Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Primary School 2nd Grade Students’ Reading Comprehension Skills in Turkish Classes on The Problem Solving Skills in Math Classes

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 17, 78 - 96, 15.06.2022
https://doi.org/10.20860/ijoses.1084867

Öz

The aim of this study is to examine the effect of reading comprehension skills of second grade students in primary schools in Istanbul on their ability to solve mathematical problems according to variables such as gender, socioeconomic level of the schools they study, frequency of reading, and whether they understand what they read while solving questions. The study also aims to determine the relationship between students' reading comprehension skills and problem solving skills. Correlational design was used in the research. The population of the research consists of 379 second grade students from primary schools affiliated to the Ministry of National Education in the city center of Istanbul in 2020-2021 academic year. "Reading Comprehension Test" and "Problem Solving Achievement Test", which were created by the researcher, were used to collect data. The application was carried out by the researcher within 1 class hour, and the success scores of the students from both tests were calculated. Data were analyzed by using correlation analysis, one-way ANOVA and unrelated samples t-test in SPSS package program. According to the findings, it was seen that there is a positive and significant relationship between the reading comprehension and problem solving skills of the primary school second grade students.

Kaynakça

 • AKAY, Ayşegül Aydın. (2004). İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Matematik Problemlerini Çözme Başarısına Etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Akın, S. (2016). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma ve okuduğunu anlama düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Düzce Üniversitesi, Düzce.
 • Aktan, E. (2019). Okuma stratejisi eğitiminin ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama ve matematik dersindeki problem çözme becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • AKTAŞ, E., & BAYRAM, B. (2018). Türkçe Öğretiminde Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(3), 1401-1414.
 • Aktaş, Ş., & Gündüz, O. (2011). Yazılı ve sözlü anlatım. Akçağ Yayınları. Albayrak, M., & Erkal, M. (2003). Başarıya giden yolda ifade ve beceri derslerinin (TürkçeMatematik) birlikteliği. Milli Eğitim Dergisi, 158.
 • Altun, M., Bintaş, J., Yazgan, Y. ve Arslan, Ç. (2004). İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Problem Çözme Gelişiminin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Bursa.
 • Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü).
 • Bailey, D. H., Oh, Y., Farkas, G., Morgan, P., & Hillemeier, M. (2020). Reciprocal effects of reading and mathematics? Beyond the cross-lagged psychology, 56(5), 912.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Baştuğ, M. (2012). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış doktora tezi. Boz, İ., & Ulusoy, M. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma tutumu ile okuduğunu anlama düzeyi ve rutin olmayan problem çözme incelenmesi. ANADOLU KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 4(1), 13-24.
 • Boz, İ. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyi ile matematik problemlerini çözme başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 40-53.
 • Ceran, E., Yildiz, M. O., & Özdemir, I. (2015). İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin cinsiyet ve yaşa göre incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 151-166.
 • Collins, A. R. (2020). The Impact of Language-Mathematics Instruction on Critical Thinking and Reading Comprehension: A Quasi-Experimental Study (Doctoral dissertation, University of Phoenix).
 • Çağatay, E. (2020). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerini yordayan değişkenlerin incelenmesi (Master's thesis, Bursa Uludağ Üniversitesi).
 • Çavuşoğlu, E. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyi ile matematik problemlerini çözme başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çayır, A. (2014). Akıcılığı geliştirme programının ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerileri üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çeliköz, M., & Çeliköz, N. (2018). TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YER ALAN ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİ: ORTAOKUL VE LİSE GENİŞ ÖRNEKLEM ÇALIŞMASI. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 2239-2264.
 • Çiftçi, Ö., & Temizyürek, F. (2014). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 109-129.
 • Dağlı, A. (2007). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ve matematik derslerindeki akademik başarılarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Deniz, M. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinde okuduğunu anlama becerisi ile matematik dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay).
 • Epçaçan, C. (2009). OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ. Journal of International Social Research, 1(6).
 • Göktaş, Ö. (2010). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Güler, Hatice Kübra. "Türk öğrencilerin PISA'da karşılaştıkları güçlüklerin analizi." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26.2 (2013): 501-522.
 • Gürsoy, S.E. & Çeliköz, N. (2021). İlkokul İkinci Sınıf Öğrencileri İçin Problem Çözme Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(36), 128-163. doi: 10.29329/mjer.2020.367.8
 • Ilgın, H.(2010). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin metinlerle geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Karadeleli, İ. (2018). İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma ve problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Uşak ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Kıvrak, Y. (2014). Okuma-anlamadaki başarının matematik başarısına etkisi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Kocadağ, N. G. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki okuduğunu anlama becerileri ile matematik dersindeki problem çözme becerileri arasındaki ilişki (Master's thesis, AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ).
