Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Prospective Teachers’ Views About Using Origami in Mathematics Lessons

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 2, 56 - 65, 10.06.2018

Öz

One of the usage areas of origami which is used in engineering, astronomy and medicine ismathematics education. When mathematics curriculum is examined, it is seen that there are some concepts that can be taught with the help of origami. Teachers are required to build a relationship between origami and mathematical concepts in the process of using origami in mathematics education. For this reason, investigating prospective teachers’ views and change in their views will be determining factor of using origami in their careers. In this research study, prospective teachers’ views about using origami and change in their views were investigated. Sample included 64 prospective elementary mathematics teachers who study at Faculty of Education of one of the universities in Marmara Region and took Mathematics with Origami course in 2015-2016 academic year spring semester. Prospective teachers’ opinions about using origami were received in the first and sixth week of the semester and data were analyzed by content analysis method. Prospective teachers’ views were collected under five themes and these themes were positive effects of using origami in mathematics education on teaching, learning, learning environment, student development and negative effects of origami. After the second implementation, it was seen that prospective teachers’ views changed positively and their opinions centred on positive effects of origami on teaching and learning themes. In addition, it was concluded that reasons such as crowded curriculum and classrooms, exam stress and poor fine motor skills were the opinions that prevent using origami in mathematics lessons.

Kaynakça

 • Akan, D. (2008). İlköğretim 6. Sınıflardaki Kesirler Konusunun Origami Yardımıyla Öğretimi.Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi. ErzurumAkayuure, P., Asiedu-Addo, S.K., & Alebna, V. (2016). Investigating the effect of origami instruction on pre-service teachers’ spatial ability and geometric knowledge for teaching. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(3), 198-209. DOI:10.18404/ijemst.78424
 • Arıcı, S. (2012). The Effect Of Orıgamı-Based Instruction On Spatial Visualization, Geometry Achievement and Geometic Reasoning Of Tenth-Grade Students. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul
 • Arıcı, S. & Aslan-Tutak, F. (2015). The Effect Of Origami-Based Instruction On Spatial Visualization, Geometry Achievement, And Geometrıc Reasoning. International Journal of Science and Mathematics Education. Volume 13, Issue 1, pp 179-200
 • Arslan, O. (2012). Investigating Beliefs and Perceived Self-Efficacy Beliefs of Prospective Elementary Mathematics Teachers Towards. Using Origami in Mathematics Education. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara
 • Arslan, O. & Işıksal_Bostan, M. (2016). Turkish Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Beliefs and Perceived Self-Efficacy Beliefs Regarding the Use of Origami in Mathematics Education. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education . 2016, Vol. 12 Issue 6,” p1533-1548.
 • Arslan, O., Işıksal-Bostan, M., & Şahin, E. (2013). The development of belief scale about using origami in mathematics education [in Turkish]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(2), 44-57.
 • Boakes, N. (2008). Origami-mathematics lessons: Paper folding as a teaching tool. Mathidues,1(1),1-9
 • Boakes, N. (2009). Origami instruction in the middle school mathematics classroom: Its impact on spatial visualization and geometry knowledge of students. Research in Middle Level Education Online, 32(7), 1-12.
 • Carter, J., & Ferrucci, B. (2002). Instances of origami within mathematics content texts for preservice elementary school teachers. In T. Hull (Ed.), Origami3 (pp. 337–344). Natick, MA: A.K.Peters. Cohen, L., Manion, L., & Morrisson, K. (2000). Research methods in education (5thEd.). London: Routlenge Falmer.
 • Dağdelen, M. G. (2012). İlköğretim 5. Sınıf Geometri Öğretiminde Özel Dörtgenlerin Kavratılmasında Origaminin Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. 19 Mayıs Üniversitesi. Samsun
 • Ergene, Ö., Masal, M., Masal, E., & Takunyacı, M. (2017). Investigating prospective elementary mathematics teachers’ skills of relating origami to topics in mathematics curriculum. International Journal of Human Sciences, 14(4), 3780-3792. doi : 10.14687/jhs.v14i4.4965
 • Georgeson, J. (2011). Fold in origami and unfold math. Mathematics Teaching in Middle School, 16(6), 354-361.
 • Koylahisar, T. (2012). İlköğretġm 8. Sınıf Öğrencilerinde Özdeşlikleri Modelleme Becerilerinin İncelenmesi: Origami ile Modellenmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. 19 Mayıs Üniversitesi. Samsun
 • MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6–8 Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2018). İlköğretim Matematik Dersi 5–8 Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Özçelik, B. (2014). 6. Sınıf Matematik Dersi Geometri Öğrenme Alanında Origami Etkinliklerine Yer Verilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara
 • Robichaux, R.R. & Rodrigue, P.R. (2003). Using origami to promote geometric communication.Mathematics Teaching in the Middle School, 9(4), 222–229.
 • Şimşek, M. (2012). Geometrik Cisimler Konusunun Origami Destekli Etkinlikler İle Öğretiminin Başarıya Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. 19 Mayıs Üniversitesi. Samsun
 • Takıcak, M. (2012). Origami Etkinliklerine Dayalı Öğretimin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Ünitesindeki Akademik Başarılarına Ve Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi. Kastamonu
 • Yin, R. (1994). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Taylor, H. A., & Tenbrink, T. (2013). The spatial thinking of origami: evidence from think-aloud. Cogn Process, 189–191.

