Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Erken Sosyal İletişim ve Etkileşim Ölçeği (ESİE) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2019, Cilt: 34 Sayı: 4, 1015 - 1036, 31.10.2019

Öz

Sözel olmayan sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde yaşanan güçlükler, otizm spektrum bozukluğunun (OSB) tanı ölçütlerinden ve ayırt edici özelliklerinden biridir. Bu çalışmada, sözel olmayan sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen Erken Sosyal İletişim ve Etkileşim (ESİE) ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları 28.0-98.0 aylık 111 OSB olan çocuktan oluşmaktadır. ESİE ölçeği çocuklarla bireysel olarak uygulanmış, video kayıtları alınmış ve etkileşim davranışları video kayıtlar üzerinden kodlanarak analiz edilmiştir. Ölçeğin geçerliliği kapsam ve yapı geçerliliğiyle; güvenirliği ise iç tutarlılık-Cronbach Alpha ve gözlemciler arası güvenirlikle değerlendirilmiştir. Yapı geçerliliğini incelemek amacıyla yapılan temel bileşenler analizi sonucunda, ESİE ölçeğinin varyansın %72.51’ini açıklayan tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Ölçek içerisinde yer alan altı ölçümün faktör yüklerinin .72-.90 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ölçümlerden elde edilen puanların ve toplam puan ortalamasının dil düzeyi karmaşıklaştıkça arttığı, ölçümler arasındaki iç korelasyon katsayılarının anlamlı olduğu ve .47-.82 arasında değiştiği bulunmuştur. ESİE ölçeğinin güvenirliğine ilişkin elde edilen Cronbach Alpha değerlerinin ise ölçümler bazında .70-.93 arasında değiştiği toplamda ise .87 olduğu bulunmuştur. Bulgular, OSB olan çocukların sözel olmayan sosyal iletişim becerilerinin ESİE ölçeği ile geçerli ve güvenilir şekilde ölçülebileceğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Acarlar, F., Miller, J. F., & Johnson, J. R. (2006). Systematic Analysis of Language Transcripts (SALT), Turkish (Version 9) [Computer Software], Language Analysis Lab, University of Wisconsin-Madison.
 • Aksu-Koç, A., Küntay, A. C., Acarlar, F., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S. ve Turan, F. (2011). Türkçe’de erken sözcük ve dilbilgisi gelişimini ölçme ve değerlendirme çalışması. Türkçe İletişim Gelişimi Envanterleri: TİGE-I ve TİGE-II.
 • Alak, G. (2018). Okul öncesi dönemde sözel olmayan otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların söz öncesi becerilerinin gelişiminde anne yanıtlayıcılığının etkisinin boylamsal incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • American Psychiatric Association/APA. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
 • Atlas, J. A., & Lapidus, L. B. (1987). Patterns of symbolic expression in subgroups of the childhood psychoses. Journal of Clinical Psychology, 43(2), 177-188.
 • Avcil, S., Baykara, B., Baydur, H., Münir, K. M. ve Emiroğlu, N. İ. (2015). 4-18 yaş aralığındaki otistik bireylerde sosyal iletişim ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 26 (1), 56-64.
 • Baldwin, D. A. (1995). Understanding the link between joint attention and language. In C. Moore & P. J. Dunham (Eds.), Joint Attention: Its origins and the role in development (pp. 131-158). New York, NY: Psychology Press.
 • Bates, E. (1979). Intentions, conventions, and symbols. In E. Bates (Ed.), The emergence of symbols: Cognition and communication in Infancy (pp. 33-68). New York, NY: Academic Press.
 • Braddock, B., & Brady, N. C. (2016). Prelinguistic communication and joint attention. In D. Keen, H. Meadan, N. Brady & J. W. Halle (Eds.), Prelinguistic minimally verbal communicators on the autism spectrum disorder (pp.33-51). Singapore: Springer.
 • Brady, N. C., & Keen, D. (2016). Individualized assessment of prelinguistic comunication. In D. Keen, H. Meadan, N. Brady & J. W. Halle (Eds.), Prelinguistic minimally verbal communicators on the autism spectrum disorder (pp. 9-33). Singapore: Springer.
 • Bruner, J. S. (1981). The social context of language acquisition. Language and Communication, 1(2-3), 155-178.
 • Camaioni, L., Perucchini, P., Muratori, F., Parrini, B., & Cesari, A. (2003). The communicative use of pointing in autism: Developmental profile and factors related to change. European Psychiatry, 18(1), 6-12.
