Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 302 - 314 2020-12-31

SAĞLIK BÖLÜMÜNDE OKUYAN VE OKUMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

Selma KAHRAMAN [1] , Esra KARACA ÇİTFÇİ [2] , Diler YILMAZ [3]


Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencileri ile iktisat fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını karşılaştırmak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Tanımlayıcı, karşılaştırmalı olarak planlanan araştırmanın örneklemini Nisan/Ağustos 2015 tarihleri arasında ulaşılan toplam 370 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, anket formu ve beslenme alışkanlıkları ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 16.0 istatistik paket programında tanımlayıcı istatistik ve bağımsız gruplarda t testi ile yapılmıştır. Beslenme alışkanlıkları ölçeği toplam puan ortalaması hemşirelik bölümü öğrencilerinde 201,99±32,8 iken, iktisat öğrencilerde 199±36,4 olarak bulunmuş ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Ölçeğin 4 alt boyutunda hem hemşirelik bölümü hem de iktisat fakültesi öğrencilerinin hemen hemen aynı puan ortalamasına sahip olduğu, istatistiksel olarak fark anlamlı saptanmamıştır (p>0,05). 20 yaş ve altındaki öğrencilerin şişmanlığa karşı önyargılar puan ortalaması 30,3±9,6 iken, 20 yaş üzeri öğrencilerde 34,1±10,8 olarak hesaplanmıştır (p<0,05). Şişmanlığa karşı önyargılar alt boyutundan kız öğrenciler 31,2±11,0 puanı alırken, erkek öğrenciler 33,8±9,6 almıştır (p<0,05). Bu araştırma sonucunda her iki gruptaki öğrencilerin beslenme ile ilgili yeterli bilgi ve alışkanlıklara sahip olmadığı görülmüştür. Sağlık bölümünde okumanın beslenme alışkanlıklarına olumlu etki olmadığı görülmüştür. Bu nedenle üniversitelerde sağlıklı ve düzenli beslenme konularında sıkça eğitici konferans ve bilimsel etkinlikler yapılmalı, öğrencilerde sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam bilinci ve beslenme kültürü oluşturulmalıdır.
The aim of this study is to comparison nutritional habits of university students of nursing and economics. Sample of the study, planned as descriptive and comparative, consist of a total of 370 students having education at university in 2015 between April and August. Data was collected with questionnaire form and nutritional habits scale. The analysis of data was performed with descriptive and independent t-test using SPSS 16.0 package program. The mean total score of the nutritional habits scale was found to be 201.99 ± 32.8 for nursing students and 199±36.4 for those who economics student and there was no statistically significant difference. The students both in nursing and economy departments had almost the same average scores in 4 sub-dimensions of scale, the difference was not statistically significant. While the mean score of prejudice against obesity was 30,3±9,6 for students aged 20 years and younger, that of students over 20 years of age (p<0.05) was 34.1±10.8. While female students received 31.2±11.0 points from female prejudice against obesity, male students got 33.8 ± 9.6 (p <0.05). This study revealed that the students in both groups didn’t have enough information and habits on nutrition. It has been observed that studying in the health department has no positive effect on eating habits. Thus, frequent conferences and scientific activities should take place in universities on having a healthy and regular diet and this way a sustainable health awareness and dieting culture should be formed among students.
 • 1. Ünalan D, Öztop DB, Elmalı F ve ark. Bir grup sağlık yüksekokulu öğrencisinin yeme tutumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2009;16(2): 75-81.
 • 2. Ünsal A, Tozun M, Ayrancı Ü, Arslantaş D. Türkiye’nin batısındaki bir ilçede lise öğrencilerinde olası yeme bozukluğu görülme sıklığı ve ilişkili faktörler. Dirim Tıp Gazetesi. 2010;85(3):110-112.
 • 3. Şanlıer N, Konaklıoğlu E, Güçer E. Gençlerin beslenme bilgi, alışkanlık ve davranışları ile beden kütle indeksleri arasındaki ilişki. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009;29(2):333-352
