, C. (2020). Probiotics in treatment of viral respiratory ınfections and neuroinflammatory disorders. Molecules. 25(21), 4891.
 • Sönmez, D. (2018). TÜBİTAK-4004 Doğa eğitimine katılan öğretmenlerin doğa eğitimine ilişkin görüşleri. Journal of Awareness, 3(2), 63-72.
 • Taner, M.S. (2018). TÜBİTAK bilim toplum programları ve astronomi içerikli 4004 projelerinin eğitsel ve bilimsel değeri, Anadolu Öğretmen Dergisi, 2(1), 63-67.
 • Toraman, Ç. ve Ulubey, Ö., (2016). Yaratıcı drama yönteminin derse yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 87-115.
 • Uğraş, S., Ültay, N., Ültay, E., Dursun, H., Ülger, S., Üzmez, Ş. ve Kaya, E. (2015). Mikrodünyaya yolculuk projesinin katılımcı öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerine ve davranışlarına etkisi. The Journal of International Social Research, 8(41), 1039-1045.
 • Uğraş, S., Keskin, H. K., Sipahi, N. ve Dursun, H. (2017). İlköğretim öğrencilerinde proje tabanlı mikroskobik canlı bilincinin oluşturulması. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 175-188.
 • Umurhan, B. ve Karaardıç, H. (2020). Kır kırlangıçları (Hirundo rustica) ile uygulamalı çevre eğitimi. Doğanın Sesi, 5, 37-47.
 • Ültay, E. ve Alev, N. (2017). Açıklama destekli REACT stratejisi ile ilgili öğretmen adaylarının görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 803-820.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • WHO. (2002). Guidelines for the evaluation of probiotics in food. Report of a Joint FAO/WHO Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. 1-11.

An Activity-Based Teaching Model: Microworld Journey-3 Project

Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 17, 31 - 44, 22.10.2021
https://doi.org/10.46778/goputeb.890542

Öz

This study aims to provide students to gain awareness of microorganisms. For this purpose, an activity-based teaching model is designed. This model includes the definition of microorganisms, benefits, and harms of microorganisms, protection from the harms of microorganisms, microbial biotechnological production from useful microorganisms. The effects of these activities on the development of scientific thinking skills of the participants were investigated. In this study, 4th-grade students who are attending urban and rural elementary schools were voluntarily participated to the study. The study was conducted with a total of 30 participants, 13 boys and 17 girls, for two weeks. In order to determine the current knowledge level of the students about microorganisms, the multiple-choice achievement tests consisting of 38 questions were applied before and after the implementation of the project. Results showed that the difference in the knowledge of the participants about microorganisms was statistically significant. In this study, it was observed that this difference was due to the different settlements of the participating schools, the differences in the readiness level of the students about microorganisms. The COVID-19 Pandemic process has revealed that society is not aware of microorganisms and that microorganisms can cause very serious problems in human life. In this context, this study conducted during the pandemic process leads that individuals in the society to obtain accurate information about microorganisms and creates awareness in these individuals. In cases that threaten public health, such studies are of great importance for gaining individuals who show sensitivity with high consciousness and make positive contributions to society.

