Yayın Politikaları

Odak ve Kapsam

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yayın organı olan Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFD), 1983 yılından bu yana dil, edebiyat, sosyal ve insani bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası özgün bilimsel araştırma yazılarına yer veren akademik ve hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA (Modern Language Association of America) ve Directory of Open Access Journals (DOAJ)tarafından taranmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, kapsadığı konularla ilgili ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca yazıları dikkate almaktadır. Türkçe makalelerin Türk Dil Kurumu güncel yazım kurallarına uygunluğu ve yabancı dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca) gönderilen makalelerin ilgili dilin yazım kurallarına uygunluğu temel koşuldur. 

Değerlendirme Süreci

Gönderilen yazıların içerik ve biçim bakımından Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin yayın ilkelerine uygun olması gerekir. Dil, edebiyat, sosyal ve insani bilimler alanlarında özgün bilimsel araştırma yazılarına yer verilen dergide kitap tanıtımı, vaka takdimi, deneme, derleme, ödev, çeviri, haber, duyuru ve benzeri çalışmalar kabul edilmez.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'ne değerlendirilmek üzere gönderilen yazılar daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye, kitaba vb. sunulmamış olmalıdır. Yazarlar çalışmalarını gönderirken DergiPARK üzerinden özgünlük bildiriminde bulunmalıdır.

Çalışmanın niteliğinin gerektirdiği durumlarda Hacettepe Üniversitesi Etik Kurullar ve Komisyonlarının yönergelerine uygunluk aranır: http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/akademik/yonerge.php.

Yazılar önce yayın kurulu tarafından Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin yayın ilkelerine ve içeriğine uygunluğu, dil ve anlatı yetkinliği vb. açılardan nesnel olarak değerlendirilir. Yayın kurulu, yazı üzerinde değişiklikler yapılmasını yazardan isteyebilir; düzelti geldikten sonra yazı yeniden yayın kurulunda değerlendirilir. Yayın kurulu, gönderilen yazıları doğrudan reddetme hakkına sahiptir.

Yazılar için editörler tarafından yardımcı programlardan (Ithenticate, Turnitin vb.) faydalanılarak benzerlik (intihal) raporu alınır. Yazılar yayın kurulunda bu raporlarla birlikte değerlendirilir. Benzerlik oranının yüksek çıkması halinde yazı, bu aşamada reddedilebilir.

Reddini gerektirecek bir neden yoksa çalışmalar çift körleme yöntemiyle (yazarların isimleri ve üst verileri çalışma metninden çıkartılarak) alan uzmanı en az iki hakeme gönderilir. Yazıların değerlendirilme süreci, her aşamada çift körleme ilkesine uygun olarak devam eder.

Yazılar hakemlere benzerlik raporlarıyla birlikte iletilir ve hakemlerden bu konuda da bir değerlendirme beklenir. Hakemlere telif ücreti ödenmez.

Gönderilen çalışmayı belirlenen süre içerisinde değerlendirmeyen hakem yerine yayın kurulu tarafından başka bir hakem görevlendirilebilir.

Hakemler kabul, düzeltmelerden sonra yayınlanma, düzeltmelerden sonra yeniden inceleme, red yönünde karar verebilir. Düzeltmelerden sonra yeniden inceleme isteyen hakeme yazı yeniden gönderilir.

Üç hakemden ikisi tarafından kabul edilen yazılar yayınlanabilir.

Hakemlerden gelen raporlar ışığında yazılar Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin yayın kurulunca son değerlendirmeye alınır. Yayın kurulunun oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar verilir.

Yayınlanması uygun bulunmayan yazılar hakkında gerekçe, yayın kurulu adına editör tarafından yazara bildirilir. Reddedilen yazılar ileriki tarihlerde yeniden değerlendirmeye alınmaz.

Yayınlanması kararlaştırılan yazılar hakkında yazara yayın kurulunun önerileri, hakem raporlarıyla birlikte gönderilerek yazının son halini alması sağlanır.

