Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

12 – 15 Yaş Müsabık Yüzme Sporcularının Solunum Parametrelerinin Müsabaka Dereceleri ile İlişkisinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 560 - 567, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.946258

Öz

Bu çalışmanın amacı; 12 – 15 yaş arası müsabık yüzme sporcularının solunum parametrelerinin müsabaka dereceleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışmaya Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına müsabakalara katılan ve haftada en az beş gün antrenman yapan 12 – 15 yaş aralığındaki 7 kadın 5 erkek toplam 12 amatör yüzücü gönüllü olarak katılmıştır (n=12, yaş: 12,33±0,98 yıl, boy uzunluğu=1,51±0,14 cm, vücut ağırlığı=42,58±8,63 kg). Verilerin değerlendirilmesinde sporcuların ölçüm sonuçları ve yüzme performansları arasındaki ilişkinin incelemek için Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Sporcuların vital kapasite (VC) ve maksimal istemli ventilasyon (MVV) değerleri ile 50 metre-100 metre serbest yüzme dereceleri aralarında istatistiki olarak anlamlılık düzeyinde ilişki olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. Buna karşın zorlu vital kapasite (FVC) değerleri ile 50 m yüzme performans derecesinde negatif ve orta üzerinde anlamlı seviyede ilişki belirlenmiştir (r=-,699; p<0,05). FVC değerleri ile 100 metre serbest stil yüzme dereceleri arasındaki ilişkide ise hem negatif hem de orta seviyenin üzerinde anlamlı fark (r=-,636; p<0,05) görülmemiştir. Sonuç olarak gelişim grubundaki yüzme branşı sporcularının solunum parametrelerinden zorlu vital kapasite (FVC) değerinin müsabaka dereceleri ile ilişkili olduğu ve solunum parametrelerinin geliştirilmesinin sporcuların performanslarını artırması açısından önemli olduğu gözlemlenmiştir.