Kaynakça

 • Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde yaratici drama. Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Adıgüzel, A. (2014). Küçük şeyler. Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Haber Bülteni. 90(8), 4.
 • Anonim. (2019). Antibiotic susceptibility diagnostics for the future. Nature Microbiology, 4(10), 1603-1603.
 • Apaydın, Z. ve Kandemir, M.A. (2017). Aktif öğrenme yaklaşımı doğrultusunda Jigsaw II tekniğini kullanmanın akademik başarı ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerine etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 2148-2314.
 • Bordens, S.K. ve Horowitz, A.I. (2002). Social psychology. Mawah. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Creswell, J.W. (2008). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London: Sage Publications Ltd.
 • Çaycı, B. (2007). Kavram değiştirme metinlerinin kavram öğrenimi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 87-102.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publications Ltd.
 • Freedmann, L. J., Sears, O. D. ve Carlsmith, J. M. (2003). Sosyal psikoloji. (Çev: A. Dönmez). Ankara: İmge Yayıncılık.
 • Gürdal, A. (1992). İlköğretim okullarında fen bilgisinin önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 185-188.
 • Kahyaoğlu, M. (2016). Türkiye’de doğa eğitimi üzerine yapılan çalışmalarının analizi: bir meta sentez çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1- 14.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kardaş, M. ve Uca, N. (2016). Aktif öğrenme yönteminin öğrencilerin başarı, tutum ve uygulamalara yönelik görüşleriyle ilişkisi: bir meta-analiz çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 118-130.
 • Keçeci, G., Zengin, F. K. ve Alan, B. (2019). TÜBİTAK 4004 ‘küçük bilim insanları Elâzığ hazar gölü ekosistemini keşfediyor’ projesinin ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarına etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 41-63.
 • Kınık Topalsan, A., Türk, Z. ve Güler, G. (2019). Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik gerçekleştirilen, ‘doğada bilim yapıyorum!’ TÜBİTAK 4004 projesinin değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 581-607.
 • Madigan, M.T., Bender, K.S., Buckley, D.H., Sattley, W.M. ve Stahl, D.A. (2018). Brock Biology of Microorganisms. 15th edition NY: Pearson.
 • Matyar, F. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde proje ve araştırma tabanlı öğrenme. Ö. Taşkın (Ed.), Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar içinde (s. 23- 39). Ankara: Pegem Akademi.
 • Prestinaci, F., Pezzotti, P. ve Pantosti, A. (2015). Antimicrobial resistance: a global multifaceted phenomenon. Pathogens and Global Health, 109(7), 309-318.
 • Roca, I., Akova, M., Baquero, F., Carlet, J., Cavaleri, M., Coenen, S. ve Kahlmeter, G. (2015). The global threat of antimicrobial resistance: science for intervention, New Microbes and New Infections, 6, 22-29.
 • Saygı, Ş., Battal, D. ve Özlen Şahin, N. (2012). Çevre ve insan sağlığı yönünden ilaç atıklarının önemi. Marmara Pharmaceutical Journal, 16, 82-90.
 • Sezer Evcan, S., Adi̇lov, G., Eken, Z., Barut, S., Kemali̇, S. ve Tınaztepe, G. (2020). TÜBİTAK 4004-Doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında 7. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “hayatımızdaki matematik: tarım” projesinin değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 28-41.
 • Shahbazi, R., Yasavoli-Sharahi, H., Alsadi, N., Ismail, N. ve Matar, C. (2020). Probiotics in treatment of viral respiratory ınfections and neuroinflammatory disorders. Molecules. 25(21), 4891.
 • Sönmez, D. (2018). TÜBİTAK-4004 Doğa eğitimine katılan öğretmenlerin doğa eğitimine ilişkin görüşleri. Journal of Awareness, 3(2), 63-72.
 • Taner, M.S. (2018). TÜBİTAK bilim toplum programları ve astronomi içerikli 4004 projelerinin eğitsel ve bilimsel değeri, Anadolu Öğretmen Dergisi, 2(1), 63-67.
 • Toraman, Ç. ve Ulubey, Ö., (2016). Yaratıcı drama yönteminin derse yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 87-115.
 • Uğraş, S., Ültay, N., Ültay, E., Dursun, H., Ülger, S., Üzmez, Ş. ve Kaya, E. (2015). Mikrodünyaya yolculuk projesinin katılımcı öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerine ve davranışlarına etkisi. The Journal of International Social Research, 8(41), 1039-1045.
 • Uğraş, S., Keskin, H. K., Sipahi, N. ve Dursun, H. (2017). İlköğretim öğrencilerinde proje tabanlı mikroskobik canlı bilincinin oluşturulması. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 175-188.
 • Umurhan, B. ve Karaardıç, H. (2020). Kır kırlangıçları (Hirundo rustica) ile uygulamalı çevre eğitimi. Doğanın Sesi, 5, 37-47.
 • Ültay, E. ve Alev, N. (2017). Açıklama destekli REACT stratejisi ile ilgili öğretmen adaylarının görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 803-820.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • WHO. (2002). Guidelines for the evaluation of probiotics in food. Report of a Joint FAO/WHO Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. 1-11.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serpil UĞRAŞ (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1867-5781
Türkiye


Nisa SİPAHİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8915-3545
Türkiye


Hacer DURSUN Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-1719-465X
Türkiye


Dr. Öğr. Üyesi Fatma KEÇELİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6623-7807
Türkiye


Hayriye Merve ERİŞ HASIRCI
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2065-5704
Türkiye


