Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 62 - 74 2019-06-15

Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması
Turkish Adaptation Study of Attitudes towards Mathematics in Secondary School Students

Özgür ŞEN [1]


Bu çalışmada, Yáñez-Marquina & Villardón-Gallego tarafından geliştirilen “Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği (Scale for Assessing Attitudes towards Mathematics in Secondary Education(SATMAS)” ni Türk kültürüne uyarlama çalışması yapılmıştır. Çalışma, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören 878 ortaokul öğrencisinden alınan veriler ile gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanarak ölçeğin yapı geçerliliği incelenmiştir. Ölçeğin özgün formu19 maddeden oluşmaktadır. Analizler doğrultusunda 1 madde ölçekten çıkarılarak dilimiz uyarlamasında 18 madde yer almıştır. Çalışmanın sonucunda, uyarlanması yapılan ölçeğin faktör yapısı, özgün yapısıyla tutarlı 3 faktörlü (öz benlik, algılanan faydası ve ilgi) model oluşturduğu görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin literatürde istenilen uyum indekslerini sağlamaktadır. Güvenirlik çalışmasına göre ölçeğin Cronbanch alfa değeri 0.91 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular, uyarlanan ölçeğin ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarını ölçmek için alternatif, kullanışlı, uygulanması kolay, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna ulaşmıştır.

This is a study of adaptation of the Scale for Assessing Attitudes towards Mathematics in Secondary Education (SATMAS) developed by Yáñez-Marquina & Villardón-Gallego (2016) into Turkish. The study was conducted with data collected from 878 secondary school students. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were done so as to analyse the construct validity of the scale. The scale in its original form contained 19 items. In consequence of the analyses, one of the items was removed from the scale and thus the Turkish version of the scale contained 18 items. The factor structure formed a 3-factor model consistent with the original structure of the scale and with its items. Confirmatory factor analysis had the fit indices for the scale demanded in the literature. The Cronbach’s Alpha was calculated as 0.91 for the scale. The results obtained demonstrated that the scale was a useful, easy to use, valid and reliable instrument in assessing secondary school students’ attitudes towards mathematics.    

