Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

4. Sınıf Öğrencilerinin Başlık Bulma Becerileri

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 11 - HAZİRAN, 51 - 61, 15.06.2019
https://doi.org/10.20860/ijoses.513264

Öz

Bu
araştırmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin metne buldukları başlıkların
yaratıcılık, uzunluk ve içeriği yansıtma açısından uygunluğunu tespit etmektir.
Araştırmanın yöntemi betimsel tarama modellerinden ilişkisel taramadır.
Araştırmanın çalışma evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul Esenler
ilçesindeki devlet ilkokullarında öğrenimlerine devam eden 4. sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu evrenden yansız örnekleme
yoluyla seçilen toplam 308 öğrencidir. Araştırma sonucunda öğrencilerin metne
uygun başlık bulma hususunda en çok orijinal/ilgi çekici başlık bulmada sıkıntı
yaşadıkları; metnin içeriğini yansıtan başlık bulmada daha az zorlandıkları;
kısa başlık yazmada ise neredeyse hiç sorun yaşamadıkları görülmüştür. Cinsiyet
değişkeninin öğrencilerin başlık bulma becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi
bulunmamaktadır. Ayrıca metni derinlemesine anlayan öğrenciler metin içeriğini
yansıtan başlık bulmada daha başarılıdır.

Kaynakça

 • Ağca, H. (2001). Sözlü ve Yazılı Anlatımda Türkçe’nin Kullanımı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Ağca, H. (2006). Yazılı Anlatım. Ankara: Gündüz Yayıncılık
 • Akkaya, N. ve Susar Kırmızı F. (2007). Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 174.
 • Akkaya, N. Ve Susar Kırmızı F. (2010). Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programının Uygulamasına İlişkin Olarak Branş Öğretmenlerinin Görüşleri Milli Eğitim, 185. Arıcı, A. F. Ve Ungan, S. (2013). Yazılı Anlatım. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Arseven, C. (1992). Yazı. Sanat Ansiklopedisi V. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 141.
 • Atik, S. ve Aykaç, N. (2017). 2009 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Eğitim Programı Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi, 18 (3), 586-907
 • Baldini, M. (2000). İletişim Tarihi, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Başaran, M. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metinlere İlişkin Tercihleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik El Yazısı Öğretimi. MEB Dergisi, 168, 48-60
 • Bayram, Y. (2009). Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Cemiloğlu, M. (2009). Türkçe Yazılı Anlatım Ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel
 • Çamurcu, D. (2011). Yüksek öğrenimine yeni başlayan türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 29, 503-518. Donoughue, C. (2009). Yazının öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1) 182-202.
 • Gömleksiz M. N. ve Kan A. Ü. (2007), Yeni İlköğretim Programlarının Dayandığı Temel İlke Ve Yaklaşımlar. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5(2), 60-66.
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T. ve Demir S. (2010). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Yazma Öğrenme Alanının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5(4), 1135-1173.
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). yazma eğilimi ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35 (155), 104-117.
 • Kantemir, E. (1997). Yazlı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Engin Yayınları.
 • Karaalioğlu, S. K. (1995). Sözlü yazılı kompozisyon konuşmak ve yazmak sanatı. İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayınları.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Aksoy, Ö. (2004). Yazlı Ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayınları.
 • Oğuzkan, A. (2001). Örneklerle Türkçe ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: MEB Yayınları.
 • Özbay, M. (2011). Yazma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemir, E. ve Binyazar, A. (2002). Yazma Öğretimi ve Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • Özdemir, E. (2002). Yazınsal Türler. Ankara: Bilgi Yayınları.
 • Yavuz, K., Yetiş, K. ve Birinci, N. (1999). Üniversite Türk Dili Ve Kompozisyon Dersleri. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Yıldırım, K., Kandemir, E., Çınar, Z. Ve Durak, M. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 5(2), 135-154.
 • Uzar, N (1999). Türkiye’de ilköğretim basamağında yazı eğitimi ve yazı öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış doktora tezi.

