Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of Today’s Student Needs in Terms of Maslow's Hierarchy of Needs

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 3, 234 - 251, 31.12.2022
https://doi.org/10.52848/ijls.1083692

Öz

It has been many years since Abraham Maslow discovered the hierarchy of needs theory. Determining the impact of the changing economic and technological developments on student needs over time is of great importance in terms of improving educational activities and increasing student success. Educators and education administrators should determine changing student needs and prepare appropriate environment to meet these needs. In this respect, it is of great importance to examine the individual needs, which are put forward in the hierarchy of needs theory developed by Maslow, from the point of view of the student. Based on this requirement in this study, today's student needs, what teachers and school administrators should do to meet these needs have been examined in terms of Maslow's hierarchy of needs theory. In this research, it was predicted that students whose needs are met by the educators and education administrators can move up the hierarchy of needs, and how technological developments affect students' needs has been discussed in terms of the hierarchy of needs theory. It can be said that technology development affects the way the dominant needs in the hierarchy of needs are met.

Kaynakça

 • Adeyemo, S. A. (2012). The relationship between effective classroom management and students’ academic achievement. European Journal of educational studies, 4(3), 367-381.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(13), 343-361.
 • Akçay, D. ve Yıldırımlar, A. (2018). Ebeveynlerin Okul Kantininde Satilan Gidalar İle İlgili Görüşleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 14-22.
 • Arastaman, G. (2009). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(26), 102-112.
 • Arslan, Y. (2015). Okullarda yaşanan şiddet olaylarinin düzey ve dinamiklerini anlamak: Batman Merkez örneği/Türkiye. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(5), 1-17.
 • Aygün, M. (2014). Öğrencilerin yaşam amaçlarıyla gelecek kaygısı arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Aysan, E., Karaköse, S., Zaybak, A. ve İsmailoğlu, E. G. (2014). Üniversite öğrencilerinde uyku kalitesi ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(3), 193-198.
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin derslerde kullandıkları pekiştireç ve cezaların etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 567-580.
 • Bacanlı, H. (2021). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bahçetepe, Ü. ve Giorgetti, F. M. (2015). Akademik başarı ile okul iklimi arasındaki ilişki. İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi, 1(3), 83-101.
 • Barlow, J. (2002). Technology teacher education: Is it time to do a Maslow? Learning In Technology Education Challenges For The 21st Century, 9.
 • Baz, F. Ç. (2018). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine çalışma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 276-295.
 • Benson, S. G. ve Dundis, S. P. (2003). Understanding and motivating health care employees: integrating Maslow's hierarchy of needs, training and technology. Journal of nursing management, 11(5), 315-320.
 • Bilir, A., Saadet, K. ve Tezcan, F. (2011). Muğla ili ortaöğretim okullarinda disiplin uygulamalarina ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19).
 • Cady, C. L. (2014). Food insecurity as a student issue. Journal of College and Character, 15(4), 265-272.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavrami ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk eğitim bilimleri dergisi, 6(4), 693-712.
 • Crudup, S. I. (2020). Examining the relationship between teacher stress and disruptive student behavior. All Theses And Dissertations, 301.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitap Evi.
 • Çalık, T., Türker, K. ve Çalık, C. (2011). Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: Kavramsal bir çözümleme. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 73-84.
 • Çolakoğlu, M. (2005). Eğitim örgütlerinde değişim ve liderlik. HAYEF Journal of Education, 2(1), 63-77. Delice, O. E. ve Arslan, M. M. (2018). Koruyucu güvenlik önlemlerine yönelik okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 54-71. Dönmez, B. ve Niyazi, Ö. (2010). Güvenlik kamera sistemlerinin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 215-230.
 • Döş, İ. (2013). Mutlu okul. Eğitim ve Bilim, 38(170), 266-280.
 • Düşünceli, B., Çolak, T. S., Demir, S. ve Mustafa, K. (2020). Examination of meeting the needs of university students from social support systems. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 11(4), 346-361.
 • Engin, A. O., Özen, Ş. ve Bayoğlu, V. (2009). Öğrencilerin okul öğrenme başarilarini etkileyen bazi temel değişkenler. Sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 3, 125-156.
 • Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2005). Öğretimde psikolojik ihtiyaçlarin yeri ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(11), 353-370.
 • Erçetin, Ş. Ş. ve Menteşe, M. (2012). What is happening to the students on social media. Humanity & Social Sciences Journal, 7(2), 104-109.