 • Adelson, J. L., & McCoach, D. B. (2011). Development and psychometric properties of the math and me survey: Measuring third through sixth graders’ attitudes toward mathematics. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 44(4), 225-247.
 • Aiken L. R., & Dreger, R. M. (1961). The effect of attitudes on performance in mathematics. Journal of Educational psychology, 52(1), 19.
 • Akinoso, S. O. (2017). Students attitude to mathematics as correlates to attitude and performance in chemistry. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), 8, 40-45.
 • Arıcı, Ö. (2013). Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarını etkileyen faktörlerin ölçeklenmesi çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 14(2), 25-40.
 • Aşkar, P. (1986). Matematik dersine yönelik tutumu ölçen likert-tipi bir ölçeğin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 11(62), 31-36.
 • Bal, A. P. & Karaaoğlu, A. (2105). An attitude scale improving study in the context of elementary school algebra course. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1258-1271.
 • Bayram, N. (2016). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları. Bursa: Ezgi.
 • Bramlett, D. C. & Herron, S. (2009). A study of African-American College students' attitude towards mathematics. Journal of Mathematical Sciences & Mathematics Education, 4(2), 43-51.
 • Bulut, S., Ekici, C., İşler, A.İ. & Helvacı, E. (2002). Geometriye yönelik bir tutum ölçeği. Eğitim ve Bilim, 27(125), 3-7.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları Ve Yorum. Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239
 • Cansız-Aktaş, M. & Aktaş, D. Y. (2013). The development of a current attitude scale towards geometry. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Dergisi, 7(2), 225-247.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: Spss Ve Lisrel Uygulamaları (4. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, M. K. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik tutumlarının incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 14, 162-170.
 • Duatepe, A. & Çilesiz, Ş. (1999). Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(17), 45-52.
 • Duatepe, A., Ubuz, B. (2007). The development of a geometry attitude scale. Academic Exchange Quarterly, 11(2), 679-685.
 • Erol, E. (1989). Prevalence and correlates of math anxiety in Turkish high school students. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Eshun, B. (2004). Sex-differences in attitude of students towards mathematics in secondary schools. Mathematics Connection, 4(1), 1-13.
 • Farooq, M. S. & Shah, S. Z. U. (2008). Students ́ attitude towards mathematics. Pakistan Economic and Social Review, 46(1), 75-83.
 • Gülten D. Ç. & Derelioğlu, Y. (2006). Öğretmen adaylarının matematik öğrenmeyi öğretmeye ilişkin tutumlarını incelemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 103-111.
 • Hacıömeroğlu, G. (2017). Reliability and validity study of the attitude towards mathematics instruments short form. Journal of Computer and Education Research, 5(9), 84-99.
 • Karakaş-Türker, N. & Turanlı, N. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 17-29.
 • Karasar, N. (2005) Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kline, R. B. (2005). Principles And Practice Of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Publications, Inc.
 • Lipnevich, A. A., Preckel, F., & Krumm, S. (2016). Mathematics attitudes and their unique contribution to achievement: Going over and above cognitive ability and personality. Learning and Individual Differences, 47, 70-79.
 • Ma, X. (1997). Reciprocal relationships between attitude toward mathematics and achievement in mathematics. The Journal of Educational Research, 90(4), 221-229.
 • Ma, X., & Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitude toward mathematics and achievement in mathematics: A meta-analysis. Journal for research in mathematics education, 26-47.
 • MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı.
 • MEB (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı.
 • MEB (2017). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar).
 • Michaels, L. A., & Forsyth, R. A. (1977). Construction and validation of an instrument measuring certain attitudes toward mathematics. Educational and Psychological Measurement, 37(4), 1043-1049.
 • Moenikia, M., & Zahed-Babelan, A. (2010). A study of simple and multiple relations between mathematics attitude, academic motivation and intelligence quotient with mathematics achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2, 1537–1542.
 • Mohamed, L., & Waheed, H. (2011). Secondary students’ attitude towards mathematics in a selected school of Maldives. International Journal of humanities and social science, 1(15), 277-281.
 • Nazlıçiçek, N. & Erktin, E. (2002). İlköğretim matematik öğretmenleri için kısaltılmış̧ matematik tutum ölçeği. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 860-865.
 • Schenkel, B. D. (2009). The impact of an attitude toward mathematics on mathematics performance .Doctoral dissertation, Marietta College.
 • Soni, A. & Kumari, S. (2017). The role of parental math anxiety and math attitude in their children’s math achievement. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(2), 331-347.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-73.
 • Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online,12(4), 938‐948, 2013.
 • Palacios, A., Arias, V., & Arias, B. (2014). Attitudes towards mathematics: Construction and validation of a measurement instrument. Revista de Psicodidáctica, 19(1), 67-91.
 • Peker, M. & Mirasyedioğlu, S., (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 157-166.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistcs. Boston: Ally and Bacom
 • Tabuk M. & Hacıömeroğlu, G. (2015). Turkish adaptation of attitude towards mathematics instrument. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 245-260.
 • Tapia, M., & Marsh, G. E. (2004). An instrument to measure mathematics attitudes. Academic Exchange Quarterly, 8(2), 16-22.
 • Tahar, N. F., Ismail, Z., Zamani, N. D., & Adnan, N. (2010). Students’ attitude toward mathematics: The use of factor analysis in determining the criteria. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 476-481.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS İle Veri Analizi (4. baskı). Ankara: Nobel Yayın.
 • Turanlı, N., Karakaş̧-Türker, N. & Keçeli, V. (2008). Matematik alan derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 254-262.
 • Ünal, C. (1981). Genel Tutumların Veya Değerlerin Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayını, 301
 • Yáñez-Marquina, L., & Villardón-Gallego, L. (2016). Attitudes towards mathematics at secondary level: Development and structural validation of the scale for assessing attitudes towards mathematics in secondary education (SATMAS). Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 14(40), 557-581.
 • Yıldız, S. & Turanlı, N. (2010). Öğrenci seçme sınavına hazırlanan öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 361-377.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8177-0984
Yazar: Özgür ŞEN
Kurum: BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ijoses486630, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {}, publisher = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {62 - 74}, doi = {10.20860/ijoses.486630}, title = {Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması}, key = {cite}, author = {Şen, Özgür} }
APA Şen, Ö . (2019). Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (11) , 62-74 . DOI: 10.20860/ijoses.486630
MLA Şen, Ö . "Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması" . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (2019 ): 62-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoses/issue/43475/486630>
Chicago Şen, Ö . "Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (2019 ): 62-74
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması AU - Özgür Şen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20860/ijoses.486630 DO - 10.20860/ijoses.486630 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 74 VL - 6 IS - 11 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.486630 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.486630 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması %A Özgür Şen %T Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması %D 2019 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 6 %N 11 %R doi: 10.20860/ijoses.486630 %U 10.20860/ijoses.486630
ISNAD Şen, Özgür . "Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 6 / 11 (Haziran 2019): 62-74 . https://doi.org/10.20860/ijoses.486630
AMA Şen Ö . Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. INDEX. 2019; 6(11): 62-74.
Vancouver Şen Ö . Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019; 6(11): 62-74.