BibTex RIS Kaynak Göster

HOW TO IMPROVE THE NUMBER OPERATIONS SKILLS

Yıl 2013, Cilt: 2013 Sayı: 1, 31 - 41, 01.03.2013

Öz

It is clear that using visualization at mathematics education might affect students in both cognitive and affective domains positively. Thus, employing visualization at mathematics education from elementary level on will add a new dimension to mathematics education. Visualization emerges as a helpful approach at attracting the student’s attention, motivating the student, making learning meaningful by reifying it, getting the students organize their own knowledge, and associating tangible and intangible expressions of concepts. Therefore, the purpose of this study is to resolve the difficulties experienced by 4th grade elementary students in mathematics class regarding the number operations. The research conducted in an elementary school which is located in downtown Mugla, and under management of Mugla Provincial Directorate of National Education in spring semester of 2011-2012 school year. 4th grade students were participated in the study. The study designed as an action research which is one of the qualitative research models. An achievement test consisting of 20 multiple choice items has been used. As a result of the study, it has been observed that existing calculation errors of the students regarding the number operations has decreased at the final evaluation, and achievement of the students in terms of division and multiplication has increased.

Kaynakça

 • Altun, M. (2012). Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul.
 • Barwise, J. ve Etchemendy, J. (1991). Visiual information and valit reasoning. In W. Zimmermann ve S. Cunnigham (eds) Visiualization in teaching and learnig matematics, 9-24, Matematical Association of America Washington DC.
 • Bransford, J.D.; Brown, S.J. ve Cocking, R. (1999). How people learn.Washington, DC.: National Academy Press.
 • Doruk, B.K. (2010). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Goldenberg, E. (1987). Believing is seing how preconseptions influence the perseption of graphs in J. Bergeron, N. Herscovics and C. Kieran (eds), Proceedings of the eleventh international conferans for the psychology of matematics education, 197-203, University of Montreal, Canada.
 • Halmos, P. (1987). I want to be a matematician, The Matematical Association of America, Washington DC.
 • Işık, A. (2007). Görselleştirme ve matematik öğretimi, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 7: 18
 • Işık, A., Çiltaş, A. ve Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17: 174-185.
 • Kapur, J.N. (1998). Matematical Modelling, Published by New Age International(P) Ltd. 4835/ New Delhi.
 • Kart, C. (1998). Matematik ve ülke kalkınmasındaki rolü, Çağdaş Eğitim Dergisi, 3: 3-8.
 • Keskin, Ö.Ö. (2008). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yapabilme becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Lesh, R.A. ve Doerr, H.M. (2003). Beyond Constructivism: Models and modeling perspectives on matematics teaching learning and problem solving, Mahawah N.J. Lawrenc Erlbaum.
 • MEB (2005). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Okur, M., Bahar, H.H., Akgün, L. ve Bekdemir, M. (2011).Matematik bölümü öğrencilerinin öğrenme sitilleri ile sürekli kaygı ve akademik başarı durumları, Türkiye Sosyal Araştırma Dergisi, 15: 123-134.
 • Rival, I. (1987). Picture Puzzling: Matematicians are rediscovering the power of pictorial reasoning, The science, 27: 40-46.
 • Schnotz, W., Zink, T. and Pfeiffer, M., 1995. Visualization in learning and instruction: Effect of graphic representation formats on the structure and application of knowledge, Research
 • Report-5, Freidrich-Schiller Univesity of Jena. Zazkis, R., Oubinsky, E. and Oautermann, J., 1996. Coordinating visual and analytic strategies: A study of students' understanding of the group D4, Journal for Research in Mathematics Education, 27, 435-457.
 • Zimmennann, W. and Cunningham, S., 1991. Editor's introduction: What is mathematical visualization? In W.Zimmennann and S.Cunningham (Eds), Visualization in teaching and leaming mathematics, 1-8, Mathematical Association of Arnerica, Washington OC., America.

