Güncel Sayı

Cilt: 6 Sayı: 2, 28.12.2023

Yıl: 2023

  • Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan, İngilizce ve Türkçe makaleler kabul eden, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve konservatuvar alanlarındaki akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleler yayımlanır. Gönderilen makaleler en az iki uzman hakem tarafından incelenip değerlendirilir.

Bu dergide işletme, siyaset, iletişim, hukuk ile diğer sosyal bilimler alanlarındaki akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleler yayımlanır. Gönderilen makaleler hakemler tarafından incelenip değerlendirilir ve kabul edilen makaleler derginin web sayfasında online olarak yayımlanır. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen makaleleri öncelikle yayın ilkeleri, dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler. Ön incelemeden geçen makaleler değerlendirilmek üzere en az 2 hakeme gönderilir. Eserin dergiye kabul edilebilmesi için iki hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekir. Gerekli görülmesi durumunda üçüncü hakemden de değerlendirme sürecine katkı sağlaması istenebilir. Son karar editöre aittir. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önceden yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği iThenticate programı aracılığıyla teyit edilir. Benzerlik raporu dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra referanslar hariç benzerlik oranı %20 ve altında çıkan makaleler değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Sonucu referanslar hariç %20 üzerinde çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilir. Gerekli düzeltmelerin 20 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir.

YAZIM KURALLARI

Çalışmanın Türkçe İsmi Her Kelimenin İlk Harfi Büyük (Bağlaçlar Hariç) ve “Times New Roman” Fontunda 14 Punto ve Tek Satır Boşluk Olacak Şekilde

(Sisteme yüklenen word dosyasında kişisel bilgiler yazılmamalı. Bu bilgiler eksiksiz ve doğru olarak makale gönderimi kısmında yer alan kutucuklara doldurulmalıdır.)

Birinci YAZAR1*, İkinci YAZAR2 (12 Punto)
(Boşluk olacak)

1Üniversite, Fakülte ve/veya Bölüm, Şehir, Ülke, Orcid numarası (10 Punto)
2Üniversite, Fakülte ve/veya Bölüm, Şehir, Ülke, Orcid numarası (10 Punto)
  (Boşluk olacak)

  *Sorumlu Yazar e-mail: (10 Punto)
  Atıf/Citation:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Boşluk olacak)

Öz (12 punto)
Bu Microsoft Word belgesi Haliç Üniversitesi tarafından yayınlanan Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilecek olan makaleler için örnek olması amacıyla hazırlanmıştır. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin bu şablona göre düzenlenmeleri gerekmektedir. Öz kısmında çalışmanın yenilikleri ve temel bulguları vurgulanmalıdır. Türkçe ve İngilizce Öz kısımları Times New Roman yazı tipi ile yazılmalı ve 10 punto büyüklüğü seçilmelidir. Yazım metni iki tarafa yaslanmalıdır. Öz bölümünün yazımında tek satır aralığı seçilmelidir. Makale Özetinin 100 ila 200 kelime arasında olmasına dikkat edilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin 1 (bir) sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Makalenin İngilizce olarak sunulmak istenmesi durumunda başlık ve anahtar kelimelerin önce İngilizcelerinin sonra Türkçelerinin verilmesi gerekmektedir. Anahtar kelime sayısı en az 3 en fazla 6 olmalıdır. (10 Punto)

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelime 1, Anahtar Kelime 2, Anahtar Kelime 3. (10 Punto)


Çalışmanın İngilizce İsmi Her Kelimenin İlk Harfi Büyük (Bağlaçlar Hariç) ve “Times New Roman” Fontunda 14 Punto ve Tek Satır Boşluk Olacak Şekilde

Abstract (12 punto)
Bu Microsoft Word belgesi Haliç Üniversitesi tarafından yayınlanan Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilecek olan makaleler için örnek olması amacıyla hazırlanmıştır. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin bu şablona göre düzenlenmeleri gerekmektedir. Öz kısmında çalışmanın yenilikleri ve temel bulguları vurgulanmalıdır. Türkçe ve İngilizce Öz kısımları Times New Roman yazı tipi ile yazılmalı ve 10 punto büyüklüğü seçilmelidir. Yazım metni iki tarafa yaslanmalıdır. Abstract bölümünün yazımında tek satır aralığı seçilmelidir. Makale özetinin 100 ila 200 kelime arasında olmasına dikkat edilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin 1 (bir) sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Makalenin İngilizce olarak sunulmak istenmesi durumunda başlık ve anahtar kelimelerin önce İngilizcelerinin sonra Türkçelerinin verilmesi gerekmektedir. Anahtar kelime sayısı en az 3 en fazla 6 olmalıdır. (10 Punto)

Keywords: Keywords 1 , Keywords 2 , Keywords 3 , (10 Punto)

