Yazım Kuralları

Genel Bakış

1- Yüklenen makale başka bir dergiye gönderilmemeli ve/veya yayınlanmamalıdır. Aynı şekilde dergiye gönderilen bilimsel çalışmalar da yayınlanmış / sözlü / poster / sunum olarak başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmamalıdır.
2- Makale sisteme yüklenirken, sorumlu yazar, varsa diğer yazarların isim ve imzalarının yer aldığı "Telif Hakkı Formu” nu DERGİPARK sistemine yüklemelidir.
3- Ön Yükleme Formatı; araştırmaya katkıda bulunan yazarların hiçbirinin adı ve adresi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bölüm B’de yazılmamalıdır. Böylece hakemler çalışmanın hangi yazar(lar)a ait olduğunu göremeyeceklerdir. (Çift Kör Hakem İnceleme Süreci)
4- En az iki hakemin görüşü alındıktan ve ilgili bölüm editörü kabul ettikten sonra yüklenen makale kabul edilir.
5- Makalenin değerlendirme ve kabul süreci ile ilgili detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/gujsb adresinden ulaşılabilir.
6- Çalışmanın özgünlük ve benzerlik oranları Turnitin Programı ile taranır ve sadece % 20'nin altında benzerlik oranlarına sahip makaleler yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınır.
7- Makalenin toplam metni 10-15 sayfa arasında olmalıdır.
8- Özet metni 250 kelimeyi geçmemelidir.


Makale Hazırlığı


Özet
Araştırma makaleleri ve incelemeler, yeni bilgilere vurgu yapan ve makalenin içeriğini kısaca anlatan bir özetle başlatılmalıdır. Kısaltmalar ve özel dil kullanılmamalıdır. Özetler, yeniden yazılmaya gerek kalmaksızın özet formatına uygun olmalıdır. Yazarın adresinden sonra en fazla 250 kelimelik özet ve bir satır boşluk bırakılmalıdır. Özetin sonunda bir satır boş bırakılarak anahtar kelimeler yazılmalıdır.


Anahtar Kelimeler
Çalışmanın temel ögelerini içeren anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Bu anahtar kelimeler italik yazılmalı ve en az üç, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.Metin
Bu, makalenin aşağıdaki kısımları içerebilecek numaralandırılmış bölümüdür:
1. Giriş, 2. Deneysel/Kuramsal Çerçeve 3. Sonuçlar ve Tartışma, 4. Kaynaklar. Metin, aşağıdaki numaralandırma stiline sahip alt başlıklar içerebilir (2.1, 2.2,… vb.). Minimum ve maksimum sayfa sayısı sırasıyla 2 ve 15 olmalıdır. Gerekirse danışma kurulu maksimumu artırabilir.


Giriş
Her makale, başlığının kısaca betimlendiği ve önerilen makalenin getirdiği yeniliğin açık ve anlaşılır bir biçimde anlatıldığı bir girişe sahip olmalıdır.

Deneysel
Deneysel yöntemler ve kullanılan malzemeler giriş paragraflarından sonra açıklanmalıdır. Ayrıntılı teknik açıklamalar yazının bir bölümü ile sınırlandırılmalı ve metnin her tarafına dağılmamalıdır. Makul derecede deneyimli herhangi bir ilgili kişinin prosedürü gerçekleştirmesine izin vermek için yeterli bilgi verilmelidir. İyi bilinen tekniklerin ve ekipmanın detayları, reaktiflerin veya solüsyonların basit hazırlıkları ve yaygın malzeme listeleri gibi ayrıntılı açıklamalar gereksizdir. Yazımda düşük cümleler kullanılmamalıdır.


Sonuçlar ve tartışma
Gereksiz tekrarlardan kaçınmak için tercihen bunlar birlikte ele alınmalıdır. Desteklenmemiş hipotez detayları ve ayrıntılı fikir açıklamalarından kaçınılmalıdır. Sonuçlar ve Tartışma farklı iki bölüm olarak da sunulabilir.


Teşekkür
Çalışmaya bir kurum veya kişi tarafından herhangi bir destek verilmişse, makale içerisinde teşekkür olarak belirtilmelidir. Teşekkür olabildiğince kısa tutulmalı ve metnin sonuç kısmında yer almalıdır.


