Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 244 - 255 2019-10-30

İngilizce Dinleme Becerilerini Geliştirmek için Bir Oturumlu Strateji Eğitimi

Ali Ulus Kımav [1]


Tüm okullar başarılı olmak için öğrenciler için etkili öğrenme-öğretme ortamları hazırlamalıdır ancak bu her zaman kolay olmamaktadır. Öğrenme-öğretme ortamlarının hazırlanması çok aşamalı bir süreçtir ve etkililiği, fiziksel ortam, sınıf mevcudu, öğrenme malzemelerinin uygunluğu gibi dış etmenlerden etkilenebildiği gibi, öğrencilerin gereksinimlerine ve öğrenme stillerine uygunluk, duyuşsal etmenler, doğru öğrenme stratejilerinin kullanılması gibi bireysel etmenlerden de etkilenmektedir.  Bu durum öğrencilerin diğer derslerde kullandıkları öğrenme stratejilerini yabancı dil derslerinde de benzer şekilde kullandıkları dil sınıfları için de geçerlidir. Ancak yabancı dil öğrenme stratejileri dil becerilerinin geliştirilmesinde, özellikle dinleme becerilerinin geliştirilmesinde etkili olarak kullanılamamaktadır. Bunun nedeni olarak farklı aksanlar, düşük yeterlik düzeyi, gürültü, görsel destek eksikliği ve gereksinim duyulmayan stratejilerin öğretilmesi gösterilebilir. Aynı zamanda bu becerileri geliştirmekle ilgili yapılan araştırmalarda bu becerilerin nasıl geliştirildiğine yönelik yeterli bilgi sunulmamaktadır. Bu problem durumundan yola çıkan bu araştırma not alma stratejilerinin tek oturumlu strateji öğretimi yoluyla sistematik öğretiminin öğrencilerin hedef dildeki dinleme becerileri dersindeki başarısına etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Zayıf deneysel modele göre desenlenen bu araştırmaya orta yeterlik seviyesindeki 19 yoğun İngilizce programı öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır ve bu öğrenciler gereksinimlerine ve okulun öğrenme kazanımlarına dayalı olarak strateji eğitimi almışlardır. Yapılan ön-test ve son-test sonuçlarına göre öğrencilerin başarı puanları arasında anlamlı fark görülmüştür. Sonuç olarak, gereksinime dayalı hazırlanan strateji öğretimi programının başarılı olduğu görülmüştür.

yabancı dil öğretimi, dinleme becerileri, dil öğrenme stratejileri, not alma stratejileri
 • Aziz, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri. (10. Basım). Ankara: Nobel.
 • Bogdan, R., C., Biklen, S.K. (2002). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. (5th ed.) USA: Pearson.
 • Bozorgian H., Pillay, H. (2013). Enhancing foreign language learning through listening strategies delivered in L1: An experimental study. International Journal of Instruction. 6 (1). 105-122.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (17. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Can, A. (2014). SPSS ile veri analizi. Ankara: Pegem.
 • Carrell, P. (2007). Notetaking strategies and their relationship to performance on listening comprehension and communicative assessment tasks. ETS.
 • Chamot, A.U, Barnhardt, S., El-Dinary, P.B. and Robbins, J. (1999). The learning strategies handbook. ABD: Addison Wesley Longman, Inc.
 • Craven, M. (2004). Listening Extra. Birleşik Krallık: CUP
 • Creswell, J. (2014). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (4th ed.). USA: Pearson.
 • Dembo, M.H. (2000). Motivation and Learning Strategies for College Success. ABD: Lawrence Erbaums Associates, Inc.
 • Erdamar, G.C. (2015). Öğrenme stratejileri ve stilleri. Y. Budak (Ed.). Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s. 285-328). Ankara: Pegem.
 • Feldman, R.S. (2003). P.O.W.E.R Learning. ABD: McGraw Hill Higher Education.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Lynch, A., Anderson, A. (1988). Listening. China: OUP.
 • Lynch, T. (2004). Study listening (2nd ed.). UK: CUP.
 • Macaro, E., Graham S., Vanderplank, R. (2007). A review of listening strategies: Focus on sources of knowledge and on success. A. Cohen ve Ernesto M. (Eds.). in Language Learner Strategies (p. 165-185). Portugal: OUP.
 • Macaro, E. (2009). Teacher use of codeswitching in the second language classroom: Exploring ‘optimal’ use. M. Thurnbull and J.D. O’cain (Eds.). in First language use in second and foreign language learning (p. 35-49). GB: MPG Books Group.
 • Odacı, T. (2006). The effect of explicit listenıng comprehension strategy training on listening comprehension strategy use and listenıng proficiency level. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Oxford, R.L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. USA: Heinle & Heinle.
 • Pai, B. (1995). A study of English listening strategies used by EFL technological university students. Unpublished MA thesis. Taiwan: Southern Taiwan University of Science and Technology http://thesis.lib.stust.edu.tw/theabs/english_site/detail_result_eng.jsp?id=094STUT074 1010 22.05.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Rubin, J., Chamot A.U., Harris, V. and Anderson, N. J. (2007). Intervening in the use of strategies. A.
 • Cohen ve E. Macaro (Eds.). Language Learner Strategies içinde (s. 141-160). Portugal: OUP.
 • Salı, J., B. (2012). Verilerin toplanması. Şimşek, A. (Ed.). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri içinde (s. 134-157). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sönmez, V. (2007). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı.
 • Şen, H.Ş. (2014). Öğrenme öğretme stratejileri. S.B. Filiz (Ed.). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (3. Baskı) içinde (s. 97-114). Ankara: Pegem.
 • Şimşek, A. (Ed.) (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Teng, H.C. (2011). Exploring note taking strategies of EFL listeners. Procedia Social and Behavioral Sciences. 15. 480-484.
 • Tok, H. (2007). Öğretmen adaylarının kullandıkları yabancı dil öğrenme stratejileri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. 191-197.
 • Weinstein, C.E, Mayer, R.E. (1983). The teaching of learning strategies. Innovation Abstracts, 5 (32), 3-4.
 • Weinstein, C.E, Hume, L.M. (1998). Study strategies for lifelong learning. Washington: APA.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ali Ulus Kımav
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Kımav, A . (2019). İngilizce Dinleme Becerilerini Geliştirmek için Bir Oturumlu Strateji Eğitimi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 244-255 . DOI: 10.21733/ibad.611230