1. Giriş

Ana metin, A4 kâğıt boyutuna 2 cm kenar boşlukları ile 12 punto yazı büyüklüğünde Times New Roman yazı tipi ile 1 satır aralığı ve her iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Ana bölüm başlıkları numaralandırılmalı, kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı ve koyu (bold) karakterde yazılmalıdır. Başlıkla üst metin arasında da bir satır boşluk bırakılmalıdır. Ana bölüm başlığından sonra paragraf aralığı (önce 12nk) olacak şekilde ayarlanmalı, metin arası da 1 satır olmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Çalışmanın İngilizce olarak sunulmak istenmesi durumunda bölüm başlığı “Introduction” olarak verilmelidir. Araştırma makalelerinde bölümler şu şekilde olmalıdır: “GİRİŞ”, “AMAÇ ve YÖNTEM”, “BULGULAR”, “TARTIŞMA ve SONUÇ”, “KAYNAKÇA”. Derleme ve yorum yazıları için ise, çalışmanın öneminin belirtildiği, sorunsal ve amacın somutlaştırıldığı “GİRİŞ” bölümünün ardından diğer bölümler gelmeli ve çalışma “TARTIŞMA ve SONUÇ”, “KAYNAKÇA” şeklinde bitirilmelidir.

Bu bölümde çalışmayla ilgili yeterli literatür bilgisi verilmeli ve çalışmanın gerekçesi belirtildikten sonra amacı vurgulanmalıdır. Ancak konu ile ilgisi olmayan ve gereğinden fazla literatür bilgisi vermekten kaçınılmalıdır.

Metin içi kaynak gösterimi APA formatındadır. (Yazar Soyadı, Yıl: Sayfa aralığı). (Dayanç Kıyat, 2004: 106-110). Birden fazla kaynak ile atıf yapılacak ise yazar alfabetik sıra ile yazılıdır (Allport, 1961: 15-17; Levy ve Guttman, 1974: 25).

2. Materyal ve Metot

Bu bölümde, uygulanan yöntemler ve teknikler anlaşılır bir şekilde verilmeli ve metin “Times New Roman” yazı tipinde 12 punto büyüklüğünde ve tek satır aralıkla yazılmalıdır. Metinle ilgili olarak Giriş bölümünde yapılan açıklamalar bu bölüm için de geçerlidir. Başlıkta bağlaç haricindeki tüm kelimelerde ilk harf büyük yazılmalıdır.

Çalışmanın İngilizce olarak sunulmak istenmesi durumunda bölüm başlığı “Material and Method” olarak verilmelidir. Bölüm içerisinde alt bölüm başlıkları açılması mümkündür.

2.1. Materyal ve Metot Alt Başlığı

Materyal ve metot bölümünde alt başlık altında bilgi verilmek istenmesi durumunda alt başlık “Times New Roman” yazı tipi, 12 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Alt başlığın ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

2.2. Şekiller, Tablolar ve Denklemler

Şekiller grafik, diyagram, fotoğraf, resim ve harita şeklinde olabilir. Şekil yazısı şeklin alt kısmına yazılmalıdır. Hem şekil hem de şekil yazısı sayfaya ortalanmalıdır. Şekil yazıları okunaklı olmalıdır. Şekil ile üst metin arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil yazısı ile alt metin arasında da 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil yazısı 11 punto olarak yazılmalı ve aşağıdaki örnekte (Şekil 1) olduğu gibi verilmelidir. Metin içerisinde şekillere atıfta bulunulmalıdır.

Şekil 1. Örnek Resim (11 punto)
Kaynak: Soyadı, A. A. (yıl). Kitap Adı(İtalik). Kitabın Basıldığı Yer, Yayınevi. (9 punto sola dayalı)

Tablolar açık çerçeveli tercih edilebilir. Tablo yazısı tablonun üst kısmına yazılmalıdır. Hem tablo hem de tablo yazısı sayfanın ortasına hizalanmalıdır. Tablo yazısı ile üst metin arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo ile alt metin arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo yazıları tercihen 9 ile 11 punto ile yazılmalı ve tek satır aralığı seçilmelidir. Metin içerisinde tablolara atıfta bulunulmalıdır.

Tablo 1. Tablo Başlığı. (11 punto)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sütun Başlığı                                                 Sütun Başlığı                                                 Sütun Başlığı
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bilgi satırı                                                     Bilgi satırı                                                         Bilgi satırı
Bilgi satırı                                                     Bilgi satırı                                                         Bilgi satırı
Bilgi satırı                                                     Bilgi satırı                                                         Bilgi satırı
Bilgi satırı                                                     Bilgi satırı                                                         Bilgi satırı
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kaynak: Soyadı, A. A. (yıl). Kitap Adı(İtalik). Kitabın Basıldığı Yer, Yayınevi. (9 punto sola dayalı)

Denklemler sırasıyla 1’den başlanarak numaralandırılmalıdır. Denklem sola yaslanarak yazılmalı ve denklem numarası sağ kenara yerleştirilmelidir. Denklem ile metin arasında üstten ve alttan birer satır boşluk bırakılmalıdır. Denklemler resim formatında olmamalıdır. Word denklem düzenleyicisi tercih edilebilir.