Yazarlardan makale işlem ücreti talep edilmez. Yazara telif ücreti ödenmez. Makalenin yayımlanması durumunda, yazar, telif haklarının Hacettepe Üniversitesi'ne devrini kabul eder. Yazısının yayına kabul edildiği bildirildiğinde yazar Telif Hakkı Devir Formu'nu doldurup DergiPARK üzerinden sisteme yüklemelidir. Bu form, Dergi Yönetim Sistemine yüklenmedikçe yazı yayımlanmaz.

Yazılar dergiye başvuru tarihine ve yayın sürecinin tamamlanma sırasına göre yayınlanır.

Yayınlanan makalenin düşünsel, etik, hukuki ve diğer tüm sorumlulukları yazara aittir. Yazılarda kullanılan her türlü görsel, şekil, tablo vb. için gerekli telif izinlerinin sağlanmasından yazar yükümlüdür. Doğabilecek hukuki sorunlarda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi sorumlu değildir.

DOI Numarası

Digital Object  Identifier (DOI) elektronik ortamda yayımlanan çalışmaların, tanımlanmasına, resmi ve özgün kopyasına erişilmesine olanak sağlayan bir erişim adresidir. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nde kabul aşamasını geçen çalışmalara yayın kurulu tarafından DOI numarası atanır.

Erken Görünüm

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar, bilimsel bilginin güncel bir şekilde yayılması amacıyla elektronik ortamda ve erken görünümde yayımlanır.

Erken görünümde yayımlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayımlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayımlanacak son sürüm olmayabilir. Çalışmaların yayımlanacak halinde küçük düzenlemeler yapılabilir.

Açık Erişim Politikası

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, bilginin küresel değişimini artırmanın insanlık için yararlı sonuçlar doğuracağı düşüncesiyle, açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda dergimiz tarafından benimsenen politikalar http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi parayla alınıp satılamaz, yazarlardan makale işlem veya gönderim ücreti talep edilmez.

Arşivleme

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, kullanmış olduğu Açık Dergi Sistemi ile güvenli ve kalıcı bir arşiv sistemi olan LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) uygulamasını desteklemektedir.

LOCKSS uygulaması, Stanford Üniversitesi Kütüphanesinde geliştirilmiştir ve kütüphanelerde düzenli olarak toplanan kayıtlı dergilerin ağ erişim sayfalarında yeni yayınlanmış içeriklerini arşivlemeyi sağlayan açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Her arşiv, kütüphane sisteminde meydana gelebilecek bir kayba karşı veriyi korur, bozulur veya kaybolursa diğer önbellek verinin temini için kullanılır.

İntihal Politikası

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilen yazılar için editörler tarafından yardımcı programlardan (Ithenticate, Turnitin gibi) faydalanılarak intihal raporu alınır. Yazılar yayın kurulunda bu raporlarla birlikte değerlendirilir. Benzerlik oranı yüksek çıkan yazılar için editör yazarla iletişim kurabilir. Benzerlik oranının yüksekliği nedeniyle yazı yayın kurulunca reddedilebilir.

Yayın kurulunca hakemlere gönderilmesine karar verilen yazıların benzerlik raporları da hakemlere iletilir ve hakemlerden bu konuda bir değerlendirme beklenir.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'ne değerlendirilmek üzere gönderilen yazıların daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye, kitaba vb. sunulmamış olmalıdır. Yazarlar, çalışmalarını gönderirken özgünlük bildiriminde bulunmalıdır. 

Daha önce yayınlanmış ya da sunulmuş farklı bir kaynaktan yararlanılarak veya genişletilerek oluşturulmuş çalışmaların yayınlanmasında, yararlanılan kaynağın yazarlar tarafından çalışma başlığına eklenecek dipnotlarla açıkça belirtilmesi ve bibliyografik künyesinin verilmesi gerekmektedir.