 • Carpenter, M., Nagell, K., & Tomasello, M. (1998). Social cognition, joint attention, and communicative competence from 9 to 15 months of age. Monographs of the Society for Research in Child Development, 63 (4, Serial No. 255).
 • Carpenter, M., Pennington, B. F., & Rogers, S. J. (2002). Interrelations among social-cognitive skills in young children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32(2), 91-106.
 • Carter, A. S., Davis, N. O., Klin, A., & Volkmar, F. R. (2005). Social development in autism. In F. R. Volkmar, R. Paul, A. Klin, & D. Cohen (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders: Vol. 1. Diagnosis, development, neurobiology, and behavior. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
 • Charman, T. (2003). Why is joint attention a pivotal skill in autism? Philosophical Transactions of the Royal Society, 358(1430), 315-324.
 • Charman, T., Baron-Cohen, S., Swettenham, J., Baird, G., Drew, A., & Cox, A. (2003). Predicting language outcome in infants with autism and pervasive developmental disorder. International Journal of Language & Communication Disorders, 38(3), 265-285.
 • Charman, T., Baron-Cohen, S., Swettenham, J., Baird, G., Cox, A., & Drew, A. (2000). Testing joint attention, imitation, and play as infancy precursors to language and theory of mind. Cognitive Development, 15(4), 481-498.
 • Chawarska, K., Klin, A., & Volkmar, F. (2003). Automatic cueing through eye movement in 2-year-old children with autism. Child Development, 74(4), 1108-1122.
 • Christensen, L., Hutman, T., Rozga, A., Young, G. S., Ozonoff, S., Rogers, S. J., ... &, Sigman, M. (2010). Play and developmental outcomes in infant siblings of children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(8), 946-957.
 • Colombi, C., Liebal, K., Tomasello, M., Young, G., Warneken, F., & Rogers, S. J. (2009). Examining correlates of cooperation in autism: Imitation, joint attention, and understanding intentions. Autism, 13(2), 143-163.
 • Corsello, C. M. (2005). Early intervention in autism. Infants & Young Children, 18(2), 74-85.
 • Crais, E. R., Watson, L. R., & Baranek, G. T. (2009). Use of gesture development in profiling children’s prelinguistic communication skills. American Journal of Speech-Language Pathology, 18(1), 95-108.
 • Crais, E., & Ogletree, B. T. (2016). Prelinguistic communication development. In D. Keen, H. Meadan, N. Brady & J. W. Halle (Eds.), Prelinguistic minimally verbal communicators on the autism spectrum disorder (pp. 9-33). Springer: Singapore.
 • Crais, E., Douglas, D. D., & Campell, C. C. (2004). The intersection of the development of gestures and intentionality. Journal of Speech, Language, and hearing Research, 47(3), 678-694.
 • Cumine, V., Dunlop, J., & Stevenson, G. (2009). Autism in the early years: A practical guide. Routledge.
 • Dawson, G., Meltzoff, A., Osterling, J., & Rinaldi, J. (1998). Neuropsychological correlates of early symptoms of autism. Child Development, 69(5), 1276-1285.
 • Dawson, G., Toth, K., Abbott, R., Osterling, J., Munson, J., Estes, A., & Liaw, J. (2004). Early social attention impairments in autism: Social orienting, joint attention, and attention to distress. Developmental Psychology, 40(2), 271-283.
 • Diken, I. H., Ardıç, A., Diken, Ö., & Gilliam, J. E. (2012). Exploring the validity and reliability of Turkish Version of Gilliam Autism Rating Scale-2: Turkish standardization study. Education & Science/Eğitim ve Bilim, 37(166).
 • Harbison, A. L., McDaniel, J., & Yoder, P. J. (2017). The association of imperative and declarative intentional communication with language in young children with autism spectrum disorder: A meta-analysis. Research in Autism Spectrum Disorders, 36, 21-34.
 • Ingersoll, B. (2008). The effect of context on imitation skills in children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 2(2), 332-340.
 • Iverson, J. M., & Thal, D. J. (1998). Communicative transitions: There’s more to the hand than meets the eye. In A. M. Wetherby, S. F. Warren, & J. Reichle (Eds.), Transitions in prelinguistic communication (pp. 59-86). Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing.
 • İncekaş Gassaloğlu, S., Baykara, B., Avcil, S., & Demiral, Y. (2016). Validity and reliability analysis of Turkish Version of Childhood Autism Rating Scale. Turkish Journal of Psychiatry, 27(4), 266-274.
