Güncel Sayı

Cilt: 6 Sayı: 2, 31.12.2023

Yıl: 2023

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin amacı, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimler alanlarındaki boşluğu doldurmak, sosyal bilim alanlarındaki problemlerin çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler, değerlendirmeler ve makaleler yoluyla literatüre katkı sağlamaktır. Bu alanda yazılan akademik makaleler, derginin yayın ilkeleri çerçevesinde yayınlanır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimler alanında yapılan özgün, ulusal ve uluslararası araştırmaların bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşılması, ilgili alanların problemlerine etkin ve orjinal çözümler sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin kapsamı İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü olarak belirlenmekle birlikte, Eğitim Bilimleri ve Sosyoloji alanları ile ilişkili diğer disiplinlere de açık olup gönderilen eserler değerlendirmeye alınacak ve alanında uzman hakemlerle irtibata geçilecektir.


Makalelerde başlık, özet, anahtar kelimeler, literatür ve referansların tümü yer almalıdır.

Makale başlıkları 50 kelimeyi geçmemelidir.

Makalenin özeti, okuyucuya araştırmanın neden yapıldığını, neler ortaya koyduğunu ve bulguların neden önemli olduğunu açıklamalıdır. Özet 250-320 kelime arasında olmalı ve çalışmanın amaç ve kapsamını, araştırma tekniğini ve sonuçlarını içermeli ve kaynak gösterilmemelidir. Özette alt başlık ve referans yer almamalıdır. Özetler hem İngilizce hem de Türkçe olarak yazılmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Makaleler özetten sonra en az üç, en fazla beş anahtar sözcük içermelidir.

Makalenin birincil içeriği şu bölümleri içerir: literatür, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma, tartışma, sonuç ve çıkarımlar. Bölümlere ayrılmıştır. Gerekirse, üç katmana kadar alt başlık kullanılabilir; lütfen bunları açıkça ayırt edin. Alt bölümler 1.1 (daha sonra 1.1.1, 1.1.2,...), 1.2 vb. olarak etiketlenmelidir. Makale, makalenin alaka düzeyini ve anlamını açıklayan kısa bir giriş ile başlamalıdır. Açılış, okuyuculara araştırmayı ve yazarların testleri neden gerçekleştirdiklerini anlamak için ihtiyaç duydukları arka plan bilgilerini vermelidir. Teknik veya mesleki bir kelime, işaret, kısaltma veya akronim ilk kez kullanıldığında açıklanmalıdır.

Makale Formatı
Yazının ana içeriği tercihen 5000-7000 kelime uzunluğunda olmalıdır (Özet, Kaynaklar, Tablolar, Şekiller ve  açıklamaları hariç). Times New Roman yazı karakteri (12 punto), iki yana yaslı, 1,5 satır aralığı ile 2,5 cm kenar boşluklarıyla yazılmalıdır.

Şekil ve Tablo
Tüm tablo ve şekiller numaralandırılmalıdır. Makalede yer alan tablolar ve şekiller Times New Roman yazı tipi (10 punto) ve tek aralıklı olarak yazılmalıdır. Tablolar, “Tablo 1.” şekiller ise “Şekil 1.” olarak koyu renkli; kaynak ise tablo ve şeklin altında olmalıdır. 

Makalelerin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Referanslar
Bibliyografik alıntılar için, APA 07 kullanılmalıdır. Son notlar açıklayıcı bilgiler içerecektir. APA hakkında daha fazla ayrıntı için APA 7'ye bakın. Metin, Referans Listesinde listelenen tüm kaynaklara atıfta bulunur. Referans linkine https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#textual-works ulaşabilirsiniz.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

