Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Evaluation of Psychological Performance Perception in Healthcare Professionals

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 559 - 573, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.959823

Öz

The concept of performance is discussed in different aspects in various disciplines, the recent gaining importance in the field of psychology highlights the studies on the effect of positive psychology on employee performance. In this context, it is thought that the work performance of health professionals working in the field of labor-intensive health services should be evaluated in terms of psychological performance. Objective: This study was carried out to determine the psychological performance perception levels of healthcare workers and to determine whether there is a significant difference between socio-demographic characteristics variables and psychological performance. Materials and Methods: 178 healthcare professionals contributed to the study during the research dates. "Psychological Performance Scale" was used to collect the data. SPSS 21 program was preferred for the evaluation of the data. Results: It has been observed that there is a statistically significant difference between the marital status, total professional years, duration of work in their institution, professional title of the healthcare workers and psychological performance, there is no statistically significant difference between the gender, age, educational status and economic status of the participants and psychological performance. Conclusion: It has been determined that the psychological performance perceptions of healthcare workers are above medium level. It was revealed that there is a significant difference between the total professional year variable and psychological performance, positive energy and mental state, and there are significant differences between the variable of working time in the institution where they are found and psychological performance, mental state, positive energy and self-control. It is recommended to carry out activities and practices to increase the psychological performance perceptions of healthcare professionals.

