Cilt: 10 Sayı: 33, 29.09.2023

Yıl: 2023

“Gümrük ve Ticaret Dergisi”, Gümrük ve Ticaret alanında çalışan tarafları ortak bir platformda buluşturmayı amaçlamaktadır. Gümrük ve Ticaret Dergisi, gümrük ve ticaret konularında çalışan araştırmacılar, sivil toplum örgütleri (STK) ve kamu kurumları arasında bilimsel araştırma bulguları, düşünce, değerlendirme ve analizleri paylaşmak için etkili bir araç olmayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Bu kapsamda aşağıda sıralanan spesifik amaçları gerçekleştirmeyi amaçlar.

 •  Dış Ticaret Firmalarının gümrüklerdeki kolaylaştırıcı işlemlerden haberdar edilmeleri ve tüm maliyetlerini minimize ederek kolay ithalat ve ihracat yapmalarının yolunun açılması,
 • YYS sürecinin basit anlatımı ile firmaların sürece adaptasyonun sağlanması ve YYS nin öneminin anlatılması,
 • Her yıl yapılan Sonradan Kontrol firma denetimlerinin bizzat Müfettişlerce kurumlarla paylaşılması, sürecin daha saydamlaştırılması ve SK nın firmalara faydaları.

Gümrük ve Ticaret Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler temel alanında hem akademik hem uygulamaya dayalı dış ticaret ağırlıklı konuların tartışıldığı periyodik hakemli bir bilimsel yayın olma amacını taşımaktadır. Yayın kapsamına; genel ekonomi, dış ticaret (iç-dış ticaret), ihracat ve ithalat kapsamındaki konular, konuyla bağlantılı hukuki meseleler, vergileme, finans ve muhasebesel işlemler, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi gibi spesifik alanlar girmektedir.

Gümrük ve Ticaret Dergisi Makale Süreci
Dergimiz, akademik ve pratik makalelere yer veren 3 ayda bir yayınlanan periyodik süreli bir yayındır. Gümrük, iç ve dış ticaret, Türkiye ve Dünya ekonomisi, küreselleşme, yönetim, denetim, şirketler hukuku, gümrük-vergi-iç-dış ticaret hukuku, ödemeler dengesi vb alanlardan yazı kabulü yapılmaktadır.

Dergiye gönderilecek yazılar Türkçe ve ingilizce olabilir. Dergiye gönderilecek olan çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. (180 kelimelik özet metin olarak kongrelere gönderilen çalışmalar, dipnot açıklamasında sunulduğu yer belirtilmek suretiyle dergi yayım sürecine kabul edilir)

Derginin kurallarına göre yazıldığı belirlenen çalışmalar editör/editörler tarafından incelenir ve iki veya daha fazla hakeme gönderilir. Yazılar reddedilebilir veya yazarlardan düzenleme yapılması istenebilir. Hakemlerden 2 olumlu rapor alan makale yayıma kabul edilmiş demektir. 1 olumlu 1 olumsuz rapor alan makale 3. Hakeme sevk edilir. Düzeltme alan makalelerin düzeltmeleri 1 hafta içerisinde tamamlanmalıdır. Belirtilen süreler içerisinde tamamlandıktan sonra yazının kabulü halinde 3 hafta içerisinde yayımlanır.

“Dergipark Makale Başvuru Sistemine” başvuru yapılırken ıslak imzalı telif hakkı devri formu doldurulur. Bu form başvuru sistemi üzerinde bulunmaktadır. Gümrük ve Ticaret Dergisi’ne gönderilen makalede anket, mülakat, odak grup çalışması vb. yollarla toplanılan veriden yararlanılmışsa makale başvurusu esnasında ilgili kurumdan alınmış izin belgeleri ve/veya Etik Kurul Onay Belgesi’nin “Dergipark Makale Başvuru Sistemine” yüklenmiş olması zorunludur.

Dergipark sistemine yüklenen makalelerin "iThenticate" intihal programında benzerlik kontrolü yapılır. Benzerlik oranı %20’ nin üzerinde olan makaleler editöryal olarak reddedilir.


Yazım Kuralları

1. Hazırlanan çalışmaların İngilizce başlığı, en çok 100 kelime uzunluğunda İngilizce ve Türkçe özetleri (ÖZ) ile JEL Classification Code yer almalıdır. Makaleler Türkçe ve İngillizce “başlık”, “özet” ve “anahtar sözcükler” ve JEL sınıflandırması içermelidir.

Özet: 180 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin özeti yapılmalıdır. Özet ve Giriş bölümleri birbirinin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

Anahtar Sözcükler: Makalenin konu sınıflandırması yapılabilmesi için enaz 3, ençok 6 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar sözcüklerin belirlenmesinde JEL (Journal of Economic Literature) Sınıflandırması esas alınabilir. https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel linkinden erişilebilir.

2. Yazılar A4 boyutunda bir yüzüne sağ ve sola dayalı (justify), Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile tek aralık olarak yazılmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

3. Giriş ve sonuç başlıkları hariç olmak üzere, bölüm ve alt bölümler 10 punto ile numaralandırılır, her numaradan sonra ilgili bölüm ve alt bölümlerin başlığı yazılır.