Formül                                                                                                                                                                                                                                                                                         (1)

3. Bulgular

Bu bölümde çalışma sonucunda elde edilen bulgular çalışma sırasına göre sunulmalıdır. Çalışmanın İngilizce olarak sunulmak istenmesi durumunda bölüm başlığı “Results” olarak verilmelidir.

4. Tartışma

Bu bölümde, yapılan çalışmadan elde edilen bulgular bilimsel ilkelerin ışığı altında önceki verilerle karşılaştırılarak irdelenmelidir. İstenilmesi halinde, elde edilen bulgular ve bunların irdelenmesi Bulgular ve Tartışma başlığı altında da verilebilir.

5. Sonuç

Bu bölümde çalışmadan elde edilen özgün sonuçlar bir sıra dâhilinde sunulmalıdır. Çalışmanın İngilizce olarak sunulmak istenmesi durumunda bölüm başlığı “Conclusions” olarak verilmelidir.

Teşekkür

Varsa bu bölümde, çalışmada yardım ya da destekleri bulunan kişi veya kişilere ya da kurum yetkililerine teşekkür edilebilir. Çalışmanın İngilizce olarak sunulmak istenmesi durumunda bu bölümün başlığı “Acknowledgment” olarak verilmelidir.

Kaynakça

Kaynakça başlığı diğer başlıklar gibi “Times New Roman” fontunda 12 punto, bold olarak yazılmalıdır. Çalışmada yararlanılan kaynaklar alfabetik sıra ile “Kaynakça” başlığı altında 11 punto ile yazılmalıdır. Kaynakların tamamı çalışmanın son sayfasındaki “Kaynakça” başlığı altında verilmelidir. Ancak Öz bölümünde kaynak gösterilmez. Her referans arasında 6 punto boşluk olmalıdır. Çalışmanın İngilizce olarak sunulmak istenmesi durumunda bölüm başlığı “References“ olarak verilmelidir.

Süreli Yayınlar:
Soyadı, A., Soyadı, B. B. ve Soyadı, C. (yıl). Yayınlanan Makalenin Adı. Makalenin Yayınlandığı Dergi Adı(İtalik), Cilt ve sayı numarası 7(1), Makalenin sayfa numarası aralığı 1-12. Doi:

Kitaplar:
Soyadı, A. A. (yıl). Kitap Adı (İtalik). Kitabın Basıldığı Yer, Yayınevi.

Sempozyum, Kongre, Bildiri:
Soyadı, A., Soyadı, B. B. ve Soyadı, C. (yıl).Yayınlanan Bildirinin Adı. Bildirinin Yayınlandığı Sempozyum Kongre, Toplantı ya da Konferans Adı (İtalik), sayfa aralığı 1-12, Şehir, Varsa Üniversite veya Kuruluş.

Kitap İçi Bölüm:
Soyadı, A. A., (yıl). Bölümün Adı. A. Soyadı (Ed.), Kitabın Adı (italik) içinde, Basım Yeri, Basım Evi.

Tez:
Soyadı, A. A. (yıl). Yüksek Lisans veya Doktora Tezinin Adı (İtalik). Tezin türü, Üniversite, Enstitü.

Web Sitesi:
Soyadı, A. A., / Kurum, / Rapor, (yıl). Makale Başlığı. / Konu Başlığı. Erişim adresi, (Erişim Tarihi:).
Sadece link adresi ise:
URL-1: erişim adresi, (Erişim Tarihi:).

Ø Makaleler format dışında yazıldığı takdirde direkt reddedilecektir.
Doç. Dr. G. Banu DAYANÇ KIYAT
Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENYÜCEL
Editör YardımcısıHaliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Güzeltepe Mah. 15 Temmuz Şehitler Cad. No: 14/12 Eyüpsultan – İSTANBUL
Tel: 212 924 24 44

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, akademik ve etik standartları en üst seviyede sağlamayı kendine ilke edinmiştir. Bu açıdan, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından dergi editörleri için geliştirilen önerileri ve kılavuzları temel alınarak hazırlanan Temel Uygulamaların aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. 

https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, açık erişimli ve ücretsiz akademik yayıncılık ilkesine bağlı olduğundan, yazarlardan makale işleme ve gönderme ücretleri talep edilmez. Tüm içeriğe internet sayfası üzerinden herhangi bir kısıtlama olmaksızın yayın tarihinden itibaren tam metin olarak erişilebilir.

