Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 10, Sayfalar 269 - 285 2019-10-31

EDREMİT KÖRFEZ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNİN E-TİCARETE BAKIŞ AÇISI
THE PERSPECTIVE TO THE E-COMMERCE OF ENTERPRISES OLIVE AND OLIVE PRODUCTS OPERATING IN EDREMIT GULF REGION

Mehmet Emin AKKILIÇ [1] , Mehmet Selim DİKİCİ [2] , Hasan Hüseyin YILDIRIM [3]


Bu çalışmanın temel amacı, Edremit Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin e-ticarete bakış açılarının tespit edilmesidir. Araştırmaya ilişkin verilerin elde edilmesinde kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş 102 zeytin ve zeytin ürünleri işletmesine yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma kapsamında, crosstabs, geçerlilik, güvenilirlik ve t-testi ve varyans analizleri yapılmıştır. İşletmelere ilişkin tanımlayıcı bulgulardan çalışan sayısına bakıldığında firmaların %68,9’unun 1 ile 19 arasında kişi istihdam ettiği görülmektedir. İşletmelerin hukuki yapılarına bakıldığında ise en yüksek oranın %31,1 ile şahıs işletmesi, olarak görülmektedir. İşletmelerin %75,9’unun 15 yıldan fazla süredir faaliyette olduğu ve firmaların %79,3’ünün web sitesi sahibi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, işletmelerin interneti en fazla “Mesaj, elektronik posta alma/gönderme” hizmeti için kullandıkları ve işletmelerin e-ticaretin faydalarının farkında olmalarına rağmen henüz e-ticareti ürün satışı için yeterince kullanmadıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, işletmelerin hukuki yapıları, çalışan sayıları ve faaliyet süreleri bakımından e-ticaretten bekledikleri fayda düzeyi açısından istatistiki olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir.

The main purpose of the study is to determine the perspectives of e-commerce of olive and olive products enterprises operating in Edremit Gulf Region. In order to obtain the data related to the research, face to face survey method was applied to 102 olive and olive products enterprises selected by easy sampling method. In this study, crosstabs, validity, reliability and t-test and variance analyses were performed. According to the descriptive findings of the enterprises, 68.9% of the companies employ between 1 and 19 people. When the legal structures of the enterprises are examined, it is seen that the highest ratio is individual enterprise with 31.1%. It has been concluded that 75.9% of the enterprises have been operating for more than 15 years and 79.3% of the companies have web sites. In addition, it was found that businesses use the internet mostly for, message, e-mail sending / receiving” service and although they are aware of the benefits of e-commerce, they do not use e-commerce enough for product sales. As a result of the research, no statistically significant difference was found in terms of the level of benefit expected from e-commerce in terms of legal structures, number of employees and duration of operations.