4. Bölümler sırasıyla (1., 2., 3., …) şeklinde numaralanırken, alt bölümler ve onların altındaki diğer alt bölümler; 1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 2.1., 2.1.1., 2.1.1.1., 2.1.1.2., gibi birden çok haneli olarak numaralandırılır.

5. Makalelerde makale başlığı dahil tüm başlıkların sadece ilk harfleri büyük yazılır.

6. Tablo, grafik ve şekil başlıkları koyu yazı karakteriyle yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır, bunun dışında içerikte, kaynakçada yazılar 10 punto satır aralıkları "1" olmalıdır ve koyu yazı karakteri kullanılmamalıdır.

7. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalı, kaynaklar ise tablo ve şekillerin altına yazılmalı yazı rengi yanlızca siyah olmalıdır.

8. Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan kağıdın altına ve sayfa yönüne göre sağa/sola yaslı yazılır.

9. Tarihler; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır (Örn: 22/11/2013). Yüzdeli ifadelerde ise yüzde işareti (%) ile rakam arasında boşluk bırakılmaz (Örn: %45).

10. Rakamlarda ondalık kesirler virgülle, dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplar halinde noktayla ayrılmalıdır. Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın sağında yer almalıdır. Denklemlerin türetilişi, yazıda açıkça gösterilmemişse, yazı danışma kurulu üyelerinin değerlendirmesi için, türetme işlemi bütün basamaklarıyla ayrı bir sayfada verilmelidir.

11. “Kaynakça” bölümü, APA (American Psychological Association, 2001: 5. baskı) kurallarına uygun olacak şekilde aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi ve alfabetik sırayla yapılmalıdır:

Kitaplar:
Ceyhan S. ve Atay H. (2008), Açıklamalı İçtihatlı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yolsuzlukla Mücadele Derneği Yayınları.

Dergiler:
Özsoy, H.H.M ve Gümüş, M. (2012), “Küreselleşmenin Ekonomi ve Hukuka Matematiksel Etkisi”, Gümrük ve Ticaret Dergisi, 7(3), 29-40.

Derlemeler:
Krugman, P. (1995), “The Move Toward Free Trade Zones”, P. King (der.), International Economics and International Economic Policy: A Reader içinde, New York: McGraw-Hill Inc., 163-182.

Diğer Kaynaklar:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2001), 2002 Yılında Para ve Kur Politikası ve Muhtemel Gelişmeler, Basın Duyurusu, 2 Ocak, Ankara, www.tcmb.gov.tr.

Demircioğlu, E. (2005), "Çin’in Ekonomik Yükselişi", UEAP Discussion Paper, 1748, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Platformu, Adana.

12…. Dergisinde kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde, sayfa numaralarını da içererek, aşağıda gösterildiği gibi yapılmalıdır:

……..belirtilmiştir (Göktaş, 1982:210-5). ..........Ceyhan (1970a:15-20) ileri sürmektedir. (Gupta vd., 1982:286-7). (Sarıyerlioğlu-Mahmut ve Tünay-Mehmet Ali, 2003:355-7; Demircioğlu, 1979:17-27).

13. Makaleler Orcid No ile gönderilmelidir.

NOT: Gümrük ve Ticaret Dergisinde yayımlanan makalelerde yer alan görüşler yazarlarını bağlar. Dernek tüzel kişiliğinin sorumluluğunda değildir. Dergiye hakemli/hakemsiz makale gönderenler bu kuralı kabul etmiş sayılırlar.

Yazım Süreci Üzerine Notlar

Gümrük ve Ticaret Dergisinin yayın dili Türkçe’dir.

Birden çok yazarlı makalelerde editoryal yazışmanın kiminle yapılacağı belirlenmeli ve açık bir şekilde belirtilmelidir.

Yayımlanan yazıların içeriğinde ya da alıntılarında olabilecek çarpıtma, yanlış, telif hakkı ihlali, intihal vb. hususlardan yazar/yazarlar sorumludur.

Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. İlgili çalışmada, eğer etik onay alınması gereken durumlar söz konusu ise yazarların etik kurullardan ve kurumlardan onay aldığı var sayılmaktadır.

Türkçe makalelerde Hem metin içinde hem de kaynakçada TDK Yazım Kılavuzu (Yazım Kılavuzu, 2009, Türk Dil Kurumu, Ankara) veya www.tdk.gov.tr adresindeki online hali) yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

Akademik atıf ve gelenekler bağlamında ise Publication Manual of American Psychological Association [6. Baskı] esas alınır.

Yayımlanmış yazıların yayım hakları yayımcı Firmaya aittir.

Yazar ya da yazarların tamamının ıslak imzasını taşıyan aşağıdaki içeriğe sahip bir mektup yayımcıya gönderilmelidir. “yazının tüm yazarlarca okunduğu, onaylandığı, başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, yazının hazırlanmasının her aşamasında bilimsel etik kodlara uyulduğu, yazı yayımlandığı takdirde tüm yayın haklarının yayıncıya devredildiği” ne ilişkin bir beyanı göndermelidir.

