Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 12 2020-02-01

Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntemi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Emine Seda KOÇ [1] , Aliye ERDEM [2]


Metaforlar iki kavram, nesne, olgu, olay veya kişi arasındaki benzerliklere dayanarak yapılan, mecazlar üzerine kurulmuş olan benzetmelerdir. Günümüzde sıklıkla kullanılan bu benzetmeler, bireylerin zihinlerinde yer alan düşüncülerin derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi dışında somutlaştırılarak daha net bir şekilde anlaşılabilmesine de kaktı sağlamaktadır. Bu çalışmada metaforların bu özelliklerinden yararlanılarak öğretmen adaylarının “öğretim yöntemi” kavramına ilişkin algılarının edilebilmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre gerçekleştirilen çalışmanın katılımcılarını 2018-2019 akademik yılı bahar yarıyılında bir devlet üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi almış olan öğretmen adayları (n=310) oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının tamamı öğretim ilke ve yöntemleri, özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması derslerini almıştır. Öğretmen adaylarının kendilerine verilen formlarda yer alan “öğretim yöntemi …… gibidir, çünkü ……” ifadesini tamamlamaları istenmiştir. Söz konusu formdan elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramına yönelik çoğunluğu cansız varlıklar olmak üzere 57 adet geçerli metafor ürettiği ve bu kavrama ilişkin algılarının genel olarak olumlu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Öğretmen adayı, Öğretim Yöntemi
  • Alıcıgüzel, Ö. (1999). Planning problems of primary schools (Master's thesis, Izmir Institute of Technology). Atasoy, Ş., & Akdeniz, A. R. (2006). Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 170(35), 157-173. Aydede, M. N., Çağlayan, Ç., Matyar, F. ve Gülnaz, O. (2005). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 1-10. Aydın, A. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. İstanbul: Alfa Yayınevi. Aydın, İ. S., & Pehlivan, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğrenci kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5(3), 818-842. Ayık, A., & Ataş, Ö. (2014). The relationship between pre-service teachers’ attitudes towards the teaching profession and their motivation to teach. Journal of Educational Sciences Research, 4(1), 25-43. Aykaç, N. ve Çelik, Ö. (2014). Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 39(173). Büyükkaragöz, S. S., ve Çivi, C. (1999). Genel Öğretim Metotları. İstanbul:Beta Basım ve Yayım. Demirel, Ö. ve Ün, K. (1987). Eğitim Terimleri. Ankara: Şafak Matbaası. Demirel, Ö. (2009).Ögretimde Planlama ve Değerlendirme Öğretme Sanatı. (10. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Erdem,A., Uzal, G., Ersoy, Y., (2006), Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitim Sorunları, Araştırma Raporu, TFV Yayını,Tekirdağ, 1-49 Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. Anı Yayıncılık. Gültekin, M. (2013). İlköğretim öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yükledikleri metaforlar. Eğitim ve Bilim, 38(169). Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kalyoncu, R. (2012). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının “öğretmenlik” kavramına ilişkin metaforları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 471-484. Kara, A. (2010). Öğrenmeye ilişkin tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (32), 49-62. Koç, E. S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği kavramlarına ilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1). Kızıltepe, Z. (2002). İyi ve etkili öğretmen. Eğitim ve Bilim, 27(126). Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage. Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155. Tok, N. T. (2008). Etkili öğretim için yöntem ve teknikler. A.Doğanay (Ed.). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Polat, F. (2006). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretmenlerin Kullandıkları Yöntemler ve Karşılaştıkları Sorunlar”(Afyonkarahisar Örneği) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Sözbilir, M., Şenocak, E., & Dilber, R. (2006). Öğrenci gözüyle fen bilgisi öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri. Milli eğitim dergisi, 172, 276-286. Turan, M., YILDIRIM, E., & TIKMAN, F. (2016). Öğretmen Adaylarının Eğitim Ve Bazı Temel Kavramlara İlişkin Metaforik Algıları. Education Sciences, 11(4), 217-242. Uğurlu, Z. (2018). Öğretmen Adaylarının Üniversite Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 82-97. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine Seda KOÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Aliye ERDEM
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 16 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2020

APA KOÇ, E , ERDEM, A . (2020). Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntemi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 6 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/52240/666038