Kaynakça

 • Biçer, T. (2007). ‘‘Sporda Duygu ve Aklın Yönetimi’’. Beyaz Yayınları, İstanbul.
 • Erdemli, A. (2002). ‘‘Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi’’. E Yayınları, İstanbul.
 • Atasoy, H. (2018). Yüzme Antrenmanlarının 8-10 Yaş Performans Grubu Yüzücülerinin Serbest Stil Dereceleri ile Bazı Antropometrik ve Motorik Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Maglischo, E.W. (2003). ‘‘Swimming Fastest’’. Human Kinetics, United States of America, p.791.
 • Günay, E. (2007). Düzenli Yapılan Yüzme Antrenmanlarının Çocukların Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Odabaş, B. (2003). 12 Haftalık Yüzme Temel Eğitim Çalışmalarının 7-12 Yaş Grubu Kız ve Erkek Yüzücülerin Fiziksel ve Motorsal Özellikleri Üzerine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Medicine, A.C.O.S. (2013). ‘‘Acsm's Guidelines For Exercise Testing And Prescription’’. Lippincott Williams and Wilkins.
 • İnan, Ş. ve Saygın, Ö. (2019). ‘‘Genç Yüzücülerde Antropometrik, Fizyolojik ve Fiziksel Özelliklerin Müsabaka Performansına Etkisinin Araştırılması’’. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi. 5 (4), 183-191.
 • Kaya, B. (2012). ‘‘9-11 Yaş Grubu Serbest Yüzücülerde Kulaç Uzunluğu ve Sıklığının Performansa Etkisi’’. Sport Sciences, 7 (2), 27-36.
 • Güler, Ç.G. (2000). 9-18 Yaş Grubu Müsabık Yüzücülerde Eklem Hareket Genişliğinin ve Antropometrik Parametrelerin Yüzme Performansı ile İlişkisi ve Bunu Temel Alan Yeni Bir Esneklik Programının Düzenlenmesi’’. (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özlü, M. Akkuş, H. (2016). ‘‘Effects of the Anthropometric and Kinematic Parameters on 50 M Freestyle Swimming Performances’’. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 18 (1), 114-118.
 • Vitor, F.D. and Böhme, M.T. (2010). ‘‘Performance of Young Male Swimmers in The 100- Meters Front Crawl’’. Pediatric Exercise Science. 22, 278-287.
 • Özlü, M. (2012). 50 M Serbest Yüzme Performansına Antropometrik ve Kinematik Parametrelerin Etkisi. (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Geladas, N. Nassis, G. and Pavlicevic, S. (2005). ‘‘Somatic and Physical Properties of Young Swimmers Adjusting the Sprint Swimming Feature’’. International Journal of Sports Medicine, 26 (02), 139-144.
 • Koçak, U. (2014). Adölesan Yüzücülerde Performansın Belirleyicileri. (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kutlu, M. ve Cicioğlu, İ. (1995). ‘‘Türkiye Grekoromen ve Serbest Yıldız Milli Takım Güreşçilerinin Gelişmiş Fizyolojik Özelliklerinin Analizi’’. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi Dergisi, 7-14.
 • Hancox, B. Whyte Grosh, A. Ahuja, A. and Khanna, G. (1985). ‘‘Pulmonary Capacities Of Different Groups Of Sportmen in India’’. Br J Sports Med, 19, 175.
 • Gökçe, E. (1991). 9-12 Yaş Futbolcularda Uzun Süreli Aerobik Antrenmanın Kan Dolaşım ve Solunum Parametrelerine Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi), İ. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kandeydi, O. (1994). Düzenli Yüzme Antrenmanı Yapan Üniversite Öğrencilerinde Görülen Fizyolojik Değişiklikler. (Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aydın, G. and Koca, İ. (2014). ‘‘Swimming Training And Pulmonary Variables in Women’’. Journal of Human Sport & Exercıse, 9 (1), 474-480.
 • Bjurstrom, R. and Schoene, R. (1987). ‘‘Control of Ventilation in Elite Synchronized Swimmers’’. J Appl Physiol; 63, 1019-1024.
 • Kubiak-Janczaruk, E. (2005). ‘‘Spirometric Evaluation of The Respiratory System İn Adolecent Swimmers’’. Ann Acad Med Stetin, 51, 105-113.
 • Krzymowska, P, Kurzaj, M, Seidel, W. and Rożek Piechura, K. (2019). ‘‘Eight Weeks of Inspiratory Muscle Training Improves Pulmonary Function in Disabled Swimmers-A Randomized Trial’’. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (10), 1747.
 • Rumaka, M. Abeberga-Augskalne, L and Upitis, I. (2007). ‘‘Effect Of A 12- Week Awimming-Training on Spirometric Parameters variables in Teenage Females’’. International Journal of Aquatic Research and Education, 1 (2), 2.
 • Wells, G, Plyley, M, Thomas, S, Goodman, L. and Duffin, J. (2002). ‘‘Effects of Concurrent İnspiratory and Expiratory Muscle Training on Respiratory and Exercise Performance İn Swimmers’’. Eur J Appl Physiol, 9, 527-540.
 • Erdil, G, Durusoy, F, İşleğen, Ç, Yolaz, G. (1984). ‘‘Elit Masa Tenisçilerinin Fizyolojik Kapasite Ölçümleri’’. Spor Hekimliği Dergisi, 19, 15-22.
 • Moğulkoç, R, Baltacı. Keleştimur, K, Koç, H. ve Özdemirli, S. (1997). ‘‘16 Yaş Grubu Sporcu Genç Kızlarda Max VO2 ve Bazı Solunum Parametreleri Üzerine Bir Araştırma’’. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2, 11.
 • Tunay, H. (2004). ‘‘Düzenli Olarak Basketbol Antrenmanı Yapan 8–12 Yaş Çocukların Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi’’. VII. Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitapçığı, (s.106), Antalya,
 • Çoksevim, B. Karahan, M. Yaba, G. ve Duman, F. (2002). ‘‘İlköğretim Öğrencilerinin Atletik Performanslarının Değerlendirilmesi’’. VII. Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitabı, (s.27-29, 128).
 • Erol, E. Cicioğlu, İ. ve Pulur, A. (1999). ‘‘13-14 Yaş Grubu Erkek Basketbolculara Yönelik Dayanıklılık Antrenmanının Vücut Kompozisyonu ile Bazı Fiziksel ve Fizyolojik ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi’’. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, 4, 12-20.
 • Gökdemir, K, Koç, H. ve Yüksel, O. (2007). ‘‘Aerobik Antrenman Programının Üniversite Öğrencilerinin Bazı Solunum ve Dolaşım Parametreleri ile Vücut Yağ Oranı Üzerine Etkisi’’. Egzersiz; 1, 145-149.
 • Doherty, M. and Dimitriou, L. (2007). ‘‘Comparison of Lung Volume in Greek Swimmers, Land Based Athletes and Sedentary Controls’’. Br J Sports Med, 31, 337-341.
 • Özgül, F. Eliöz, M. Otağ, A. ve Atan, T. (2015). ‘‘Yüzme Sporu Yapan 10-14 Yaş Grubundaki Çocukların Solunum Parametrelerinin Karşılaştırılması’’. Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 7 (2), 35-40.
 • Koç, H. ve Günay, M. (2000). ‘‘Sekiz Haftalık Genel Sürat Antrenman Programının Hentbolcularda Vücut Yağ Yüzdesi, Solunum Fonksiyonları ve Kan Basıncına Etkisi’’. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri 1. Kongresi Bildiri Kitapçığı, (s.94-100), Ankara.
 • Taşgın, E. ve Dönmez, N. (2009). ‘‘10-16 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Egzersiz Programının Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi’’. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 11 (2), 13-16.

