Yayın Etik Kuralları

IJESIM, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından geliştirilen Yayın Etiği yönergelerini kabul etmektedir.

IJESIM'e yayın gönderen yazarlar aşağıdaki kurallara uymalıdır:

 • Gönderilen makaleler, yazar(lar)ın özgün çalışması olmalıdır.

 • Gönderilen makaleler daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

 • Bir makalenin eşzamanlı olarak birden fazla dergiye yayınlanmak üzere gönderilmesi etik değildir.

 • Olası herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.

 • Makalenin geliştirilmesinde kullanılan veri kaynakları hakkında IJESIM bilgilendirilmelidir.

 • Makale yayınlanmak üzere yollandıktan sonra yazar tarafından herhangi bir hata bulunursa, yazar (lar) yapılan düzeltmeleri derhal Editöre bildirmelidir(ler).

IJESIM'in hakemleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:

 • Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.

 • Değerlendirmelerini, düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan uzak, ürkütücü veya küçümseyici kişisel yorumlar yapmaktan kaçınacak şekilde objektif ve yapıcı yapmalıdırlar.

 • Doğru bir değerlendirme yapmak için gereken uzmanlık yeterliliğine sahiptirler ve makaleleri kendilerine verilen süre içinde değerlendirirler.

 • Gözden geçirme işlemi sırasında çıkar çatışması gözlemliyorlarsa, durumu Editör'e bildirmelidirler.

 • Makaleyle ilgili tüm bilgileri gizli tutmalıdırlar.

 • Değerlendirme süreci sırasında elde ettikleri bilgileri, kendi veya başkalarının veya başka kuruluşların avantajına veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarını zayıflatmak için kullanamazlar.

 • Makalenin yayınlanmasının reddine neden olabilecek herhangi bir bilgi varsa Editöre bildirmelidirler.

IJESIM'in editörleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:

 • Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.

 • Makaleler ile ilgili bilgileri gizli tutmalıdırlar.

 • Makaleler ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması gözlemledilerse, bunları açıklanmalıdırlar.

 • Yayın Kurulu, yayınlanmak üzere gönderilen makalenin hakem değerlendirmelerine dayalı olarak yayınlanması kararının verilmesinden, derginin yayın kurulu politikalarından ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal tedbirlerin alınmasından sorumludur.