Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of the Post-Graduate Theses on Teacher Education in Turkey

Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 2, 787 - 802, 14.04.2015
https://doi.org/10.17051/io.2015.89009

Öz

The aim of this study is to examine post-graduate theses in the field of teacher education in Turkey and to develop a variety of suggestions, concerned with teacher education, from the obtained findings and results from these studies. With this aim in mind, the study examined and evaluated the theses on teacher education conducted in Turkey from 2006 to 2012. Meta-synthesis and descriptive analyzing methods were used at this study. Generally, the studies examined were to determine the effectiveness of recent teaching methods and techniques. In order to establish the proposed results, the existing curriculum was studied around two or three dimensions. In the studies, in order to train qualified teachers in the process of teacher education, the practicality of the teacher education practices were highlighted. Examining the teacher training institutions in detail in terms of their infrastructure and faculty were also reported as a need. It is also concluded that, there is a need to increase the efforts to offer an alternative model of teacher education in our country

Kaynakça

 • Adem, M. (1995). Demokratik, Laik ve Çağdaş Eğitim Politikası. Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Adıgüzel, A. (2008). Eğitim Fakültelerinde Öğretmen Eğitimi Program Satndartlarının Gerçekleşme
 • Düzeyi. Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Arslan, B. (2008). Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Doktora
 • Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Avşar, N. G. (2007). Türkiye Milli Eğitim Sisteminde 1963-1980 İle 1980 - 2006 Yılları Arasında
 • Öğretmen Yetiştirme ve Atama Politikalarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çankaya, Ş. (2007). Türk ve İngiliz Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin
 • Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi. Erişti, B. (2004). Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı mükemmellik modelinin eğitim fakülteleri için uyarlaması. Doktora tezi. . Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Finfgeld, D.L. (2003). Metasynthesis: The state of the art-so far. Qualitative Health Research, 13(7), 893-904
 • Hicks, N. (1994). “Eğitim ve Ekonomik Büyüme”, Eğitim Ekonomisi. Çeviren: Yüksel Kavak ve Berrin
 • Burgaz. Ankara: Pegem Yayınları. Karakütük, K. (2001). Demokratik Laik Eğitim. Ankara: Anı Yayınları.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kavcar, C. (1999). Nitelikli Öğretmen Sorunu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi(11), 1–13.
 • MEB. (1992). Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • McMahon, W. (1994). “Eğitimin Dışsallıkları”, Eğitim Ekonomisi. Çeviren: Yüksel Kavak ve Berrin
 • Burgaz. Ankara: Pegem Yayınları. Psacharopoulos, G. ve Woodhall, M. (1994). "Eğitimin Ekonomik Büyümeye Katkısı", Eğitim
 • Ekonomisi. Çeviren: Yüksel Kavak ve Berrin Burgaz. Ankara: Pegem Yayınları. Sağ, R. (2007). Uygulama Öğretmenliği Uygulamasının Değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Entitüsü. Sağlam, M. (1999). Avrupa Ülkelerinin Eğitim Sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Walsh, D. ve Downe, S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: A literature review.