 • Kösece Loğoğlu, P. (2016). Polya’nın problem çözme yöntemine dayalı etkinliklerle matematik öğretiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik problemi çözme başarılarına etkisi. MERSİN UNIVERSITY. Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: an overwiew. Theory into Practice. 41,4, 212-218.
 • KUBANÇ, Y. (2012). İlköğretim 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin matematikte dört işlem konusunda yaşadığı zorluklar ve çözüm önerileri/The challenges faced by 1., 2. and 3. grade primary school students in the process of solving mathematical verbal problems and solution recommendations.
 • KUTLU, Ö., YILDIRIM, Ö., BİLİCAN, S., & KUMANDAŞ, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin incelenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 2(1), 132-139.
 • Lerkkanen, M. K., Rasku-Puttonen, H., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2005). Mathematical performance predicts progress in reading comprehension among 7-year olds. European journal of psychology of education, 20(2), 121-137.
 • Malaş, H., & Jale, İ. P. E. K. (2011). Bilgisayar destekli matematik dersinde STAR stratejisinin ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersi başarıları ve problem çözme becerileri üzerindeki etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 314-345.
 • MEB (2018). Matematik Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. 20.05.2019 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329 adresinden erişildi.
 • MEB (2019). Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. 20.05.2019 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663 adresinden erişildi.
 • Memnun, D. S., & Kanbur, N. İ. (2020). Üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine göre problem çözme başarıları ve çözüm sürecinde karşılaştıkları güçlükler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 927-965.
 • OKATAN, Ö., & TOMUL, E. (2021). ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞARILARINI DEĞERLENDİRME PROGRAMI’NA (PISA) GÖRE TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARILARI İLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (57), 98-125.
 • ÖZCAN, Y. (2016). Ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisi ile matematik dersinde problem çözme başarısı arasındaki ilişki/ The relati̇on between problem solvı̇ng ı̇n math and readı̇ng comprehensı̇on skı̇ll.
 • Özcan, Z. Ç., & Doğan, H. (2018). A longitudinal study of early math skills, reading comprehension and mathematical problem solving. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction, 8(1), 1.
 • Özçelik, E. G. (2011). Okuduğunu anlama becerisinin başarıya etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ÖZDEMİR, A. Ş., & SERTSÖZ, T. (2006). OKUDUĞUNU ANLAMA DAVRANIȘININ KAZANDIRILMASININ MATEMATİK BAȘARISINA ETKİSİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23(23), 237-257.
 • ÖZSOY, G . (2005). Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 179-190 .
 • ÖZTÜRK, M. N., & Programı, E. Y. (2021). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Soru Çözerken Yaptıkları Yanlışların Analizi. Journal of Social Research and Behavioral Sciences, 7(13).
 • Polya, G. (2017). Nasıl çözmeli matematiksel yönteme yeni bir bakış (Çeviri Editörü: Burak Selçuk Soyer)(1. Basımdan Çeviri). Tubitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara.
 • Sabak, E (2007). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerilerini etkileyen ekonomik ve demografik faktörler. Unpublished Master thesis, Gaziantep Üniversitesi.
 • Semizoğlu, R. (2013). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve görsel okuma düzeyi ile problem kurma becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şeflek Kovacıoğlu, N. (2006). İlköğretim ikinci sınıflarında aile çevresi ve çocuğun okumaya karşı tutumu ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiler.
 • ŞIVKIN, S., AKSOY, V. C., & ERDOĞAN, D. G. LGS ‘de Sorulan PISA Tarzı Matematik Sorularını Doğru Cevaplama ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 148-159.
 • TATAR, E., & SOYLU, Y. (2006). OKUMA-ANLAMADAKİ BAŞARININ MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 503-508.
 • Uçar, C. (2010). Okuduğunu anlama becerisi ile gerçek hayat ve standart sözel problemleri çözme başarısı arasındaki ilişki, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Uzun, C. (2010). İlköğretim öğrencilerinin Matematik dersi problem çözme başarılarının bazı demografik değişkenler ve okuduğunu anlama becerisi açısından incelenmesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2016). İlkokul ve ortaokul matematiği (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Soner Durmuş)(7. Basımdan Çeviri). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Yetim, H. (2006). İlköğretim 8 sınıf öğrencilerinin matematik ve türkçe derslerine yönelik tutumları ile bu derslerdeki başarıları arasındaki ilişki (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • YILMAZ, M. (2011). İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (29). Yılmaz, H. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma düzeyi ile okuduğunu anlama ve rutin olmayan problem çözme başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, Kırıkkale Üniversitesi).
 • Yılmaz, Ö. (2006). Okuma becerisini çözümleme yöntemi ile kazanan ilköğretim okulu ikinci sınıf öğrencisinin okuduğunu anlama, okuma hızı ve okumada doğruluk düzeyleri, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • W.Burns, G. (2016). Problem çözme becerilerini geliştirme. Demirci, H. (Ed.), Çocuklar ve ergenler için 101 tedavi edici öykü (s.173). Ankara: Nobel Yaşam.
 • Willford, J., Gibson, B., Glenberg, A., Goldberg, A., & Zhu, X. (2012). Improving reading to improve math. Scientific Studies of Reading, 16(4), 316–340. www.tdk.gov.tr.Erişim tarihi: 03.04.2020.
 • Vilenius‐Tuohimaa, P. M., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2008). The association between mathematical word problems and reading comprehension. Educational Psychology, 28(4), 409426.

İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersindeki Okuduğunu Anlama Becerilerinin Matematik Dersindeki Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 17, 78 - 96, 15.06.2022
https://doi.org/10.20860/ijoses.1084867

Öz

Bu araştırmanın amacı, İstanbul ilindeki ilkokulların ikinci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin matematik problemlerini çözme becerilerine etkisinin cinsiyet, öğrenim gördükleri okulların sosyoekonomik düzeyi, kitap okuma sıklığı, soru çözerken okuduklarını anlayıp anlamama durumları gibi değişkenlere göre incelemek ve öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada ilişkisel desen kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul il merkezinde bulunan ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının 379 ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla Gürsoy ve Çeliköz (2021) tarafından oluşturulan “Okuduğunu Anlama Testi” ve “Problem Çözme Başarı Testi” kullanılmıştır. Toplanan veriler korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi ve ilişkisiz örneklemler t testi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve problem çözme becerileri arasında, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bununla birlikte okuduğunu anlama ve problem çözme becerilerinde kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu, öğrenim görülen okulun sosyoekonomik düzeyi yükseldikçe ve kitap okuma sıklığı arttıkça öğrencilerin başarı puanlarının da anlamlı düzeyde yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • AKAY, Ayşegül Aydın. (2004). İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Matematik Problemlerini Çözme Başarısına Etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Akın, S. (2016). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma ve okuduğunu anlama düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Düzce Üniversitesi, Düzce.
 • Aktan, E. (2019). Okuma stratejisi eğitiminin ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama ve matematik dersindeki problem çözme becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • AKTAŞ, E., & BAYRAM, B. (2018). Türkçe Öğretiminde Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(3), 1401-1414.
 • Aktaş, Ş., & Gündüz, O. (2011). Yazılı ve sözlü anlatım. Akçağ Yayınları. Albayrak, M., & Erkal, M. (2003). Başarıya giden yolda ifade ve beceri derslerinin (TürkçeMatematik) birlikteliği. Milli Eğitim Dergisi, 158.
 • Altun, M., Bintaş, J., Yazgan, Y. ve Arslan, Ç. (2004). İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Problem Çözme Gelişiminin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Bursa.
 • Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü).
 • Bailey, D. H., Oh, Y., Farkas, G., Morgan, P., & Hillemeier, M. (2020). Reciprocal effects of reading and mathematics? Beyond the cross-lagged psychology, 56(5), 912.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Baştuğ, M. (2012). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış doktora tezi. Boz, İ., & Ulusoy, M. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma tutumu ile okuduğunu anlama düzeyi ve rutin olmayan problem çözme incelenmesi. ANADOLU KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 4(1), 13-24.
 • Boz, İ. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyi ile matematik problemlerini çözme başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 40-53.
 • Ceran, E., Yildiz, M. O., & Özdemir, I. (2015). İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin cinsiyet ve yaşa göre incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 151-166.
 • Collins, A. R. (2020). The Impact of Language-Mathematics Instruction on Critical Thinking and Reading Comprehension: A Quasi-Experimental Study (Doctoral dissertation, University of Phoenix).
 • Çağatay, E. (2020). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerini yordayan değişkenlerin incelenmesi (Master's thesis, Bursa Uludağ Üniversitesi).
 • Çavuşoğlu, E. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyi ile matematik problemlerini çözme başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çayır, A. (2014). Akıcılığı geliştirme programının ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerileri üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çeliköz, M., & Çeliköz, N. (2018). TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YER ALAN ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİ: ORTAOKUL VE LİSE GENİŞ ÖRNEKLEM ÇALIŞMASI. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 2239-2264.