 • Keen, D., Meadan, H., Brady, N. C., & Halle, J. W. (2016). Introduction to prelinguistic and minimally verbal communicators on the autism spectrum. In D. Keen, H. Meadan, N. Brady & J. W. Halle (Eds.), Prelinguistic minimally verbal communicators on the autism spectrum disorder (pp. 9-33). Springer: Singapore.
 • Kırcaali-İftar, G. ve Tekin, E. (1997). Tek denekli araştırma yöntemleri. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Kjelgaard, M. M., & Tager-Flusberg, H. (2001). An investigation of language impairment in autism: Implications for genetic subgroups. Language and Cognitive Processes, 16(2-3), 287-308.
 • Klin, A. (2006). Autism and asperger syndrome: An overview. Revista Brasileira de Psiquiatra, 28(1), 3-11.
 • Leekam, S. R., López, B., & Moore, C. (2000). Attention and joint attention in preschool children with autism. Developmental Psychology, 36(2), 261-273.
 • Lord, C., Risi, S., Lambrecht , L., Cook, E. H., Leventhal, B. L., DiLavore, P. C., Pickles, A., & Rutter, M. (2000). The Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic: A standard measure of social and communication deficits associated with the spectrum of autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30(3), 205-223.
 • Lord, C., Rutter, M., & Le Couteur, A. (1994). Autism Diagnostic Interview-Revised: A revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24(5), 659-685.
 • Lord, C., Rutter, M., DiLavore, P. C., Risi, S., Gotham, K., & Bishop, S. L. (2001). Autism diagnostic observation schedule (ADOS): Manual. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
 • Luyster, R. J., Kadlec, M. B., Carter, A., & Tager-Flusberg, H. (2008). Language assessment and development in toddlers with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(8), 1426-1438.
 • McCune, L. (1995). A normative study of representational play in the transition to language. Developmental Psychology, 31(2), 198-206.
 • McDuffie, A., Turner, L., Stone, W., Yoder, P., Wolery, M., & Ulman, T. (2007). Developmental correlates of different types of motor imitation in young children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(3). 401-412.
 • Mundy, P., & Sigman, M. (1989). The theoretical implications of joint-attention deficits in autism. Development and Psychopathology, 1(3), 173-183.
 • Mundy, P., Delgado, C., Block, J., Venezia, M., Hogan, A., & Seibert, J. (2003). A manual for the abridged early social communication scale (ESCS). Coral Gables, FL: University of Miami.
 • Naber, F. B., Bakermans-Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H., Swinkels, S. H., Buitelaar, J. K., Dietz, C., ... & van Engeland, H. (2008). Play behavior and attachment in toddlers with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(5), 857-866.
 • Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2016). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal iletişim becerileri ve dil gelişim özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 163-192.
 • Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., Keçeli Kaysılı, B., & Alak, G. (2017). Examination of the relationship between gestures and vocabulary in children with autism spectrum disorder at different language stages. Early Child Development and Care, 1-15.
 • Özçalışkan, Ş., Adamson, L. B., & Dimitrova, N. (2016). Early deictic but not other gestures predict later vocabulary in both typical development and autism. Autism, 20(6), 754-763.
 • Park, E., & Kim, J. (2016). Factor structure of the Childhood Autism Rating Scale as per DSM-5. Pediatrics International, 58(2), 139-145.
 • Parladé, M. V., & Iverson, J. M. (2015). The development of coordinated communication in infants at heightened risk for autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(7), 2218-2234.
 • Paul, R. (2008). Communication development and assessment. In K. Chawarska, A. Klin, & F. R. Volkmar (Eds.), Autism spectrum disorders in infants and toddlers (pp.76-103). New York: The Guilford Press.
 • Paul, R., & Fahim, D. (2014). Assessing communication in autism. In F. Volkmar, R. Paul, S. Rogers, & K. Pelphrey (Eds.), Handbook of autism spectrum disorders (4th ed., pp. 673–694). New York, NY: Wiley.
 • Paul, R., Campbell, D., Gilbert, K., & Tsiouri, I. (2013). Comparing spoken language treatments for minimally verbal preschoolers with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(2), 418-43.
 • Paul, R., Fuerst, Y., Ramsay, G., Chawarska, K., & Klin, A. (2011). Out of the mouths of babes: Vocal production in infant siblings of children with ASD. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(5), 588-598.
 • Pedersen, J., & Schelde, T. (1997). Behavioral aspects of infantile autism: an ethological description. European Child and Adolescent Psychiatry, 6(2), 96- 106.
 • Rogers, S. J. (2005). Evidence-based practices for language development in young children with autism. In T. Charman, & W. Stone (Eds), Social and communication development in autism spectrum disorders (pp, 143-179). New York: Guilford.