 • Journal of Advanced Nursing, 50(2), 204–211. Woodhall, M. (1994). "İnsan Sermayesi Kavramı", Eğitim Ekonomisi. Çeviren: Yüksel Kavak ve Berrin Burgaz. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • EK 1: Öğretmen Eğitimi ile ilgili incelenen tezler Sıra No Türü Yıl Veri Toplama Araştırmanın Aracı Hedef Grubu Yapıldığı İl Modeli 1 Züleyha AVŞAR Doktora Türkiye İçin Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi Standartlarının Oluşturulması Türkiye’de Coğrafya Eğitimi: Öğretim Programı, Öğretmen Eğitimi Ve Ders Kitapları Boyutu 2012 Anketler
 • Uzman Eskişehir Tarama Nitel ve Nicel 2 Niyazi KAYA Doktora 2012 Dokümanlar (Süreli yayınlar, tezler vs.) Betimsel tarama 3 Erdal
 • BAY Doktora ÖĞRETMEN EĞITIMINDE YAPILANDIRMACI PROGRAM UYGULAMALARININ ETKILILIĞININ DEĞERLENDIRILMESI Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon Ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi 2008 Tutum ölçeği, testler ve formlar ve Nicel 4 Berna ASLAN Doktora 2008 Anket Öğretim Üyesi Ankara Sürekli Karşılaştırma 5 Tufan Ata Yüksek TÜRKYILMAZ Lisans
 • DURUSOY Yüksek Öğretmen Yetiştirmede Web 2.0 Ve Dijital Video Tekniklerinin Kullanılarak Öğretmenlik Öz- Yeterliğinin Geliştirilmesi kayıtları ve Anket Çalışması 11 Soner YILDIRIM Yüksek Kosova’ Da Öğretmen Yetiştirme Lisans Politikası (1990- 2010) İle Kosova’
 • Programlarının Değerlendirilmesi 2009 Dokümanlar (Belgeler, Yönetmelikler, Öğretim Programları) Tarama Nicel Nitel ve 15 Pınar KALKANLI Lisans
 • Sistemlerinin Eğitim Fakülteleri Ve Üniversite Öğretmen Yetiştirme Enstitüleri (Mesleki Eğitim Dışı) Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Türkiye’ De Öğretmen Yetiştirmede Akpınar Köy Enstitüsünün Yeri Ve Önemi 2009 Doküman ve Literatür
 • İstanbul Karşılaştırma (Tanımlayıcı ve dikey) 16 Ayça TURAN Yüksek Lisans 2009 Doküman ve Emekli Öğretmen Samsun Tarama Nitel ve Nicel mülakat soruları ve Mülakat 17 Nezahat Yüksek KARAHAN Türkiye Örneği (Tarihsel kaynaklar)
 • İstanbul Tarama Nitel 18 Tuba KALAYCI Yüksek Bir Öğretmen Yetiştirme Modeli Olarak Köy Enstitülerinin Etkileri: Eskişehir – Çifteler Örneği 2008 Arşiv belgeleri ve mülakat soruları Kaynak taraması ve sözlü tarih çalışması 19 Şule ÇANKAYA Yüksek Lisans
 • Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması 2007 Dokümanlar (Tezler, kitaplar, güncel kaynaklar)
 • İstanbul Karşılaştırma (Yatay) 20 Süleyman Turgay ÜNLÜESER Lisans Ve Teknik Öğretmen Yetiştirmede Karşılaşılan Zorluklar Türkiye Milli Eğitim Sisteminde 1963 – 1980 İle 1980 – 2006
 • Yılları Arasında Öğretmen Yetiştirme Ve Atama Politikalarının Değerlendirilmesi 2007 Dokümanlar ve Okul yöneticileri mülakat soruları ve atölye şefleri ve Nitel mülakat 21 Neslihan GÜL Yüksek AVŞAR Lisans 2007 Dokümanlar (Yayınlar, anayasa, şura kararları) Betimsel tarama 22 Münir
 • ŞAHİN Yüksek Avrupa Birliği Ülkelerinde Ve Lisans Türkiye’ De Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması 2006 Doküman (Yerli ve yabancı literatür) Betimsel tarama 23 Cemal
 • AKÜZÜM Yüksek Öğretmen Yetiştirme Geleneğinin Lisans Güncel Duruşuna İlişkin Öğretmen/Öğretim Elemanı Görüşlerinin Değerlendirilmesi Okul Teknoloji Planlaması: İlköğretim Okulları İçin Uygulamalı Bir Model Önerisi Ve Öğretmen Yetiştirme Öğretim Elemanı İlişkisel tarama 24 Aslıhan SABAN Doktora 2006 Anket ve dokümanlar (okul tutanakları) ve Tarama 25 Mehmet
 • KINA Yüksek Tanzimat Döneminde Eğitimde Lisans Çağdaşlaşma Hamlesi Ve Öğretmen Yetiştirme Sistemi 2006 Dokümanlar (Arşiv belgeleri) Nitel ve Nicel

Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi

Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 2, 787 - 802, 14.04.2015
https://doi.org/10.17051/io.2015.89009

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de öğretmen eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezleri incelemek ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlardan hareketle öğretmen eğitimi ile ilgili çeşitli öneriler geliştirmektir. Bunun için 2006-2012 yılları arasında Türkiye’de konu alanı ile ilgili Türkçe olarak yazılmış lisansüstü tezlerin incelenip değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmada meta-sentez ve betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalarda genel olarak mevcut öğretim yöntem ve tekniklerin etkililiğinin belirlenmeye çalışıldığı görülmüştür. Program değerlendirmelerinde genelde 2-3 boyut etrafında çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Öğretmen yetiştiren kurumların altyapı ve öğretim üyeleri bakımından ayrıntılı bir şekilde inceleyen çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca ülkemizde alternatif öğretmen yetiştirme modeli sunacak çalışmaların arttırılması gerekmektedir.

Kaynakça

 • Adem, M. (1995). Demokratik, Laik ve Çağdaş Eğitim Politikası. Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Adıgüzel, A. (2008). Eğitim Fakültelerinde Öğretmen Eğitimi Program Satndartlarının Gerçekleşme
 • Düzeyi. Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Arslan, B. (2008). Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Doktora
 • Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Avşar, N. G. (2007). Türkiye Milli Eğitim Sisteminde 1963-1980 İle 1980 - 2006 Yılları Arasında
 • Öğretmen Yetiştirme ve Atama Politikalarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çankaya, Ş. (2007). Türk ve İngiliz Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin
 • Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi. Erişti, B. (2004). Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı mükemmellik modelinin eğitim fakülteleri için uyarlaması. Doktora tezi. . Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Finfgeld, D.L. (2003). Metasynthesis: The state of the art-so far. Qualitative Health Research, 13(7), 893-904
 • Hicks, N. (1994). “Eğitim ve Ekonomik Büyüme”, Eğitim Ekonomisi. Çeviren: Yüksel Kavak ve Berrin
 • Burgaz. Ankara: Pegem Yayınları. Karakütük, K. (2001). Demokratik Laik Eğitim. Ankara: Anı Yayınları.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kavcar, C. (1999). Nitelikli Öğretmen Sorunu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi(11), 1–13.
 • MEB. (1992). Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • McMahon, W. (1994). “Eğitimin Dışsallıkları”, Eğitim Ekonomisi. Çeviren: Yüksel Kavak ve Berrin
 • Burgaz. Ankara: Pegem Yayınları. Psacharopoulos, G. ve Woodhall, M. (1994). "Eğitimin Ekonomik Büyümeye Katkısı", Eğitim
 • Ekonomisi. Çeviren: Yüksel Kavak ve Berrin Burgaz. Ankara: Pegem Yayınları. Sağ, R. (2007). Uygulama Öğretmenliği Uygulamasının Değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Entitüsü. Sağlam, M. (1999). Avrupa Ülkelerinin Eğitim Sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Walsh, D. ve Downe, S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: A literature review.
 • Journal of Advanced Nursing, 50(2), 204–211. Woodhall, M. (1994). "İnsan Sermayesi Kavramı", Eğitim Ekonomisi. Çeviren: Yüksel Kavak ve Berrin Burgaz. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • EK 1: Öğretmen Eğitimi ile ilgili incelenen tezler Sıra No Türü Yıl Veri Toplama Araştırmanın Aracı Hedef Grubu Yapıldığı İl Modeli 1 Züleyha AVŞAR Doktora Türkiye İçin Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi Standartlarının Oluşturulması Türkiye’de Coğrafya Eğitimi: Öğretim Programı, Öğretmen Eğitimi Ve Ders Kitapları Boyutu 2012 Anketler
 • Uzman Eskişehir Tarama Nitel ve Nicel 2 Niyazi KAYA Doktora 2012 Dokümanlar (Süreli yayınlar, tezler vs.) Betimsel tarama 3 Erdal
 • BAY Doktora ÖĞRETMEN EĞITIMINDE YAPILANDIRMACI PROGRAM UYGULAMALARININ ETKILILIĞININ DEĞERLENDIRILMESI Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon Ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi 2008 Tutum ölçeği, testler ve formlar ve Nicel 4 Berna ASLAN Doktora 2008 Anket Öğretim Üyesi Ankara Sürekli Karşılaştırma 5 Tufan Ata Yüksek TÜRKYILMAZ Lisans
 • DURUSOY Yüksek Öğretmen Yetiştirmede Web 2.0 Ve Dijital Video Tekniklerinin Kullanılarak Öğretmenlik Öz- Yeterliğinin Geliştirilmesi kayıtları ve Anket Çalışması 11 Soner YILDIRIM Yüksek Kosova’ Da Öğretmen Yetiştirme Lisans Politikası (1990- 2010) İle Kosova’
 • Programlarının Değerlendirilmesi 2009 Dokümanlar (Belgeler, Yönetmelikler, Öğretim Programları) Tarama Nicel Nitel ve 15 Pınar KALKANLI Lisans
 • Sistemlerinin Eğitim Fakülteleri Ve Üniversite Öğretmen Yetiştirme Enstitüleri (Mesleki Eğitim Dışı) Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Türkiye’ De Öğretmen Yetiştirmede Akpınar Köy Enstitüsünün Yeri Ve Önemi 2009 Doküman ve Literatür
 • İstanbul Karşılaştırma (Tanımlayıcı ve dikey) 16 Ayça TURAN Yüksek Lisans 2009 Doküman ve Emekli Öğretmen Samsun Tarama Nitel ve Nicel mülakat soruları ve Mülakat 17 Nezahat Yüksek KARAHAN Türkiye Örneği (Tarihsel kaynaklar)
 • İstanbul Tarama Nitel 18 Tuba KALAYCI Yüksek Bir Öğretmen Yetiştirme Modeli Olarak Köy Enstitülerinin Etkileri: Eskişehir – Çifteler Örneği 2008 Arşiv belgeleri ve mülakat soruları Kaynak taraması ve sözlü tarih çalışması 19 Şule ÇANKAYA Yüksek Lisans
 • Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması 2007 Dokümanlar (Tezler, kitaplar, güncel kaynaklar)
 • İstanbul Karşılaştırma (Yatay) 20 Süleyman Turgay ÜNLÜESER Lisans Ve Teknik Öğretmen Yetiştirmede Karşılaşılan Zorluklar Türkiye Milli Eğitim Sisteminde 1963 – 1980 İle 1980 – 2006
 • Yılları Arasında Öğretmen Yetiştirme Ve Atama Politikalarının Değerlendirilmesi 2007 Dokümanlar ve Okul yöneticileri mülakat soruları ve atölye şefleri ve Nitel mülakat 21 Neslihan GÜL Yüksek AVŞAR Lisans 2007 Dokümanlar (Yayınlar, anayasa, şura kararları) Betimsel tarama 22 Münir
 • ŞAHİN Yüksek Avrupa Birliği Ülkelerinde Ve Lisans Türkiye’ De Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması 2006 Doküman (Yerli ve yabancı literatür) Betimsel tarama 23 Cemal
 • AKÜZÜM Yüksek Öğretmen Yetiştirme Geleneğinin Lisans Güncel Duruşuna İlişkin Öğretmen/Öğretim Elemanı Görüşlerinin Değerlendirilmesi Okul Teknoloji Planlaması: İlköğretim Okulları İçin Uygulamalı Bir Model Önerisi Ve Öğretmen Yetiştirme Öğretim Elemanı İlişkisel tarama 24 Aslıhan SABAN Doktora 2006 Anket ve dokümanlar (okul tutanakları) ve Tarama 25 Mehmet
 • KINA Yüksek Tanzimat Döneminde Eğitimde Lisans Çağdaşlaşma Hamlesi Ve Öğretmen Yetiştirme Sistemi 2006 Dokümanlar (Arşiv belgeleri) Nitel ve Nicel