Kaynakça

 • 1. Erkuş, A. ve Fındıklı, M. A. (2013). “Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 42 (2), 302-318.
 • 2. Aydemir, C. ve Akdoğan, A. A. (2018). “İş-Aile Çatışmasının Psikolojik Performans Üzerindeki Etkisi: İşe Yabancılaşma ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 1993-2012.
 • 3. Gable, S. L. and Haidt, J. (2005). “What (and why) is Positive Psychology?”. Review of General Psychology, 9(2), 103-110.
 • 4. Aydemir, C. ve Akdoğan, A. A. (2019a). “Psikolojik Performans: Ölçek Geliştirme Çalışması”. 18-20 Nisan 2019 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (1013-1022), Antalya, Türkiye. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/psikolojik-performans-olcegi-toad.pdf.
 • 5. Hisli Şahin, N. (2006). “Türkiye’de Klinik Psikoloji: Varolan Durum, Sorunlar, Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Öneriler”. Türk Psikoloji Bülteni, 12 (39), 28-47.
 • 6. Eren, E. (2014). Örgütlerde Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • 7. Luthans, F. (2002). “Positive Organizational Behavior: Developing and Managing Psychological Strengths”. Academy of Management Perspectives, 16 (1), 57-72.
 • 8. Seligman, M.E.P. and Csikszentmihalyi, M. (2000). “Positive Psychology: An Introduction”. American Psychologist, 55, 5–14.
 • 9. Sheldon, K. M. and King, L. (2001). “Why Positive Psychology is Necessary”. American Psychologist, 56 (3), 216.
 • 10. Donaldson, S. I. and Ko, I. (2010). “Positive Organizational Psychology, Behavior and Scholarship A Review Of The Emerging Lıterature And Evidence Base”. The Journal of Positive Psychology, 5 (3), 177-191.
 • 11. Penn Arts and Science Positive Psychology Center. (2021). “Martin E.P. Seligman”. Erişim adresi: https://ppc.sas.upenn.edu/people/martin-ep-seligman (Erişim tarihi: 07.05.2021).
 • 12. Allen, M. S. and McCarthy, P. J. (2016). “Be Happy in Your Work: The Role Of Positive Psychology in Working With Change And Performance”. Journal of Change Management, 16 (1), 55-74. 13. Linley, A.P, Joseph, S, Harrington, S. and Wood, A. M. (2006). “Positive Psychology: Past, Present, And (Possible) Future”. The Journal of Positive Psychology, 1 (1), 3-16.
 • 14. Karaman, M, Macit, M. ve Karatepe, H. K. (2020). “Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama”. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 127-146.
 • 15. Luthans, F. and Youssef, C. M. (2004). “Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People For Competitive Advantage”. Organizational Dynamics, 33, 143–160.
 • 16. Luthans, F, Avolio, B. J, Avey, J. B. and Norman, S. M. (2007). “Psychological Capital: Measurement and Relationship With Performance and Satisfaction”. Personnel Psychology, 60, 541–572.
 • 17. Uysal, Ş. (2015). “Performans Yönetim Sistemi Tanımı, Tarihçesi, Amaç ve Temel Unsurlarına Genel Bir Bakış”. Electronic Journal of Vocational Colleges, 5 (2), 32-39.
 • 18. Turunç, Ö. (2015). “Stratejik Yönetim Örgütsel Performans İlişkisinde Kişi-Örgüt Uyumunun Rolü”. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1 (1), 16-30.
 • 19. Drucker, P. F. and Maciariello, J. A, (2012). “Yönetim”. ( Çev. Gülfidan, İ.). İstanbul: Optimist.
 • 20. Barutçugil, İ. (2002). Performans Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • 21. Griffin, M, Neal, A. and Neale, M. (2000). “The Contribution of Task Performance and Contextual Performance to Effectiveness: Investigating The Role of Situational Constraints”. Applied Psychology, 49 (3), 517-533.
 • 22. Van Scotter, J. R. and Motowidlo, S. J. (1996). “Interpersonal Facilitation and Job Dedication As Separate Facets of Contextual Performance”. Journal of Applied Psychology, 81 (5), 525-531.
 • 23. Borman, W. C. (2004). “The Concept of Organizational Citizenship”. Current Directions in Psychological Science, 13 (6), 238-241.
 • 24. Sonnentag, S. and Frese, M. (2002). Performance Concepts and Performance Theory. S. Sonnentag (Ed.). Psychological Management of Individual Performance. Chapter 1 (1-25). West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
 • 25. Motowidlo, S. J. and Kell, H. J. (2012). Job Performance. Irving B. Weiner (Ed.). Handbook of Psychology. Chapter 5 (82-103). Second Edition, 12.
 • 26. Tengilimoğlu, D, Işık, O. ve Akbolat, M. (2012). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • 27. Loehr, J. E. (1986). Mental Toughness Training for Sports Achieving Athletic Excellence. New York: The Stephen Grene Press. 28. Thomas, P.R, Murphy, S. M. and Hardy, L.E.W. (1999). “Test of Performance Strategies: Development and Preliminary Validation of A Comprehensive Measure of Athletes' Psychological Skills”. Journal of Sports Sciences, 17 (9), 697-711.
 • 29. Huremovic, D. (2019). “Quarantine and Isolation: Effects on Healthcare Workers”. In Psychiatry of Pandemics, A Mental Health Response to Infection Outbreak. Switzerland: Springer. 119-125.
 • 30. Tabachnick, L.S. and Fidell, B.G. (2013). Using Multivariate Statistics (Sixth Ed.) Pearson, Boston.
 • 31. Aydemir, C. ve Akdoğan, A. (2019b). “Psikolojik Performansın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (4), 1625-1637.
 • 32. Gürer, B, Bektaş, F. ve Kural, B. (2018). “Doğa Sporları Faaliyetlerine Katılan Sporcuların Psikolojik Performanslarının İncelenmesi”. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 9 (2), 74-85.
 • 33. Benítez-Sillero, J.D.D, Martínez-Aranda, L. M, Sanz-Matesanz, M. and Domínguez-Escribano, M. (2021). “Determining Factors of Psychological Performance and Differences Among Age Categories in Youth Football Players”. Sustainability, 13 (14), 7713.

Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Performans Algısının Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 559 - 573, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.959823

