Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Communication Skills and Trait Anxiety of Senior Nursing Students

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 458 - 464, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.786937

Öz

It is predicted that nurses' experience of constant anxiety in the profession may cause communication problems and errors in the team, with patients and caregivers. Therefore, in this study, it was aimed to determine the communication skills of senior nursing students and their trait anxiety and the relationship between them. The universe of this descriptive study consisted of students studying in the last year of the nursing department of a state university and agreeing to participate in the study. The data of the research were collected by face-to-face interview method using "Personal Information Form", "Communication Competence Scale" and "Trait Anxiety Inventory". In analyzing the data, arithmetic mean, standard deviation, median, mode, percentage, frequency and Spearman correlation analysis was used. It was found that the communication competencies and trait anxiety levels of the students participating in the study were above the medium level and as the communication competence of the students increased, their trait anxiety levels decreased (p <0.05). It is suggested that innovative practices that will improve students' communication competencies should be added to the curriculum and program content.

Kaynakça

 • Özcan, H. (2012). “Hemşirelerin Empatik Eğilim ve Empatik Becerileri: Gümüşhane Örneği”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1, 60-68.
 • Akgün Şahin, Z. ve Kardaş Özdemir, F. (2015). “Hemşirelerin İletişim ve Empati Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi”. Jaren, 1 (1), 1-7. doi: 10.5222/jaren.2015.001
 • Leonard, M, Graham, S. and Bonacum, D. (2004). “The Human Factor: The Critical Importance of Effective Teamwork and Communication in Providing Safe Care”. BMJ Quality & Safety, 13 (1), i85-i90. doi: 10.1136/qhc.13.suppl_1.i85
 • HEPDAK (2020). Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Klavuzu, Hemşirelik lisans program çıktıları. https://www.hepdak.org.tr/ doc/b4_v5.doc.
 • Son, Y.J, Lee, Y.A, Sim, K.N, Kong, S.S. and Park, Y.S. (2013). “Influence of Communication Competence and Burnout on Nursing Performance of Intensive Care Units Nurses”. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing, 20 (3), 278-288. doi:10.5762/KAIS.2016.17.10.236
 • Shafakhah, M, Zarshenas, L, Sharif, F. and Sarvestani, R.S. (2015). “Evaluation of Nursing Students’ Communication Abilities in Clinical Courses in Hospitals”. Global Journal of Health Science, 7 (4), 323-328. doi:10.5539/gjhs.v7n4p323
 • Sancar, B, Yalcin, A.S. ve Acikgoz, I. (2018). “An Examination of Anxiety Levels of Nursing Students Caring For Patients in Terminal Period”. Pakistan Journal of Medical Sciences, 34 (1), 94-99. doi: 10.12669/pjms.341.14285
 • Acar, G. ve Buldukoğlu, K. (2016). “Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları”. Journal of Psychiatric Nursing, 7 (1), 7-12. doi: 10.5505/phd.2016.20592
 • Eysenck, M.W. (2014). Anxiety and Cognition: A Unified Theory. Psychology Press.
 • Cheung, T. and Yip, P.S. (2015). “Depression, Anxiety and Symptoms of Stress Among Hong Kong Nurses: A Cross-Sectional Study”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12 (9), 11072-11100. doi: 10.3390/ijerph120911072.
 • Gorgich, E.A.C, Zare, S, Ghoreishinia, G, Barfroshan, S, Arbabisarjou, A. and Yoosefian, N. (2017). “Job Stress and Mental Health Among Nursing Staff of Educational Hospitals in South East Iran”. Thrita, 6 (1),1-6. doi: 10.5812/thrita.45421.
 • Ramritu, P.L. and Barnard, A. (2001). “New Nurse Graduates' Understanding of Competence”. International Nursing Review, 48 (1), 47-57. doi: 10.1046/j.1466-7657.2001.00048.x.
 • Wiemann, J.M. (1977). “Explication and Test of a Model of Communicative Competence”. Human Communication Research, 3, 195-213.
 • Koca, G.Ş. ve Erigüç, G. (2017). “İletişim Yeterlilik Ölçeği’ nin Geçerlik ve Güvenilirliği”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13 (4), 789-799. doi:10.17130/ijmeb.2017 433408
 • Spielberger, Charles D, Gorsuch, Richard L. and Lushene, Robert, E. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 • Öner, N. ve Le Compte, A. (1983). Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğan, S, Nahcivan, N. ve Esin, M.N. (Eds.). (2014). Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Sevinç, S. ve Özdemir, S. (2017). “Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı ve Umutsuzluk İlişkisi: Kilis Örneği”. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19 (2), 14-24.
 • Lafçı, D. ve Öztunç, G. (2015). “Hemşirelik Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki”. Gaziantep Med J, 2 (3), 164-171.
 • García-González, J, Ruqiong, W, Alarcon-Rodriguez, R, Requena-Mullor, M, Ding, C. and Wentura-Miranda, M. I. (2021). “Analysis of Anxiety Levels of Nursing Students Because of e-Learning during the COVID-19 Pandemic”. Healthcare, 9 (3), 252. doi:10.3390/healthcare9030252
 • Bingöl, G. ve Demir, A. (2011). “Amasya Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri”. Göztepe Tıp Dergisi, 26, 152-159. doi: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.15
 • Kıssal, A, Kaya, M. ve Koç, M. (2016). “Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 134-141.
 • Santos, J.L.G.D, Copelli, F.H.D.S, Balsanelli, A.P, Sarat, C.N.F, Menegaz, J.D.C, Trotte, L.A.C, and Soder, R.M. (2019). “Interpersonal Communication Competence Among Nursing Students”. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 27, 1-8. doi: 10.1590/1518-8345.3226.3207
 • Koca, G.Ş. ve Erigüç, G. (2019). “The Effects of Communication Skills Levels of Health Professionals on The Dimensions of The Johari Window Model”. International Journal of Healthcare Management, 1-13. doi: 10.1080/20479700.2019.1596393
 • Ofşin, O. (2019). Hemşirelerin Dinleme ve Problem Çözme Becerileri. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Lee, A.K, Yeo, J.Y, Jung, S. and Byun, S.S. (2013). “Relations on Communication Competence, Job-Stress And Job-Satisfaction of Clinical Nurse”. The Journal of the Korea Contents Association, 13 (12), 299-308. doi: 10.5392/JKCA.2013.13.12.299
 • Deffner, J. M. and Bell, S.K. (2005). “Nurses' Death Anxiety, Comfort level during Communication with Patients and Families Regarding Death and Exposure to Communication Education: A Quantitative Study”. Journal for Nurses in Professional Development, 21 (1), 19-23. doi: 10.1097/00124645-200501000-00005.