Kaynakça
Literatür kaynakları sırayla numaralandırılmalı ve “Kaynakça” başlığı altında bir araya getirilmelidir. Metin içindeki kaynaklar, referans listesinde ilgili numara ile belirtilen sayı köşeli parantez içinde verilerek alıntılanmalıdır.
Referans bir akademik dergi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi/harfleri, makalenin başlığı, derginin adı, cilt numarası, sayfa numaraları, yıl.
Goto, S., Levec, J. ve Smith, J.M., “Mass transfer in packed ebds with two-phase flow”, Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev . , 14(2): 473-485, (1975).
Referans bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi/harfleri, kitabın başlığı, cilt numarası, editör/editörleri (eğer mevcutsa), basım yeri, sayfa aralığı, yıl.
McAdams, W. H., Heat Transmission 2. ed. , McGraw Hill , New York, (1942).
Referans bir basılı tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi/harfleri, tezin başlığı, tezin tipi (Yüksek lisans veya Doktora), teslim edilen enstitü, yeri, sayfa aralığı, yıl.
Tezcan, L., “Mathematical Modeling of Karst Aquifer Systems with the Use of Tritium Isotope”, Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen ve Teknoloji Enstitüsü, Ankara, 10-15 (1993).
Referans bir kongre sunumu ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi/harfleri, sunumun başlığı, kongrenin adı, seminar veya konferans, yeri, cilt numarası, sayfa aralığı, yıl.
Toppare, L., “4-bromstrien and a-metilstiren Copolimerization with Electrochemical Process”, II. Ulusal Makromolekül Sempozyumu, İzmir, 85-96, (1985).
Referans bir kaynak yayın ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi/harfleri, raporun adı, organizasyonun adı (eğer rapor bir organizasyon tarafından hazırlandıysa), rapor numarası (eğer mevcutsa), editör/editörleri (eğer mevcutsa), yeri, sayfa aralığı, yıl.
Baran, I. ve Kasparek,M., “Marine Turtles Of Turkey; Status Survey 1988 And Recommendations For Conservation And Management”, WWF Raporu , Heidelberg, 123-130, (1989).
Referans bir günlük dergi veya gazete ise:
Corliss, Richard, Sept. 13, Pacific Overtures Times, 142(11): 68-70 (1993).
Referans bir elektronik ansiklopedi veya e-kitap ise:
İnternet: Bosnia and Herzegovina, In Britannica Online. http://www.-eb.com:180/cgi-bin/g?DocF=micro/79/88.html , (2000).
Yayına kabul edilip henüz yayınlanmamış makaleler, "kabul edildi" veya "baskıda" olarak verilmelidir. Aksi halde, yayınlanmamış makalelerin "yayınlanmak üzere gönderilmiş", "hazırlık aşamasında" veya "kişisel iletişim" şeklinde belirtilmesi uygundur.


Şekiller ve Tablolar
JPG veya TIFF formatındaki şekil, grafik, resim, fotoğraf ve tablolar yazının içinde (ayrı bir sayfa değil) verilmelidir. Fotoğraflar taranmalı ve orijinal kopya olarak gönderilmelidir. Tüm şekil ve tablolar kağıt boyunca rakamlar ile numaralandırılmalıdır. Tablo dipnotları küçük harflerle yazılmalıdır. Çizimler, fotoğraflara tercih edilir. Taranan grafikler daha az tercih edilir ve yalnızca yeterli çözünürlüğe sahip olanlar kabul edilebilir. Yazılar açıkça okunaklı olmalıdır. Harflerin 2-3 mm yüksekliğinde olması önerilir. Varsa, yarı tonlu illüstrasyonlar iyi kontrastlanmalı ve istenen son boyutta dik açılarda kırpılmalıdır. Grafikler büyük formatta (örneğin tam A4 boyutunda) olmamalı, bunun yerine 6-8 cm boyutunda olmalıdır.


Terminoloji, semboller ve kısaltmalar
Genellikle SI birimlerinin tavsiyelerine uyulmalıdır. Semboller, formüller ve denklemler büyük özenle yazılmalı, gerektiğinde büyük ve küçük harfler ayırt edilmelidir. Üstel simge içeren matematiksel ifadelerin yazımında özellikle dikkatli olunmalı ve redaksiyon yapılmadır. Matematiksel ifadeler denklem editörü (Word formatında) kullanılarak 9 punto yazılmalıdır. İndeks yazı tipi 8 punto olmalıdır. Metin içindeki her denklem parantez içindeki numaralarla belirtilmelidir. Alışılmadık semboller, ilk kez kullanıldığında sol kenar boşluğunda adlandırılmalıdır. Kısaltmalar ilk kez kullanılıyorsa açıklanmalıdır.
Yazarlar istek üzerine 2 hakem önerebilir.
Not: Yazarlar, farklı coğrafi konumlardan iki potansiyel hakem önerebilir. Bunlar, makalenin objektif bir değerlendirmesini sağlayabilecek, kendi alanlarında uzman kişiler olmalıdır. Önerilen herhangi bir hakem, son beş yıl içinde makalenin yazarlarından herhangi biri ile yayın yapmamış, mevcut işbirlikçi olmamalı ve aynı araştırma kurumunun üyesi olmamalıdır. Yazarları önerdiği hakemler, editör kurulu tarafından önerilen potansiyel hakemlerin yanında değerlendirilecektir. Yazarlar, makale gönderimi sırasında "Yazar Yorumları" bölümüne hakemlerin adını, adresini ve e-postalarını eklemelidir.