Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Organizational Commitment Levels and Mobbing Exposureof Youth and Sports Directorate Employees

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 63 - 74, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1048291

Öz

In this study, it was aimed to examine the Organizational Commitment Levels and Mobbing Exposure of Youth and Sports Provincial Directorate employees. The research was conducted with the voluntary participation of 290 Çorum Provincial Directorate personnel. Simple random sampling method, one of the quantitative research methods, which is one of the information collection tools and techniques, was used.. The data collection tool in the study consists of two parts. In the first part, the "Personal Information Form" containing the demographic information created by the researcher were used, whereas the Mobbing Scale and the "Organizational Commitment Questionnaire" were used in the second part. The normality distribution test of the data was done with the Shapiro Wilk test. As the data were not distributed normally, the Mann Whitney test was conducted. Since there are three or more groups, the kruskal wallins test was performed. After Kruskal Wallis test, Mann Whitney U Posthoc multiple comparison test with Bonferroni correction was applied to determine the different groups. Relationships between numerical variables were investigated with Spearmans correlation coefficient in accordance with the data distribution, and Regression analysis was used to determine the cause-effect relationship between scales. For the statistical significance level, p> 0.005 was accepted. In the regression modelling established, it was found that increasing the level of mobbing reduced the organizational commitment rate (r = 0.356; p> 0.05).