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 458 - 464, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.786937

Öz

Hemşirelerin meslekte sürekli kaygı durumunu deneyimlemesinin ekip içi, hasta ve bakım verenlerle iletişimsel problem yaşamalarına ve hataların oluşmasına sebebiyet verebileceği öngörülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada hemşirelik son sınıf öğrencilerinin iletişim becerileri ile sürekli kaygı durumlarının ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı olan bu çalışmanın evrenini bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünün son sınıfında okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Kişisel bilgi formu”, “İletişim Yeterlilik Ölçeği” ve “Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca, mod, yüzde, frekans, ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin iletişim yeterlilikleri ile sürekli kaygı durumlarının orta seviyenin üzerinde olduğu ve öğrencilerin iletişim yeterliliği arttıkça sürekli kaygı düzeylerinin azaldığı saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin iletişim yeterliklerini geliştirecek yenilikçi uygulamaların müfredat ve program içeriğine eklenmesinin gerekliliği önerilmektedir.

Kaynakça

 • Özcan, H. (2012). “Hemşirelerin Empatik Eğilim ve Empatik Becerileri: Gümüşhane Örneği”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1, 60-68.
 • Akgün Şahin, Z. ve Kardaş Özdemir, F. (2015). “Hemşirelerin İletişim ve Empati Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi”. Jaren, 1 (1), 1-7. doi: 10.5222/jaren.2015.001
 • Leonard, M, Graham, S. and Bonacum, D. (2004). “The Human Factor: The Critical Importance of Effective Teamwork and Communication in Providing Safe Care”. BMJ Quality & Safety, 13 (1), i85-i90. doi: 10.1136/qhc.13.suppl_1.i85
 • HEPDAK (2020). Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Klavuzu, Hemşirelik lisans program çıktıları. https://www.hepdak.org.tr/ doc/b4_v5.doc.
 • Son, Y.J, Lee, Y.A, Sim, K.N, Kong, S.S. and Park, Y.S. (2013). “Influence of Communication Competence and Burnout on Nursing Performance of Intensive Care Units Nurses”. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing, 20 (3), 278-288. doi:10.5762/KAIS.2016.17.10.236
 • Shafakhah, M, Zarshenas, L, Sharif, F. and Sarvestani, R.S. (2015). “Evaluation of Nursing Students’ Communication Abilities in Clinical Courses in Hospitals”. Global Journal of Health Science, 7 (4), 323-328. doi:10.5539/gjhs.v7n4p323
 • Sancar, B, Yalcin, A.S. ve Acikgoz, I. (2018). “An Examination of Anxiety Levels of Nursing Students Caring For Patients in Terminal Period”. Pakistan Journal of Medical Sciences, 34 (1), 94-99. doi: 10.12669/pjms.341.14285
 • Acar, G. ve Buldukoğlu, K. (2016). “Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları”. Journal of Psychiatric Nursing, 7 (1), 7-12. doi: 10.5505/phd.2016.20592
 • Eysenck, M.W. (2014). Anxiety and Cognition: A Unified Theory. Psychology Press.
 • Cheung, T. and Yip, P.S. (2015). “Depression, Anxiety and Symptoms of Stress Among Hong Kong Nurses: A Cross-Sectional Study”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12 (9), 11072-11100. doi: 10.3390/ijerph120911072.
 • Gorgich, E.A.C, Zare, S, Ghoreishinia, G, Barfroshan, S, Arbabisarjou, A. and Yoosefian, N. (2017). “Job Stress and Mental Health Among Nursing Staff of Educational Hospitals in South East Iran”. Thrita, 6 (1),1-6. doi: 10.5812/thrita.45421.
 • Ramritu, P.L. and Barnard, A. (2001). “New Nurse Graduates' Understanding of Competence”. International Nursing Review, 48 (1), 47-57. doi: 10.1046/j.1466-7657.2001.00048.x.
 • Wiemann, J.M. (1977). “Explication and Test of a Model of Communicative Competence”. Human Communication Research, 3, 195-213.
 • Koca, G.Ş. ve Erigüç, G. (2017). “İletişim Yeterlilik Ölçeği’ nin Geçerlik ve Güvenilirliği”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13 (4), 789-799. doi:10.17130/ijmeb.2017 433408
 • Spielberger, Charles D, Gorsuch, Richard L. and Lushene, Robert, E. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 • Öner, N. ve Le Compte, A. (1983). Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğan, S, Nahcivan, N. ve Esin, M.N. (Eds.). (2014). Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Sevinç, S. ve Özdemir, S. (2017). “Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı ve Umutsuzluk İlişkisi: Kilis Örneği”. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19 (2), 14-24.
