Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 13 2017-06-01

The Impact of Leadership Style on Organizational Commitment: A Research in A Hospital
Liderlik Tarzının Örgüt Bağlılığına Etkisi: Bir Hastane Araştırması

Nizamettin Bayyurt [1] , Cenk Hilmi Kılıç [2]


Today, institutions need leaders who are not only doing their jobs, but also leaders who take leadership in the forefront, who value intellectual capital and innovation, who meet the expectations of service takers and service providers, and who are brave and determined to shape the organization in this direction. Leadership type plays an important role in achieving organizational goals and objectives and in the efficiency of employees’ operations. Organizational commitment is the expression of employees' loyalties. Organizational commitment increases product and service quality. In this context, the purpose of the research is to examine the effect of leadership style on the organizational commitment of employees. The findings reveal that there is a significant relationship between the leadership styles and all the three sub-dimensions, affective, normative and continuance commitments of organizational commitment as defined by Allen and Meyer.
Günümüzde kurumlar yalnızca görevine endeksli yöneticilere değil, aynı zamanda liderlik yeteneğini ön plana çıkaran, entelektüel sermayeye ve yeniliğe önem veren, hizmet alan ve hizmet verenlerin beklentilerini daha iyi karşılamaya çalışan, örgütünü bu doğrultuda şekillendirmeye cesaretli ve kararlı davranan liderlere ihtiyaç duymaktadır. Örgütsel bağlılık çalışanların örgüte olan sadakatlerinin ifadesidir ve ürün ve hizmet kalitesini artırması açısından önemlidir. Liderlik tarzı örgütsel hedef ve amaçlara ulaşmada ve çalışanların etkin çalıştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı liderlik tarzının çalışanların örgütsel bağlılığına etkisini incelemektir. Bulgular liderlik tarzı ile Allen ve Meyer’in tanımladığı örgütsel bağlılığın her üç alt boyutu, duygusal, normative ve devam bağlılığı arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır.
Diğer ID JA88EP73GU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nizamettin Bayyurt

Yazar: Cenk Hilmi Kılıç

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

APA Bayyurt, N , Kılıç, C . (2017). Liderlik Tarzının Örgüt Bağlılığına Etkisi: Bir Hastane Araştırması . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31656/347071