Investigation of The Relationship of The Respiratory Parameters of Competitive Swimming Athletes Aged 12 – 15 and The Grade of Competition

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3, 560 - 567, 23.09.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.946258

Öz

The aim of this study is to examine the relationship between respiratory parameters and competition degrees of competitive swimmers between the ages of 12 and 15. For this purpose, 12 amateur swimmers, 7 females and 5 males, aged between 12-15 years, participating in competitions on behalf of Gümüşhane Provincial Directorate of Youth and Sports and training at least five days a week, participated voluntarily (n=12, age: 12.33±0.98 years). , height=1.51±0.14 cm, body weight=42.58±8.63 kg). Spearman Correlation analysis was used to examine the relationship between the measurement results of the athletes and their swimming performance in the evaluation of the data. It was determined that there was no statistically significant relationship (p>0.05) between the vital capacity (VC) and maximal voluntary ventilation (MVV) values of the athletes and 50 meters-100 meters free swimming degrees. On the other hand, there was a negative and above-average significant correlation between forced vital capacity (FVC) values and 50 m swimming performance (r=-.699; p<0.05). In the relationship between FVC values and 100 meters freestyle swimming degrees, there was no significant difference (r = --.636; p <0.05) both negative and above the middle level. As a result, it was observed that the forced vital capacity (FVC) value, which is one of the respiratory parameters of the swimming athletes in the development group, is related to the competition degrees and that the development of respiratory parameters is important in terms of increasing the performance of the athletes.