Çalışmalarda intihal yapıldığı tespit edildiğinde dergi editörü gerekli yaptırımlarda bulunma yetkisine sahiptir. Bu gerekçeyle çalışmalar reddedilebilir. Yayınlanmış bir yazı hakkında doğacak intihal şüphesinde, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yazıyı ağ erişim sayfasından kaldıracak ve gerekli soruşturmayı başlatarak ilgili kurum ve mercilere, dergiyi tarayan dizinlere durumu bildirir.

Geri Çekme Politikası

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde yayın süreçlerinin bütünsel ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda derginin odağında güvenilir ve özgün değeri bulunan araştırma makaleleri yayımlanmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin yayın politikaları doğrultusunda yazarların ve Yayın Kurulunun, yayın sürecindeki çalışmaların geri çekilmesiyle ilgili sorumlulukları aşağıda yer almaktadır:

Yazarlar, yayımlanmış, hakem sürecinden geçerek kabul edilmiş, erken görünüme alınmış ya da değerlendirme aşamasındaki çalışmalarıyla ilgili geri çekme işlemlerini dergi editörüyle birlikte gerçekleştirmelidir.

Değerlendirme aşamasındaki bir çalışmanın geri çekilmesi için yazarlar, Geri Çekme Formunu doldurup her bir yazarın ıslak imzasıyla imzalanmış ve taratılmış halini dergi editörlüğüne elektronik posta yoluyla ya da DergiPARK dergi yönetim sistemi üzerinden iletmelidir. Yazarlar bu durumdaki çalışmalarını, Yayın Kurulu tarafından onaylanmadıkça, başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu yayımlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir yazıya dair telif hakkı ya da etik olmayan bir durum şüphesinin oluşması halinde çalışma hakkında incelemelerde bulunabilir.

Yayın kurulu inceleme sonucunda değerlendirme aşamasındaki bir yazıda telif haklarına ya da araştırma etiğine uygun olmayan bir durum tespit ettiği takdirde yazıyı değerlendirmeden geri çekebilir ve inceleme sonucunu yazara bildirir.

Yayın kurulu, yayımlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmada telif haklarına ya da araştırma etiğine uygun olmayan bir durum tespit etmesi halinde aşağıdaki geri çekme ve bildirim işlemlerini gerçekleştirir.

1.   Elektronik ortam üzerinden erişilen çalışma başlığının önüne "Geri  Çekildi:" ibaresi eklenir.

2.   Elektronik ortam üzerinde yer alan Öz ve Tam Metin bağlantıları yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, varsa yazarların bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayımlanır.

3.   Geri çekme tarihinden itibaren yayımlanacak ilk sayının elektronik ve basılı kopyasının içindekiler listesine "Geri  Çekildi: Çalışma Başlığı" şeklinde eklenir, birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.

4. Yukarıda sıralanan geri çekme bildirimleri derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlar ile Milli Kütüphane Başkanlığı'na dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilir.

Telif Hakkı Düzenlemesi

Yazılardaki düşünce ve önerilerden, etik ilkelere uygunluktan, kaynakların doğruluğundan ve doğru kullanımından tümüyle yazarlar sorumludur. Bu konularda şüphe oluşması halinde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu yazıyı yayınlamama, yazıyı ağ erişim sayfasından kaldırma ve gerekli soruşturmayı başlatarak ilgili kurum ve mercilere, dergiyi tarayan dizinlere durumu bildirme hakkına sahiptir.

Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. Yazarlar makalelerinin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, basıma kabul edilen makalelerin telif hakkını Hacettepe Üniversitesi'ne devreder. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır.

 Yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

  1. Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmiş haklar.

  2. Makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı.

  3. Yazarın gelecekteki kitaplarında, derslerinde ve benzeri çalışmalarında, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi kaynak olarak belirtilmek şartıyla, makalenin tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı.

Yazı gönderim aşamasında yazarlar Telif Hakkı Devir Formu'nu doldurup, imzalayarak DERGİPARK sistemine yüklemelidir. Bu form gelmeden yazı yayınlanmaz.

Yayınlanan makalenin etik, hukuki ve diğer tüm sorumlulukları yazara aittir.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.