Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Power Base Games That School Principles Use Scale: Its Development, Validity and Reliability

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, 274 - 288, 19.05.2018
https://doi.org/10.21449/ijate.407218

Öz

While organizations have a power struggle with their environment and with other organizations in the globalised world, employees who are the most important resource of the organization also have power struggle among themselves. To be successful in this power struggle, employees, especially managers, use a number of political games in the organization. Developing the scale of power base games that school principles use is the aim of this study to detemine how and how much school principles use power base games in schools which are educational organizations. The sample of this study consists of 213 teachers working in Yeşilova and Karamanlı districts of Burdur city in 2015-2016 educational year. In the evaluation of the scale by authorities, Lawshe technique was used and then, Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were used. After the analyses, it was found that this scale is a reliable and valid measurement tool which consists of 41 items and six dimensions as sponsorship, making alliance building, empire building, budgeting, expertise and lording.

Kaynakça

 • Alp, F. (2010). Politik davranışın değişime dirence etkisi üzerine bir araştırma [A research on the effect of political behaviour to resistance to change]. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi (Unpublished Master Thesis). Marmara Üniversitesi (Marmara University), İstanbul.
 • Al-Tuhaih, S. M. & Van Fleet, D. D. (2011). An exploratory study of organizational politics in Kuwait. Thunderbird International Business Review. 53(1), 93-104.
 • Bodla, M. A. & Danish, R. Q. (2013). The use of influence tactics in politicized organizations: A look from gender perspective. Information Management and Business Review,5(9), 456-462.
 • Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi [Development of anxiety scale towards research]. Eğitim Yönetimi Dergisi (Educational Administration: Theory and Practice), 3(4), 453-464.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum [Data analysis handbook for social sciences: Statistics, research design, SPSS applications and comment]. 23. Baskı (23rd Edition). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cacciattolo, K. (2014). Defining organisational politics. European Scientific Journal, August Special Edition, 238-246.
 • Chang, C. L. H. (2013). The relationship among power types, political games, game players, and ınformation system project outcomes - A multiple-case study. International Journal of Project Management, 31(1), 57-67.
 • Duyan, V. & Gelbal, S. (2008). Barnett Çocuk Sevme Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması [The adaptation study of Barnett Liking of Children Scale to Turkish]. Eğitim ve Bilim Dergisi (Education and Science Journal), 33(148), 40-48.
 • Ferris, G. R., Dwight, D. Frink, M. C. G., Jing Z., Kacmar, K. M. & Howard, J. L. (1996). Perceptions of organizational politics: Prediction, stress-related ımplications, and outcomes, Human Relations, 49(2), 233–266.
 • Gibson, J. G., Ivancevich, J. M. & Donnelly, J. H. (1988). Organizations. (Six Edition). Illinois: Business Publications. Hooper, D., Coughlan J. & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Hox, J. J. & Bechger, T. M. (1998). An Introduction to structural equation modeling. Family Science Review, 11, 354-373.
 • Huck, S. W. (2008). Reading Statistics and Research, Pearson: Boston.
 • Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55, DOI: 10.1080/10705519909540118.
 • Kesgen, J. (1999). Örgütsel politika ve yansımaları. [Organizational politics and reflections of it]. Yayımlanmamış Doktora Tezi (Unpublished Doctoral Dissertation). Dokuz Eylül Üniversitesi (Dokuz Eylül University), İzmir.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın Alfa Güvenirlik Katsayısı. [Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient]. Journal of Mood Disorders (JMOOD), 6(1), 47-48. Lawshe, C. H. (1975). A Quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563–575.
 • Medwick, J. (1996). An Analysis of the political games played between and among faculty at the K-5 or K-6 Elementary – School Level. Doctor of Education. Northern Illinois University, Illinois.
 • Mintzberg, H. (1985). The organization as political arena. Journal of Management Studies, 22 (2), 133-154.
 • Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on management. New York: The Free Press.
 • Porter, L. W., Angle, H. L. & Allen, R. W. (2003). Organizational influence processes. Armonk, N.Y.: Sharpe.
 • Robbins S. P. & Judge T. A. (2013). Örgütsel davranış. [Organizational behavior]. Cev. Edit. İ. Erdem (Translation Edit. İ. Erdem). Ankara: Nobel Yayıncılık. Eserin orijinali 2011’de yayımlandı (The original work was published in 2011).
 • Rubio, D. M., Berg-Weger, M., Tebb, S. S., Lee, S. & Rauch, S. (2003). objectifying contente validity: conducting a contente validity study in social work research. Soc Work Res, 27(2), 94-100.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research, 8(2), 23-74.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi [Practical data analysis with SPSS and LISREL]. 1. Baskı (1st Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sonaike, K. (2013). Revisiting the good and bad sides of organizational politics. Journal of Business & Economics Research, 11(4), 197, 202.
 • Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences, (3rd Edition), New Jersey: Mahwah, Lawrence Erlbaum.
 • Yazıcı, E., Sezgin Nartgün, Ş. & Özhan, T. (2015). Political games in universities: A case study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 2700–2712.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması [Using content validity indices for content validation in scale development studies]. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (14th National Educational Science Congress). 28-30 September 2005, Denizli.

Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Merkezi Oluşturma Oyunları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, 274 - 288, 19.05.2018
https://doi.org/10.21449/ijate.407218

Öz

Globalleşen dünyada örgütler diğer örgütler ve çevresi ile güç mücadelesini yaşarken, örgütün en önemli kaynağı olan çalışanlar da kendi içlerinde güç mücadelesi yaşarlar. Bu güç mücadelesinden başarıyla çıkabilmek için çalışanlar özellikle de yöneticiler örgütlerde bir takım politik oyunlar kullanmaktadırlar. Bir eğitim örgütü olan okullarda okul müdürlerinin güç merkezi oluşturma oyunlarını nasıl ve ne kadar kullanıldığını görebilmek adına okul müdürlerinin kullandıkları güç merkezi oluşturma oyunları ölçeğinin geliştirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Burdur ili Yeşilova ve Karamanlı ilçelerinde çalışan 213 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçeğin uzmanlar tarafından değerlendirilmesinde Lawshe tekniğinden yararlanılmış, sonrasında Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sponsorluk, ittifak kurma, imparatorluk kurma, bütçeleme, uzmanlık ve patronluk olmak üzere 6 boyut ve 41 maddeden oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Alp, F. (2010). Politik davranışın değişime dirence etkisi üzerine bir araştırma [A research on the effect of political behaviour to resistance to change]. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi (Unpublished Master Thesis). Marmara Üniversitesi (Marmara University), İstanbul.
 • Al-Tuhaih, S. M. & Van Fleet, D. D. (2011). An exploratory study of organizational politics in Kuwait. Thunderbird International Business Review. 53(1), 93-104.
 • Bodla, M. A. & Danish, R. Q. (2013). The use of influence tactics in politicized organizations: A look from gender perspective. Information Management and Business Review,5(9), 456-462.
 • Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi [Development of anxiety scale towards research]. Eğitim Yönetimi Dergisi (Educational Administration: Theory and Practice), 3(4), 453-464.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum [Data analysis handbook for social sciences: Statistics, research design, SPSS applications and comment]. 23. Baskı (23rd Edition). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cacciattolo, K. (2014). Defining organisational politics. European Scientific Journal, August Special Edition, 238-246.
 • Chang, C. L. H. (2013). The relationship among power types, political games, game players, and ınformation system project outcomes - A multiple-case study. International Journal of Project Management, 31(1), 57-67.
 • Duyan, V. & Gelbal, S. (2008). Barnett Çocuk Sevme Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması [The adaptation study of Barnett Liking of Children Scale to Turkish]. Eğitim ve Bilim Dergisi (Education and Science Journal), 33(148), 40-48.
 • Ferris, G. R., Dwight, D. Frink, M. C. G., Jing Z., Kacmar, K. M. & Howard, J. L. (1996). Perceptions of organizational politics: Prediction, stress-related ımplications, and outcomes, Human Relations, 49(2), 233–266.
 • Gibson, J. G., Ivancevich, J. M. & Donnelly, J. H. (1988). Organizations. (Six Edition). Illinois: Business Publications. Hooper, D., Coughlan J. & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Hox, J. J. & Bechger, T. M. (1998). An Introduction to structural equation modeling. Family Science Review, 11, 354-373.
 • Huck, S. W. (2008). Reading Statistics and Research, Pearson: Boston.
 • Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55, DOI: 10.1080/10705519909540118.
 • Kesgen, J. (1999). Örgütsel politika ve yansımaları. [Organizational politics and reflections of it]. Yayımlanmamış Doktora Tezi (Unpublished Doctoral Dissertation). Dokuz Eylül Üniversitesi (Dokuz Eylül University), İzmir.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın Alfa Güvenirlik Katsayısı. [Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient]. Journal of Mood Disorders (JMOOD), 6(1), 47-48. Lawshe, C. H. (1975). A Quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563–575.
 • Medwick, J. (1996). An Analysis of the political games played between and among faculty at the K-5 or K-6 Elementary – School Level. Doctor of Education. Northern Illinois University, Illinois.
 • Mintzberg, H. (1985). The organization as political arena. Journal of Management Studies, 22 (2), 133-154.
 • Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on management. New York: The Free Press.
 • Porter, L. W., Angle, H. L. & Allen, R. W. (2003). Organizational influence processes. Armonk, N.Y.: Sharpe.
 • Robbins S. P. & Judge T. A. (2013). Örgütsel davranış. [Organizational behavior]. Cev. Edit. İ. Erdem (Translation Edit. İ. Erdem). Ankara: Nobel Yayıncılık. Eserin orijinali 2011’de yayımlandı (The original work was published in 2011).
 • Rubio, D. M., Berg-Weger, M., Tebb, S. S., Lee, S. & Rauch, S. (2003). objectifying contente validity: conducting a contente validity study in social work research. Soc Work Res, 27(2), 94-100.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research, 8(2), 23-74.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi [Practical data analysis with SPSS and LISREL]. 1. Baskı (1st Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sonaike, K. (2013). Revisiting the good and bad sides of organizational politics. Journal of Business & Economics Research, 11(4), 197, 202.
 • Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences, (3rd Edition), New Jersey: Mahwah, Lawrence Erlbaum.
 • Yazıcı, E., Sezgin Nartgün, Ş. & Özhan, T. (2015). Political games in universities: A case study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 2700–2712.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması [Using content validity indices for content validation in scale development studies]. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (14th National Educational Science Congress). 28-30 September 2005, Denizli.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi July
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muharrem Gencer (Sorumlu Yazar)
orcid.org/0000-0002-7212-8551


Türkay Nuri Tok
Izmir Democracy University
0000-0002-2569-0576


Aydan Ordu
Pamukkale University
orcid.org/0000-0002-2068-7992

Yayımlanma Tarihi 19 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gencer, M. , Tok, T. N. & Ordu, A. (2018). Power Base Games That School Principles Use Scale: Its Development, Validity and Reliability . International Journal of Assessment Tools in Education , 5 (2) , 274-288 . DOI: 10.21449/ijate.407218

23824         23823             23825