1. Yayınlanmak üzere gönderilen eserin daha önce yayınlanmamış veya aynı zamanda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Her program, bir önceki tamamlandıktan sonra başlatılabilir. İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi daha önce yayınlanmış materyalleri kabul etmemektedir.
2. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla yayına gönderemezler. Her program, bir önceki tamamlandıktan sonra başlatılabilir. Daha önce başka bir yayında yer almış çalışmaların dergiye gönderilmesine izin verilmez.
3. Yazarlar diğer çalışmalardan yararlanmak veya faydalanmak için tam ve kesin olarak kullanmalı ve/veya alıntı yapmalıdır. Atıflar ve bibliyografyalar oluşturulurken APA 6 editoryal standartlarına uyulmalıdır.
4. Yazar(lar), hakem değerlendirmesi veya yayımlama sürecinde herhangi bir zamanda tüm girişlerin benzerlik tanıma araçları tarafından incelendiğinin farkındadır.
5. Yayınlanmak üzere açılan tüm çalışmalar çıkar çatışması oluşturuyorsa bu durum belirtilmelidir.
6. Editör(ler), değerlendirme süreci çerçevesi hakkında ham veri talep edebilir; bu durumda yazar(lar), editör(ler)e beklenen verileri ve bilgileri vermeye hazırlıklı olmalıdır.
7. Yazar(lar), erken yayınlanan veya değerlendirilen çalışmalarında bir hata veya hata fark ederse dergi editörüne veya yayına bildirimde bulunmak, düzeltmek veya kaldırmak için editörle birlikte çalışmalıdır.
8. Yazar(lar) verileri, çalışma/ölçme araçlarını/analizlerini kullanmak için gerekli izinlere (gerekiyorsa etik kurul onayı da dahil) sahip olduklarını kanıtlamalıdır.
9. Yazarlar, çalışmalarının etik kurallara uygun olmasını sağlamaktan sorumludur. Etik kurul onayından sonra çalışma tamamlanmışsa, yerel ve uluslararası etik kurullardan gerekli izin belgeleri makaleye eklenmeli ve yazar, makalede çalışmanın etik kurul tarafından onaylandığını belirten bir ifadenin yer almasını sağlamalıdır.
10. Tüm ödenekler ve maddi katkılar "Teşekkürler" bölümünde belirtilmelidir.
11. İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanan çalışmalardayer alan her türlü ifade ve görüşlerden yazar(lar) sorumludur.

İntihal Kuralları
İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilen tüm makaleler Ithenticate programı kullanılarak intihal açısından kontrol edilecektir. Benzerlik puanı %15 ve üzerinde olan referans bölümleri kısaltılmış yazılar reddedilecek ve yazarlara bilgi verilerek intihal raporu gönderilecektir.

Yayın Etiği
Orijinal çalışma makaleleri, inceleme makaleleri ve teorik yazılar yayınlayan çevrimiçi hakemli bir dergidir. İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler ve eğitim araştırmalarında bilimsel ve bilimsel uygulamalar, yöntemler, uygulamalı araştırma çalışmaları, temel konularda eleştirel değerlendirmeler ve yeni teknolojilerin ve araçların oluşturulması konularında İngilizce veya Türkçe girişleri kabul etmektedir.
Yazar(lar) tarafından gönderilen tüm makaleler, en az iki tarafsız ve uzman hakem tarafından çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan önce bölüm editörleri tarafından erken değerlendirmeye tabi tutulur. Bildirinin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin çalışmanın yayınlanması konusunda hemfikir olması gerekir. Bu yayın, araştırmayı halka açık hale getirmenin daha fazla küresel bilgi paylaşımını teşvik ettiği temelinde materyaline anında açık erişim sağlar.
Aşağıdaki etik ilke ve kurallar, Committee on Publication Ethics - (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf) “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” direktifine göre hazırlanmıştır. Bu etik ilke ve kurallardan hareketle editörün yayıncı, hakemler, yazarlar ve okuyucu ile olan etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri açıklanır.

Çıkar çatışmaları
Editörler, yayın kurulu, hakemler, yazarlar ve dergi çalışanları ile yürürlükte olan bir çıkar çatışması yönetim sistemine sahiptir.
İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi bu amaçla tüm paydaşlardan “çıkar çatışması beyanı” istemektedir.

Ücretsiz