Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2, 211 - 228, 31.12.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı, alan değişikliği yapan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları problemlerin belirlenmesidir. Bu amaçla Kırıkkale ilinde görev yapan sınıf öğretmenliği mezunu olup sonradan çeşitli alan öğretmenliklerine geçiş yapan farklı cinsiyet, kıdem ve yaş grubundaki otuz öğretmen ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu betimsel çalışma nitel araştırma türlerinden görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan görüşme formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi ile bulgulara dönüştürülmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda alan değişikliğinin nedeni; daha kolay tayin olabilme, norm fazlası kalma durumundan kurtulma, mesleki kolaylık ve son olarak ta üniversite giriş sınavları sırasında çeşitli nedenlerle ilgi duyduğu alana yerleşememe sonucunda alan değişikliğini bir fırsat olarak görme gelmektedir. Ancak alan değişikliği sonrasında yeni alan ile ilgili eğitimlerin yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Abazaoğlu, İ., Yıldırım, O. ve Yıldızhan, Y. (2016). Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(6), 143-160.
 • Akdemir, A.S. (2013). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Programlarının Tarihçesi ve Sorunları. Turkish Studies(Elektronik), 8(12), 15-28.
 • Akyüz, Y. (2019). Türk Eğitim Tarihi M.Ö 1000- M.S. 2019. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Berg, B. L. ve Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Çev. Hasan Aydın). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Cihangir, A. (2017). Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin Durumlarının İncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Çalışkan, N. ve Ayık, A. (2015). Okul Aile Birliği ve Velilerle İletişim, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 69-82.
 • Demir, S. B., Doğan, S. ve Pınar, M. A. (2013). 4+4+4 Yeni Eğitim Sisteminin Yansımaları: Beşinci Sınıflardaki Eğitim Öğretim Sürecinin Branş Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Turkish Studies-Uluslararası Türkçe veya Türk Dili, Edebiyatı ve Tarihi Dergisi, 8(9), 1081-1098.
 • Elçiçek, Z. ve Yaşar, M. (2016). Türkiye’de ve Dünyada Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 12-19.
 • Erdoğan, İ. (2014). Milli Eğitime Dair Mülahazalar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Erpay, İ. Ve Çakır, M. (2020). Eğitim ve Sosyal Yönleriyle Değişim Çağı. Ankara: Astana Yayınları.
 • Ersözlü, Z. N., Maviş, F. Ö., Özel, Ö. ve Kürşadoğlu, A. E. (2014). Alan Değişikli Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 3(1), 8-23.
 • Eskicumalı, A., Demirtaş, Z., Gür Erdoğan, D. ve Arslan, S. (2014). Sınıf Öğretmenliğinden Branş Öğretmenliğine Geçiş Sürecinin Getirdiği Sorunlar: Sakarya Örneği. Akademik Barış Dergisi, 42, 0-2.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E.(2006). How to Design and Evaluate Research in Education. Mc Graw Hill Companies: New York.
 • Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş, (Çev. Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökyer, N. (2014). 2012 Yılında Alan Değişikliği Yapan Öğretmenlerin Yeni Alanlarına ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1187-1208.
 • Güneş, V. (2014). Alan Değişikliği Sürecinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Çok Boyutlu Çözümlemeler (Bayburt İli Örneği). Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Korkmaz, İ. ve Serin, M. K. (2013). Branş Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Durumlarına İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 497-514.
 • MEB. (2012) 28/12/2012 tarih ve 30646425/610/249512 sayılı resmi yazı. Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • MEB. (2020) Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü.
 • Sıcak, A., Arslan, A. ve Burunsuz, E. (2015). Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 3(2), 15-25.
 • Tekindal, M. ve Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20 (1), 153- 182.
 • Tekşen, Z. C. (2013). Sınıf Öğretmenliğinden Branş Öğretmenliğine Geçen Öğretmenlerin Alan Değiştirme Nedenleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, M. C. ve Dönmez, B. (2008).Okul Aile İşbirliğine İlişkin Bir Araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 98-115.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kürşat ÖZTAŞ (Sorumlu Yazar)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-5850-0321
Türkiye


Hakan DÜNDAR
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4641-3612
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijssresearch1031908, journal = {International Journal of Social Science Research}, issn = {}, eissn = {2146-8257}, address = {ijssresearch@gmail.com}, publisher = {Şahin ORUÇ}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {211 - 228}, doi = {}, title = {ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER}, key = {cite}, author = {Öztaş, Kürşat and Dündar, Hakan} }
APA Öztaş, K. & Dündar, H. (2021). ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER . International Journal of Social Science Research , 10 (2) , 211-228 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijssresearch/issue/66794/1031908
MLA Öztaş, K. , Dündar, H. "ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER" . International Journal of Social Science Research 10 (2021 ): 211-228 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijssresearch/issue/66794/1031908>
Chicago Öztaş, K. , Dündar, H. "ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER". International Journal of Social Science Research 10 (2021 ): 211-228
RIS TY - JOUR T1 - ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER AU - Kürşat Öztaş , Hakan Dündar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Science Research JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 228 VL - 10 IS - 2 SN - -2146-8257 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Science Research ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER %A Kürşat Öztaş , Hakan Dündar %T ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER %D 2021 %J International Journal of Social Science Research %P -2146-8257 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Öztaş, Kürşat , Dündar, Hakan . "ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER". International Journal of Social Science Research 10 / 2 (Aralık 2021): 211-228 .
AMA Öztaş K. , Dündar H. ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER. International Journal of Social Science Research. 2021; 10(2): 211-228.
Vancouver Öztaş K. , Dündar H. ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER. International Journal of Social Science Research. 2021; 10(2): 211-228.
IEEE K. Öztaş ve H. Dündar , "ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER", International Journal of Social Science Research, c. 10, sayı. 2, ss. 211-228, Ara. 2021