 • Erdur-Baker, Ö. ve Kavşut, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: siber zorbalık. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 27, 31-42.
 • Eriş, Y. ve İkiz, F. E. (2013). Ergenlerin benlik saygisi ve sosyal kaygi düzeyleri arasindaki ilişki ve kişisel değişkenlerin etkileri. Electronic Turkish Studies, 8(6), 179-193.
 • Feray Dinçer, U. H. ve Öztunç, G. (2009). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 16(2), 22-33.
 • Frymier, A. B. ve Houser, M. L. (2000). The teacher‐student relationship as an interpersonal relationship. Communication education, 49(3), 207-219.
 • Garipağaoğlu, M. ve Özgüneş, N. (2008). Okullarda beslenme uygulamaları. Çocuk Dergisi, 8(3), 152-159.
 • Gilavand, A., Gilavand, M. ve Gilavand, S. (2016). Investigating the impact of lighting educational spaces on learning and academic achievement of elementary students. International Journal of Pediatrics, 4(5), 1819-1828.
 • Göksel, T., Cirit, M. ve Bayindir, Ü. (2001). İzmir ili lise öğrencilerinin sigara alışkanlığını etkileyen faktörler. Toraks dergisi, 2(3), 49-53.
 • Göksoy, S. (2017). Okulların altyapı yeterliliği. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 1(1), 9-15.
 • Göküş, Ş. (2020). Din öğretiminde gezi-gözlem yöntemi ve bir uygulama örneği. TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 28(28), 115-144.
 • Gönül, İ. (2001). Eğitim, istihdam ve teknoloji. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(9), 65-71.
 • Gülbaz, L. (2016). İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin okul güvenliğine ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hasan, D. (2008). Öğrencinin okul başarısında aile faktörü. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 75-99.
 • İli, K. ve Erçetin, Ş. Ş. (2014). The impact of social media environments and tools on student behaviour. US-China Education Review B, 4(5), 295-302.
 • Ismail, S., Ahmad, Y. ve Enn, C. T. (2017). Basic needs of Universiti Utara Malaysia students. AIP Conference Proceedings.
 • Kabapınar, Y. ve Gümüşsoy, V. (2019). Eğitim, özgürlük ve tel örgüler bağlamında okuldan kaçmak: Gitmek mi zor, kalmak mı? Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 111-130.
 • Kahriman, İ. (2005). Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygıları ve atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(1), 24-32.
 • Kamali, S. (2019). Türkiye ve İrandaki beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğretmenlerinin özsaygı düzeylerinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karahan, T. F., Sardoğan, E. M., Özkamali, E., Dicle, N. A. ve Dicle, A. N. (2006). Öğretmen adaylarında demokratik tutum, nevrotik eğilimler ve kendini gerçekleştirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, 30(30), 149-158.
 • Karakütük, K., Özbal, E. Ö. ve Sağlam, A. (2017). Okul yönetiminde okul güvenliğini sağlamak için yapılan uygulamalar konusunda öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1214-1232.
 • Kula, K. Ş. ve Saraç, T. (2016). Üniversite öğrencilerinin gelecek kaygısı/The future anxiety of the university students. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 227-242.
 • Kuzgun, Y. (1972). Kendini gerçekleştirme. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Felsefe Dergisi, 10, 162-172.
 • Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, 50(4), 370.
 • Maslow, A. H. (1987). Motivation and personality. Delhi, India: Pearson Education.
 • MEB. (2007). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği. Resmî Gazete.
 • Najafi, H. ve Tridane, A. (2015). Improving instructor-student communication using Whatsapp: A pilot study. 2015 International Conference on Developments of E-Systems Engineering (DeSE), 171-175.
 • O'leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. Thousand Oaks, London: Sage Publications.
 • OECD. (2005). School factors related to quality and equity: Results from PISA 2000. Organisation for Economic Co-operation and Development.
 • Önal, H. İ. (2015). Okul kütüphaneleriyle öğrencilerin 21. yüzyıla hazırlanmasi. Millî Eğitim Dergisi, 45(208), 233-248.
 • Özkan, U. B. (2019). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. Ankara: Pegem Akademi. Payne-Sturges, D. C., Tjaden, A., Caldeira, K. M., Vincent, K. B. ve Arria, A. M. (2018). Student hunger on campus: Food insecurity among college students and implications for academic institutions. American Journal of Health Promotion, 32(2), 349-354.