Öz

Performans kavramı çeşitli disiplinlerde farklı yönlerde ele alınmakla birlikte, son dönemlerde psikoloji alanında önem kazanması, pozitif psikolojinin iş gören performansına olan etkisi kapsamındaki çalışmaları ön plana çıkarmaktadır. Bu kapsamda emek yoğun sağlık hizmetleri alanında çalışan sağlık profesyonellerinin iş performansının psikolojik performans açısından değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışma sağlık çalışanlarında psikolojik performans algısı düzeylerinin belirlenmesi ve sosyo-demografik özellikler ile psikolojik performans arasında anlamlı olarak nitelendirilebilecek bir fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Materyal-Metot: Çalışmaya 178 sağlık çalışanı araştırma tarihleri içerisinde katkı sağlamıştır. Verilerin toplanmasında “Psikolojik Performans Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 programı tercih edilmiştir. Bulgular: Sağlık çalışanlarının medeni durum, toplam mesleki yıl, bulundukları kurumdaki çalışma süresi ve mesleki unvan ile psikolojik performans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve ekonomik durumlarıyla psikolojik performans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Sonuç: Sağlık çalışanlarının psikolojik performans algılarının orta düzey üzerinde olumlu olduğu belirlenmiştir. Toplam mesleki yıl değişkeni ile psikolojik performans, pozitif enerji ve zihinsel durum arasında anlamlı bir fark olduğu, bulundukları kurumda çalışma süresi değişkeni ile de psikolojik performans, zihinsel durum, pozitif enerji ve kendini kontrol etme arasında anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Sağlık çalışanlarının psikolojik performans algılarını yükseltmeye yönelik faaliyetlerin ve uygulamaların yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • 1. Erkuş, A. ve Fındıklı, M. A. (2013). “Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 42 (2), 302-318.
 • 2. Aydemir, C. ve Akdoğan, A. A. (2018). “İş-Aile Çatışmasının Psikolojik Performans Üzerindeki Etkisi: İşe Yabancılaşma ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 1993-2012.
 • 3. Gable, S. L. and Haidt, J. (2005). “What (and why) is Positive Psychology?”. Review of General Psychology, 9(2), 103-110.
 • 4. Aydemir, C. ve Akdoğan, A. A. (2019a). “Psikolojik Performans: Ölçek Geliştirme Çalışması”. 18-20 Nisan 2019 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (1013-1022), Antalya, Türkiye. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/psikolojik-performans-olcegi-toad.pdf.
 • 5. Hisli Şahin, N. (2006). “Türkiye’de Klinik Psikoloji: Varolan Durum, Sorunlar, Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Öneriler”. Türk Psikoloji Bülteni, 12 (39), 28-47.
 • 6. Eren, E. (2014). Örgütlerde Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • 7. Luthans, F. (2002). “Positive Organizational Behavior: Developing and Managing Psychological Strengths”. Academy of Management Perspectives, 16 (1), 57-72.
 • 8. Seligman, M.E.P. and Csikszentmihalyi, M. (2000). “Positive Psychology: An Introduction”. American Psychologist, 55, 5–14.
 • 9. Sheldon, K. M. and King, L. (2001). “Why Positive Psychology is Necessary”. American Psychologist, 56 (3), 216.
 • 10. Donaldson, S. I. and Ko, I. (2010). “Positive Organizational Psychology, Behavior and Scholarship A Review Of The Emerging Lıterature And Evidence Base”. The Journal of Positive Psychology, 5 (3), 177-191.
 • 11. Penn Arts and Science Positive Psychology Center. (2021). “Martin E.P. Seligman”. Erişim adresi: https://ppc.sas.upenn.edu/people/martin-ep-seligman (Erişim tarihi: 07.05.2021).
 • 12. Allen, M. S. and McCarthy, P. J. (2016). “Be Happy in Your Work: The Role Of Positive Psychology in Working With Change And Performance”. Journal of Change Management, 16 (1), 55-74. 13. Linley, A.P, Joseph, S, Harrington, S. and Wood, A. M. (2006). “Positive Psychology: Past, Present, And (Possible) Future”. The Journal of Positive Psychology, 1 (1), 3-16.
 • 14. Karaman, M, Macit, M. ve Karatepe, H. K. (2020). “Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama”. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 127-146.
 • 15. Luthans, F. and Youssef, C. M. (2004). “Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People For Competitive Advantage”. Organizational Dynamics, 33, 143–160.
 • 16. Luthans, F, Avolio, B. J, Avey, J. B. and Norman, S. M. (2007). “Psychological Capital: Measurement and Relationship With Performance and Satisfaction”. Personnel Psychology, 60, 541–572.
 • 17. Uysal, Ş. (2015). “Performans Yönetim Sistemi Tanımı, Tarihçesi, Amaç ve Temel Unsurlarına Genel Bir Bakış”. Electronic Journal of Vocational Colleges, 5 (2), 32-39.
 • 18. Turunç, Ö. (2015). “Stratejik Yönetim Örgütsel Performans İlişkisinde Kişi-Örgüt Uyumunun Rolü”. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1 (1), 16-30.
 • 19. Drucker, P. F. and Maciariello, J. A, (2012). “Yönetim”. ( Çev. Gülfidan, İ.). İstanbul: Optimist.
 • 20. Barutçugil, İ. (2002). Performans Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • 21. Griffin, M, Neal, A. and Neale, M. (2000). “The Contribution of Task Performance and Contextual Performance to Effectiveness: Investigating The Role of Situational Constraints”. Applied Psychology, 49 (3), 517-533.
 • 22. Van Scotter, J. R. and Motowidlo, S. J. (1996). “Interpersonal Facilitation and Job Dedication As Separate Facets of Contextual Performance”. Journal of Applied Psychology, 81 (5), 525-531.
 • 23. Borman, W. C. (2004). “The Concept of Organizational Citizenship”. Current Directions in Psychological Science, 13 (6), 238-241.
 • 24. Sonnentag, S. and Frese, M. (2002). Performance Concepts and Performance Theory. S. Sonnentag (Ed.). Psychological Management of Individual Performance. Chapter 1 (1-25). West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
 • 25. Motowidlo, S. J. and Kell, H. J. (2012). Job Performance. Irving B. Weiner (Ed.). Handbook of Psychology. Chapter 5 (82-103). Second Edition, 12.
 • 26. Tengilimoğlu, D, Işık, O. ve Akbolat, M. (2012). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • 27. Loehr, J. E. (1986). Mental Toughness Training for Sports Achieving Athletic Excellence. New York: The Stephen Grene Press. 28. Thomas, P.R, Murphy, S. M. and Hardy, L.E.W. (1999). “Test of Performance Strategies: Development and Preliminary Validation of A Comprehensive Measure of Athletes' Psychological Skills”. Journal of Sports Sciences, 17 (9), 697-711.
 • 29. Huremovic, D. (2019). “Quarantine and Isolation: Effects on Healthcare Workers”. In Psychiatry of Pandemics, A Mental Health Response to Infection Outbreak. Switzerland: Springer. 119-125.
 • 30. Tabachnick, L.S. and Fidell, B.G. (2013). Using Multivariate Statistics (Sixth Ed.) Pearson, Boston.
 • 31. Aydemir, C. ve Akdoğan, A. (2019b). “Psikolojik Performansın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (4), 1625-1637.
 • 32. Gürer, B, Bektaş, F. ve Kural, B. (2018). “Doğa Sporları Faaliyetlerine Katılan Sporcuların Psikolojik Performanslarının İncelenmesi”. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 9 (2), 74-85.
 • 33. Benítez-Sillero, J.D.D, Martínez-Aranda, L. M, Sanz-Matesanz, M. and Domínguez-Escribano, M. (2021). “Determining Factors of Psychological Performance and Differences Among Age Categories in Youth Football Players”. Sustainability, 13 (14), 7713.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nursel AYDINTUG>
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3077-1693
Türkiye


