Yazım Kuralları

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Yayın Kuralları

1) Dergide, iletişim bilimi ile ilgili konular yanında inter-disipliner yaklaşıma sahip bilimsel ve özgün çalışmalar yer alır.

2) İlk aşamada gönderilen yazılar Editör tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları açısından incelenir. Bu yönleriyle uygun bulunanların yazı ve elektronik dosya içinde yer alan yazar adları gizlenerek Editör ve/veya Yayın Kurulu üyelerinin görüşü doğrultusunda, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hiçbir şekilde hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara hakem adı açıklanmaz.

3) Hakem raporlarından birinin “Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda aynı alandan 3. hakem tayin edilir. 3. hakem raporunun “Yayınlanabilir” ya da “Düzeltilerek Yayınlanabilir” olması durumunda hakem ve editör düzeltme talepleri yazara iletilir. Düzeltilmiş yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından yeniden değerlendirilir.

4) Yazıların dili Türkçe’dir.

5) Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.

6) Yazıların yayınlanması konusunda son karar Yayın Kuruluna aittir. Yayın Kurulu’nun yazı hakkındaki değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir. Hakem raporları dergi arşivinde 2 yıl süreyle saklanır.

7) Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

8) Yayın Kurulu tarafından yayınlanmaya uygun bulunan yazıların telif hakkı Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’ne aittir, başka bir yerde yayınlanamaz. Yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

9) Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar.

10) Dergiye başvuruda bulunan çalışmaların benzerlik endeksinin ölçülebilmesi için Turnitin programı kullanılmaktadır.


Yazım Kuralları

1) A4 ebadında, Times New Roman 12 punto, kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm, satır aralığı 1,5, sayfa numarası sayfanın altında, ortalı bir şekilde verilmeli, özet kısmı hariç her satırbaşında TAB boşluğu verilmelidir.

2) Yazılar, dipnotlar ve kaynakça dahil 8000 sözcüğü geçmemelidir. Yazılarda 150 kelimeyi geçmeyen özet, özetin altında en az 5 anahtar sözcük yer almalıdır.

3) Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın akademik unvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu ve e-posta adresi de bulunmalıdır.

4) Gönderilen metinde yazarın kimliğini ifşa edecek ibarelerden kaçınılması gerekmektedir.

5) Yazı teklifleri yazarın adı, çalışmanın adı, çalışmanın tek cümlelik özetini içeren bir ileti ile gönderilmelidir.

6) Yazıda kullanılan başlıklar kısa ve net olmalıdır.

7) Yazının ana başlığı ve ara başlıklar, kalın ve sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.

8) 40 sözcüğü geçen alıntılar, paragraftan bir santim içerde (sağ ve sol), blok halinde, tek satır aralığında ve 11 punto ile yazılmalıdır.

9) Alıntı yapıldığı durumlarda kaynaklar, tablo ve figürlerin altına yazılmalıdır.

10) Yukarıdaki kurallara uymayan yazılar, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra değerlendirme sürecine kabul edilir.

11) Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanan yazılar, aşağıda belirtilen e-posta adresine 1 adet PDF ve 1 adet Word formatında gönderilmelidir.


E-Posta: iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

 

Metin İçi Referans ve Kaynak Kullanımı

1) Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır. İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir.

ÖRNEK 1) “Toplumcu olan ve olmayan sanatı birbirinden ayıran özelliği biçim sorunlarında aramamalıyız” (Moran, 2009: 97).

ÖRNEK 2) Moran’a (2009: 71) göre, sanat eseri gerçekliği yansıtırken hayatı ve insan tabiatını da açıklayıcı bir rol oynar.

2) Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir. 30-40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak kullanılmadan girintili paragraf olarak verilir.

3) Alıntılanan eser iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları belirtilmelidir.

ÖRNEK: (Alemdar ve Erdoğan, 2001: 54)

Yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soyadından sonra "ve diğerleri" anlamında "v.d." ibaresi kullanılmalıdır.

ÖRNEK: (Alemdar v.d. 1998: 32)

4) Birden fazla kaynağa yapılan göndermeler ise noktalı virgülle gösterilmelidir.

ÖRNEK: (Alemdar, 1999: 152; Oskay, 1996: 43).

5) Birbirini takip etmeyen sayfalar şu şekilde belirtilmelidir: (Joyce, 2002: 21, 48 ve 59).

6) Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Habermas, 2000a) (Habermas, 2000b).

7) Tüzel yazarlı çalışmalara atıf yaparken: Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

 ÖRNEK

İlk gönderme:  (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler: (TÜBİTAK, 2013)

 

Kaynakların Düzenlenmesi

1) Kaynakçada yalnızca metinde gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik bir sıra izlemelidir.

2) Kaynakçada aynı yazarın birden çok eseri yer alacaksa, yayın tarihine göre eskiden yeniye göre bir sıralama yapılmalıdır. Aynı yılda yapılan çalışmalar için "a,b,c..." ibareleri kullanılmalı ve bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır: (Habermas, 2010a: 132), (Habermas, 2010b: 257).

Kaynakçada eserleri belirtme şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:

Kaynakça Yazım Şekli:

  • §  Kitap
    Oskay, Ünsal (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, İstanbul, Der Yayınları

§  Çeviri Kitap

Chomsky, Noam (2001) Demokrasi, Gerçek ve Hayal, Cevdet Cerit (Çev.),
İstanbul, Pınar Yayınları.

§  Derleme Kitap

Özbek, Meral (der.) (2010) Kamusal Alan, İstanbul, Hil Yayınları.

§  Derleme Kitapta Makale

Hall, Stuart (1997) “The Work of Representation”, Representation: Cultural Represantations and Signifying Practies, Stuart Hall (der.), London, Sage Publications.

§  Derleme Kitapta Çeviri Makale

Paz, Octavio (2000) “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor”, Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (der.), B. Çorakçı Dışbudak (Çev.), İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 §  İki Yazarlı Kitap

Mattelart, Armand ve Noveau, Ếrik (2007) Kültürel İncelemelere Giriş, Hüsnü Dilli (Çev.), İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

§  Dergide Makale

Köker, Levent (2007) “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas”, Toplum ve Bilim Dergisi, C. 110, No: 1, s. 36-46.

§  Yayımlanmamış Tez

Akgün, Ali (2006) “2000-2007 Yılları Arasında Türk Sinemasında Film Müziği Kullanımı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

§  Gazete Yazısı

Toker, Ç. (2015, 26 Haziran) “Unutma Notları”, Cumhuriyet, s. 13.

§  Çevrimiçi Gazete Yazısı

Tamer, M. (2015, 26 Haziran) E-ticaret hamle yapmak için tüketiciyi bekliyor. Milliyet (Çevrimiçi) http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/meral-tamer/e-ticaret--hamle-yapmak-icin-tuketiciyi-bekliyor-2079201/ (Erişim Tarihi: 30 Haziran 2017).

§  İnternette Yazarı Belli Olan Yazı

Kellner, Douglas (2012) “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” (Çevrimiçi) http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, (Erişim Tarihi: 12.03.2012)

§  İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı

Türkiye İstatistik Kurumu. (2015) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. (Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660, (Erişim Tarihi: 17 Aralık 2017).