 • Akgöz, S. S. (2009). E-Dış Ticaret İşlemleri, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Aksoy, R. (2006). Bir Pazarlama Değeri Olarak Güven ve Tüketicilerin Elektronik Pazarlara Yönelik Güven Tutumları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2 (4), 79-90.
 • Altınışık, U. (2003). Elektronik Sözleşmeler, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Altıntaş, M., Çınar Altıntaş, F. & Tokol, T. (2006). E-ticaret Engellerinin E-Ticaret Kullanma Eğilimine Etkisi: Türkiye'deki İhracatçı Kobi'ler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61 (4), 37-58.
 • Bellek, M. (2016). Stratejik Yönetimde Kobi’lerin Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamasında E-ticaret Uygulamaları ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, Türkiye.
 • Cohen, S. & Kallirroi, G. (2006). e-Commerce Investments from an SME perspective: Costs, Benefits and Processes. Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 9 (2), 45-56.
 • Çilan, Ç. A. ve Kuzu S. (2013). Kişisel E-Ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Alphanumeric Journal, 1 (1), 27-32.
 • Çınar, Ö. ve Boz, F. Ç. (2017). Antalya’da Faaliyet Gösteren Kobilerin E-Ticaret Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Araştırması. The Journal of International Scientific Researches, 2 (5), 35-51.
 • Erbaşlar, G. ve Dokur, Ş. (2008). Elektronik Ticaret, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Gedik, H. (2017). Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Kobilerin E-Pazarlama Uygulamaları. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (5), 129-149.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü (2017), 2016 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı Raporu.
 • Gündüz, M., Aslan, P., Baş, N. & Hemdil, K.Ö. (2009). Yurtdışına E-Ticaret:(B2C E-İhracat), İGEME, Ankara, Türkiye.
 • Hussein, L.A., Baharudin, A.S., Jayaraman, K., and Kiumarsi, S. (2019). B2B e-commerce technology factors with mediating effect perceived usefulness in Jordanian manufacturing SMES. Journal of Engineering Science and Technology, 14 (1), 411-429.
 • Işık, N. & Delice, G. (2007). Küreselleşme Sürecinde Kobi'lerin İhracat Sorunları ve E-Ticaret Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi. Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, 75-89.
 • İçigen, T. E. & Kutlu, U. (2012). Elektronik Ticaret: Tüketicilerin Bakış Açılarını Saptamaya Yönelik Bir Araştırma. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 54-70.
 • İyiler, Z. (2009). Elektronik Ticaret ve Pazarlama, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara, Türkiye.
 • Karim, S. & Gide, E. (2018). Barriers to adopting E-commerce with small to midsized enterprises-SMEs in developed countries: An exploratory study in Australia. Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies. 8(1), 24-36.
 • Kayahan, L. ve Hepaktan, C. E. (2016). Türkiye’de Elektronik Ticaret Hacmini Etkileyen Faktörlere İlişkin VAR Analizi (2005-2015). Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4: 159-190.
 • Kırçova, İ. (2006). İnternette Pazarlama, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü. 2017 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı Raporu. 20 Eylül 2019 tarihinde http://koop.gtb.gov.tr/data/5ad06f17ddee7dd8b423eb2e/2017%20Zeytinya%C4%9F%C4%B1%20Raporu.pdf adresinden erişildi.
 • Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü. 2016 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı Raporu. 10 Ocak 2017 tarihinde http://koop.gtb.gov.tr/yayinlar/urun-raporlari/2016 adresinden erişildi.
 • Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü. 2016 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı Raporu. 13 Ocak 2017 tarihindehttp://koop.gtb.gov.tr/data/58e73e241a79f51ecccf859c/2016%20Zeytinya%C4%9F%C4%B1%20Raporu.pdf adresinden erişildi.
 • Laudon, C. K. and Traver, G. C. (2001). E-Commerce:Business, Techonology, Society, The Davis Group Inc.Eyewire.
 • Marangoz, M, Yeşildağ, B. & Saltık, I. (2012). E-Ticaret İşletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 3 (2), 53-78.
 • Mohan, V., & Ali, S. (2019). Challenges Faced By Indıan MSMEs In Adoptıon Of Internet Marketıng And E-Commerce. Academy of Marketing Studies Journal, 23(1), 1-9.
 • Ouali, B.A. (2015). E-ticaretin Ekonomik Etkileri ve Gelişme İmkanları: Bürkina Faso ve Türkiye Karşılaştırması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Özel, H. A., (2013). E-Ticaret ve Türkiye’nin Bilgi Toplumundaki Yeri. Akademik Bakış Dergisi, (38), 1-17.
 • Öztürk, A.B. (2016). E-Ticaret Sektörü. Türkiye İş Bankası.
 • Ramírez-Correa, P. E., Grandón, E. E., & Arenas-Gaitán, J. (2019). Assessing differences in customers’ personal disposition to e-commerce. Industrial Management & Data Systems, 119(4), 792-820.
 • Scupola, A. (2003). The adoption of Internet commerce by SMEs in the south of Italy: An environmental, technological and organizational perspective. Journal of Global Information Technology Management, 6(1), 52-71.
 • Sharma, P. (2014). Barriers to adopting e-business in SMEs in India: An exploratory study. International Journal of Business Management and Economics Research, 1, 13-26.
 • Stockdale, R., & Standing, C. (2004). Benefits and barriers of electronic marketplace participation: an SME perspective. Journal of Enterprise Information Management, 17(4), 301-311.
 • Terzi, N. & Gökçe, C. (2017). Development of E-Commerce in World and Turkey and the Impacts of Marketing Strategies in E-commerce on Turkey’s Economy. PressAcademia Procedia, 3 (1), 925-945.
 • Tunç, S. & Yüksekbilgili Z. (2016). Bir Tutundurma Faaliyeti Olarak Türkiye’deki Beş Yıldızlı Termal Otellerde E-Ticaret. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (33), 306-324.
 • Türkmen, B. & Songür, N. (2010). Kobilerde E-ticaret Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: OSTİM Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (23), 231-242.
 • Uluçay, U. (2012). Dünyada ve Türkiye'de E-Ticaret: Tüketicilerin İnternet Üzerinden Alışveriş Alışkanlıkları Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Xena, P. & Rahadi, R.A. (2019). Adoption of E-Payment to Support Small Medium Enterprise Payment System: A Conceptualısed Model. International Journal of Accounting, 4(18), 32-41.
 • Yıldırım, E. (2011). Türkiye'de Perakende Ticaret Yapan Firmalarda E-ticaretin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Yumuşak, İ. G., Erarslan, C. & Bayraktar, Y. (2009). Küreselleşme Sürecinde Yeni Ekonomi Ve İktisat Politikaları, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Zaied, A. N. H. (2012). Barriers to e-commerce adoption in Egyptian SMEs. International Journal of Information Engineering and Electronic Business, 4(3), 9.
 • Zwass, W. (1996). Electronic Commerce: Structures and Issues, International Journal of Electronic Commerce, 1 (1), 3-23.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Ekim-2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3888-6025
Yazar: Mehmet Emin AKKILIÇ
Kurum: Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye UBYO, Uluslararası Ticaret Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7937-7772
Yazar: Mehmet Selim DİKİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye MYO, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5840-8418
Yazar: Hasan Hüseyin YILDIRIM
Kurum: Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye UBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası 2017 /208
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2019

APA Akkılıç, M , Di̇ki̇ci̇, M , Yıldırım, H . (2019). EDREMİT KÖRFEZ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNİN E-TİCARETE BAKIŞ AÇISI . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 4 (10) , 269-285 . DOI: 10.25204/iktisad.608359