 • Çiftçi, Ö., & Temizyürek, F. (2014). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 109-129.
 • Dağlı, A. (2007). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ve matematik derslerindeki akademik başarılarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Deniz, M. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinde okuduğunu anlama becerisi ile matematik dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay).
 • Epçaçan, C. (2009). OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ. Journal of International Social Research, 1(6).
 • Göktaş, Ö. (2010). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Güler, Hatice Kübra. "Türk öğrencilerin PISA'da karşılaştıkları güçlüklerin analizi." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26.2 (2013): 501-522.
 • Gürsoy, S.E. & Çeliköz, N. (2021). İlkokul İkinci Sınıf Öğrencileri İçin Problem Çözme Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(36), 128-163. doi: 10.29329/mjer.2020.367.8
 • Ilgın, H.(2010). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin metinlerle geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Karadeleli, İ. (2018). İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma ve problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Uşak ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Kıvrak, Y. (2014). Okuma-anlamadaki başarının matematik başarısına etkisi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Kocadağ, N. G. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki okuduğunu anlama becerileri ile matematik dersindeki problem çözme becerileri arasındaki ilişki (Master's thesis, AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ).
 • Kösece Loğoğlu, P. (2016). Polya’nın problem çözme yöntemine dayalı etkinliklerle matematik öğretiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik problemi çözme başarılarına etkisi. MERSİN UNIVERSITY. Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: an overwiew. Theory into Practice. 41,4, 212-218.
 • KUBANÇ, Y. (2012). İlköğretim 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin matematikte dört işlem konusunda yaşadığı zorluklar ve çözüm önerileri/The challenges faced by 1., 2. and 3. grade primary school students in the process of solving mathematical verbal problems and solution recommendations.
 • KUTLU, Ö., YILDIRIM, Ö., BİLİCAN, S., & KUMANDAŞ, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin incelenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 2(1), 132-139.
 • Lerkkanen, M. K., Rasku-Puttonen, H., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2005). Mathematical performance predicts progress in reading comprehension among 7-year olds. European journal of psychology of education, 20(2), 121-137.
 • Malaş, H., & Jale, İ. P. E. K. (2011). Bilgisayar destekli matematik dersinde STAR stratejisinin ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersi başarıları ve problem çözme becerileri üzerindeki etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 314-345.
 • MEB (2018). Matematik Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. 20.05.2019 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329 adresinden erişildi.
 • MEB (2019). Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. 20.05.2019 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663 adresinden erişildi.
 • Memnun, D. S., & Kanbur, N. İ. (2020). Üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine göre problem çözme başarıları ve çözüm sürecinde karşılaştıkları güçlükler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 927-965.
 • OKATAN, Ö., & TOMUL, E. (2021). ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞARILARINI DEĞERLENDİRME PROGRAMI’NA (PISA) GÖRE TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARILARI İLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (57), 98-125.
 • ÖZCAN, Y. (2016). Ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisi ile matematik dersinde problem çözme başarısı arasındaki ilişki/ The relati̇on between problem solvı̇ng ı̇n math and readı̇ng comprehensı̇on skı̇ll.
 • Özcan, Z. Ç., & Doğan, H. (2018). A longitudinal study of early math skills, reading comprehension and mathematical problem solving. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction, 8(1), 1.
