Güncel Sayı

Cilt: 6 Sayı: 3, 31.12.2023

Yıl: 2023

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, Ağustos 2018 yılında yayın hayatına başlayan hakemli  ve bilimsel bir dergi olup, liderlik ve yönetim alanında yapılan araştırmaları yayımlamayı ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.


Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, her zaman uluslararası bilimsel ve akademik standartları esas alan bir yayın politikası benimsemektedir. Bu bağlamda Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, Yönetim ve liderlik alanına katkı sağlayacak nitelikteki, özgün makale ve kitap tanıtımlarının yanı sıra seminer, konferans ve sempozyum değerlendirmelerini yayınlar.

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için makalenin dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmamakta ve yeniden düzenleme için yazarına iade edilmektedir.

1.     Makalenizi dergimizin makale şablonuna göre biçimlendirmeyi bozmadan düzenleyiniz.

2.     Makale içeriğinin tümü “Times New Roman” yazı tipi ile 11 punto, 1,15 cm satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

3.     Türkçe başlık; tüm harfleri büyük, 12 punto, düz, kalın ve ortalı olmalıdır.

4.   Öz ve Abstract başlıkları, sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde sola yaslı ve 12 punto ile italik yazılmalıdır. Öz ve Abstract metni “Times New Roman” yazı tipi ile 10 punto ve tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak düz yazılmalıdır.

5.  Özet ve Abstract, makalenin amacını, yöntemini ve bulgu-sonuçlarını içerecek biçimde düzenlenmiş olmalı ve 250 sözcüğü geçmemelidir.

6.     İngilizce başlıktaki sadece her kelimenin baş harfi büyük, geri kalanı küçük harfli olmalı (bağlaçlar küçük harfle başlamalı), 12 punto, kalın, italik ve ortalı olarak yazılmalıdır.

7.    “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” başlıkları italik ve kalın olmalı, bu kelimelerden sonra gelen sözcükler ise baş harfleri büyük olacak şekilde düz olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler kalın olmamalıdır.

8.     Metin içerisinde ana başlıklar “ortalı”, alt başlıklar ise “sola yaslı” olarak yazılmalıdır. Her paragrafa soldan “1,25 cm” girintili olarak başlanmalı, paragraflar arasındaki aralık önce ve sonra “6 nk” olmalıdır. Ayrıca metin içerisindeki satır aralığı ise “1,15 cm” olarak yazılmalıdır. Metin içi başlıklar APA 6 başlık düzeylerine göre düzenlenmelidir.

APA Başlık Düzeyleri

Başlık Düzeyi

Başlık Yazıları

1. Düzey Başlık

Ortalanmış, Kalın, Sözcüklerin İlk Harfi Büyük

2. Düzey Başlık

Sola Yaslanmış, Kalın,  Sözcüklerin İlk Harfi Büyük

3. Düzey Başlık

     Girintili, Kalın, İlk sözcük büyük harfle başlar diğerleri küçük, nokta var.

4. Düzey Başlık

     Girintili, Kalın, İtalik, İlk sözcük büyük harfle başlar diğerleri küçük, nokta var.

5. Düzey Başlık

     Girintili, İtalik, İlk sözcük büyük harfle başlar diğerleri küçük, nokta var.


9.   Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolarda kullanılan yazılarda “Times New Roman” 9 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde, sola dayalı olmalıdır. Tablonun adı italik yazılmalıdır. Tablo yan çizgileri ve sütun çizgileri olmamalıdır. Makale şablonundaki örnek tablolar incelenebilir.

10.   Şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde “Times New Roman” 9 punto ile yazılmalıdır. Şeklin başlığı italik yazılmalı ve sadece ilk sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır. Resim adlandırmalarında, şekil ve tablolardaki kurallara uyulmalıdır. Şekil, tablo ve resimler, sayfa sayısı olarak makalenin üçte birini aşmamalıdır. Makale şablonundaki örnek şekiller incelenebilir.

11.     Metin içinde yapılacak vurgulamalar italik olarak yapılmalıdır.

12.   Dergimize makale gönderirken lütfen APA alıntı stili hakkında yeterli bilgi sahibi olunuz. Sayfa numaraları şu şekilde kısaltılmaktadır: (Erçetin, 2016, s. 68). Hiçbir şekilde şu şekilde kısaltma kullanmayınız: (Erçetin, 2016: 68). 

