Yazım Kuralları

Genel kurallar

Makaleler, çift satır aralığı, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto kullanarak yazılmalıdır. Yazılar Word formatında hazırlanmalıdır. Makalelere sayfa ve kesintisiz satır numarası verilmelidir. Araştırma makaleleri ve kısa bildiriler; “özet, giriş, materyal ve metotlar, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar” bölümlerini içermelidir. Olgu sunumları; “özet, giriş, olgu, tartışma ve kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır. Derlemelerde; “özet, giriş, sonuç ve kaynaklar” bölümleri bulunmalıdır.

Başlık sayfası

Başlık sayfasında, makalenin başlığı, çalışmaya doğrudan katkıda bulunan yazarların adları ve soyadları yazılmalıdır. Yazar adlarının altında çalıştığı kurum, şehir ve ülke adları verilmelidir. Varsa çalışmayı destekleyen fon ya da kuruluşlar da belirtilmelidir. Eğer çalışma daha önceden bir kongrede sunulduysa, kongrenin adı, zamanı (gün-ay-yıl) ve yeri belirtilmelidir. Sayfanın altına sorumlu yazarın adı, soyadı adresi, telefon numarası (uygunsa GSM dahil) ve e-postası yazılmalıdır.

Özet

Özet, araştırma, kısa bildiri ve derleme makalelerinde 300 kelimeyi, olgu sunumlarında 150 kelimeyi aşmamalıdır. Araştırmanın amacını, yöntemlerini, bulgularını ve sonucunu içermelidir. Olgu sunumlarında bu bölümlere gereksinim yoktur. Editöre mektuplarda özete gereksinim yoktur. Mümkün olduğunca kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Eğer kullanılacaksa, kelimenin kısaltılmış hali ilk kullanımından hemen sonra parantez içinde verilmelidir.

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler özetin hemen sonrasında ayrı bir satırda verilmelidir. Başlıkta kullanılmayan, çalışmayla alakalı en fazla 5 kelime ya da terim anahtar kelime olarak kullanılabilir. Anahtar kelimeler şu şekilde verilebilir. Anahtar Kelimeler: yumurtacı tavuk, kemik, ayak sağlığı, tünemek, kafes tipi.

Giriş

Giriş bölümü çalışmanın dayanağını, konuya ilişkin son literatürün bir özetini ve bu çalışmanın neden gerekli olduğunu açıklamalıdır. Ayrıca çalışmanın amacı bu bölümün sonunda, ayrı bir paragraf olarak açıkça belirtilmelidir.

Materyaller ve metotlar

Materyaller ve metotlar bölümünde, diğer araştırmacıların çalışmayı tekrar edebilmesi için yeterli bilgi verilmelidir. Çalışmada kullanılan hayvanların sayısı, yaşı, cinsiyeti, ırkı veya soyları belirtilmelidir. Sıçan, tavuk, köpek veya keçi gibi yaygın olarak kullanılan laboratuvar ve evcil hayvanlar hariç, diğer bitki ve hayvanların bilimsel adı verilmelidir. Deneylerde kullanılan tüm ürün veya ekipmanların kaynağı belirtilmelidir. Üretici firmanın adı, şehri ve ülkesi metinde ilk geçtiği yerde parantez içinde sunulmalıdır. Ölçü birimleri yazılırken uluslararası sistem (SI) kullanılmalıdır. Kullanılan istatistiksel yöntemler ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda hayvan bakım kurallarına atıfta bulunulmalıdır. Bu bölüm, "hayvanlar ve beslenme", "deney tasarımı", "kan ve doku örneklerinin toplanması", "kimyasal analizler", "istatistiksel analizler" gibi alt başlıklara bölünebilir.

Bulgular

Bu bölüm deneyden elde edilen verileri içermelidir. Şekil, grafik veya tablolarla desteklenebilir. İstatistiksel olarak önemli noktalar vurgulanmalıdır.