Yazarlar makalelerini göndermeden önce aşağıda yer alan ilke ve Makale Yazım Kurallarına uymakla yükümlüdür. Gönderilecek makalelerde öz, abstract, şekil, tablo, metin içi kaynak ve kaynakça gösterimi yazım kılavuzuna göre hazırlanmadığı durumda makale direkt reddedilmektedir. Gönderilecek makalelerde alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir araştırma sonuçlarını içermesi şartı aranır.

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kurallarına ek olarak aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olarak yayın yapmaktadır:


1. Yayın Kurulunun Sorumlulukları

Yayın Kararları

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten kolektif olarak sorumludur.

Yayın Kurulu, COPE tarafından tanımlanmış İyi Yayın Uygulaması Kılavuzu’nu takip ederek akademik dürüstlüğü teşvik eder.

Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini bu eserleri yayın öncesinde Turnitin intihal önleme programına yükleyerek teminat altına alır.

Yayın Kurulu, etik kuralları ihlal ettiğini değerlendirdiği ve iThenticate intihal önleme yazılımı taramasında benzerlik oranı yüksek çıkan makaleleri geri çekme hakkını kendinde saklı tutar.

Benzerlik raporu dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra sonucu referanslar hariç %20 ve altında çıkan makaleler değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Sonucu referanslar hariç %20 üzerinde çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilir. Gerekli düzeltmelerin 20 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir. Süreç içinde son karar editöre aittir.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen bir makalenin aynı zamanda bir başka derginin hakem sürecine de sokulmamış olmasını zorunlu bir başvuru koşulu olarak değerlendirir.

Nesnellik

Yayın Kurulu, makaleleri yazarının ırkına, cinsel yönelimine, dinsel inancına, etnik kökenine, uyruğuna ve siyasal felsefesine bakmadan, akademik ve bilimsel içeriğine göre değerlendirir.


2. Yazarın Sorumlulukları

Yayın Öncesinde

Yazarlar hazırladıkları özgün çalışmalarla dergimize başvurmalıdırlar. Yazarlar, aynı çalışmayı aynı zamanda birden çok derginin hakem sürecine göndermemelidirler. Aynı makaleyi aynı zamanda birden çok dergiye göndermek etik dışı bir davranış oluşturur ve kabul edilemez.

Yazarlar kaynakların orijinalliğinden ve teyidinden sorumludurlar.

Yayın Kurulunun gözden geçirmesi amacıyla ve/veya derginin açık veri gerekliliklerine uymak için yazarlardan çalışmalarını destekleyen araştırma verisini sağlamaları istenebilir. Yazarın makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, dergi yayın kuruluna bildirmek koşuluyla geri çekme hakkı saklıdır.

Bireysel kullanım dışında, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan makaleler, şekiller ve tablolar yazılı izin olmaksızın çoğaltılamaz, bir sistemde arşivlenemez veya reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde, uygun şekilde kaynak gösterilerek alıntılar yapılabilir.

Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler uluslararası kabul görmüş bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

Telif Hakkı Düzenlemesi

Telif hakkı devir formu doldurulmalıdır.


3.Hakemlerin Sorumlulukları

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi kör hakemlik sürecine riayet eder. Dergiye gönderilen yazılar önce Yayın Kurulu tarafından incelenerek, uygun görülenler konusunda uzman en az iki hakeme gönderilir. Yazar ve hakem adlarının gizli tutulduğu raporlar olumlu olduğu takdirde makale yayımlanır. Yayın Kurulu veya hakemlerin yazıya ilişkin eleştiri ve önerileri varsa yazının yazara gönderilmesinden itibaren bir ay içinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makale yayımlanır. Makale kabul sürecinde, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilir. Yayın Kurulu ve Editör tarafından esasa yönelik olmayan düzeltmeler yapılabilir.

Gizlilik

Hakemler bağımsız değerlendirmelerini yaparken, kendilerine gönderilen çalışmanın gizliliğinin korunmasıyla yükümlüdürler ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel amaç ve çıkarları için kullanamazlar.

Hakemler raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar ve editörün izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmamalıdırlar.

Etik Meseleler

Hakem makaledeki potansiyel etik meseleler konusunda özenli olmalı ve bunları editörün dikkatine sunmalıdır. Buna, değerlendirmedeki makale ile hakemin kişisel bilgi sahibi olduğu herhangi başka bir yayınlanmış çalışma arasındaki özlü benzerlik ve örtüşme dâhildir.

Nesnellik

Hakemlik nesnel bir şekilde yapılacaktır. Hakemler eleştirilerinde objektif olmalı, değerlendirmelerinde çalışmayı hedef alarak, yazar(lar)a yönelik kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemler yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişim politikasını benimsemekte ve makale gönderim/süreç işletimi için herhangi bir ücret almamaktadır.