Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Politikaları

1. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi [e-ISSN 2536-4944], 2008 yılında yayın hayatına başlamış olan, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CiteFactor, Sobiad, Index Copernicus, Asos Index, Türk Eğitim İndeksi, İdealonline, İSAM, Araştirmax, Acarindex, ResearchBib, Rootindexing ve CEEOL gibi ulusal/ uluslararası alan indekslerinde taranan ve yılda en az iki sayı (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan, çift taraflı körleme (gizli) hakemlik süreci yürüten akademik, uluslararası ve hakemli bilimsel bir dergidir. 2018 yılından itibaren sadece elektronik olarak yayımlanmaktadır.

2. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

3. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, Ekonometri, Finans, İktisat, İslam Tarihi ve Sanatları, Kent ve Çevre Politikası, Maliye, Muhasebe, Nicel Karar Yöntemleri, Pazarlama, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Kamu Yönetimi, Turizm, Türk İslam Sanatı, Uluslararası İlişkiler, Üretim Yönetimi, Yerel Yönetimler, Yönetim ve Strateji gibi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamındaki bilim alanlarında olan; Orijinal Makaleler: orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan makaleler, Tarama Yazıları: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak, konuyu bugünkü bilgi düzeyinde özetleyen bir değerlendirme yapan bulguları karşılaştırarak eleştiren yazılar ve sadece üniversite dergisinde basılabilir çok önemli bilimsel yazılar çeviri yazı olarak kabul edilmektedir.

4. Dergiye gönderilen makaleler, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

5. Lisansüstü tezlerden türetilmiş yayınlarda, tezin kabul tarihinden makalenin gönderim tarihine göre hesaplanmak üzere tezin son 3 yılda savunulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca bu durumun dipnot olarak “Bu çalışma Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğretim Üyesi danışmanlığında …………. tarafından tarihinde tamamlanan “…..” başlıklı ve 123456 tez no’lu yüksek lisans/doktora tezinden türetilmiştir.” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir (Tez no YÖK tez merkezinden alınacaktır).

6. Daha önce özet bildiri olarak sunulmuş çalışmalar kabul edilmekte olup, dergi yayın politikaları gereği tam metin bildiri olarak sunulmuş çalışmalar kabul edilmemektedir. Özet bildirilerden türetilen makalelerin özetlerinin sunuluş tarihinden hesaplanmak üzere son 3 yıl içerisinde sunulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca bu durumun dipnot olarak “Bu makale 1-2 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul..……’da düzenlenen adlı etkinlikte sözlü bildiri olarak sunulmuş ve özeti kongre/konferans/sempozyum bildiri özet kitabında basılmış “……..” başlıklı bildirinin tamamlanmış halidir.” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.

7. Makaleler Türkçe veya İngilizce yazılabilir. Cümleler dil bilgisi ve imla kurallarına uyularak yazılmalıdır. Türkçe makalelerde imla ve noktalama kuralları için Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük ve/veya Büyük Türkçe Sözlük’ü ile Türkçe Yazım ve İmla Kılavuzu’ndan yararlanılmalıdır. İngilizce makalelerde ise Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary kaynaklarından yararlanılabilir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir.

8. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler ile birlikte yazar(lar)ın adı ve soyadı, unvanı, kurum ve elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileri web tabanlı sisteme girilmelidir. Dergide çift taraflı körleme (gizli) hakemlik uygulaması söz konusu olduğundan makale içinde ve word belgesinin adında yazar(lar)a ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamalıdır.

9. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi makalelerde uluslararası kabuller gereği tüm yazarlar için "Orcid Numarası" kullanımı zorunludur.

10. Makaleler, Microsoft Word programında yazılmalı ve şu şekilde ayarlanmalıdır: Kâğıt Boyutu Dikey A4, Üst Kenar Boşluk 3,5 cm, Alt Kenar Boşluk 2,5 cm, Sol Kenar Boşluk 3,5 cm, Sağ Kenar Boşluk 2,5 cm, Yazı tipi Bookman Old Style, Makale başlığı 16 punto/Büyük Harflerle/Sola hizalı, Özetler 8 punto, İngilizce Makale Başlığı 10 Punto/italik/ sola hizalı, Normal Metin Boyutu 9 punto, Satır Aralığı Tam, Önce 0 nk, Sonra 6 nk, değer 14 nk, Girinti yok. Ayrıca makalelerde sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi kullanılmayacaktır. Gönderilen makalede görünmez şekilde yazılmış ve gizlenmiş herhangi bir yazı, şekil ve benzeri bulunamaz. Gizlenmiş herhangi bir şey bulunması durumda yasal sorumluluk tamamen yazar(lar)a aittir.