 • Rogers, S. J., Hepburn, S. L., Stackhouse, T., & Wehner, E. (2003). Imitation performance in toddlers with autism and those with other developmental disorders. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(5), 763-781.
 • Rutherford, M. D., Young, G. S., Hepburn, S., & Rogers, S. J. (2007). A longitudinal study of pretend play in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(6), 1024-1039.
 • Schopler, E., & Mesibov, G. B. (1985). Introduction to communication problems in autism. In E. Shopler., & G. B. Mesibov (Eds.), Communication problems in autism (pp. 3-13). New York: Springer.
 • Schopler, E., Reichler, R. J., & Renner, B. R. (1988). The childhood autism rating scale (CARS). Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
 • Sowden, H., Perkins, M., & Clegg, J. (2011). Context and communication strategies in naturalistic behavioural intervention: A framework for understanding how practitioners facilitate communication in children with ASD. Child Language Teaching and Therapy, 27(1), 21-38.
 • Stone, W. L., & Yoder, P. J. (2001). Predicting spoken language level in children with autism spectrum disorders. Autism, 5(4), 341-361.
 • Stone, W. L., Ousley, O. Y., & Littleford, C. D. (1997). Motor imitation in young children with autism: What’s the object? Journal of Abnormal Child and Psychology, 25(6), 475-485.
 • Stone, W. L., Ousley, O. Y., Yoder, P. J., Hogan, K. L., & Hepburn, S. L. (1997). Nonverbal communication in two and three year old children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 27(6), 677-696.
 • Strid, K., Heimann, M., & Tjus, T. (2013). Pretend play, deferred imitation and parent‐child interaction in speaking and non‐speaking children with autism. Scandinavian Journal of Psychology, 54(1), 26-32.
 • Tager-Flusberg, H., Paul, R., & Lord, C. (2005). Communication in autism. In F. Volkmar, A. Klin, R. Paul, & D. Cohen (Eds.) Handbook of autism and pervasive developmental disorders (3th ed. pp. 335- 364). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Tekin Iftar, E., Kurt, O., & Cetin, O. (2011). A comparison of constant time delay instruction with high and low treatment integrity. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 375-381.
 • Tomasello, M., & Mervis, C. B. (1994). The instrument is great, but measuring comprehension is still a problem. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 174–179.
 • Toth, K., Munson, J., Meltzoff, A. N., & Dawson, G. (2006). Early predictors of communication development in young children autism spectrum disorder: Joint attention, imitation and toy play. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(8), 933-1005.
 • Töret, G. ve Acarlar, F. (2011). Otizmli, down sendromlu ve normal gelişim gösteren Türk çocukların dil öncesi dönemdeki jest kullanım becerilerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1461-1478.
 • Trembath, D., & Iacono, T. (2016). Standardized assessment of prelinguistic communication. In D. Keen, H. Meadan, N. Brady & J. W. Halle (Eds.), Prelinguistic minimally verbal communicators on the autism spectrum disorder (pp. 75-100). Singapore: Springer.
 • Van Berckelaer-Onnes, I. A. (2003). Promoting early play. Autism, 7(4), 415-423.
 • Volkmar, F. R., & van der Wyk, B. (2017). Understanding the social nature of autism: From clinical manifestations to brain mechanisms. In Handbook of Social Skills and Autism Spectrum Disorder (pp. 11-25). Springer, Cham.
 • Warlaumont, A. S., Richards, J. A., Gilkerson, J., & Oller, D. K. (2014). A social feedback loop for speech development and its reduction in autism. Psychological Science, 25(7), 1314-1324.
 • Wetherby, A. M., Watt, N., Morgan, L., & Shumway, S. (2007). Social communication profiles of children with autism spectrum disorders late in the second year of life. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(5), 960-975.
 • Wetherby, A., & Prizant, B. (2002). Communication and symbolic behavior scales developmental profile-first normed edition. Baltimore, MD: Brookes.
 • Wilkinson, K. M. (1998). Profiles of language and communication skills in autism. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 4(2), 73-79.
 • Williams, E., Reddy, V., & Costall, A. (2001). Taking a closer look at functional play in children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31(1), 67-77.
 • Yoder, P., & Symons, F. (2010). Observational measurement of behavior. Springer Publishing Company.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 771-774.
 • Zwaigenbaum, L., Bryson, S., & Garon, N. (2013). Early identification of autism spectrum disorders. Behavioural Brain Research, 251, 133-146.

