Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 343 - 358 2019-12-09

Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Durumlarına Göre Sosyal Anlatımcılık Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
An Investigation of Candidate Teachers' Social Expressivity Skill Levels according to Their Use of Social Network Sites

Nesrin Hark Söylemez [1] , Behçet Oral [2]Bu çalışma öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini kullanım durumlarına göre sosyal anlatımcılık beceri düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca uygun olarak araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bir devlet üniversitesinde lisans programına devam eden 701 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada, sosyal ağ sitelerinin kullanımıyla ilgili veriler araştırmacı tarafından geliştirilen "Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Anketi" ile elde edilmiş; sosyal beceri düzeyleri ise Riggio tarafından 1989 yılında geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması 2004 yılında Galip Yüksel tarafından yapılan "Sosyal Beceri Envanteri" ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri, parametrik testlerin varsayımlarını yerine getirmediğinden, verilerin analizinde Mann- Whitney U testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Kruskal Wallis varyans analizi sonucunda anlamlı fark bulunduğu takdirde farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının sosyal anlatımcılık beceri düzeyleri; sosyal ağlara üye olma durumlarına, sosyal ağ sitelerine üye oldukları süreye, aktif olarak kullandıkları sosyal ağ sayısına, sosyal ağ sitelerinde bir günde ortalama geçirdikleri süreye, sosyal ağ sitelerinde yer alan içeriklere yorum yazma durumlarına, sosyal ağ sitelerindeki yazışmalarında yüz simgelerini kullanma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ancak öğretmen adaylarının sosyal anlatımcılık beceri düzeyleri, sosyal ağları en fazla kullanma amaçlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak öneriler sunulmuştur.


This study is intended to researche candidate teachers’ social expressivity skill levels according to their use of social network sites. Survey method is used based on this purpose. Sample of the study is composed of 701 candidate teachers studying at a state university, Faculty of Education in Spring semester of 2012 – 2013 academic year. The data on the usage of social networking sites is collected through the “Social Network Sites Usage Survey” developed by the researcher and the social skills levels were assesed through “Social Skills Inventory”, developed by Riggio in 1989 and translated into Turkish by Galip Yüksel in 2004. As the data of the research doesn’t meet the hypothesis of the parametric tests, Mann – Whitney U test and Kruskal Wallis Variance Analysis have been used for data analysis. In case of detection of a significant difference as a result of Kruskal Wallis variance analysis, Mann Whitney U test, adjusted by Bonferroni, was used in order to determine the groups between which difference is significant. According to the results of the study, Social expressivity skill levels of teacher candidates showed significant difference with respect to their membership of social network sites, the duration of their membership to social network sites, the average of daily time spent on social network sites, their making comments on contents in social network sites, their main purpose of using social network sites and their use of smileys in social network sites.. However, no significant difference detected among total social skill levels with respect to their main purpose of using social network sites. Suggestions were made based upon the obtained results.

 • Acun, R. (2009). Sosyal Ağlar Yoluyla Katılım Kültürü Oluşturma: Kaynakça. Info Örneği, I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitim Sempozyumu, Uşak, ss. 365-370.
 • Akınoğlu, O. (2002). Eğitim ve Sosyalleşme Açısından İnternet Kullanımı (İstanbul Örneği). Yayımlanmamış doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Akkök, F. (2003). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi, Öğretmen El Kitabı (3. Baskı) İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım.
 • Aktı, S. (2011). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Ateş, A. (2008). Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 3, ss. 125-14.
 • Bacanlı, H. (2008). Sosyal Beceri Eğitimi (2.Baskı). Ankara: Asal Yayınları.
 • Baysal, S. (2010). Siyasal İletişimde Bir Halkla İlişkiler E-Ortamı Olarak Sosyal Ağların Kullanımı. Yayımlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çakır, H. ve Topçu, H. (2005). Bir İletişim Dili Olarak İnternet. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, ss. 71-96.
 • Çetin, E. (2009). Sosyal İletişim Ağları ve Gençlik: Facebook Örneği, I. Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Deniz, M. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejileri ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Ta-Baskın Ben Durumları ve Bazı Özlük Niteliklerine Göre Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Field, A. (2009). Discovering Statics Using SPSS (3rd Ed.). London: SAGE Publications Ltd.
 • Göker, G., Demir, M. ve Doğan, A. (2010). Ağ Toplumunda Sosyalleşme ve Paylaşım: Facebook Üzerine Ampirik Bir Araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 5(2), ss. 183-206.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (20.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kobak, K. ve Biçer, S. (2008). Facebook Sosyal Paylaşım Sitesinin Kullanım Nedenleri, 8 th İnternational Education Technology Conference, pp. 567-571.
 • Özmen,F., C. Aküzüm,C., Sünkür,M. ve Baysal,N. (2011). Sosyal Ağ Sitelerinin Eğitsel Ortamlardaki İşlevselliği. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), ss. 42-47, Elazığ.
 • Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A. ve Calvert, S. L. (2009). College Students' Social Networking Experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), pp. 227-238.
 • Preeti, M. (2009). Use of Social Networking in a Linguistically and Culturally Rich India, The International Information & Library Review, 41(3), pp. 129-136.
 • Sarsar, F. (2008). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında İşbirlikli Öğrenmenin Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Seven, S. ve Yoldaş, C. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, S: 1, ss. 1-18.
 • Yüksel, G. (2004). Sosyal Beceri Envanteri El Kitabı (1.Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6306-5595
Yazar: Nesrin Hark Söylemez (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6885-1683
Yazar: Behçet Oral
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 9 Aralık 2019

APA Hark Söylemez, N , Oral, B . (2019). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Durumlarına Göre Sosyal Anlatımcılık Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 343-358 . DOI: 10.21733/ibad.625167