Özlem BEK YAĞMUR> (Sorumlu Yazar)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0759-437X
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Teşekkür Bu çalışmaya gönüllü olarak katılan katılımcılara teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil959823, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {2}, pages = {559 - 573}, doi = {10.37989/gumussagbil.959823}, title = {Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Performans Algısının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Aydıntug, Nursel and Bek Yağmur, Özlem} }
APA Aydıntug, N. & Bek Yağmur, Ö. (2022). Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Performans Algısının Değerlendirilmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 559-573 . DOI: 10.37989/gumussagbil.959823
MLA Aydıntug, N. , Bek Yağmur, Ö. "Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Performans Algısının Değerlendirilmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 559-573 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/70821/959823>
Chicago Aydıntug, N. , Bek Yağmur, Ö. "Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Performans Algısının Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 559-573
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Performans Algısının Değerlendirilmesi AU - Nursel Aydıntug , Özlem Bek Yağmur Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.959823 DO - 10.37989/gumussagbil.959823 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 559 EP - 573 VL - 11 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.959823 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.959823 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Performans Algısının Değerlendirilmesi %A Nursel Aydıntug , Özlem Bek Yağmur %T Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Performans Algısının Değerlendirilmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.959823 %U 10.37989/gumussagbil.959823
ISNAD Aydıntug, Nursel , Bek Yağmur, Özlem . "Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Performans Algısının Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 2 (Haziran 2022): 559-573 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.959823
AMA Aydıntug N. , Bek Yağmur Ö. Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Performans Algısının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 559-573.
Vancouver Aydıntug N. , Bek Yağmur Ö. Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Performans Algısının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 559-573.
IEEE N. Aydıntug ve Ö. Bek Yağmur , "Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Performans Algısının Değerlendirilmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 559-573, Haz. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.959823