Validity and Reliability Study of the Early Social Communication and Interaction Scale (ESCI) for Children with Autism Spectrum Disorder

Yıl 2019, Cilt: 34 Sayı: 4, 1015 - 1036, 31.10.2019

Öz

Difficulties in nonverbal social communication and interaction skills are one of the diagnostic criteria and distinctive features of Autism Spectrum Disorder (ASD). In this study, it was aimed to examine the psychometric properties of the Early Social Communication and Interaction (ESCI) scale, which was developed to assess nonverbal social communication and social interaction skills. Participants of the study consisted of 111 children with ASD aged 28.0-98.0 months. The ESCI scale was individually administered to the children, and interaction behaviors were analyzed by encoding them via video recordings. The validity of the scale was assessed by content and construct validity; reliability was assessed with internal Consistency-Cronbach Alpha and inter-observer reliability. As a result of the principal components analysis to examine the construct validity, the ESCI scale was found to have a one-factor structure which accounts for 72.51% of the variance. It has been determined that the factor loadings of the six measurements in the scale change between .72 and .90. It was found that the scores obtained from the measurements and the average of the total scores increased as the language level became complicated and the internal correlation coefficients between the measurements were significant and changed between .47 and .82. The Cronbach Alpha values for the reliability of the ESCI scale were found to be .87 in total and found to vary between .70 and .93 for the measurements. Findings show that nonverbal social communication and social interaction skills of children with ASD can be assessed with ESCI scale valid and reliable.

Kaynakça

 • Acarlar, F., Miller, J. F., & Johnson, J. R. (2006). Systematic Analysis of Language Transcripts (SALT), Turkish (Version 9) [Computer Software], Language Analysis Lab, University of Wisconsin-Madison.
 • Aksu-Koç, A., Küntay, A. C., Acarlar, F., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S. ve Turan, F. (2011). Türkçe’de erken sözcük ve dilbilgisi gelişimini ölçme ve değerlendirme çalışması. Türkçe İletişim Gelişimi Envanterleri: TİGE-I ve TİGE-II.
 • Alak, G. (2018). Okul öncesi dönemde sözel olmayan otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların söz öncesi becerilerinin gelişiminde anne yanıtlayıcılığının etkisinin boylamsal incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • American Psychiatric Association/APA. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
 • Atlas, J. A., & Lapidus, L. B. (1987). Patterns of symbolic expression in subgroups of the childhood psychoses. Journal of Clinical Psychology, 43(2), 177-188.
 • Avcil, S., Baykara, B., Baydur, H., Münir, K. M. ve Emiroğlu, N. İ. (2015). 4-18 yaş aralığındaki otistik bireylerde sosyal iletişim ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 26 (1), 56-64.
 • Baldwin, D. A. (1995). Understanding the link between joint attention and language. In C. Moore & P. J. Dunham (Eds.), Joint Attention: Its origins and the role in development (pp. 131-158). New York, NY: Psychology Press.
 • Bates, E. (1979). Intentions, conventions, and symbols. In E. Bates (Ed.), The emergence of symbols: Cognition and communication in Infancy (pp. 33-68). New York, NY: Academic Press.
 • Braddock, B., & Brady, N. C. (2016). Prelinguistic communication and joint attention. In D. Keen, H. Meadan, N. Brady & J. W. Halle (Eds.), Prelinguistic minimally verbal communicators on the autism spectrum disorder (pp.33-51). Singapore: Springer.
 • Brady, N. C., & Keen, D. (2016). Individualized assessment of prelinguistic comunication. In D. Keen, H. Meadan, N. Brady & J. W. Halle (Eds.), Prelinguistic minimally verbal communicators on the autism spectrum disorder (pp. 9-33). Singapore: Springer.
 • Bruner, J. S. (1981). The social context of language acquisition. Language and Communication, 1(2-3), 155-178.
 • Camaioni, L., Perucchini, P., Muratori, F., Parrini, B., & Cesari, A. (2003). The communicative use of pointing in autism: Developmental profile and factors related to change. European Psychiatry, 18(1), 6-12.
 • Carpenter, M., Nagell, K., & Tomasello, M. (1998). Social cognition, joint attention, and communicative competence from 9 to 15 months of age. Monographs of the Society for Research in Child Development, 63 (4, Serial No. 255).
 • Carpenter, M., Pennington, B. F., & Rogers, S. J. (2002). Interrelations among social-cognitive skills in young children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32(2), 91-106.