An Examination on 4th Grade Students’ Skills to Finding Title

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 11 - HAZİRAN, 51 - 61, 15.06.2019
https://doi.org/10.20860/ijoses.513264

Öz

The aim of this research is to determine suitability
of funded by 4th grade students' text title for creativity, length and
mirroring content. The method of the research is relational descriptive survey
model. The population of the study is 4th grade students who are attending the
state school located in central district of Istanbul Esenler in 2018-2019
academic year. The sample of the study is 308, 4th grade students selected
randomly by from this universe. Research results can be listed as follows: The
biggest problem of Students is finding original /interesting title. It has been
observed that writing short title is almost no difficulty for students. The
gender variable has no significant impact on the skills of finding title. Finally
students, who understand text deeply, are more successful in finding the title
that reflects the content of the text.

Kaynakça

 • Ağca, H. (2001). Sözlü ve Yazılı Anlatımda Türkçe’nin Kullanımı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Ağca, H. (2006). Yazılı Anlatım. Ankara: Gündüz Yayıncılık
 • Akkaya, N. ve Susar Kırmızı F. (2007). Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 174.
 • Akkaya, N. Ve Susar Kırmızı F. (2010). Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programının Uygulamasına İlişkin Olarak Branş Öğretmenlerinin Görüşleri Milli Eğitim, 185. Arıcı, A. F. Ve Ungan, S. (2013). Yazılı Anlatım. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Arseven, C. (1992). Yazı. Sanat Ansiklopedisi V. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 141.
 • Atik, S. ve Aykaç, N. (2017). 2009 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Eğitim Programı Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi, 18 (3), 586-907
 • Baldini, M. (2000). İletişim Tarihi, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Başaran, M. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metinlere İlişkin Tercihleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik El Yazısı Öğretimi. MEB Dergisi, 168, 48-60
 • Bayram, Y. (2009). Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Cemiloğlu, M. (2009). Türkçe Yazılı Anlatım Ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel
 • Çamurcu, D. (2011). Yüksek öğrenimine yeni başlayan türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 29, 503-518. Donoughue, C. (2009). Yazının öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1) 182-202.
 • Gömleksiz M. N. ve Kan A. Ü. (2007), Yeni İlköğretim Programlarının Dayandığı Temel İlke Ve Yaklaşımlar. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5(2), 60-66.
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T. ve Demir S. (2010). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Yazma Öğrenme Alanının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5(4), 1135-1173.
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). yazma eğilimi ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35 (155), 104-117.
 • Kantemir, E. (1997). Yazlı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Engin Yayınları.
 • Karaalioğlu, S. K. (1995). Sözlü yazılı kompozisyon konuşmak ve yazmak sanatı. İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayınları.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Aksoy, Ö. (2004). Yazlı Ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayınları.
 • Oğuzkan, A. (2001). Örneklerle Türkçe ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: MEB Yayınları.
 • Özbay, M. (2011). Yazma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemir, E. ve Binyazar, A. (2002). Yazma Öğretimi ve Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • Özdemir, E. (2002). Yazınsal Türler. Ankara: Bilgi Yayınları.
 • Yavuz, K., Yetiş, K. ve Birinci, N. (1999). Üniversite Türk Dili Ve Kompozisyon Dersleri. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Yıldırım, K., Kandemir, E., Çınar, Z. Ve Durak, M. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 5(2), 135-154.
 • Uzar, N (1999). Türkiye’de ilköğretim basamağında yazı eğitimi ve yazı öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış doktora tezi.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa Başaran 0000-0003-1684-5852

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 15 Ocak 2019
Kabul Tarihi 15 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 6 Sayı: 11 - HAZİRAN

Kaynak Göster

APA Başaran, M. (2019). 4. Sınıf Öğrencilerinin Başlık Bulma Becerileri. Uluslararası Sosyal Ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 51-61. https://doi.org/10.20860/ijoses.513264

İndeksler / Indexes

INDEX COPERNİCUS [ICI], Eurasian Scientific Journal Index [ESJI], ISAM [Makaleler Veri Tabanı], SOBIAD, Scilit, 

tarafından dizinlenmekte, 


TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.


by.png


Dergimizde yayımlanan makaleler, aksi belirtilmediği sürece, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) ile lisanslanır. Dergiye yayımlanmak üzere metin yollayan tüm yazar ve çevirmenlerin, gönderdikleri metnin yegâne telif sahibi olmaları ya da gerekli izinleri almış olmaları beklenir. Dergiye metin yollayan yazar ve çevirmenler bu metinlerin CC BY 4.0 kapsamında lisanslanacağını, aksini sayı editörlerine en başında açıkça beyan etmedikleri müddetçe, peşinen kabul etmiş sayılırlar.