Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SWOT Analysis of Cunda Island in Terms of Recreational and Touristic Potential

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2 - Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 106 - 116, 29.12.2023
https://doi.org/10.30625/ijctr.1385025

Öz

Tourism activities offer various opportunities for individuals to separate from their routine lives and have enjoyable experiences. Destinations can also have significant attractions for individuals with their touristic products. The research was conducted to reveal the potential of Cunda Island in terms of tourism. In this direction, data was collected by observation method, one of the qualitative research methods, taking into account the tourism activities on Cunda Island and analyzed with SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) analysis. As a result of the analysis, factors such as the positive perception of tourism by the local people and the fact that the destination is frequently promoted through movies have come to the fore in the opportunities offered by Cunda Island. As for factors such as the destination's infrastructure deficiencies and the short tourism season have come to the fore in the threats for island. The strengths of the destination; The natural, historical and cultural values and the calm atmosphere of the island are among the prominent findings. Weaknesses that need to be improved in the destination have been identified such as low carrying capacity and poor transportation facilities. Finally, precautions that could be taken against the destination's weaknesses and threats are presented.

Etik Beyan

Bu çalışmada “Etik Kurul” izini alınmasını gerektiren bir yöntem kullanılmamıştır.

Kaynakça

 • Anton, C. Camarero, C. Laguna, M., ve Buhalis, D. (2019). Impacts of authenticity, degree of adaptation and cultural contrast on travelers memorable gastronomy experiences. Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(7), 743-764.
 • Akgöz, E., Göral, R., ve Tengilimoğlu, E. (2016). Turistik ürün çeşitlendirmenin sürdürülebilir destinasyonları açısından önemi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 55, 397-407.
 • Atay, L., ve Dülgaroğlu, O. (2017). Markalaşma açısından Cunda Adası’nın destinasyon kişiliğinin tespitine yönelik bir çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 383-396.
 • Bayraktar, B. (2002). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ayvalık tarihi. Ankara Kabalcı Yayınları.
 • Beksaç, E. (2000). Balıkesir ili Ayvalık-Gömeç ilçelerinde pre ve protohistorik yerleşmeler yüzey araştırması. Araştırma Sonuçları, 1, 115-126.
 • Cunda Bahçecik (2020). Cunda Adası ile İlgili Küçük Tarihsel Bilgiler https://cundabahcecik.com/ayvalik-deneme/ (Erişim Tarihi: 01.11.2023).
 • Cundarehberim.com, (2023). Tarihi Eserler https://cundarehberim.com/tarihi-eserler/ (Erişim tarihi: 20.08.2023).
 • Dai, T., Hein, C., ve Zhang, T. (2019). Understanding how Amsterdam city tourism marketing addresses cruise tourists’ motivations regarding culture. Tourism Management Perspectives, 29, 157-165.
 • Farmaki, A. (2012). A supply-side evaluation of coastal tourism diversification: The case of Cyprus. Tourism Planning and Development, 9(2), 183-203.
 • Getz, D., ve Page, S. J. (2016). Progress and prospects for event tourism research. Tourism Management, 52, 593-631.
 • Gökdeniz, A. (2017). UNESCO süreçleri̇ ve bi̇r başarı hikâyesi̇;“Ayvalik Endüstri̇yel Peyzaj” başlığı ile geçici̇ listede (tentative list). International Journal of Social and Economic Sciences, 7(1), 26-33.
 • Gökdeniz, A., Erdem, B., Dinç, Y., ve ÇELİK Uğuz, S. (2015). Gastronomi turizmi: Ayvalık’ta yerli turistler üzerinde görgülü bir araştırma. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 3(1), 14-29.