Tablolar 

Her tablo ayrı bir sayfada verilmeli ve kendini açıklayan bir başlığı olmalıdır. Tablo başlıkları ardışık olarak isimlendirilmelidir (Tablo 1, Tablo 2 gibi). Tabloda kısaltma kullanılırsa, kısaltmaların açık ifadeleri tablonun altındaki dipnotta alfabetik sıraya göre verilmelidir. Örneğin; ASD = atriyal septal kusur; PS = pulmoner stenos; VSD = ventriküler septal kusur.

Grafikler

Her grafik ayrı bir sayfada verilmeli ve kendini açıklayan bir başlığı olmalıdır. Metin içinde ardışık olarak isimlendirilmelidir. Şekil 1, Şekil 2 gibi Başlık figürün altında yer almalıdır. Kısaltmalar kullanılıyorsa, bu kısaltmaların açık formu şeklin altına alfabetik sırayla yazılmalıdır. Mikroskobik resimlerde, uygun birimlerle birlikte bir ölçek çubuğu verilmelidir. Başka kaynaklardan kullanılan fotoğraf, resim veya grafikler için yazılı izin alınmalıdır. Tüm resim ve çizimler JPEG formatında hazırlanmalıdır.

Tartışma

Bu bölümünde bulgularda sunulan veriler tekrarlanmadan, kısaca yorumlanmalıdır. Yazarlar, verileri tartışırken spekülasyon yapabilir, ancak elde edilen sonuçların ötesine geçilmemelidir.

Sonuç

Bu bölümde çalışmanın esas sonucu açıkça belirtilmeli ve alana olan katkısı vurgulanmalıdır.

Teşekkürler

Yazar (lar), bu bölümde çalışmaya destek sağlayan kişi veya kuruluşlara teşekkür edebilir.

Kaynaklar

Çalışmada atıf yapılan kaynaklar metin içinde ve kaynaklar listesinde American Psychological Association (APA) formatına uygun olarak yazılmalıdır.

Kaynaklarının metin içinde sunulması

Kaynaklar yazar adı ve yılı verilerek sunulmalıdır

Tek yazar için Nicol (1987) ya da (Nicol, 2015)

İki yazar için Newman and Leeson (2016) ya da (Newman and Leeson, 2016)

Üç ya da daha fazla yazar için Akira et al. (2001) ya da (Akira et al., 2001)

Çok sayıda kaynak verilecekse, aralarına noktalı virgül konularak kronolojik sırayla verilmelidir. (Hugs et al., 2003; Carter and Mills, 2014; Lutz, 2016). Aynı yazara ait birden fazla kaynak aşağıdaki gibi sunulmalıdır: Johnson et al. (2007 and 2009)Johnson et al. (2015a and 2015b).

Kaynakların listesinde sunulması

Kaynaklar ayrı bir sayfada iki satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Metin içinde kullanılan kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik sırayla listelenmelidir. 

Dergi

Soyadı, A., & Soyadı, B. M. (Yıl). Makalenin başlığı. Derginin adı, Cilt (sayı), sayfa numarası.

Erf, G. F. (2004). Cell-mediated immunity in poultry. Poultry Science, 83(4), 580-590.

Jung, K., & Saif, L. J. (2017). Goblet cell depletion in small intestinal villous and crypt epithelium of conventional nursing and weaned pigs infected with porcine epidemic diarrhea virus. Research in Veterinary Science110, 12-15.

Rizzo, A., Stefani, A. L., Piccinno, M., Roncetti, M., D'Onghia, G., & Sciorsci, R. L. (2016). Dynamics of the progesterone and cholesterol concentrations within the bovine corpus luteum cavity. Research in Veterinary Science109, 56-58.

Padunglerk, A., Prasanpanich, S. Kongmun P. (2017). Use of monosodium glutamate by-product in cow diet on performance of lactating dairy cows.Animal Science Journal, 88 (1). 86–93.


Kitap

Soyadı, A., Soyadı, A. C., & Soyadı, B. (Yıl). Kitabın başlığıBasıldığı şehir, Ülke: Yayınevi.

Abbas, A. K., Lichtman, A. H., & Pober, J. S. (2000). Cellular and molecular immunology. 4th ed. Philadelphia, US: W.B. Saunders.