Kaynakça

 • Meyer, J.P. and Allen, N.J. (1997). ‘‘Commitment in the Workplace, Theory, Research and Application’’. London: Sage Publications.
 • Yıldız, K. (2013). ‘‘Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki’’. Electronic Turkish Studies, 8 (6), 853-873.
 • Mercan, M. (2006). Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Yabancılaşma ve Örgütsel Vatandaşlık. Yüksek Lisans Tezi. Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Öntürk, Y. ve Karacabey, K. (2019). ‘‘Akademisyenlere Yönelik Mobbing Davranışları ile İş Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi’’. Turkish Studies Social Sciences, 14 (6), 3321-3340. doi:010.29228/TurkishStudies.39863
 • Karahan, A. ve Yılmaz, H. (2014). ‘‘Mobbing ve Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Bir Çalışma’’. Journal of Yasar University, 9 (33), 5692-5715. doi:10.19168/jyu.44023
 • Davenport, N, Schwartz, R.D. and Elliott, G.P. (2003). ‘‘Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz’’, (Çev: Önersoy O.C.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Crawshaw, L. (2009). ‘‘Workplace Bullying? Mobbing? Harassment? Distraction by a Thousand Definitions’’. Consulting Psychology Journal Practice and Research, 61 (3), 263- 267.
 • Tetik, S. (2010). ‘‘Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi’’. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), 81-89.
 • Yıldız, S. M. (2018). ‘‘An Empirical Analysis of the Leader-Member Exchange and Employee Turnover Intentions Mediated by Mobbing: Evidence From Sport Organizations’’. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31 (1), 480-497. doi:10.1080/1331677X.2018.1432374
 • Belli, E. ve Demirel, N. (2016). ‘‘An Investigation into the Mobbing Levels o the Personnel Working at Provincial Directorate of Youth Welfare and Sports and Evaluation of Organizational Commitment’’. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2 (3), 980-990. doi:10.24289/ijsser.279040
 • Yıldız, S.M. (2015). ‘‘The Relationship between Bullying and Burnout: an Empirical İnvestigation of Turkish Professional Football Players’’. Sport, Business and Management: An International Journal, 5 (1), 6-20. https://doi.org/10.1108/SBM-09-2012-0034
 • Aiello, A., Dientinger, P., Nardella,C., and Bonafede, M. (2008), ‘‘A Tool for Assessing the Risk of Mobbing in Organizational Environments: The “Val.Mob.” Scale’’. Prevention Today, 3, 9-24.
 • Laleoğlu, A. ve Özmete, E. (2013). ‘‘Mobbing Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması’’. Sosyal Politika Çalışmaları, 7 (31), 9-31.
 • Lyman, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., and Boulian, P. V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Technicians. Journal of Applied psychology, 59 (5), 603. Karasar, N. (2008). ‘‘Bilimsel Araştırma Yöntemi’’. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Çetin, A. (2015). İş Hayatında Yıldırmanın (Mobbing) Çalışanların Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkisi: Bir Kamu Kurumuna Yönelik Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hiçkorkmaz, Ş. (2016). Mobbing Algısının Örgütsel Bağlılık Düzeyi Üzerindeki Etkisi (İzmit Kamu Çalışanları Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Balta, İ. (2019). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Görev Yapan Antrenörlerin Mobbing Düzeyleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Asri, E. (2019). Mobbing ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Pamukkale Üniversitesi Akademisyenlerine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kaya, M. (2019). Mobbing ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Karaman İlinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Özdemir, E. (2019). Mobbingin Örgütsel Bağlılığa Etkisi; Konya İlinde İmalat Sanayiinde Çalışanlar Üzerinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Karık, T. ve Yıldız, S.M. (2015). ‘‘Mobbing Davranışlarının Kadın Basketbolcuların Tükenmişliği Üzerine Etkisi’’. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 12 (2), 430-442. doi:10.14687/ijhs.v12i2.334
 • Naktiyok, A. ve Polat, F. (2016). ‘‘Çalışanların Psikolojik Taciz Algısının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi’’. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 30 (1), 1-17.
 • Güllü, S, Yildiz, B.S. ve Kaya, R. (2020). ‘‘The Mediating Effect of Organizational Commitment between Mobbing and Turnover Intention: An Application on Physical Education and Sports Teachers’’. European Journal of Education Studies, 7 (2), 181-190. doi: 10.5281/zenodo.3726362
 • Berman, N. (1992). ‘‘The Dimesion of Otganizational Commitment’’. Journal of Organizational Behaviour. 13, 380-401. https://www.jstor.org/stable/2390769
 • Çakır, Ö. (2001). ‘‘İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler’’. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Durna, U. ve Eren, V. (2005). ‘‘Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık’’. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 210-219.
 • Albayrak, E.G. (2007). Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Al-Ajmi, R. (2006). ‘‘The Effect of Gender on Job Satisfaction and Organizational Commitment in Kuwait’’. International Journal of Management, 23 (4), 838- 844.
 • Da Silva João, A.L. and Saldanha Portelada, A. F. (2019). ‘‘Mobbing and Its Impact on Interpersonal Relationships at the Workplace’’. Journal of Interpersonal Violence, 34 (13), 2797-2812. doi: 10.1177/0886260516662850.
 • Karabacak, B. (2019). Antrenörlerin Çalışma Ortamlarında Maruz Kaldıkları Yıldırma (Mobbing) Davranışlarının İncelenmesi. Doktora Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Rize.
 • Hacıcaferoğlu, S. (2010). Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Çalışma Ortamlarında Maruz Kaldıkları Yıldırma (Mobbing) Davranışları. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Cemaloğlu, N. ve Ertürk, A. (2008). ‘‘Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Maruz Kaldıkları Yıldırmanın Yönü’’. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 46, 67-86.
 • Çobanoğlu, Ş. (2005). ‘‘Mobbing ve Başa Çıkma Yöntemleri’’. İstanbul: Timaş Yayıncılık. Tınaz, P. (2006). “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 3 (10), 11-22.
 • Karakoç, B. (2016). Öğretmenlerin Okulda Karşılaştıkları Yıldırma Davranışları İle Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Kaya, M. (2019). Mobbing ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Karaman İlinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Gülle, M. (2013). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma Algıları Ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi (Hatay Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Sezer, F. (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Sergiledikleri Liderlik Stillerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğirim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akşahin, E. (2012). İlköğretim Okulları Branş Öğretmenlerinin Yıldırma Davranışlarına Maruz Kalma Düzeyleri Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul İli Esenler İlçesi). Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 63 - 74, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1048291