DÖRT İŞLEM BECERİSİ NASIL GELİŞTİRİLİR

Yıl 2013, Cilt: 2013 Sayı: 1, 31 - 41, 01.03.2013

Öz

Görselleştirmenin matematik eğitiminde kullanılmasının öğrencileri hem bilişsel hem de duyuşsal açıdan olumlu yönde etkileyebileceği açıktır. Bunun için görselleştirmenin ilkokul kademesinden başlanarak matematik eğitiminde kullanılması matematik eğitimine yeni bir boyut kazandıracaktır. Görselleştirme, öğrencinin dikkatini çekmede, öğrenciyi güdülemede, öğrenmeyi somutlaştırarak anlamlı kılmada, öğrencinin kendi bilgilerini organize etmesinde ve kavramların somut ve soyut ifadelerinin ilişkilendirilmesinde yararlı bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde dört işlem konusunda yaşadıkları güçlükleri gidermektir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla İl Mili Eğitim Müdürlüne bağlı bir merkez ilköğretim okulunda yapılmıştır. Araştırmaya 4. sınıf dört öğrenci katılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmada çoktan seçmeli 20 maddeden oluşan başarı testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dört işlem konusunda öğrencilerde var olan işlem hatalarının son değerlendirmede azaldığı, öğrencilerin bölme ve çarpma işlemlerindeki başarılarının arttığı gözlemlenmiştir.

Kaynakça

 • Altun, M. (2012). Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul.
 • Barwise, J. ve Etchemendy, J. (1991). Visiual information and valit reasoning. In W. Zimmermann ve S. Cunnigham (eds) Visiualization in teaching and learnig matematics, 9-24, Matematical Association of America Washington DC.
 • Bransford, J.D.; Brown, S.J. ve Cocking, R. (1999). How people learn.Washington, DC.: National Academy Press.
 • Doruk, B.K. (2010). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Goldenberg, E. (1987). Believing is seing how preconseptions influence the perseption of graphs in J. Bergeron, N. Herscovics and C. Kieran (eds), Proceedings of the eleventh international conferans for the psychology of matematics education, 197-203, University of Montreal, Canada.
 • Halmos, P. (1987). I want to be a matematician, The Matematical Association of America, Washington DC.
 • Işık, A. (2007). Görselleştirme ve matematik öğretimi, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 7: 18
 • Işık, A., Çiltaş, A. ve Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17: 174-185.
 • Kapur, J.N. (1998). Matematical Modelling, Published by New Age International(P) Ltd. 4835/ New Delhi.
 • Kart, C. (1998). Matematik ve ülke kalkınmasındaki rolü, Çağdaş Eğitim Dergisi, 3: 3-8.
 • Keskin, Ö.Ö. (2008). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yapabilme becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Lesh, R.A. ve Doerr, H.M. (2003). Beyond Constructivism: Models and modeling perspectives on matematics teaching learning and problem solving, Mahawah N.J. Lawrenc Erlbaum.
 • MEB (2005). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Okur, M., Bahar, H.H., Akgün, L. ve Bekdemir, M. (2011).Matematik bölümü öğrencilerinin öğrenme sitilleri ile sürekli kaygı ve akademik başarı durumları, Türkiye Sosyal Araştırma Dergisi, 15: 123-134.
 • Rival, I. (1987). Picture Puzzling: Matematicians are rediscovering the power of pictorial reasoning, The science, 27: 40-46.
 • Schnotz, W., Zink, T. and Pfeiffer, M., 1995. Visualization in learning and instruction: Effect of graphic representation formats on the structure and application of knowledge, Research
 • Report-5, Freidrich-Schiller Univesity of Jena. Zazkis, R., Oubinsky, E. and Oautermann, J., 1996. Coordinating visual and analytic strategies: A study of students' understanding of the group D4, Journal for Research in Mathematics Education, 27, 435-457.
 • Zimmennann, W. and Cunningham, S., 1991. Editor's introduction: What is mathematical visualization? In W.Zimmennann and S.Cunningham (Eds), Visualization in teaching and leaming mathematics, 1-8, Mathematical Association of Arnerica, Washington OC., America.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasin GÖKBULUT Bu kişi benim

Sabri SİDEKLİ Bu kişi benim

Nail SAYAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Gönderilme Tarihi 17 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2013 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA GÖKBULUT, Y., SİDEKLİ, S., & SAYAR, N. (2013). DÖRT İŞLEM BECERİSİ NASIL GELİŞTİRİLİR. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013(1), 31-41.