 • Carter, A. S., Davis, N. O., Klin, A., & Volkmar, F. R. (2005). Social development in autism. In F. R. Volkmar, R. Paul, A. Klin, & D. Cohen (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders: Vol. 1. Diagnosis, development, neurobiology, and behavior. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
 • Charman, T. (2003). Why is joint attention a pivotal skill in autism? Philosophical Transactions of the Royal Society, 358(1430), 315-324.
 • Charman, T., Baron-Cohen, S., Swettenham, J., Baird, G., Drew, A., & Cox, A. (2003). Predicting language outcome in infants with autism and pervasive developmental disorder. International Journal of Language & Communication Disorders, 38(3), 265-285.
 • Charman, T., Baron-Cohen, S., Swettenham, J., Baird, G., Cox, A., & Drew, A. (2000). Testing joint attention, imitation, and play as infancy precursors to language and theory of mind. Cognitive Development, 15(4), 481-498.
 • Chawarska, K., Klin, A., & Volkmar, F. (2003). Automatic cueing through eye movement in 2-year-old children with autism. Child Development, 74(4), 1108-1122.
 • Christensen, L., Hutman, T., Rozga, A., Young, G. S., Ozonoff, S., Rogers, S. J., ... &, Sigman, M. (2010). Play and developmental outcomes in infant siblings of children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(8), 946-957.
 • Colombi, C., Liebal, K., Tomasello, M., Young, G., Warneken, F., & Rogers, S. J. (2009). Examining correlates of cooperation in autism: Imitation, joint attention, and understanding intentions. Autism, 13(2), 143-163.
 • Corsello, C. M. (2005). Early intervention in autism. Infants & Young Children, 18(2), 74-85.
 • Crais, E. R., Watson, L. R., & Baranek, G. T. (2009). Use of gesture development in profiling children’s prelinguistic communication skills. American Journal of Speech-Language Pathology, 18(1), 95-108.
 • Crais, E., & Ogletree, B. T. (2016). Prelinguistic communication development. In D. Keen, H. Meadan, N. Brady & J. W. Halle (Eds.), Prelinguistic minimally verbal communicators on the autism spectrum disorder (pp. 9-33). Springer: Singapore.
 • Crais, E., Douglas, D. D., & Campell, C. C. (2004). The intersection of the development of gestures and intentionality. Journal of Speech, Language, and hearing Research, 47(3), 678-694.
 • Cumine, V., Dunlop, J., & Stevenson, G. (2009). Autism in the early years: A practical guide. Routledge.
 • Dawson, G., Meltzoff, A., Osterling, J., & Rinaldi, J. (1998). Neuropsychological correlates of early symptoms of autism. Child Development, 69(5), 1276-1285.
 • Dawson, G., Toth, K., Abbott, R., Osterling, J., Munson, J., Estes, A., & Liaw, J. (2004). Early social attention impairments in autism: Social orienting, joint attention, and attention to distress. Developmental Psychology, 40(2), 271-283.
 • Diken, I. H., Ardıç, A., Diken, Ö., & Gilliam, J. E. (2012). Exploring the validity and reliability of Turkish Version of Gilliam Autism Rating Scale-2: Turkish standardization study. Education & Science/Eğitim ve Bilim, 37(166).
 • Harbison, A. L., McDaniel, J., & Yoder, P. J. (2017). The association of imperative and declarative intentional communication with language in young children with autism spectrum disorder: A meta-analysis. Research in Autism Spectrum Disorders, 36, 21-34.
 • Ingersoll, B. (2008). The effect of context on imitation skills in children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 2(2), 332-340.
 • Iverson, J. M., & Thal, D. J. (1998). Communicative transitions: There’s more to the hand than meets the eye. In A. M. Wetherby, S. F. Warren, & J. Reichle (Eds.), Transitions in prelinguistic communication (pp. 59-86). Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing.
 • İncekaş Gassaloğlu, S., Baykara, B., Avcil, S., & Demiral, Y. (2016). Validity and reliability analysis of Turkish Version of Childhood Autism Rating Scale. Turkish Journal of Psychiatry, 27(4), 266-274.
 • Keen, D., Meadan, H., Brady, N. C., & Halle, J. W. (2016). Introduction to prelinguistic and minimally verbal communicators on the autism spectrum. In D. Keen, H. Meadan, N. Brady & J. W. Halle (Eds.), Prelinguistic minimally verbal communicators on the autism spectrum disorder (pp. 9-33). Springer: Singapore.
 • Kırcaali-İftar, G. ve Tekin, E. (1997). Tek denekli araştırma yöntemleri. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Kjelgaard, M. M., & Tager-Flusberg, H. (2001). An investigation of language impairment in autism: Implications for genetic subgroups. Language and Cognitive Processes, 16(2-3), 287-308.