 • Potas, N., Erçetin, Ş. Ş., Açıkalın, Ş. N., Güngör, H. ve Soydaş Akyol, E. (2018). A comprehensive study on addiction: 3D scale on youth. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(3), 559-575.
 • Rosenberg, H. ve Asterhan, C. S. (2018). “WhatsApp, teacher?”-student perspectives on teacher-student WhatsApp interactions in secondary schools. Journal of Information Technology Education: Research, 17, 205-226.
 • Sağlam, A. ve İkiz, F. E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile okula bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ilkogretim Online, 16(3), 1235-1246.
 • Sawyer, R. ve Chen, G. M. (2012). The impact of social media on intercultural adaptation. Intercultural Communication Studies, 21(2), 151–169.
 • Selimoğlu, E., Bektaş, Y., Özkocak, V., Gültekin, T., Turizm, A. Ü. B. M. Y. ve Fiziki Antropoloji, A. (2018). Beslenme şeklinin zaman içindeki tarihsel yolculuğu. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies November 30 – December 2, 2018, Samsun, Turkey, 390-398.
 • Senemoğlu, N. (2020). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Seven, M. A. ve Engin, A. O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 189-212.
 • Shaughnessy, M. F., Moffitt, B. ve Cordova, M. (2018). Maslow, basic needs and contemporary teacher training issues. Archives of Current Research International, 14(4), 1-7.
 • Sontay, G., Fatih, A. ve Karamustafaoğlu, O. (2019). 4006-TÜBİTAK bilim fuarı’na katılan ortaokul öğrencilerinin bilim fuarı hakkındaki görüşleri. International e-Journal of Educational Studies, 3(5), 16-28.
 • Şahan, H. (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyalleşme sürecinde spor aktivitelerinin rolü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2008(2), 248-266.
 • Şahin, A. ve Atbaşı, Z. (2020). Olumlu okul iklimi oluşturmada öğretmenin rolünün incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 672-689.
 • Şule, E. ve Öntaş, T. (2018). Ortaokul öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin kullandıkları metaforlar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 79-91.
 • Teyfur, M. ve Teyfur, E. (2012). Yapılandırmacı öğretim programına yönelik öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi (İzmir il örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 66-81.
 • Topcu, E. ve Nazlı, S. (2017). Veli oryantasyon programının okul öncesi öğrencilerinin okula uyumuna etkisi. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 1(1), 1-20.
 • Tufan Tuğcu, Ç. (2018). Mesleki ve teknik okullarda teknik öğretmenlerin öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, İstanbul.
 • Turhan, M. ve Turan, M. (2012). Ortaöğretim kurumlarında güvenlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 121-142.
 • Tüzel, S. (2013). Sınıf içi gürültünün öğrencilerin dinleme sürecindeki bilişsel performansına etkisi/Effects of classroom background noise on cognitive performance of listenıng process in secondary school students. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 363-378.
 • Ulusoy, A. (2020). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. İstanbul: Anı Yayınları.
 • Üçer, N. (2016). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında gençlerin sosyal media kullanımına yönelik niteliksel bir araştırma. Global Media Journal: Turkish Edition, 6(12), 1-26.
 • Ümmet, D. (2015). Self esteem among college students: A study of satisfaction of basic psychological needs and some variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 1623-1629.
 • Üstün, M. (2020). X ve Y kuşağı öğretmenlerin öğrencileri motive etme yöntemleri ile X ve Y kuşağı yöneticilerin öğretmenleri motive etme yöntemleri (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Kırıkkale.
 • Yabancı, N. (2011). Okul sağlığı ve beslenme programları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(3), 361-368.