 • Göker, G. (2011). Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizmi (Balıkesir ili örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Keskin, E., Ardıç Yetiş, Ş., ve Sezen, N. (2022). Destinasyon yiyecek imajı, algılanan değer, hatırlanabilir deneyimler ve memnuniyet arasındaki ilişkiler: Hatay örneği. Turizm Akademik Dergisi, 9(1), 55-82.
 • Kim, J. H., Ritchie, J. R. B., ve McOrmick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel Research, 51(1), 12-25.
 • Kozak, M. (2015). Bilimsel araştırma: Tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara Detay Yayıncılık.
 • Meriç, S., ve Bozkurt, Ö. (2017). Van Gölü’nün rekreasyonel turizm potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 154-167.
 • Milliyet Gazetesi, (2023). Ayvalık'ta 2022 Yılında 342 Etkinlik Düzenlendi https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/balikesir/ayvalik/ayvalikta-2022-yilinda-342-etkinlik-duzenlendi-6882232 (Erişim tarihi: 08.10.2023).
 • Önen, M. O. (2008). Dünya’da ve Türkiye’de turizm. Ankara Türkiye Kalkınma Bankası Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü.
 • Reis, P. (1988). Kitab-ı bahriye, I-IV. İstanbul The Historical Research Foundation Istanbul Research Center.
 • Sağlam, H. S. (2021). Ayvalık Cunda Adası'ndaki Panagia (Koimesis Theotokou) ve Agios Panteleimon Kiliselerinin mimari tarihi ve mekânsal dönüşümü. Turkish Studies, 16(3), 989-1017.
 • Solunoğlu, A., ve Yayla, Ö. (2020). Deneyim kalitesinin memnuniyet ve yaşam kalitesine etkisi: Kırıkkale büyük şehir parkında bir uygulama. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1), 20-31.
 • Soyak, M. (2016). Türk turizm sektörünün yapısal analizi ve SWOT matrisine dayalı sektörel stratejiler. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10, 46-71.
 • Stone, M. J., ve S. Migacz. (2016) Food Travel Monitor. Portland World Food Travel Association.
 • Tanrısever, C. (2016). Diaspora turizmi: Türkiye-Azerbaycan örneği. Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 5(2), 56-64.
 • Tassiopoulos, D. (2005). Event management: A professional and developmental approach. South Africa Juta Academic.
 • Tatoğlu, H. (2023). Toplumsal hafıza ve tarihi yapıların müze olarak yeniden işlevlendirilmesi: Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi örneği. Sosyal Bilimleri Dergisi, 3(1), 61-84.
 • Tayfun, A., ve Arslan, E. (2013). Festival turizmi kapsamında yerli turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden memnuniyetleri üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2), 192-206.
 • Tekin, E., ve Demirel, S. K. (2018). Kastamonu ilinin Arap turizm potansiyeli üzerine bir SWOT analizi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 14-27.
 • Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, (2023). Mavi Bayrak. http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajListesi.aspx?il_refno=10 (Erişim Tarihi: 20.08.2023).
 • Usta, Ö. (2012). Turizm genel ve yapısal yaklaşım. Ankara Detay Yayıncılık.
 • Yaşar, İ. (2020). Türkiye’nin dış turizm pazarları potansiyeline yönelik bir değerlendirme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(10), 310-324.
 • Yaylalı, C. İ. (2006). Cunda Adası’nda tarihi çevre koruma ve sıhhileştirme çalışması [Doktora Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı.
 • Yeşiltaş, M. (2009). Karadeniz bölgesindeki turizm olanaklarının SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 250-269.
 • Young, K., Mincheol, K., Goh, B., ve Antun, J. (2009). A comparison between first-timers and repeaters at a food event. Journal of Culinary Science & Technology, 7(4), 239-249.

Cunda Adası’nın Rekreasyonel ve Turistik Potansiyel Açısından GZFT Analizi

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2 - Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 106 - 116, 29.12.2023
https://doi.org/10.30625/ijctr.1385025