 • Klin, A. (2006). Autism and asperger syndrome: An overview. Revista Brasileira de Psiquiatra, 28(1), 3-11.
 • Leekam, S. R., López, B., & Moore, C. (2000). Attention and joint attention in preschool children with autism. Developmental Psychology, 36(2), 261-273.
 • Lord, C., Risi, S., Lambrecht , L., Cook, E. H., Leventhal, B. L., DiLavore, P. C., Pickles, A., & Rutter, M. (2000). The Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic: A standard measure of social and communication deficits associated with the spectrum of autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30(3), 205-223.
 • Lord, C., Rutter, M., & Le Couteur, A. (1994). Autism Diagnostic Interview-Revised: A revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24(5), 659-685.
 • Lord, C., Rutter, M., DiLavore, P. C., Risi, S., Gotham, K., & Bishop, S. L. (2001). Autism diagnostic observation schedule (ADOS): Manual. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
 • Luyster, R. J., Kadlec, M. B., Carter, A., & Tager-Flusberg, H. (2008). Language assessment and development in toddlers with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(8), 1426-1438.
 • McCune, L. (1995). A normative study of representational play in the transition to language. Developmental Psychology, 31(2), 198-206.
 • McDuffie, A., Turner, L., Stone, W., Yoder, P., Wolery, M., & Ulman, T. (2007). Developmental correlates of different types of motor imitation in young children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(3). 401-412.
 • Mundy, P., & Sigman, M. (1989). The theoretical implications of joint-attention deficits in autism. Development and Psychopathology, 1(3), 173-183.
 • Mundy, P., Delgado, C., Block, J., Venezia, M., Hogan, A., & Seibert, J. (2003). A manual for the abridged early social communication scale (ESCS). Coral Gables, FL: University of Miami.
 • Naber, F. B., Bakermans-Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H., Swinkels, S. H., Buitelaar, J. K., Dietz, C., ... & van Engeland, H. (2008). Play behavior and attachment in toddlers with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(5), 857-866.
 • Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2016). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal iletişim becerileri ve dil gelişim özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 163-192.
 • Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., Keçeli Kaysılı, B., & Alak, G. (2017). Examination of the relationship between gestures and vocabulary in children with autism spectrum disorder at different language stages. Early Child Development and Care, 1-15.
 • Özçalışkan, Ş., Adamson, L. B., & Dimitrova, N. (2016). Early deictic but not other gestures predict later vocabulary in both typical development and autism. Autism, 20(6), 754-763.
 • Park, E., & Kim, J. (2016). Factor structure of the Childhood Autism Rating Scale as per DSM-5. Pediatrics International, 58(2), 139-145.
 • Parladé, M. V., & Iverson, J. M. (2015). The development of coordinated communication in infants at heightened risk for autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(7), 2218-2234.
 • Paul, R. (2008). Communication development and assessment. In K. Chawarska, A. Klin, & F. R. Volkmar (Eds.), Autism spectrum disorders in infants and toddlers (pp.76-103). New York: The Guilford Press.
 • Paul, R., & Fahim, D. (2014). Assessing communication in autism. In F. Volkmar, R. Paul, S. Rogers, & K. Pelphrey (Eds.), Handbook of autism spectrum disorders (4th ed., pp. 673–694). New York, NY: Wiley.
 • Paul, R., Campbell, D., Gilbert, K., & Tsiouri, I. (2013). Comparing spoken language treatments for minimally verbal preschoolers with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(2), 418-43.
 • Paul, R., Fuerst, Y., Ramsay, G., Chawarska, K., & Klin, A. (2011). Out of the mouths of babes: Vocal production in infant siblings of children with ASD. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(5), 588-598.
 • Pedersen, J., & Schelde, T. (1997). Behavioral aspects of infantile autism: an ethological description. European Child and Adolescent Psychiatry, 6(2), 96- 106.
 • Rogers, S. J. (2005). Evidence-based practices for language development in young children with autism. In T. Charman, & W. Stone (Eds), Social and communication development in autism spectrum disorders (pp, 143-179). New York: Guilford.
 • Rogers, S. J., Hepburn, S. L., Stackhouse, T., & Wehner, E. (2003). Imitation performance in toddlers with autism and those with other developmental disorders. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(5), 763-781.
 • Rutherford, M. D., Young, G. S., Hepburn, S., & Rogers, S. J. (2007). A longitudinal study of pretend play in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(6), 1024-1039.
 • Schopler, E., & Mesibov, G. B. (1985). Introduction to communication problems in autism. In E. Shopler., & G. B. Mesibov (Eds.), Communication problems in autism (pp. 3-13). New York: Springer.