 • Yücel, Y. (2013). Ortaokul öğrencilerinin algıladıkları anne-baba tutumlarının, benlik saygısı ve öğrenilmiş çaresizlik ile ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ AÇISINDAN GÜNÜMÜZ ÖĞRENCİ İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 3, 234 - 251, 31.12.2022
https://doi.org/10.52848/ijls.1083692

Öz

Abraham Maslow’un keşfettiği ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı üzerinden uzun seneler geçmiştir. Geçen zaman içerisinde değişen ekonomik ve teknolojik gelişmelerin öğrenci gereksinimlerine etkisinin belirlenmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gelişmesi ve öğrenci başarısının artması açısından büyük önem arz etmektedir. Eğitimciler ve eğitim yöneticileri, değişen öğrenci ihtiyaçlarını belirlemeli ve bu ihtiyaçların karşılanması için uygun ortamları hazırlamalıdır. Bu açıdan, Maslow’un geliştirmiş olduğu ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında ortaya atılan bireye özgü ihtiyaçların öğrenci açısından da incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu gereklilikten yola çıkarak bu çalışmada, günümüz öğrenci gereksinimleri, eğitimcilerin ve eğitim yöneticilerinin bu gereksinimleri karşılamak için neler yapması gerektiği Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı açısından incelenmiştir. Araştırmada eğitimciler ve eğitim yöneticileri tarafından gereksinimleri karşılanan öğrencilerin ihtiyaçlar hiyerarşisi basamaklarında daha yukarı çıkabileceği öngörülmüş, teknolojik gelişmelerin öğrenci ihtiyaçlarını nasıl etkilediği ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı özelinde tartışılmıştır. Araştırma sonucunda teknoloji gelişiminin ihtiyaçlar hiyerarşisindeki başat ihtiyaçların karşılanma şeklini etkilediği söylenebilir.

Kaynakça

 • Adeyemo, S. A. (2012). The relationship between effective classroom management and students’ academic achievement. European Journal of educational studies, 4(3), 367-381.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(13), 343-361.
 • Akçay, D. ve Yıldırımlar, A. (2018). Ebeveynlerin Okul Kantininde Satilan Gidalar İle İlgili Görüşleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 14-22.
 • Arastaman, G. (2009). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(26), 102-112.
 • Arslan, Y. (2015). Okullarda yaşanan şiddet olaylarinin düzey ve dinamiklerini anlamak: Batman Merkez örneği/Türkiye. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(5), 1-17.
 • Aygün, M. (2014). Öğrencilerin yaşam amaçlarıyla gelecek kaygısı arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Aysan, E., Karaköse, S., Zaybak, A. ve İsmailoğlu, E. G. (2014). Üniversite öğrencilerinde uyku kalitesi ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(3), 193-198.
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin derslerde kullandıkları pekiştireç ve cezaların etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 567-580.
 • Bacanlı, H. (2021). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bahçetepe, Ü. ve Giorgetti, F. M. (2015). Akademik başarı ile okul iklimi arasındaki ilişki. İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi, 1(3), 83-101.
 • Barlow, J. (2002). Technology teacher education: Is it time to do a Maslow? Learning In Technology Education Challenges For The 21st Century, 9.
 • Baz, F. Ç. (2018). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine çalışma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 276-295.
 • Benson, S. G. ve Dundis, S. P. (2003). Understanding and motivating health care employees: integrating Maslow's hierarchy of needs, training and technology. Journal of nursing management, 11(5), 315-320.
 • Bilir, A., Saadet, K. ve Tezcan, F. (2011). Muğla ili ortaöğretim okullarinda disiplin uygulamalarina ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19).
 • Cady, C. L. (2014). Food insecurity as a student issue. Journal of College and Character, 15(4), 265-272.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavrami ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk eğitim bilimleri dergisi, 6(4), 693-712.
 • Crudup, S. I. (2020). Examining the relationship between teacher stress and disruptive student behavior. All Theses And Dissertations, 301.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitap Evi.
 • Çalık, T., Türker, K. ve Çalık, C. (2011). Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: Kavramsal bir çözümleme. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 73-84.
 • Çolakoğlu, M. (2005). Eğitim örgütlerinde değişim ve liderlik. HAYEF Journal of Education, 2(1), 63-77. Delice, O. E. ve Arslan, M. M. (2018). Koruyucu güvenlik önlemlerine yönelik okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 54-71. Dönmez, B. ve Niyazi, Ö. (2010). Güvenlik kamera sistemlerinin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 215-230.
 • Döş, İ. (2013). Mutlu okul. Eğitim ve Bilim, 38(170), 266-280.
 • Düşünceli, B., Çolak, T. S., Demir, S. ve Mustafa, K. (2020). Examination of meeting the needs of university students from social support systems. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 11(4), 346-361.
 • Engin, A. O., Özen, Ş. ve Bayoğlu, V. (2009). Öğrencilerin okul öğrenme başarilarini etkileyen bazi temel değişkenler. Sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 3, 125-156.
 • Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2005). Öğretimde psikolojik ihtiyaçlarin yeri ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(11), 353-370.
 • Erçetin, Ş. Ş. ve Menteşe, M. (2012). What is happening to the students on social media. Humanity & Social Sciences Journal, 7(2), 104-109.
 • Erdur-Baker, Ö. ve Kavşut, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: siber zorbalık. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 27, 31-42.
 • Eriş, Y. ve İkiz, F. E. (2013). Ergenlerin benlik saygisi ve sosyal kaygi düzeyleri arasindaki ilişki ve kişisel değişkenlerin etkileri. Electronic Turkish Studies, 8(6), 179-193.
 • Feray Dinçer, U. H. ve Öztunç, G. (2009). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 16(2), 22-33.
 • Frymier, A. B. ve Houser, M. L. (2000). The teacher‐student relationship as an interpersonal relationship. Communication education, 49(3), 207-219.
 • Garipağaoğlu, M. ve Özgüneş, N. (2008). Okullarda beslenme uygulamaları. Çocuk Dergisi, 8(3), 152-159.
 • Gilavand, A., Gilavand, M. ve Gilavand, S. (2016). Investigating the impact of lighting educational spaces on learning and academic achievement of elementary students. International Journal of Pediatrics, 4(5), 1819-1828.
 • Göksel, T., Cirit, M. ve Bayindir, Ü. (2001). İzmir ili lise öğrencilerinin sigara alışkanlığını etkileyen faktörler. Toraks dergisi, 2(3), 49-53.
 • Göksoy, S. (2017). Okulların altyapı yeterliliği. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 1(1), 9-15.
 • Göküş, Ş. (2020). Din öğretiminde gezi-gözlem yöntemi ve bir uygulama örneği. TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 28(28), 115-144.
 • Gönül, İ. (2001). Eğitim, istihdam ve teknoloji. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(9), 65-71.
 • Gülbaz, L. (2016). İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin okul güvenliğine ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hasan, D. (2008). Öğrencinin okul başarısında aile faktörü. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 75-99.
 • İli, K. ve Erçetin, Ş. Ş. (2014). The impact of social media environments and tools on student behaviour. US-China Education Review B, 4(5), 295-302.
 • Ismail, S., Ahmad, Y. ve Enn, C. T. (2017). Basic needs of Universiti Utara Malaysia students. AIP Conference Proceedings.
 • Kabapınar, Y. ve Gümüşsoy, V. (2019). Eğitim, özgürlük ve tel örgüler bağlamında okuldan kaçmak: Gitmek mi zor, kalmak mı? Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 111-130.
 • Kahriman, İ. (2005). Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygıları ve atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(1), 24-32.
 • Kamali, S. (2019). Türkiye ve İrandaki beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğretmenlerinin özsaygı düzeylerinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karahan, T. F., Sardoğan, E. M., Özkamali, E., Dicle, N. A. ve Dicle, A. N. (2006). Öğretmen adaylarında demokratik tutum, nevrotik eğilimler ve kendini gerçekleştirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, 30(30), 149-158.
 • Karakütük, K., Özbal, E. Ö. ve Sağlam, A. (2017). Okul yönetiminde okul güvenliğini sağlamak için yapılan uygulamalar konusunda öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1214-1232.
 • Kula, K. Ş. ve Saraç, T. (2016). Üniversite öğrencilerinin gelecek kaygısı/The future anxiety of the university students. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 227-242.
 • Kuzgun, Y. (1972). Kendini gerçekleştirme. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Felsefe Dergisi, 10, 162-172.
 • Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, 50(4), 370.
 • Maslow, A. H. (1987). Motivation and personality. Delhi, India: Pearson Education.
 • MEB. (2007). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği. Resmî Gazete.
 • Najafi, H. ve Tridane, A. (2015). Improving instructor-student communication using Whatsapp: A pilot study. 2015 International Conference on Developments of E-Systems Engineering (DeSE), 171-175.
 • O'leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. Thousand Oaks, London: Sage Publications.
 • OECD. (2005). School factors related to quality and equity: Results from PISA 2000. Organisation for Economic Co-operation and Development.
 • Önal, H. İ. (2015). Okul kütüphaneleriyle öğrencilerin 21. yüzyıla hazırlanmasi. Millî Eğitim Dergisi, 45(208), 233-248.