GÜMRÜK VE TİCARET DERGİSİ ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ POLİTİKASI


YAYIN ETİĞİ VE KÖTÜYE KULLANIM BEYANI

Gümrük ve Ticaret Dergisi yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder.
Dergiye gönderilen yazılar, bir Editör ve en az iki hakem tarafından incelenmek suretiyle çift kör eş değerlendirme (double-blind peer review) sürecine alınır. Gönderilen makalelerin intihal açısından kontrol edildiğine ilişkin yazar beyanları esas alınır. Editör incelemesi ve hakem sürecinde makalede intihal olduğu tespit edilirse standartlara uygun olmayan bu yazılar dergide yayımlanmaz. Bu kural, standart ve uyumsuzluğunun yayın sonrası aşamada saptandığı durumda da geçerlidir ve yazının yayından geri çekilmesini gerektirir. Dergimiz, yayın etiği gereği, intihal ya da çifte yayın şüphesi durumlarını rapor edebilme sorumluluğunu hatırlatır.

Gümrük ve Ticaret Dergisi’nde uygulanan yayın süreçleri, yazarların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Gümrük ve Ticaret Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yayın Etiği Akış Şemalarını temel alır. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts

EDİTÖR, HAKEM VE YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

Yazarın Etik Sorumlulukları

 •  Yazar(lar) gönderdikleri yazıların özgünlüğünü teminat altına almalıdır.
 • Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
 • Yazar(lar); başka yazarlar, katkı sağlayıcılar ya da kaynaklara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve ilgili kaynakları belirtmelidir.
 • Yazarlar, çalışma ile ilgili bilinmesi gereken ve çalışmanın bulgularını ya da bilimsel sonucunu potansiyel olarak etkileyebilecek bir mali ilişkiyi ya da çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanlarını açıklamakla yükümlüdür.
 • Çalışmaya yapılan tüm mali katkıları, sponsorlukları ya da proje desteklerini açıklıkla bildirmelidirler.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
 • Yazar yayımlanmış yazısında anlamlı bir bilimsel hata ya da uygunsuzluk saptadığında, yazıyı geri çekme ya da hatayı düzeltme amacıyla olabildiğince hızlı bir şekilde Editör ile temasa geçme yükümlülüğünü taşır.
 • Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
 • Yani yazar makalesini sisteme yüklerken etik kurul onaylı belgesini de yüklemeli ve izin bilgilerine ayrıca makalede yer vermelidir.
  Hakemlerin Etik Sorumlulukları
 • Hakemler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, tabiiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir.
 • Hakemler açısından; araştırma, yazarlar ya da destekleyiciler ile ilgili bir çıkar veya rekabet çakışması bulunmamalıdır. Hakem kararları nesnel olmalıdır.
 • Hakemler yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış ilintili yayınları belirtmelidir.
 • Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması ve yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına vardığında Editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler.
 • Hakem, gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da birikimi ile uyumsuz olduğunu düşündüğünde ya da hızlı bir değerlendirme yapamayacağı durumlarda Editörü bilgilendirmeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.
 • COPE tarafından hazırlanan “Hakem Kılavuzu” adlı PDF dokümanına erişmek için tıklayınız. https://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines.pdf
  Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
  Gümrük ve Ticaret Dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır. “Editörlerin Genel Görev ve Sorumlulukları” adlı PDF dokümanına erişmek için tıklayınız
  https://publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf
 • Editörler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, cinsiyet tercihi, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir.
 • Gönderilen yazıların yayımlanması için adil bir çift kör eş değerlendirme süreci sağlarlar. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını garanti altına alırlar.
 • Editörler yayını içeriği ve toplam kalitesinden sorumludur. Erratum (Dizgi hatası) sayfaları yoluyla gerektiğinde düzeltme yayımlarlar.
 • Editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çakışmasına olanak vermemelidir.
 • Gümrük ve Ticaret Dergisi hakem atamasında sadece Editör tam yetkiye sahip olup yazıların yayımlanması ile ilgili sonuç kararından da kendisi sorumludur.
 • Gümrük ve Ticaret Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden editör sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişi editördür.
 • Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
 • Gümrük ve Ticaret Dergisi’nde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
 • Editöre ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

EDİTÖRYAL BİLGİLENDİRME

1- Editöryal ve Kör Hakemlik Süreçleri: Editör; dergi yayın politikalarında yer alan Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editör her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.
2- Kalite Güvencesi: Editör; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
3- Kişisel Verilerin Korunması: Editör; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editör; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
4- Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları: Editör; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
5- Olası Suistimal ve Görevi Kötüye Kullanmaya Karşı Önlem: Editör; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.
6- Akademik Yayın Bütünlüğünü Sağlamak: Editör çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.
7- Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması: Editör; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editör yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu aşamada yazarlardan makaleleri ile birlikte almış oldukları intihal raporu talep edilmektedir.
8- Politik ve Ticari Kaygılar: Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

NOT: Gümrük ve Ticaret Dergisi’nde Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız; yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen info@gumrukticaretdergisi.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Dergi Ücretsizdir.

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"