 • Schopler, E., Reichler, R. J., & Renner, B. R. (1988). The childhood autism rating scale (CARS). Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
 • Sowden, H., Perkins, M., & Clegg, J. (2011). Context and communication strategies in naturalistic behavioural intervention: A framework for understanding how practitioners facilitate communication in children with ASD. Child Language Teaching and Therapy, 27(1), 21-38.
 • Stone, W. L., & Yoder, P. J. (2001). Predicting spoken language level in children with autism spectrum disorders. Autism, 5(4), 341-361.
 • Stone, W. L., Ousley, O. Y., & Littleford, C. D. (1997). Motor imitation in young children with autism: What’s the object? Journal of Abnormal Child and Psychology, 25(6), 475-485.
 • Stone, W. L., Ousley, O. Y., Yoder, P. J., Hogan, K. L., & Hepburn, S. L. (1997). Nonverbal communication in two and three year old children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 27(6), 677-696.
 • Strid, K., Heimann, M., & Tjus, T. (2013). Pretend play, deferred imitation and parent‐child interaction in speaking and non‐speaking children with autism. Scandinavian Journal of Psychology, 54(1), 26-32.
 • Tager-Flusberg, H., Paul, R., & Lord, C. (2005). Communication in autism. In F. Volkmar, A. Klin, R. Paul, & D. Cohen (Eds.) Handbook of autism and pervasive developmental disorders (3th ed. pp. 335- 364). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Tekin Iftar, E., Kurt, O., & Cetin, O. (2011). A comparison of constant time delay instruction with high and low treatment integrity. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 375-381.
 • Tomasello, M., & Mervis, C. B. (1994). The instrument is great, but measuring comprehension is still a problem. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 174–179.
 • Toth, K., Munson, J., Meltzoff, A. N., & Dawson, G. (2006). Early predictors of communication development in young children autism spectrum disorder: Joint attention, imitation and toy play. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(8), 933-1005.
 • Töret, G. ve Acarlar, F. (2011). Otizmli, down sendromlu ve normal gelişim gösteren Türk çocukların dil öncesi dönemdeki jest kullanım becerilerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1461-1478.
 • Trembath, D., & Iacono, T. (2016). Standardized assessment of prelinguistic communication. In D. Keen, H. Meadan, N. Brady & J. W. Halle (Eds.), Prelinguistic minimally verbal communicators on the autism spectrum disorder (pp. 75-100). Singapore: Springer.
 • Van Berckelaer-Onnes, I. A. (2003). Promoting early play. Autism, 7(4), 415-423.
 • Volkmar, F. R., & van der Wyk, B. (2017). Understanding the social nature of autism: From clinical manifestations to brain mechanisms. In Handbook of Social Skills and Autism Spectrum Disorder (pp. 11-25). Springer, Cham.
 • Warlaumont, A. S., Richards, J. A., Gilkerson, J., & Oller, D. K. (2014). A social feedback loop for speech development and its reduction in autism. Psychological Science, 25(7), 1314-1324.
 • Wetherby, A. M., Watt, N., Morgan, L., & Shumway, S. (2007). Social communication profiles of children with autism spectrum disorders late in the second year of life. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(5), 960-975.
 • Wetherby, A., & Prizant, B. (2002). Communication and symbolic behavior scales developmental profile-first normed edition. Baltimore, MD: Brookes.
 • Wilkinson, K. M. (1998). Profiles of language and communication skills in autism. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 4(2), 73-79.
 • Williams, E., Reddy, V., & Costall, A. (2001). Taking a closer look at functional play in children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31(1), 67-77.
 • Yoder, P., & Symons, F. (2010). Observational measurement of behavior. Springer Publishing Company.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 771-774.
 • Zwaigenbaum, L., Bryson, S., & Garon, N. (2013). Early identification of autism spectrum disorders. Behavioural Brain Research, 251, 133-146.
Toplam 83 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meral Çilem Ökcün Akçamuş Bu kişi benim 0000-0003-3297-9711

İnayet Funda Acarlar Bu kişi benim 0000-0003-3796-4279

Gamze Alak 0000-0002-4054-5617

Bahar Keçeli Kaysılı Bu kişi benim 0000-0003-2187-2775

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 34 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Ökcün Akçamuş, M. Ç., Acarlar, İ. F., Alak, G., Keçeli Kaysılı, B. (2019). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Erken Sosyal İletişim ve Etkileşim Ölçeği (ESİE) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(4), 1015-1036.