Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN KİŞİLİK TİPLERİ İLE LİDERLİK TİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 35 - 48, 19.07.2020

Öz

Araştırmada İlkokul yöneticilerinin kişilik tipleri ile liderlik tipleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ilişkisel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Veri toplama
araçları olarak beş faktörlü kişilik ölçeği ve çok faktörlü liderlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında Mersin ilinde görev yapan 2111 ilkokul yöneticisi oluşturmaktadır. Örneklemini
Mersin ili Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden araştırmaya katılan 417 ilkokul
yöneticisi oluşturmaktadır. İlkokul yöneticilerinin 303’ü erkek, 114’ü kadındır. Veri analizinde betimsel istatistik
tekniklerinden yararlanılmış, normal dağılımın sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi amacıyla kolmogorovsmirgnov
normallik analizi yapılmıştır. İlkokul yöneticilerinin kişilik tiplerinin betimsel istatistikleri; gelişime
açık, öz disiplin, dışadönüklük, nörotiktik (duygusal dengeli), uyumluluk kişilik özellikleri olduğu, liderlik
tiplerinin ise; dönüştürücü liderlik, gelenekselci liderlik, serbest bırakıcı liderlik özellikleri olduğu görülmüştür.
Kişilik tipleri ile öz disiplin faktörü arasında anlamlı fark bulunmuştur. İlkokul yöneticilerinin liderlik tiplerinde
cinsiyete göre farklılık bulunmazken yaş faktörüne göre liderlik alt boyutlarından dönüştürücü liderlik alt boyutu
farklılık göstermektedir. Araştırmada kişilik ve liderlik tipleri arasında yapılan Pearson kolerasyon analizi
sonucunda uyumluluk kişilik tipi ile dönüştürücü liderlik arasında ve öz disiplin serbest bırakıcı liderlik arasında
pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur.

Kaynakça

  • Prof. Dr. Sait AKBAŞLI Doç. Dr. Lütfi ÜREDİ
Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 35 - 48, 19.07.2020

Öz

Kaynakça

  • Prof. Dr. Sait AKBAŞLI Doç. Dr. Lütfi ÜREDİ

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek GÖL

Lütfi ÜREDİ 0000-0003-1705-1325

Yayımlanma Tarihi 19 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA GÖL, D., & ÜREDİ, L. (2020). İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN KİŞİLİK TİPLERİ İLE LİDERLİK TİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ MERSİN İLİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 3(2), 35-48.