11. Makale içerisindeki giriş kısmı ve ana başlıklar 1. 2. 3. 4. 5. şeklinde sıralı bir şekilde numaralandırılacak ve tamamı büyük harfle olacaktır. Alt başlıklar 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. … şeklinde devam edecek ve sadece ilk harfleri büyük olacaktır. Detaylı bilgi sistemde yer alan makale şablonu adlı dosyada mevcuttur.

12. Yazar(lar) makalelerinin metin içi atıf ve kaynakça yazımında APA 6 Kurallarına (Amerikan Psikoloji Birliği) uymalıdır. Kaynakça ilk yazarın soyadına göre alfabetik biçimde bibliyografya kurallarına uygun olarak verilir.

13. Makalelerin 8.000 kelimeyi geçmeyecek (maksimum 25 sayfa) şekilde sınırlandırılması önerilmektedir. Sınırları aşan makalelerde izin yetkisi Editör’e aittir.

14. Dergiye gönderilen çalışmalarda, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla web tabanlı bir program kullanılmaktadır. Bu kapsamda yazılımın verdiği benzerlik raporunda kaynakça devre dışı bırakılarak toplam benzerlik miktarının en fazla %20, rapor sonundaki farklı renkle gösterilen her bir eşleşme (aynı kaynak) için benzerlik miktarının ise en fazla %5 olması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan yazılar Editör incelemesi sonucunda doğrudan reddedilir. Yazar(lar)ın turnitin veya ithenticate programlarından birisinden intihal raporunun tamamını alarak makale ile birlikte ek dosya şeklinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. İntihal noktasında yasal sorumluluk tamamen yazar(lar)a aittir.

15. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makaleler, öncelikle Editör/Editör Kurulu tarafından değerlendirilir. Derginin amaç ve kapsamına, Türkçe ve İngilizce dil ve anlatım kurallarına uymayan, özgünlük değeri taşımayan ve yayın politikalarına uymayan makaleler reddedilir.

16. Yazım ilkelerine uyulmadan dergiye ulaştırılan makaleler ön kontrol sürecinden değerlendirme sürecine aktarılmaz ve makalenin yazar(lar)ına dergi yazım kurallarına göre düzenlenme yapması gerektiği bildirilir. Ön kontrolde yazım kuralarına göre düzenleme için yazar(lar)a bir defaya mahsus en fazla 7 gün süre verilir. Gerekli düzeltmeleri tam olarak yapılmayan makaleler reddedilir. Yazım kuralları için detaylı bilgi sistemde yüklü makale şablonu adlı Word belgesinde mevcuttur.

17. Editör değerlendirmesi sonucu yayın politikalarına uyan ve yazım kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler değerlendirme sürecine alınır ve Editör’ün/Editör Yardımcılarının ön incelemesinden sonra ilgili konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakem atamasında yazar(lar)ın çalıştığı kurum(lar) ile hakemlerin kurumları aynı olamaz.

18. Makalenin gönderildiği her iki hakemden olumlu rapor gelmesi hâlinde yazının yayımlanıp yayımlanamayacağına veya hangi sayıda yayımlanacağına Dergi Editörü/Yayın Kurulu karar verir. Bir veya iki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde makale yayımlanmaz ve reddedilir.

19. Hakem/Hakemler tarafından düzeltme istenilen makaleler, hakem raporlarında belirtilen düzeltmelerin yapılması için makale yazarına gönderilir ve yazara düzeltmeler için bu tarihten başlamak üzere istenilen düzeltmelerinin durumuna bakılarak en fazla 15 gün süre verilir. Bu süre yazarın talep etmesi durumunda Editör tarafından uzatılabilir. Belirtilen düzeltmelere 15 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda makale reddedilir. Düzeltmeler yapıldıktan sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı Editör/Editör Yardımcıları tarafından (düzeltmeleri görmek istemesi halinde hakem tarafından) kontrol edilerek son karar verilir.

20. Birden fazla yazarlı makalelerde, yazarlardan bir tanesi sorumlu yazar olarak belirtilmelidir. Sorumlu yazar belirtilmediği durumlarda birinci yazar sorumlu yazar olarak değerlendirilir.

21. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi yayın politikaları gereği, ön kontrol aşamasından sonra makalelerini geri çekmek isteyen yazarlar, geri çekme isteklerini makaleyi yükledikleri sistem üzerinden Editör’e iletmek durumundadırlar. Editör, geri çekme bildirimini inceleyerek, en geç 15 gün içerisinde yazar(lar)a dönüş sağlar. Yazar(lar), makalelerin telif haklarını, Hitit Sosyal Bilimler Dergisi’ne çalışmalarının gönderimi aşamasında devretmiş olduklarından, geri çekme isteği onaylanmadıkça, çalışmalarını başka bir dergiye değerlendirilmek amacıyla gönderemezler.