Ayşenur FİDAN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3188-266X
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 119B721
Teşekkür Bu çalışma, 119B721 nolu Mikrodünyaya yolculuk-3 ismi ile TÜBİTAK Doğa ve Bilim Okulları (4004) proje grubu tarafından desteklenmiştir.
Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { goputeb890542, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {}, publisher = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2021}, pages = {31 - 44}, doi = {10.46778/goputeb.890542}, title = {Etkinlik Temelli Bir Öğretim Modeli: Mikrodünyaya Yolculuk-3 Projesi}, key = {cite}, author = {Uğraş, Serpil and Sipahi, Nisa and Dursun, Hacer and Keçeli, Dr. Öğr. Üyesi Fatma and Eriş Hasırcı, Hayriye Merve and Fidan, Ayşenur} }
APA Uğraş, S. , Sipahi, N. , Dursun, H. , Keçeli, D. Ö. Ü. F. , Eriş Hasırcı, H. M. & Fidan, A. (2021). Etkinlik Temelli Bir Öğretim Modeli: Mikrodünyaya Yolculuk-3 Projesi . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2021 (17) , 31-44 . DOI: 10.46778/goputeb.890542
MLA Uğraş, S. , Sipahi, N. , Dursun, H. , Keçeli, D. Ö. Ü. F. , Eriş Hasırcı, H. M. , Fidan, A. "Etkinlik Temelli Bir Öğretim Modeli: Mikrodünyaya Yolculuk-3 Projesi" . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2021 (2021 ): 31-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/65506/890542>
Chicago Uğraş, S. , Sipahi, N. , Dursun, H. , Keçeli, D. Ö. Ü. F. , Eriş Hasırcı, H. M. , Fidan, A. "Etkinlik Temelli Bir Öğretim Modeli: Mikrodünyaya Yolculuk-3 Projesi". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2021 (2021 ): 31-44
RIS TY - JOUR T1 - Etkinlik Temelli Bir Öğretim Modeli: Mikrodünyaya Yolculuk-3 Projesi AU - Serpil Uğraş , Nisa Sipahi , Hacer Dursun , Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keçeli , Hayriye Merve Eriş Hasırcı , Ayşenur Fidan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.46778/goputeb.890542 DO - 10.46778/goputeb.890542 T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 44 VL - 2021 IS - 17 SN - 2148-2314- M3 - doi: 10.46778/goputeb.890542 UR - https://doi.org/10.46778/goputeb.890542 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Etkinlik Temelli Bir Öğretim Modeli: Mikrodünyaya Yolculuk-3 Projesi %A Serpil Uğraş , Nisa Sipahi , Hacer Dursun , Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keçeli , Hayriye Merve Eriş Hasırcı , Ayşenur Fidan %T Etkinlik Temelli Bir Öğretim Modeli: Mikrodünyaya Yolculuk-3 Projesi %D 2021 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2021 %N 17 %R doi: 10.46778/goputeb.890542 %U 10.46778/goputeb.890542
ISNAD Uğraş, Serpil , Sipahi, Nisa , Dursun, Hacer , Keçeli, Dr. Öğr. Üyesi Fatma , Eriş Hasırcı, Hayriye Merve , Fidan, Ayşenur . "Etkinlik Temelli Bir Öğretim Modeli: Mikrodünyaya Yolculuk-3 Projesi". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2021 / 17 (Ekim 2021): 31-44 . https://doi.org/10.46778/goputeb.890542
AMA Uğraş S. , Sipahi N. , Dursun H. , Keçeli D. Ö. Ü. F. , Eriş Hasırcı H. M. , Fidan A. Etkinlik Temelli Bir Öğretim Modeli: Mikrodünyaya Yolculuk-3 Projesi. UTEB. 2021; 2021(17): 31-44.
Vancouver Uğraş S. , Sipahi N. , Dursun H. , Keçeli D. Ö. Ü. F. , Eriş Hasırcı H. M. , Fidan A. Etkinlik Temelli Bir Öğretim Modeli: Mikrodünyaya Yolculuk-3 Projesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2021; 2021(17): 31-44.
IEEE S. Uğraş , N. Sipahi , H. Dursun , D. Ö. Ü. F. Keçeli , H. M. Eriş Hasırcı ve A. Fidan , "Etkinlik Temelli Bir Öğretim Modeli: Mikrodünyaya Yolculuk-3 Projesi", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, c. 2021, sayı. 17, ss. 31-44, Eki. 2021, doi:10.46778/goputeb.890542