 • Özçelik, E. G. (2011). Okuduğunu anlama becerisinin başarıya etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ÖZDEMİR, A. Ş., & SERTSÖZ, T. (2006). OKUDUĞUNU ANLAMA DAVRANIȘININ KAZANDIRILMASININ MATEMATİK BAȘARISINA ETKİSİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23(23), 237-257.
 • ÖZSOY, G . (2005). Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 179-190 .
 • ÖZTÜRK, M. N., & Programı, E. Y. (2021). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Soru Çözerken Yaptıkları Yanlışların Analizi. Journal of Social Research and Behavioral Sciences, 7(13).
 • Polya, G. (2017). Nasıl çözmeli matematiksel yönteme yeni bir bakış (Çeviri Editörü: Burak Selçuk Soyer)(1. Basımdan Çeviri). Tubitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara.
 • Sabak, E (2007). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerilerini etkileyen ekonomik ve demografik faktörler. Unpublished Master thesis, Gaziantep Üniversitesi.
 • Semizoğlu, R. (2013). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve görsel okuma düzeyi ile problem kurma becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şeflek Kovacıoğlu, N. (2006). İlköğretim ikinci sınıflarında aile çevresi ve çocuğun okumaya karşı tutumu ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiler.
 • ŞIVKIN, S., AKSOY, V. C., & ERDOĞAN, D. G. LGS ‘de Sorulan PISA Tarzı Matematik Sorularını Doğru Cevaplama ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 148-159.
 • TATAR, E., & SOYLU, Y. (2006). OKUMA-ANLAMADAKİ BAŞARININ MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 503-508.
 • Uçar, C. (2010). Okuduğunu anlama becerisi ile gerçek hayat ve standart sözel problemleri çözme başarısı arasındaki ilişki, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Uzun, C. (2010). İlköğretim öğrencilerinin Matematik dersi problem çözme başarılarının bazı demografik değişkenler ve okuduğunu anlama becerisi açısından incelenmesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2016). İlkokul ve ortaokul matematiği (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Soner Durmuş)(7. Basımdan Çeviri). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Yetim, H. (2006). İlköğretim 8 sınıf öğrencilerinin matematik ve türkçe derslerine yönelik tutumları ile bu derslerdeki başarıları arasındaki ilişki (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • YILMAZ, M. (2011). İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (29). Yılmaz, H. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma düzeyi ile okuduğunu anlama ve rutin olmayan problem çözme başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, Kırıkkale Üniversitesi).
 • Yılmaz, Ö. (2006). Okuma becerisini çözümleme yöntemi ile kazanan ilköğretim okulu ikinci sınıf öğrencisinin okuduğunu anlama, okuma hızı ve okumada doğruluk düzeyleri, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • W.Burns, G. (2016). Problem çözme becerilerini geliştirme. Demirci, H. (Ed.), Çocuklar ve ergenler için 101 tedavi edici öykü (s.173). Ankara: Nobel Yaşam.
 • Willford, J., Gibson, B., Glenberg, A., Goldberg, A., & Zhu, X. (2012). Improving reading to improve math. Scientific Studies of Reading, 16(4), 316–340. www.tdk.gov.tr.Erişim tarihi: 03.04.2020.
 • Vilenius‐Tuohimaa, P. M., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2008). The association between mathematical word problems and reading comprehension. Educational Psychology, 28(4), 409426.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Simla Eda GÜRSOY> (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5796-8475
Türkiye


Nadir ÇELİKÖZ>
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3826-0070
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 10 Mart 2022
Kabul Tarihi 2 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Gürsoy, S. E. & Çeliköz, N. (2022). İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersindeki Okuduğunu Anlama Becerilerinin Matematik Dersindeki Problem Çözme Becerilerine Etkisi . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 0 (17) , 78-96 . DOI: 10.20860/ijoses.1084867

İndeksler / Indexes

ASOS INDEX, Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM [Makaleler Veri Tabanı], Research Bible, Research Gate, SOBIAD, Scilit, TEI [Türk Eğitim İndeksi], tarafından dizinlenmekte. TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.