Öz

Bu çalışmada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile mobbinge maruz kalma durumlarının İncelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 290 İl Müdürlüğü personelinin gönüllü katılımı ile yapılmıştır. Bilgi toplama araç ve tekniklerinden nicel araştırma yöntemlerinden basit tesadüfî örnekleme metodu kullanılmıştır. Veriler iki bölümden oluşan formlarla toplanmıştır. Birinci bölümde demografik bilgileri içeren ve araştırmacılar tarafından düzenlenen ’Kişisel Bilgi Formu’, ikinci bölümde Mobbing Ölçeği ve “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin normallik dağılımı ShapiroWilk testi, bağımsız iki grup karşılaştırmaları, veri normal dağılmadığı için Mann Whitney U testi ve bağımsız üç veya daha fazla grup karşılaştırmaları, veri normal dağılmadığı için Kruskal Wallis testi ile yapılmıştır. Kruskal Wallis testi sonrası farklı olan grupları belirlemek için Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U Posthoc çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkiler veri dağılımına uygun olarak Spearmans korelasyon katsayısı ile araştırılmış, ölçekler arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek amacıyla Regresyon analizi kullanılmıştır. İstatistiki anlamlılık düzeyi için p>0,05 olarak kabul edilmiştir. Kurulan regresyon modellemesinde mobbing düzeyinin artmasının örgütsel bağlılık oranını düşürdüğüne ulaşılmıştır (r= 0,356; p>0,05).

Kaynakça

 • Meyer, J.P. and Allen, N.J. (1997). ‘‘Commitment in the Workplace, Theory, Research and Application’’. London: Sage Publications.
 • Yıldız, K. (2013). ‘‘Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki’’. Electronic Turkish Studies, 8 (6), 853-873.
 • Mercan, M. (2006). Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Yabancılaşma ve Örgütsel Vatandaşlık. Yüksek Lisans Tezi. Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Öntürk, Y. ve Karacabey, K. (2019). ‘‘Akademisyenlere Yönelik Mobbing Davranışları ile İş Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi’’. Turkish Studies Social Sciences, 14 (6), 3321-3340. doi:010.29228/TurkishStudies.39863
 • Karahan, A. ve Yılmaz, H. (2014). ‘‘Mobbing ve Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Bir Çalışma’’. Journal of Yasar University, 9 (33), 5692-5715. doi:10.19168/jyu.44023
 • Davenport, N, Schwartz, R.D. and Elliott, G.P. (2003). ‘‘Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz’’, (Çev: Önersoy O.C.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Crawshaw, L. (2009). ‘‘Workplace Bullying? Mobbing? Harassment? Distraction by a Thousand Definitions’’. Consulting Psychology Journal Practice and Research, 61 (3), 263- 267.
 • Tetik, S. (2010). ‘‘Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi’’. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), 81-89.
 • Yıldız, S. M. (2018). ‘‘An Empirical Analysis of the Leader-Member Exchange and Employee Turnover Intentions Mediated by Mobbing: Evidence From Sport Organizations’’. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31 (1), 480-497. doi:10.1080/1331677X.2018.1432374
 • Belli, E. ve Demirel, N. (2016). ‘‘An Investigation into the Mobbing Levels o the Personnel Working at Provincial Directorate of Youth Welfare and Sports and Evaluation of Organizational Commitment’’. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2 (3), 980-990. doi:10.24289/ijsser.279040
 • Yıldız, S.M. (2015). ‘‘The Relationship between Bullying and Burnout: an Empirical İnvestigation of Turkish Professional Football Players’’. Sport, Business and Management: An International Journal, 5 (1), 6-20. https://doi.org/10.1108/SBM-09-2012-0034
 • Aiello, A., Dientinger, P., Nardella,C., and Bonafede, M. (2008), ‘‘A Tool for Assessing the Risk of Mobbing in Organizational Environments: The “Val.Mob.” Scale’’. Prevention Today, 3, 9-24.
 • Laleoğlu, A. ve Özmete, E. (2013). ‘‘Mobbing Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması’’. Sosyal Politika Çalışmaları, 7 (31), 9-31.
 • Lyman, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., and Boulian, P. V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Technicians. Journal of Applied psychology, 59 (5), 603. Karasar, N. (2008). ‘‘Bilimsel Araştırma Yöntemi’’. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Çetin, A. (2015). İş Hayatında Yıldırmanın (Mobbing) Çalışanların Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkisi: Bir Kamu Kurumuna Yönelik Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hiçkorkmaz, Ş. (2016). Mobbing Algısının Örgütsel Bağlılık Düzeyi Üzerindeki Etkisi (İzmit Kamu Çalışanları Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Balta, İ. (2019). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Görev Yapan Antrenörlerin Mobbing Düzeyleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Asri, E. (2019). Mobbing ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Pamukkale Üniversitesi Akademisyenlerine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kaya, M. (2019). Mobbing ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Karaman İlinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Özdemir, E. (2019). Mobbingin Örgütsel Bağlılığa Etkisi; Konya İlinde İmalat Sanayiinde Çalışanlar Üzerinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Karık, T. ve Yıldız, S.M. (2015). ‘‘Mobbing Davranışlarının Kadın Basketbolcuların Tükenmişliği Üzerine Etkisi’’. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 12 (2), 430-442. doi:10.14687/ijhs.v12i2.334