13.     Kaynakça bölümü, yeni sayfadan başlamalıdır.

14.     Örnek kaynakça gösterimleri için makale şablonunu inceleyiniz.

15.     “Kaynakça” başlığı 12 punto, kalın ve ortalı olmalıdır. Kaynakça içeriği ise “Times New Roman” 11 punto ve 1 satır aralığı ile APA 6’ya uygun şekilde düzenlenmelidir.

16.     Metin içerisinde verilen her kaynak, kaynakça listesinde soyada göre alfabetik sıra ile bulunmalıdır.

17.     Kaynakçada yazarı bulunmayan bir kaynak var ise, kaynağın başlığı yazar ismi gibi kabul edilir ve başlığın ilk harfine göre alfabetik sıralanır.

18.    Kaynakçada verilen her bir eserin adı, ikinci satırda soldan 1,25 cm girintili (asılı) olacak şekilde yazılmalıdır.

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, yönetim ve liderlik alanına katkı sağlayacak nitelikteki, özgün makale ve kitap tanıtımlarının yanı sıra seminer, konferans ve sempozyum değerlendirmelerini yayınlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak basılan hakemli bir dergidir. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'ya gönderilen makaleler kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committe on Publication Ethics - COPE) yönergesine göre hazırlanmıştır. Ayrıca Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'da intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Yazar/Yazar(lar)

 • Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'ya gönderilen çalışmaların liderlik ve yönetim alanıyla ilişkili olması gerekmektedir.
 • Çalışmada yararlanılan kaynaklar eksiksiz olarak verilmeli ve APA6 formatına göre düzenlenmelidir.
 • Dergiye gönderilen makaleler, başka bir dergiye gönderilmiş olmamalı ve ve 'Telif Hakkı Devir Formu' doldurulmalıdır.
 • Çalışamaya katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.
 • Süreci 2020 yılında başlayıp araştırma verileri 2020 yılına ait makaleler için Etik Kurul İzin Belgesi'nin alınması zorunludur. 

Hakemler

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'ya gönderilen tüm makaleler kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Bu sistem, DergiPark üzerinden gerçekleştirilmektedir. Hakemlerin, yönetim ve liderlik alanına katkı sağlayacak nitelikte olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'nın hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıdaki gibidir:

 • Hakemler yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin çalışmalarda hakemlik yapmaları gerekmektedir.
 • Hakemler çalışmaları yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
 • Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin IJLS Hakem Değerlendirme Formunu doldurmaları gerekmekte, kör hakemlik sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
 • Hakemler önerilerinde akademik bir dil kullanmalı, yorumlarını kibar bir şekilde yapmalıdır. Hakemlerin akademik olmayan bir dil kullandıkları tespit edildiğinde yorumlarını tekrardan gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri editör kurulu tarafından istenebilir. 
 • Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.

Editör

Editörün “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committe on PublicationEthics - COPE) yayınlamış olduğu “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu” ("COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors") ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu”nda ("COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors") yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir. Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Genel Sorumluluklar

 • Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
 • Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.

Okuyucularla İlişkiler

 • Editörün yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir.

Hakemlerle İlişkiler

 • Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmeleri istenmelidir. 
 • Editör hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri hakemlere sunmalıdır. 
 • Editör, hakem değerlendirme sürecinin kör hakemlik süreciyle sürdürüldüğünden emin olmalıdır. 
 • Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.

Yazarlarla İlişkiler

 • Editör,derginin yazım kuralları ile örnek şablonunu sürekli olarak güncellemelidir.
 • Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.
 • Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.
 • Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.

Yayıncı

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'nın imtiyaz sahibi Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN'dir. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • Yayıncı, Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'daki makalelelerin yayımlanma sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörler kurulunun sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
 • Yayıncı derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'ya gönderilen tüm çalışmalar basılmadan önce iThenticate yazılım programı ile taranmaktadır. Kabul edilen en yüksek benzeşim oranı %15'tir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilebilir. Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:

 • Çalışmaya katkısı bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
 • Çalışmaya katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.
 • Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
 • Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.
 • Kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'da makalelerin yayınlanması, okunması ve indirilmesi ücretsizdir, hiçbir işlem için ücret talep edilmemektedir. Aynı şekilde, hakem değerlendirme sürecinde de ücret alınmamaktadır.