Amaç ve Kapsam

International Journal of Public Finance–IJPF Dergisinin amacı; maliye biliminin alt dalları olan maliye teorisi, mali iktisat, mali hukuk ile bütçe ve mali planlamanın her türlü konusunun araştırıldığı ve bilginin paylaşıldığı bir forum oluşturmaktır. Dergide, akademisyenler, araştırmacılar ve uygulayıcıların maliye bilimi konularını ekonomik, sosyal, siyasi, idari, psikolojik, hukuki ve ampirik boyutlarıyla ele alan özgün çalışmalara dayanan makalelere yer verilmektedir.

2016 yılında yayın hayatına başlayan IJPF, maliye biliminin tüm yönleriyle ilgilenen ve yılda iki kez (YAZ ve KIŞ) yayınlanan bir dergidir. IJPF, Uluslararası Maliye Sempozyumu / Türkiye tarafından desteklenmektedir ve araştırma bulgularını yaymak için Açık Erişim ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır.

IJPF, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (Budapest Open Access Initiative–BOAI) tanımına bağlı olup, kullanıcıların bu makalelerin tam metinlerini okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, arama veya bağlantı kurma hakkı vardır. Kullanıcılar ayrıca, indeksleme için metinleri tarama, veriyi yazılıma aktarma ya da başka herhangi bir yasal amaç için, internetin kendisine erişim elde etmekten ayrılanlar dışındaki finansal, yasal veya teknik engeller olmaksızın kullanma hakkına da sahiptir. Türev oluşturma çalışmaları BOAI tarafından kapsanmamaktadır ve dolayısıyla Global Adalet Ağının (Global Justice Network) iznine tabidir.

IJPF, Yayın Etiği Komitesi (Commitee on Publication EthicsCOPE) tarafından yayın sürecinin tüm bileşenlerini oluşturan; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucular için belirlenen etik ilkeleri kabul etmektedir. Ayrıca IJPF, Creative Commons (CC BY) lisansı altında yayın yapan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. IJPF'ye gönderilen yazılar, yazım ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası verilmektedir.

International Journal of Public Finance - IJPF (E-ISSN: 2548-0499), maliye alanında özgün araştırmalar yayınlayan; maliyesi teorisi, kamu ekonomisi, mali hukuk ile bütçe ve mali planlama konularına özel vurgu yapan, uluslararası hakemli ve açık erişimli bir e-dergidir.

IJPF Dergisinin konuları aşağıda sıralanan temel alanlar ve alt başlıkları itibariyle belirlenmiştir. Konular burada sayılanlarla sınırlı olmayıp maliye alanı ile ilgili her türlü çalışmayı kapsamaktadır.


1. MALİYE TEORİSİ

Kamu Gelirleri
Kamu Harcamaları
Kamu Borçları
Kamusal Mallar
Dışsallıklar
Vergi Teorisi
Vergi Yükü
Verginin Yansıması

Mali Yönetim

Vergi Psikolojisi
Vergi Uyumu
Mali Teşvik Sistemi
Ar-Ge Harcamaları
Mahalli İdareler Maliyesi
Mükellef Davranışları
Vergi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Yükselen Ekonomiler ve Kamu Maliyesi

Maliye Tarihi

2. MALİ HUKUK

Vergileme İlkeleri
Mükellefin Ödevleri
Mükellef Hakları
Vergilendirme Süreci
Vergi Kabahatleri ve Suçları
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
Vergi İdaresi
Vergi Denetimi
Vergi Yargısı

Vergi İcrası
Uluslararası Vergileme
Kişilerin Vergilendirilmesi
Kurumların Vergilendirilmesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Kaçakçılığı
Vergi Kanunlarının Yeniden Yazımı
E-Vergileme Sistemi
Finans Kesimin Vergilendirilmesi

3. MALİ İKTİSAT

Maliye Politikası
Kamu Ekonomisi
Kamu Kesimi Dengesi
Ekonomik Kriz ve Maliye Politikası
Ekonomik Kalkınma ve Vergileme
Refah Ekonomisi ve Optimal Vergileme
Refah Ekonomisi ve Ekonomik Kalkınma
Refah Ekonomisi ve Gelir Bölüşümü

Borç Yükü ve Ekonomik İstikrar
Politik Kurumlar ve Mali Kapasite
Gelir Dağılımı ve Kamu Politikaları
Piyasa Aksaklıkları ve Maliye Politikası
İnovasyon ve Kamu Politikaları
Kamu Sektöründe Etkinlik
Kamu Hizmetlerinin Kalitesi

4. BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA

Kamu Bütçesi
Bütçe Sistemleri
Bütçe İlkeleri
Bütçe Süreci
Bütçe Uygulamaları
Bütçe Denetimi
Bütçe Hakkı

Mali Planlama
Katılımcı Bütçeleme
Yeni Bütçeleme Yaklaşımları
Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirlik
Hazine İşlemleri
Kamu İhale İşlemleri
Kamu Girişimciliği ve Özelleştirme

________________________________________________________________________________________________

9246    9241    Content on this site is licensed under a Creative CommonsAttribution 4.0 International license.