 • Özkan, U. B. (2019). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. Ankara: Pegem Akademi. Payne-Sturges, D. C., Tjaden, A., Caldeira, K. M., Vincent, K. B. ve Arria, A. M. (2018). Student hunger on campus: Food insecurity among college students and implications for academic institutions. American Journal of Health Promotion, 32(2), 349-354.
 • Potas, N., Erçetin, Ş. Ş., Açıkalın, Ş. N., Güngör, H. ve Soydaş Akyol, E. (2018). A comprehensive study on addiction: 3D scale on youth. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(3), 559-575.
 • Rosenberg, H. ve Asterhan, C. S. (2018). “WhatsApp, teacher?”-student perspectives on teacher-student WhatsApp interactions in secondary schools. Journal of Information Technology Education: Research, 17, 205-226.
 • Sağlam, A. ve İkiz, F. E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile okula bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ilkogretim Online, 16(3), 1235-1246.
 • Sawyer, R. ve Chen, G. M. (2012). The impact of social media on intercultural adaptation. Intercultural Communication Studies, 21(2), 151–169.
 • Selimoğlu, E., Bektaş, Y., Özkocak, V., Gültekin, T., Turizm, A. Ü. B. M. Y. ve Fiziki Antropoloji, A. (2018). Beslenme şeklinin zaman içindeki tarihsel yolculuğu. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies November 30 – December 2, 2018, Samsun, Turkey, 390-398.
 • Senemoğlu, N. (2020). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Seven, M. A. ve Engin, A. O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 189-212.
 • Shaughnessy, M. F., Moffitt, B. ve Cordova, M. (2018). Maslow, basic needs and contemporary teacher training issues. Archives of Current Research International, 14(4), 1-7.
 • Sontay, G., Fatih, A. ve Karamustafaoğlu, O. (2019). 4006-TÜBİTAK bilim fuarı’na katılan ortaokul öğrencilerinin bilim fuarı hakkındaki görüşleri. International e-Journal of Educational Studies, 3(5), 16-28.
 • Şahan, H. (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyalleşme sürecinde spor aktivitelerinin rolü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2008(2), 248-266.
 • Şahin, A. ve Atbaşı, Z. (2020). Olumlu okul iklimi oluşturmada öğretmenin rolünün incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 672-689.
 • Şule, E. ve Öntaş, T. (2018). Ortaokul öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin kullandıkları metaforlar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 79-91.
 • Teyfur, M. ve Teyfur, E. (2012). Yapılandırmacı öğretim programına yönelik öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi (İzmir il örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 66-81.
 • Topcu, E. ve Nazlı, S. (2017). Veli oryantasyon programının okul öncesi öğrencilerinin okula uyumuna etkisi. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 1(1), 1-20.
 • Tufan Tuğcu, Ç. (2018). Mesleki ve teknik okullarda teknik öğretmenlerin öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, İstanbul.
 • Turhan, M. ve Turan, M. (2012). Ortaöğretim kurumlarında güvenlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 121-142.
 • Tüzel, S. (2013). Sınıf içi gürültünün öğrencilerin dinleme sürecindeki bilişsel performansına etkisi/Effects of classroom background noise on cognitive performance of listenıng process in secondary school students. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 363-378.
 • Ulusoy, A. (2020). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. İstanbul: Anı Yayınları.
 • Üçer, N. (2016). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında gençlerin sosyal media kullanımına yönelik niteliksel bir araştırma. Global Media Journal: Turkish Edition, 6(12), 1-26.
 • Ümmet, D. (2015). Self esteem among college students: A study of satisfaction of basic psychological needs and some variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 1623-1629.
 • Üstün, M. (2020). X ve Y kuşağı öğretmenlerin öğrencileri motive etme yöntemleri ile X ve Y kuşağı yöneticilerin öğretmenleri motive etme yöntemleri (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Kırıkkale.
 • Yabancı, N. (2011). Okul sağlığı ve beslenme programları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(3), 361-368.
 • Yücel, Y. (2013). Ortaokul öğrencilerinin algıladıkları anne-baba tutumlarının, benlik saygısı ve öğrenilmiş çaresizlik ile ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adnan Menderes AYDIN 0000-0002-6821-7877

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 6 Mart 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA AYDIN, A. M. (2022). MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ AÇISINDAN GÜNÜMÜZ ÖĞRENCİ İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 5(3), 234-251. https://doi.org/10.52848/ijls.1083692