Öğretmen Adaylarının Origaminin Matematik Derslerinde Kullanımı Hakkındaki Görüşleri

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 2, 56 - 65, 10.06.2018

Öz

Günümüzde mühendislik, astronomi ve tıp alanlarında kullanılan origaminin kullanım alanlarından birisi de matematik eğitimidir. Matematik öğretim programları incelendiğinde origami yardımıyla anlatılabilecek konuların olduğu görülmektedir. Origaminin matematik eğitiminde kullanılması sürecinde öğretmenlerin matematiksel kavramlar ile origami arasında ilişki kurması gerekmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının origami hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi ve düşüncelerindeki değişimlerin incelenmesi mesleki hayatlarında origamiyi kullanma konusunda belirleyici olacaktır. Bu araştırmada öğretmen adaylarının origami kullanımı hakkındaki düşünceleri ve düşüncelerindeki değişim durumları incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara bölgesinde yer alan bir üniversitenin eğitim fakültesinde okuyan ve 2015-2016 öğretim döneminde “Origami ile Matematik” seçmeli dersini alan 64 ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretim döneminin ilk haftasında ve altıncı haftasında origami kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri alınmış, veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının görüşleri matematik eğitiminde origami kullanımının öğretime, öğrenime, öğrenme ortamına ve öğrenci gelişimine olumlu etkileri ve origaminin olumsuz etkileri olmak üzere beş tema altında toplanmıştır. İkinci uygulama sonrasında öğretmen adaylarının görüşlerinin olumlu yönde değiştiği görülmüş, öğretmen adaylarının düşünceleri öğrenim ve öğretim üzerine olumlu etkileri temalarında yoğunlaşmıştır. Ayrıca müfredat yoğunluğu, sınıf ortamının kalabalık olması, TEOG sınavı stresi ve el becerisi eksikliği gibi sebeplerin origaminin matematik derslerinde kullanılmasını engelleyen düşünceler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akan, D. (2008). İlköğretim 6. Sınıflardaki Kesirler Konusunun Origami Yardımıyla Öğretimi.Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi. ErzurumAkayuure, P., Asiedu-Addo, S.K., & Alebna, V. (2016). Investigating the effect of origami instruction on pre-service teachers’ spatial ability and geometric knowledge for teaching. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(3), 198-209. DOI:10.18404/ijemst.78424
 • Arıcı, S. (2012). The Effect Of Orıgamı-Based Instruction On Spatial Visualization, Geometry Achievement and Geometic Reasoning Of Tenth-Grade Students. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul
 • Arıcı, S. & Aslan-Tutak, F. (2015). The Effect Of Origami-Based Instruction On Spatial Visualization, Geometry Achievement, And Geometrıc Reasoning. International Journal of Science and Mathematics Education. Volume 13, Issue 1, pp 179-200
 • Arslan, O. (2012). Investigating Beliefs and Perceived Self-Efficacy Beliefs of Prospective Elementary Mathematics Teachers Towards. Using Origami in Mathematics Education. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara
 • Arslan, O. & Işıksal_Bostan, M. (2016). Turkish Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Beliefs and Perceived Self-Efficacy Beliefs Regarding the Use of Origami in Mathematics Education. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education . 2016, Vol. 12 Issue 6,” p1533-1548.