Kaynakça

 • Biçer, T. (2007). ‘‘Sporda Duygu ve Aklın Yönetimi’’. Beyaz Yayınları, İstanbul.
 • Erdemli, A. (2002). ‘‘Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi’’. E Yayınları, İstanbul.
 • Atasoy, H. (2018). Yüzme Antrenmanlarının 8-10 Yaş Performans Grubu Yüzücülerinin Serbest Stil Dereceleri ile Bazı Antropometrik ve Motorik Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Maglischo, E.W. (2003). ‘‘Swimming Fastest’’. Human Kinetics, United States of America, p.791.
 • Günay, E. (2007). Düzenli Yapılan Yüzme Antrenmanlarının Çocukların Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Odabaş, B. (2003). 12 Haftalık Yüzme Temel Eğitim Çalışmalarının 7-12 Yaş Grubu Kız ve Erkek Yüzücülerin Fiziksel ve Motorsal Özellikleri Üzerine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Medicine, A.C.O.S. (2013). ‘‘Acsm's Guidelines For Exercise Testing And Prescription’’. Lippincott Williams and Wilkins.
 • İnan, Ş. ve Saygın, Ö. (2019). ‘‘Genç Yüzücülerde Antropometrik, Fizyolojik ve Fiziksel Özelliklerin Müsabaka Performansına Etkisinin Araştırılması’’. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi. 5 (4), 183-191.
 • Kaya, B. (2012). ‘‘9-11 Yaş Grubu Serbest Yüzücülerde Kulaç Uzunluğu ve Sıklığının Performansa Etkisi’’. Sport Sciences, 7 (2), 27-36.
 • Güler, Ç.G. (2000). 9-18 Yaş Grubu Müsabık Yüzücülerde Eklem Hareket Genişliğinin ve Antropometrik Parametrelerin Yüzme Performansı ile İlişkisi ve Bunu Temel Alan Yeni Bir Esneklik Programının Düzenlenmesi’’. (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özlü, M. Akkuş, H. (2016). ‘‘Effects of the Anthropometric and Kinematic Parameters on 50 M Freestyle Swimming Performances’’. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 18 (1), 114-118.
 • Vitor, F.D. and Böhme, M.T. (2010). ‘‘Performance of Young Male Swimmers in The 100- Meters Front Crawl’’. Pediatric Exercise Science. 22, 278-287.
 • Özlü, M. (2012). 50 M Serbest Yüzme Performansına Antropometrik ve Kinematik Parametrelerin Etkisi. (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Geladas, N. Nassis, G. and Pavlicevic, S. (2005). ‘‘Somatic and Physical Properties of Young Swimmers Adjusting the Sprint Swimming Feature’’. International Journal of Sports Medicine, 26 (02), 139-144.
 • Koçak, U. (2014). Adölesan Yüzücülerde Performansın Belirleyicileri. (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kutlu, M. ve Cicioğlu, İ. (1995). ‘‘Türkiye Grekoromen ve Serbest Yıldız Milli Takım Güreşçilerinin Gelişmiş Fizyolojik Özelliklerinin Analizi’’. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi Dergisi, 7-14.
 • Hancox, B. Whyte Grosh, A. Ahuja, A. and Khanna, G. (1985). ‘‘Pulmonary Capacities Of Different Groups Of Sportmen in India’’. Br J Sports Med, 19, 175.
 • Gökçe, E. (1991). 9-12 Yaş Futbolcularda Uzun Süreli Aerobik Antrenmanın Kan Dolaşım ve Solunum Parametrelerine Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi), İ. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kandeydi, O. (1994). Düzenli Yüzme Antrenmanı Yapan Üniversite Öğrencilerinde Görülen Fizyolojik Değişiklikler. (Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aydın, G. and Koca, İ. (2014). ‘‘Swimming Training And Pulmonary Variables in Women’’. Journal of Human Sport & Exercıse, 9 (1), 474-480.
 • Bjurstrom, R. and Schoene, R. (1987). ‘‘Control of Ventilation in Elite Synchronized Swimmers’’. J Appl Physiol; 63, 1019-1024.
 • Kubiak-Janczaruk, E. (2005). ‘‘Spirometric Evaluation of The Respiratory System İn Adolecent Swimmers’’. Ann Acad Med Stetin, 51, 105-113.
 • Krzymowska, P, Kurzaj, M, Seidel, W. and Rożek Piechura, K. (2019). ‘‘Eight Weeks of Inspiratory Muscle Training Improves Pulmonary Function in Disabled Swimmers-A Randomized Trial’’. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (10), 1747.
 • Rumaka, M. Abeberga-Augskalne, L and Upitis, I. (2007). ‘‘Effect Of A 12- Week Awimming-Training on Spirometric Parameters variables in Teenage Females’’. International Journal of Aquatic Research and Education, 1 (2), 2.
 • Wells, G, Plyley, M, Thomas, S, Goodman, L. and Duffin, J. (2002). ‘‘Effects of Concurrent İnspiratory and Expiratory Muscle Training on Respiratory and Exercise Performance İn Swimmers’’. Eur J Appl Physiol, 9, 527-540.
 • Erdil, G, Durusoy, F, İşleğen, Ç, Yolaz, G. (1984). ‘‘Elit Masa Tenisçilerinin Fizyolojik Kapasite Ölçümleri’’. Spor Hekimliği Dergisi, 19, 15-22.
 • Moğulkoç, R, Baltacı. Keleştimur, K, Koç, H. ve Özdemirli, S. (1997). ‘‘16 Yaş Grubu Sporcu Genç Kızlarda Max VO2 ve Bazı Solunum Parametreleri Üzerine Bir Araştırma’’. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2, 11.
 • Tunay, H. (2004). ‘‘Düzenli Olarak Basketbol Antrenmanı Yapan 8–12 Yaş Çocukların Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi’’. VII. Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitapçığı, (s.106), Antalya,
 • Çoksevim, B. Karahan, M. Yaba, G. ve Duman, F. (2002). ‘‘İlköğretim Öğrencilerinin Atletik Performanslarının Değerlendirilmesi’’. VII. Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitabı, (s.27-29, 128).
 • Erol, E. Cicioğlu, İ. ve Pulur, A. (1999). ‘‘13-14 Yaş Grubu Erkek Basketbolculara Yönelik Dayanıklılık Antrenmanının Vücut Kompozisyonu ile Bazı Fiziksel ve Fizyolojik ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi’’. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, 4, 12-20.
 • Gökdemir, K, Koç, H. ve Yüksel, O. (2007). ‘‘Aerobik Antrenman Programının Üniversite Öğrencilerinin Bazı Solunum ve Dolaşım Parametreleri ile Vücut Yağ Oranı Üzerine Etkisi’’. Egzersiz; 1, 145-149.
 • Doherty, M. and Dimitriou, L. (2007). ‘‘Comparison of Lung Volume in Greek Swimmers, Land Based Athletes and Sedentary Controls’’. Br J Sports Med, 31, 337-341.
 • Özgül, F. Eliöz, M. Otağ, A. ve Atan, T. (2015). ‘‘Yüzme Sporu Yapan 10-14 Yaş Grubundaki Çocukların Solunum Parametrelerinin Karşılaştırılması’’. Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 7 (2), 35-40.
 • Koç, H. ve Günay, M. (2000). ‘‘Sekiz Haftalık Genel Sürat Antrenman Programının Hentbolcularda Vücut Yağ Yüzdesi, Solunum Fonksiyonları ve Kan Basıncına Etkisi’’. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri 1. Kongresi Bildiri Kitapçığı, (s.94-100), Ankara.
 • Taşgın, E. ve Dönmez, N. (2009). ‘‘10-16 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Egzersiz Programının Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi’’. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 11 (2), 13-16.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Onur SEVER (Sorumlu Yazar)
Gümüşhane University
0000-0001-6422-9144
Türkiye