Öz

Turizm etkinlikleri bireylerin rutin yaşamlarından ayrılarak keyifli deneyimler yaşamaları kapsamında çeşitli olanaklar barındırmaktadır. Destinasyonlar, sahip oldukları turistik ürünlerle birlikte bu etkinliklerin yapıldığı yerler olması sebebiyle bireyler için önemli çekiciliklere sahip olabilmektedir. Araştırma, Cunda Adası’nın turizm açısından ne gibi potansiyele sahip olduğunun açığa çıkarılması sürecini kapsamaktadır ve bu amaç güdülerek yapılmıştır. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan gözlem yöntemiyle Cunda Adası’nın turizm etkinlikleri de dikkate alınarak veriler toplanmış ve GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizi ile çözümlenmiştir. Analizler neticesinde Cunda Adası’nın sahip olduğu fırsatlarda, yerel halkın turizm algısının olumlu yönde olduğu ve destinasyonun filmler aracılığıyla sıklıkla tanıtıldığı gibi unsurların ön plana çıktığı görülürken, tehditlerde ise destinasyonun altyapı eksiklikleri ve turizm sezonunun kısa olması gibi unsurlar dikkat çekmiştir. Destinasyonun güçlü yönlerine bakıldığında sahip olunan doğal, tarihi, kültürel değerler ve adanın sakin atmosferi öne çıkan bulgulardandır. Destinasyonda geliştirilmesi gereken zayıf yönlerde ise, taşıma kapasitesinin düşük olması ve ulaşım olanaklarının zayıflığı gibi unsurlar tespit edilmiştir. Son olarak, destinasyonun zayıf yönlerine ve tehditlere alınabilecek önlemler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Anton, C. Camarero, C. Laguna, M., ve Buhalis, D. (2019). Impacts of authenticity, degree of adaptation and cultural contrast on travelers memorable gastronomy experiences. Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(7), 743-764.
 • Akgöz, E., Göral, R., ve Tengilimoğlu, E. (2016). Turistik ürün çeşitlendirmenin sürdürülebilir destinasyonları açısından önemi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 55, 397-407.
 • Atay, L., ve Dülgaroğlu, O. (2017). Markalaşma açısından Cunda Adası’nın destinasyon kişiliğinin tespitine yönelik bir çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 383-396.
 • Bayraktar, B. (2002). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ayvalık tarihi. Ankara Kabalcı Yayınları.
 • Beksaç, E. (2000). Balıkesir ili Ayvalık-Gömeç ilçelerinde pre ve protohistorik yerleşmeler yüzey araştırması. Araştırma Sonuçları, 1, 115-126.
 • Cunda Bahçecik (2020). Cunda Adası ile İlgili Küçük Tarihsel Bilgiler https://cundabahcecik.com/ayvalik-deneme/ (Erişim Tarihi: 01.11.2023).
 • Cundarehberim.com, (2023). Tarihi Eserler https://cundarehberim.com/tarihi-eserler/ (Erişim tarihi: 20.08.2023).
 • Dai, T., Hein, C., ve Zhang, T. (2019). Understanding how Amsterdam city tourism marketing addresses cruise tourists’ motivations regarding culture. Tourism Management Perspectives, 29, 157-165.
 • Farmaki, A. (2012). A supply-side evaluation of coastal tourism diversification: The case of Cyprus. Tourism Planning and Development, 9(2), 183-203.
 • Getz, D., ve Page, S. J. (2016). Progress and prospects for event tourism research. Tourism Management, 52, 593-631.
 • Gökdeniz, A. (2017). UNESCO süreçleri̇ ve bi̇r başarı hikâyesi̇;“Ayvalik Endüstri̇yel Peyzaj” başlığı ile geçici̇ listede (tentative list). International Journal of Social and Economic Sciences, 7(1), 26-33.
 • Gökdeniz, A., Erdem, B., Dinç, Y., ve ÇELİK Uğuz, S. (2015). Gastronomi turizmi: Ayvalık’ta yerli turistler üzerinde görgülü bir araştırma. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 3(1), 14-29.
 • Göker, G. (2011). Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizmi (Balıkesir ili örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Keskin, E., Ardıç Yetiş, Ş., ve Sezen, N. (2022). Destinasyon yiyecek imajı, algılanan değer, hatırlanabilir deneyimler ve memnuniyet arasındaki ilişkiler: Hatay örneği. Turizm Akademik Dergisi, 9(1), 55-82.