 • 4. Kadıoğlu M, Ergün A. Üniversite öğrencilerinin yeme tutumu, öz-etkililik ve etkileyen faktörler. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2015;5(2):96-104.
 • 5. Kılıç E, Şanlıer N. Üç kuşak kadınının beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması, Kastamonu Eğitim Dergisi. 2007;15(1):31-44
 • 6. Sakamaki R, Toyama K, Amamoto R, Cuhuan-Jun L, Naotaka S. Nutritional knowledge, food habits and health attitude of chinese university students a cross sectional study. Nutrition Journal. 2005;4(1):1-5.
 • 7. Akdevelioğlu Y, Gümüş H. Eating disorderand body image perception among univeristy students. Pakistan Journal of Nutrition. 2010;9(12):1187-1191.
 • 8. Garibagaoglu M, Budak N, Öner N, Saglam Ö, Nisli K. Üç farklı üniversitede eğitim gören kız öğrencilerin beslenme durumları ve vücut ağırlıklarının değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2006;15(3):47-180.
 • 9. Ayhan D E, Günaydın E, Gönlüaçık E, Arslan U. Ve ark. Uludağ Üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve bunları etkileyen faktörler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012;38(2):97-104.
 • 10. Lewınsohn PM, Strıegel-Moore RH, Seeley JR. Epidemiology and natural course of eating disorders in young women fromadolescence to young adulthood, Journal Of The American Academy Of Child And Adolescent Psychiatry. 2003;9:1284−1292
 • 11. Ermiş E, Doğan E, Erilli N.A, Satıcı A. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2015;6(1):30-40
 • 12. Jacobı C, Hayward C, De Zwaan M, Kraemer H.C, Agras WS. Coming to terms with risk factors for eating disorders: application of risk terminology and suggestions for a general taxonomy. Psychological Bulletin. 2004;130:19−65.
 • 13. Stıce E, Whıtenton K. Risk factors for body dissatisfaction in adolescent girls: a longitudinal ınvestigation, Developmental Psychology. 2002;38(5):669-678
 • 14. Oktar İ, Şanlıer N. İlköğretim okullarında uygulanan beslenme programları ve öğrencilerin beslenme davranışları ile ilgili öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi/ Mesleki Eğitim Dergisi. 2003;2:1-8.
 • 15. Açık Y, Çelik G, Ozan AT ve ark. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Sağlık ve Toplum. 2003;13(4):74-80.
 • 16. Ulaş Kadıoğlu B. Evaluation of eating habits, behaviors and body weights of health sciences students. Journal of Current Researches on Educational Studies. 2017;7(2); 13-26.
 • 17. Kundakcı, A.Üniversite Ögrencilerinin Yeme Tutumları, Benlik Algısı, Vücut Algısı ve Stres BelirtiLeri Açısından Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. Ankara
 • 18. Farahani SJ, Chin YS, Nasir MTM, Amiri P. Disordered eating and its association with overweight and health-related quality of life among adolescents in selected High Schools of Tehran. Child Psychiatry Hum Dev. 2014;1:1-8.
 • 19. Davy SR, Benes BA, Driskell JA. Sex differences in dieting trends, eating habits and nutrition beliefs of a group of midwestern college students. Journal of The American Dietetic Association. 2006;106(10);1673-1677
 • 20. Vonbothmer MI, Fridlund B. Gender differences in health habits and in motivation for a healthy lifestyle among Swedish university students. Nursing Health Sciences. 2005; 7(2):107-118.
 • 21. Çelik S, Yoldaşcan E, Okyay R, Özenli Y. Kadın üniversite öğrencilerinde yeme bozukluğunun yaygınlığı ve etkileyen etkenler. Anatolian Journal of Psychiatry. 2016; 17:42-50.
 • 22. Özvurmaz S, Mandıracıoğlu A, Lüleci E. Üniversite öğrencilerinde yeme tutumu ve yeme tutumuyla ilişkili faktörler. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;4(2):841-849
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4486-6629
Yazar: Selma KAHRAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7665-472X
Yazar: Esra KARACA ÇİTFÇİ
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4043-0411
Yazar: Diler YILMAZ
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 4 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Kahraman, S , Karaca Çi̇tfçi̇, E , Yılmaz, D . (2020). SAĞLIK BÖLÜMÜNDE OKUYAN VE OKUMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 6 (3) , 302-314 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/54331/765001