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Fatih AYAZ>


Behçet ORAL>


Mikail SÖYLEMEZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 14 Nisan 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilkonline107530, journal = {İlköğretim Online}, issn = {1305-3515}, eissn = {1305-3515}, address = {}, publisher = {Sinan OLKUN}, year = {2015}, volume = {14}, number = {2}, pages = {787 - 802}, doi = {10.17051/io.2015.89009}, title = {Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ayaz, Mehmet Fatih and Oral, Behçet and Söylemez, Mikail} }
APA Ayaz, M. F. , Oral, B. & Söylemez, M. (2015). Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi . İlköğretim Online , 14 (2) , 787-802 . DOI: 10.17051/io.2015.89009
MLA Ayaz, M. F. , Oral, B. , Söylemez, M. "Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi" . İlköğretim Online 14 (2015 ): 787-802 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8619/107530>
Chicago Ayaz, M. F. , Oral, B. , Söylemez, M. "Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi". İlköğretim Online 14 (2015 ): 787-802
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi AU - Mehmet FatihAyaz, BehçetOral, MikailSöylemez Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17051/io.2015.89009 DO - 10.17051/io.2015.89009 T2 - İlköğretim Online JF - Journal JO - JOR SP - 787 EP - 802 VL - 14 IS - 2 SN - 1305-3515-1305-3515 M3 - doi: 10.17051/io.2015.89009 UR - https://doi.org/10.17051/io.2015.89009 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İlköğretim Online Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi %A Mehmet Fatih Ayaz , Behçet Oral , Mikail Söylemez %T Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi %D 2015 %J İlköğretim Online %P 1305-3515-1305-3515 %V 14 %N 2 %R doi: 10.17051/io.2015.89009 %U 10.17051/io.2015.89009
ISNAD Ayaz, Mehmet Fatih , Oral, Behçet , Söylemez, Mikail . "Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi". İlköğretim Online 14 / 2 (Nisan 2015): 787-802 . https://doi.org/10.17051/io.2015.89009
AMA Ayaz M. F. , Oral B. , Söylemez M. Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. İOO. 2015; 14(2): 787-802.
Vancouver Ayaz M. F. , Oral B. , Söylemez M. Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. İlköğretim Online. 2015; 14(2): 787-802.
IEEE M. F. Ayaz , B. Oral ve M. Söylemez , "Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi", İlköğretim Online, c. 14, sayı. 2, ss. 787-802, Nis. 2015, doi:10.17051/io.2015.89009