 • Kim, J. H., Ritchie, J. R. B., ve McOrmick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel Research, 51(1), 12-25.
 • Kozak, M. (2015). Bilimsel araştırma: Tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara Detay Yayıncılık.
 • Meriç, S., ve Bozkurt, Ö. (2017). Van Gölü’nün rekreasyonel turizm potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 154-167.
 • Milliyet Gazetesi, (2023). Ayvalık'ta 2022 Yılında 342 Etkinlik Düzenlendi https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/balikesir/ayvalik/ayvalikta-2022-yilinda-342-etkinlik-duzenlendi-6882232 (Erişim tarihi: 08.10.2023).
 • Önen, M. O. (2008). Dünya’da ve Türkiye’de turizm. Ankara Türkiye Kalkınma Bankası Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü.
 • Reis, P. (1988). Kitab-ı bahriye, I-IV. İstanbul The Historical Research Foundation Istanbul Research Center.
 • Sağlam, H. S. (2021). Ayvalık Cunda Adası'ndaki Panagia (Koimesis Theotokou) ve Agios Panteleimon Kiliselerinin mimari tarihi ve mekânsal dönüşümü. Turkish Studies, 16(3), 989-1017.
 • Solunoğlu, A., ve Yayla, Ö. (2020). Deneyim kalitesinin memnuniyet ve yaşam kalitesine etkisi: Kırıkkale büyük şehir parkında bir uygulama. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1), 20-31.
 • Soyak, M. (2016). Türk turizm sektörünün yapısal analizi ve SWOT matrisine dayalı sektörel stratejiler. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10, 46-71.
 • Stone, M. J., ve S. Migacz. (2016) Food Travel Monitor. Portland World Food Travel Association.
 • Tanrısever, C. (2016). Diaspora turizmi: Türkiye-Azerbaycan örneği. Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 5(2), 56-64.
 • Tassiopoulos, D. (2005). Event management: A professional and developmental approach. South Africa Juta Academic.
 • Tatoğlu, H. (2023). Toplumsal hafıza ve tarihi yapıların müze olarak yeniden işlevlendirilmesi: Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi örneği. Sosyal Bilimleri Dergisi, 3(1), 61-84.
 • Tayfun, A., ve Arslan, E. (2013). Festival turizmi kapsamında yerli turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden memnuniyetleri üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2), 192-206.
 • Tekin, E., ve Demirel, S. K. (2018). Kastamonu ilinin Arap turizm potansiyeli üzerine bir SWOT analizi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 14-27.
 • Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, (2023). Mavi Bayrak. http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajListesi.aspx?il_refno=10 (Erişim Tarihi: 20.08.2023).
 • Usta, Ö. (2012). Turizm genel ve yapısal yaklaşım. Ankara Detay Yayıncılık.
 • Yaşar, İ. (2020). Türkiye’nin dış turizm pazarları potansiyeline yönelik bir değerlendirme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(10), 310-324.
 • Yaylalı, C. İ. (2006). Cunda Adası’nda tarihi çevre koruma ve sıhhileştirme çalışması [Doktora Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı.
 • Yeşiltaş, M. (2009). Karadeniz bölgesindeki turizm olanaklarının SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 250-269.
 • Young, K., Mincheol, K., Goh, B., ve Antun, J. (2009). A comparison between first-timers and repeaters at a food event. Journal of Culinary Science & Technology, 7(4), 239-249.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Özgün Bilimsel Makale
Yazarlar

Oguzhan Dulgaroglu 0000-0002-1992-0531

İbrahim Gündoğdu 0000-0003-1360-1924

Erken Görünüm Tarihi 28 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 2 Kasım 2023
Kabul Tarihi 19 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2 - Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

Kaynak Göster

APA Dulgaroglu, O., & Gündoğdu, İ. (2023). Cunda Adası’nın Rekreasyonel ve Turistik Potansiyel Açısından GZFT Analizi. International Journal of Contemporary Tourism Research, 7(2), 106-116. https://doi.org/10.30625/ijctr.1385025