 • Naktiyok, A. ve Polat, F. (2016). ‘‘Çalışanların Psikolojik Taciz Algısının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi’’. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 30 (1), 1-17.
 • Güllü, S, Yildiz, B.S. ve Kaya, R. (2020). ‘‘The Mediating Effect of Organizational Commitment between Mobbing and Turnover Intention: An Application on Physical Education and Sports Teachers’’. European Journal of Education Studies, 7 (2), 181-190. doi: 10.5281/zenodo.3726362
 • Berman, N. (1992). ‘‘The Dimesion of Otganizational Commitment’’. Journal of Organizational Behaviour. 13, 380-401. https://www.jstor.org/stable/2390769
 • Çakır, Ö. (2001). ‘‘İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler’’. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Durna, U. ve Eren, V. (2005). ‘‘Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık’’. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 210-219.
 • Albayrak, E.G. (2007). Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Al-Ajmi, R. (2006). ‘‘The Effect of Gender on Job Satisfaction and Organizational Commitment in Kuwait’’. International Journal of Management, 23 (4), 838- 844.
 • Da Silva João, A.L. and Saldanha Portelada, A. F. (2019). ‘‘Mobbing and Its Impact on Interpersonal Relationships at the Workplace’’. Journal of Interpersonal Violence, 34 (13), 2797-2812. doi: 10.1177/0886260516662850.
 • Karabacak, B. (2019). Antrenörlerin Çalışma Ortamlarında Maruz Kaldıkları Yıldırma (Mobbing) Davranışlarının İncelenmesi. Doktora Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Rize.
 • Hacıcaferoğlu, S. (2010). Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Çalışma Ortamlarında Maruz Kaldıkları Yıldırma (Mobbing) Davranışları. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Cemaloğlu, N. ve Ertürk, A. (2008). ‘‘Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Maruz Kaldıkları Yıldırmanın Yönü’’. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 46, 67-86.
 • Çobanoğlu, Ş. (2005). ‘‘Mobbing ve Başa Çıkma Yöntemleri’’. İstanbul: Timaş Yayıncılık. Tınaz, P. (2006). “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 3 (10), 11-22.
 • Karakoç, B. (2016). Öğretmenlerin Okulda Karşılaştıkları Yıldırma Davranışları İle Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Kaya, M. (2019). Mobbing ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Karaman İlinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Gülle, M. (2013). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma Algıları Ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi (Hatay Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Sezer, F. (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Sergiledikleri Liderlik Stillerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğirim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akşahin, E. (2012). İlköğretim Okulları Branş Öğretmenlerinin Yıldırma Davranışlarına Maruz Kalma Düzeyleri Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul İli Esenler İlçesi). Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Rifat CEYLAN
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7261-9409
Türkiye


Çisem ÜNLÜ (Sorumlu Yazar)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0212-2872
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil1048291, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, pages = {63 - 74}, doi = {10.37989/gumussagbil.1048291}, title = {Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ceylan, Rifat and Ünlü, Çisem} }
APA Ceylan, R. & Ünlü, Ç. (2022). Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 63-74 . DOI: 10.37989/gumussagbil.1048291
MLA Ceylan, R. , Ünlü, Ç. "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 63-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/68960/1048291>
Chicago Ceylan, R. , Ünlü, Ç. "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 63-74
RIS TY - JOUR T1 - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi AU - Rifat Ceylan , Çisem Ünlü Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.1048291 DO - 10.37989/gumussagbil.1048291 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 74 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.1048291 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1048291 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi %A Rifat Ceylan , Çisem Ünlü %T Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.1048291 %U 10.37989/gumussagbil.1048291
ISNAD Ceylan, Rifat , Ünlü, Çisem . "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2022): 63-74 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1048291
AMA Ceylan R. , Ünlü Ç. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 63-74.
Vancouver Ceylan R. , Ünlü Ç. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 63-74.
IEEE R. Ceylan ve Ç. Ünlü , "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 63-74, Mar. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.1048291