National Research Council. (1994). Nutrient requirements of poultry. 9th rev. ed., Washington, US: National Academic  Press.

Kitap içinde bölüm

Soyadı, E. T, Soyadı, A. C., & Soyadı, B. (Yıl). Bölümün başlığı, In T. S. Soyad (Ed). Kitabın başlığı (pp. sayfa numaraları). Basıldığı şehir, Ülke: Yayınevi.

Lappin, M. R., & Turnwald, G. H., (2004). Microbiology and infectious disease. In M. D. Willard, D.C. Twedt (Ed). Small animal clinical diagnosis by laboratory methods 4th ed. (pp. 332-356). St Louis, US: W.B. Saunders.

Elektronik kitap (E kitap)

DOI numarası verilerek atıfta bulunulması

Soyadı, A., Soyadı, A. C., & Soyadı, B. (Yıl). Kitabın başlığıDOI:10.xxxx/xxxx

Perez-Marin, C. C. (2012). A Bird's-eye view of veterinary medicine, DOI: 10.5772/31960

Link verilerek atıfta bulunulması

Soyadı, A., &  Soyadı, B. (Yıl).Kitabın başlığıRetrieved from Link

Perez-Marin C. C. (2012). A Bird's-eye view of veterinary medicine, 

Retrieved from http://www.intechopen.com/books/a-bird-s-eye-view-of-veterinary-medicine

Elektronik kitap içinde bölüm

DOI numarası verilerek atıfta bulunulması

Soyadı, A., &  Soyadı, B. (Yıl). Bölümün başlığı. In B. Soyadı (Eds.), Kitabın başlığıDOI:10.xxxx/xxxx

Pieri,  F. A., Daibert, P. F., Bourguignon, E., & Moreira, M. S. (2012). Peritontal disease in dogs. In C. C. Perez-Marin (Eds.), A Bird's-eye view of veterinary medicine. DOI: 10.5772/29846

Link verilerek atıfta bulunulması

Soyadı, A., &  Soyadı, B. (Yıl). Bölümün başlığı. In B. Soyadı (Eds.), Kitabın başlığıRetrieved from Link

Pieri,  F. A., Daibert, P. F.,  Bourguignon, E., & Moreira M. S. (2012). Peritontal disease in dogs. In C. C. Perez-Marin (Eds.), A Bird's-eye view of veterinary medicine,

Retrieved from http://www.intechopen.com/books/a-bird-s-eye-view-of-veterinary-medicine

Web sayfası

Soyadı, B. A. (Yıl, Ay Yayınlandığı gün). Makalenin başlığı. Alındığı link

Clements, M. (2010, December 4). Enriching free range chickens and reducing feather pecking. Retrieved from http://www.wattagnet.com/articles/7033-enriching-free-range-chickens-and-reducing-feather-pecking

Kongre, konferans

Yayınlanmamış konferans bildirileri

Soyadı, A. (Yıl, Ay, Gün). Bildirinin başlığı, Paper presented at Konferansın adı, Şehir, Ülke.

Marchioro, T., Salvano, A. O., & Bohm, A. (2016, September 27-30). Canine heartworm disease (Dirofilaria immitis) in Spain. Paper presented at the 21st World Small Animal Congress. Istanbul, Turkey.

Yayınlanmış konferans bildirileri

Soyadı, A. (Yıl). Bildirinin başlığı. In Editörün adı (Ed.), Paper presented at Konferansın adı (sayfalar). Basım yeri: Yayınevi.

Kelly, S., & Murray, T. (2004). Common Cancers in Small Animals. In R.  Balkan (Ed), Paper presented at the 7th  Companion Animal Conference (pp. 7-10). Istanbul, Turkey: Metropol.

Tezler

Arthur, A. R. (2016). The role of cytokines in the immune system. PhD thesis, University of Washington, Seattle, US.

Bu dergi Creative Commons attribution 4.0 international  (CC-BY 4.0). lisansı ile lisanslanmıştır.