Serdar BAYRAKDAROĞLU
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0000-0002-2166-6675
Türkiye


Ebru ŞENEL Bu kişi benim
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0003-4157-2382
Türkiye


Mine KOÇ
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
0000-0001-5858-5361
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil946258, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {560 - 567}, doi = {10.37989/gumussagbil.946258}, title = {12 – 15 Yaş Müsabık Yüzme Sporcularının Solunum Parametrelerinin Müsabaka Dereceleri ile İlişkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sever, Mehmet Onur and Bayrakdaroğlu, Serdar and Şenel, Ebru and Koç, Mine} }
APA Sever, M. O. , Bayrakdaroğlu, S. , Şenel, E. & Koç, M. (2021). 12 – 15 Yaş Müsabık Yüzme Sporcularının Solunum Parametrelerinin Müsabaka Dereceleri ile İlişkisinin İncelenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (3) , 560-567 . DOI: 10.37989/gumussagbil.946258
MLA Sever, M. O. , Bayrakdaroğlu, S. , Şenel, E. , Koç, M. "12 – 15 Yaş Müsabık Yüzme Sporcularının Solunum Parametrelerinin Müsabaka Dereceleri ile İlişkisinin İncelenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 560-567 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/65005/946258>
Chicago Sever, M. O. , Bayrakdaroğlu, S. , Şenel, E. , Koç, M. "12 – 15 Yaş Müsabık Yüzme Sporcularının Solunum Parametrelerinin Müsabaka Dereceleri ile İlişkisinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 560-567
RIS TY - JOUR T1 - 12 – 15 Yaş Müsabık Yüzme Sporcularının Solunum Parametrelerinin Müsabaka Dereceleri ile İlişkisinin İncelenmesi AU - Mehmet Onur Sever , Serdar Bayrakdaroğlu , Ebru Şenel , Mine Koç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.946258 DO - 10.37989/gumussagbil.946258 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 560 EP - 567 VL - 10 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.946258 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.946258 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12 – 15 Yaş Müsabık Yüzme Sporcularının Solunum Parametrelerinin Müsabaka Dereceleri ile İlişkisinin İncelenmesi %A Mehmet Onur Sever , Serdar Bayrakdaroğlu , Ebru Şenel , Mine Koç %T 12 – 15 Yaş Müsabık Yüzme Sporcularının Solunum Parametrelerinin Müsabaka Dereceleri ile İlişkisinin İncelenmesi %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 3 %R doi: 10.37989/gumussagbil.946258 %U 10.37989/gumussagbil.946258
ISNAD Sever, Mehmet Onur , Bayrakdaroğlu, Serdar , Şenel, Ebru , Koç, Mine . "12 – 15 Yaş Müsabık Yüzme Sporcularının Solunum Parametrelerinin Müsabaka Dereceleri ile İlişkisinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 3 (Eylül 2021): 560-567 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.946258
AMA Sever M. O. , Bayrakdaroğlu S. , Şenel E. , Koç M. 12 – 15 Yaş Müsabık Yüzme Sporcularının Solunum Parametrelerinin Müsabaka Dereceleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 560-567.
Vancouver Sever M. O. , Bayrakdaroğlu S. , Şenel E. , Koç M. 12 – 15 Yaş Müsabık Yüzme Sporcularının Solunum Parametrelerinin Müsabaka Dereceleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(3): 560-567.
IEEE M. O. Sever , S. Bayrakdaroğlu , E. Şenel ve M. Koç , "12 – 15 Yaş Müsabık Yüzme Sporcularının Solunum Parametrelerinin Müsabaka Dereceleri ile İlişkisinin İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 3, ss. 560-567, Eyl. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.946258