 • Lafçı, D. ve Öztunç, G. (2015). “Hemşirelik Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki”. Gaziantep Med J, 2 (3), 164-171.
 • García-González, J, Ruqiong, W, Alarcon-Rodriguez, R, Requena-Mullor, M, Ding, C. and Wentura-Miranda, M. I. (2021). “Analysis of Anxiety Levels of Nursing Students Because of e-Learning during the COVID-19 Pandemic”. Healthcare, 9 (3), 252. doi:10.3390/healthcare9030252
 • Bingöl, G. ve Demir, A. (2011). “Amasya Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri”. Göztepe Tıp Dergisi, 26, 152-159. doi: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.15
 • Kıssal, A, Kaya, M. ve Koç, M. (2016). “Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 134-141.
 • Santos, J.L.G.D, Copelli, F.H.D.S, Balsanelli, A.P, Sarat, C.N.F, Menegaz, J.D.C, Trotte, L.A.C, and Soder, R.M. (2019). “Interpersonal Communication Competence Among Nursing Students”. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 27, 1-8. doi: 10.1590/1518-8345.3226.3207
 • Koca, G.Ş. ve Erigüç, G. (2019). “The Effects of Communication Skills Levels of Health Professionals on The Dimensions of The Johari Window Model”. International Journal of Healthcare Management, 1-13. doi: 10.1080/20479700.2019.1596393
 • Ofşin, O. (2019). Hemşirelerin Dinleme ve Problem Çözme Becerileri. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Lee, A.K, Yeo, J.Y, Jung, S. and Byun, S.S. (2013). “Relations on Communication Competence, Job-Stress And Job-Satisfaction of Clinical Nurse”. The Journal of the Korea Contents Association, 13 (12), 299-308. doi: 10.5392/JKCA.2013.13.12.299
 • Deffner, J. M. and Bell, S.K. (2005). “Nurses' Death Anxiety, Comfort level during Communication with Patients and Families Regarding Death and Exposure to Communication Education: A Quantitative Study”. Journal for Nurses in Professional Development, 21 (1), 19-23. doi: 10.1097/00124645-200501000-00005.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nihan ALTAN SARIKAYA (Sorumlu Yazar)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-3678-6186
Türkiye


Merve AKÇAM
EDİRNE UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ
0000-0001-6939-7235
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil786937, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {458 - 464}, doi = {10.37989/gumussagbil.786937}, title = {Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları}, key = {cite}, author = {Altan Sarıkaya, Nihan and Akçam, Merve} }
APA Altan Sarıkaya, N. & Akçam, M. (2021). Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (3) , 458-464 . DOI: 10.37989/gumussagbil.786937
MLA Altan Sarıkaya, N. , Akçam, M. "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 458-464 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/65005/786937>
Chicago Altan Sarıkaya, N. , Akçam, M. "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 458-464
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları AU - Nihan Altan Sarıkaya , Merve Akçam Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.786937 DO - 10.37989/gumussagbil.786937 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 458 EP - 464 VL - 10 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.786937 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.786937 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları %A Nihan Altan Sarıkaya , Merve Akçam %T Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 3 %R doi: 10.37989/gumussagbil.786937 %U 10.37989/gumussagbil.786937
ISNAD Altan Sarıkaya, Nihan , Akçam, Merve . "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 3 (Eylül 2021): 458-464 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.786937
AMA Altan Sarıkaya N. , Akçam M. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 458-464.
Vancouver Altan Sarıkaya N. , Akçam M. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 458-464.
IEEE N. Altan Sarıkaya ve M. Akçam , "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 3, ss. 458-464, Eyl. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.786937