22. Yazar(lar), hakem değerlendirme süreci tamamlanmış çalışmaları üzerinde (Editör/hakemlerin değişiklik önerileri hariç) herhangi büyük bir değişiklik (bölüm, paragraf, tablo, resim, grafik ekleme, başka bir yazarın/yazarların adının sonradan makaleye eklenmesi vb.) yapamazlar.

23. 2018 Aralık sayısı sonrası için hakemlik süreci olumlu sonuçlanan makalelerde (makale gönderme aşamasında da yazılabilir) makalenin sonunda Türkçe yazılmış çalışmalar için İngilizce, İngilizce yazılmış çalışmalar için Türkçe, 500-1000 kelime arası Genişletilmiş Özet (Summary) yer almak zorundadır. Genişletilmiş özet makale ile ilgili amaç, problem, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerini içermelidir. Bu özette makale ile ilgili bilgiler ilk başta yer alan özete oranla daha geniş ifade edilir ve şekil ile tablo bulunabilir. Bu kısımda makale metninde yer almayan herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir. Geniş özette metin içindeki bilgilere göndermede bulunulmamalıdır (Örneğin sayfa 8’de belirtildiği gibi). Geniş özette alıntıya ve kaynak göstermeye yer verilmemelidir. Geniş özetin amacı, okuyucunun makalenin alaka düzeyini belirleyebilmesi için makaleyle ilgili tüm önemli bilgileri vererek, açık, ayrıntılı ve tutarlı bir şekilde bilgilerin sunulmasını sağlamaktır. Bu, aynı zamanda makalenin daha fazla okunmasının ve atıf almasının yolunu da açacaktır.

24. Sorumlu yazar tarafından “Telif Hakkı Devri Formu” doldurulması gerekmektedir. Bu form mavi mürekkepli kalem ile imzalandıktan sonra sisteme ek dosya olarak fotoğraf şeklinde veya renkli taratılmış şekilde yüklenecektir. (2018 Aralık sayısı sonrası için geçerlidir).

25. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazar(lar) sorumludur. Yayımlanan makalenin dil, üslup, bilim etiği ve muhteva yönünden bilimsel ve hukukî her türlü sorumluluğu yazar(lar)a ait olup Dergi Yönetimini bağlamaz. Makaleleri yayımlanan yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

26. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan makalelerin yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Hitit Sosyal Bilimler Dergisi’ne aittir. Dergide yayımlanan makalelere alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur.

27. Etik Kurul onayı alması gereken ölçüm aracı (anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video, film, ses kaydı ve benzeri) kullanılan makalelerde Üniversite Etik Kurulu’ndan etik raporunun alınması gerekmektedir. Bu raporun makalenin yüklendiği yerden ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk makalenin sorumlu yazarına aittir. Ayrıca Editör ve/veya hakemlerin gerekli görmesi durumunda yazar(lar) tarafından Üniversite Etik Kurulu’ndan etik raporu alınması ve 30 gün içerisinde sisteme yüklenmesi zorunlu olup belirtilen süre içerisinde raporun alınmaması durumunda ilgili makale reddedilir.

28. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, yazar(lar)dan yayın işlemlerine yönelik olarak hiçbir aşamada ücret almamaktadır. Ayrıca, sponsorluk ve reklam tekliflerini de kabul etmemektedir.

29. Gizlilik Beyanı: Hitit Sosyal Bilimler Dergisi dergi sisteminde girilecek tüm veriler (isim, elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler) yalnızca Dergi ve Hitit Üniversitesi bilimsel çalışmaları için kullanılabilir. Bu veriler, başka bir amaç için kullanılmaz, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

30. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi Editör’e/Dergi Yayın Kurulu’na aittir.

Gönderilen bilimsel yazılarda COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

The journal allows reuse and remixing of content in accordance with a Creative Commons license. As an author you (or your employer or institution) have certain rights to reuse your work.

The licence permits others to use, reproduce, disseminate or display the article in any way, including for commercial purposes, so long as they credit the author for the original creation.

Hitit Journal of Social Sciences offers this licence to authors.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


YAYIN ETİĞİ
Gönderilen bilimsel yazılarda Committee on Publication Ethics(COPE) tarafından belirlenen Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak COPE tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
Dergimizde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Dergimiz yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.
Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma dergimize gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Dergimiz editör kurulu, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE)tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar
Editörler, dergimizde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler


Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Ayrıca editörler;
Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editoryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık
Editörler;
Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Tarih İncelemeleri Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda dergimiz için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Dergi Editörleri ve Yayın Kurulu aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
Editörler, gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
Yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.
Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız
Yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen husbededitor@hitit.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.