 • Arslan, O., Işıksal-Bostan, M., & Şahin, E. (2013). The development of belief scale about using origami in mathematics education [in Turkish]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(2), 44-57.
 • Boakes, N. (2008). Origami-mathematics lessons: Paper folding as a teaching tool. Mathidues,1(1),1-9
 • Boakes, N. (2009). Origami instruction in the middle school mathematics classroom: Its impact on spatial visualization and geometry knowledge of students. Research in Middle Level Education Online, 32(7), 1-12.
 • Carter, J., & Ferrucci, B. (2002). Instances of origami within mathematics content texts for preservice elementary school teachers. In T. Hull (Ed.), Origami3 (pp. 337–344). Natick, MA: A.K.Peters. Cohen, L., Manion, L., & Morrisson, K. (2000). Research methods in education (5thEd.). London: Routlenge Falmer.
 • Dağdelen, M. G. (2012). İlköğretim 5. Sınıf Geometri Öğretiminde Özel Dörtgenlerin Kavratılmasında Origaminin Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. 19 Mayıs Üniversitesi. Samsun
 • Ergene, Ö., Masal, M., Masal, E., & Takunyacı, M. (2017). Investigating prospective elementary mathematics teachers’ skills of relating origami to topics in mathematics curriculum. International Journal of Human Sciences, 14(4), 3780-3792. doi : 10.14687/jhs.v14i4.4965
 • Georgeson, J. (2011). Fold in origami and unfold math. Mathematics Teaching in Middle School, 16(6), 354-361.
 • Koylahisar, T. (2012). İlköğretġm 8. Sınıf Öğrencilerinde Özdeşlikleri Modelleme Becerilerinin İncelenmesi: Origami ile Modellenmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. 19 Mayıs Üniversitesi. Samsun
 • MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6–8 Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2018). İlköğretim Matematik Dersi 5–8 Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Özçelik, B. (2014). 6. Sınıf Matematik Dersi Geometri Öğrenme Alanında Origami Etkinliklerine Yer Verilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara
 • Robichaux, R.R. & Rodrigue, P.R. (2003). Using origami to promote geometric communication.Mathematics Teaching in the Middle School, 9(4), 222–229.
 • Şimşek, M. (2012). Geometrik Cisimler Konusunun Origami Destekli Etkinlikler İle Öğretiminin Başarıya Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. 19 Mayıs Üniversitesi. Samsun
 • Takıcak, M. (2012). Origami Etkinliklerine Dayalı Öğretimin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Ünitesindeki Akademik Başarılarına Ve Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi. Kastamonu
 • Yin, R. (1994). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Taylor, H. A., & Tenbrink, T. (2013). The spatial thinking of origami: evidence from think-aloud. Cogn Process, 189–191.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Melek Masal 0000-0001-6712-7629

Özkan Ergene 0000-0001-5119-2813

Mithat Takunyacı 0000-0003-1065-975X

Ercan Masal 0000-0001-8351-7248

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Masal, M., Ergene, Ö., Takunyacı, M., Masal, E. (2018). Öğretmen Adaylarının Origaminin Matematik Derslerinde Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 5(2), 56-65.