PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 3, 1096 - 1105, 07.08.2015
https://doi.org/10.17051/io.2015.63115

Öz

The purpose of this research is to develop an attitude scale which intends to measure primary school students’ attitudes towards Project Based Learning. A 30 item trial form of the Project Based Learning Attitude Scale was constructed. For this, related literature was reviewed for the learning outcomes of Project Based Learning and these outcomes were used for the construction of the items of the scale. The trial form was administered to totally 698 participants who were fourth grade primary school students in Mersin and Adana. Item scale correlations were analyzed by Pearson correlation coefficient. As a result of exploratory factor analysis with Promax rotation, a single factor structure with two components and 15 items were obtained. While alpha reliability of the scale was obtained as 0.967, the reliability of the components, 0.93 and 0.83 were obtained respectively. The results of CFA indicated that factor structure fit with the data. It is concluded that the scale is reliable and valid tool for measuring the attitudes of the students towards project based learning

Kaynakça

 • Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2005). “Yapılandırmacı kuramda fen öğretmeninin rolü”. İlköğretim-Online, 4(2), 55-64.
 • Ay, Ş. (2009). Proje Tabanlı Öğrenme ve Portfolyo Değerlendirmenin Öğrenci Başarısına Ve Tutum Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Ay, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme ve geleneksel öğretime ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 53-67.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37 (2), 122-147.
 • Bohner, G. &Dickel, N. (2011). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 62, 391-417.
 • Bohner, G. & Wanke, M. (2002). Attitudes and attitude change. New York: Psychology Press.
 • Buck Institute for Educaion (2014). Why Project Based Learning (PBL)? http://bie.org/about/why_pbl Erişim Tarihi: 22.07.204
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, M. (2004). Coğrafya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çiftçi, S. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Risk Alma Düzeylerine, Problem Çözme Becerilerine, Erişilerine Kalıcılığa ve Tutumlarına Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Demirel, Ö., Başbay, A., Uyangör, N. ve Bıyıklı C. (2001). Proje tabanlı öğrenme modelinin öğrenme sürecine ve öğrenci tutumlarına etkisi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 7-8 Haziran 2001, Cilt II, 879-889.
 • Diffily, D. (2002). Project-based learning: meeting social studies standards and the needs of gifted learners, Gifted Child Today, 25 (3), 40-43.
 • Ercan, A. R. (2002). Etkin öğrenme sürecinde öğretmen ve yöntemler. Eğitimde Temel Kitaplar Dizisi: 7. Ankara: Başak Matbaacılık.
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma, İlköğretim-Online, 1(1), 2-11.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme ı: temel kavramlar ve işlemler.Ankara: Pegem Akademi.
 • Gültekin, M. (2005). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2),517-556.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde insan ve insanlar sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Köklü, N. (2002). Açıklamalı istatistik terimleri sözlüğü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • McGrath, D. (2002). Getting started with project-based learning. Learning and Leading with Technology 30 (3)42-50.
 • MEB. (2009). Öğretim Programları. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 Erişim Tarihi: 24.07.2014
 • Papanastasiou, C. (2002). School, teaching and family influence on student attitudes toward science: based on TIMSS data for cyprus. Studies in Eucational Evaluation, 28, 71-86.
 • Pektaş, H.M.,Çelik, H. ve Köse, S. (2009). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Üzerine Uygulama Güçlük Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 111-118.
 • Rosenberg, M. J. & Hovland, C. I. (1960). Cognitive, affective and behavioral components of attitudes in Rosenberg, M. J.,Hoveland, C. I., McGuire, W.J., Abelson, R.P. & Brehm, J.W. (Ed.), Attitude Organization and Change: An analysis of consistency among attitude components. New Haven: Yale UniversityPress.
 • Schwarz, N. (2007). Attitude construction: evaluation in context. Social Cognition, 25 (5), 638-656.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tekin, H. (1982). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Daily News Web Ofset Tesisleri.
 • Tezbaşaran, A.A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Turgut, M.F. (1995). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara: Yargıcı Matbaası.

İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 3, 1096 - 1105, 07.08.2015
https://doi.org/10.17051/io.2015.63115

Öz

Bu araştırmanın amacı, ilkokulda öğrenim gören öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenmeye yönelik tutumlarını ortaya koymaya olanak sağlayacak bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla, 30 maddelik bir Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği deneme formu oluşturulmuştur. Ölçek maddelerinin oluşturulmasından önce alan yazın incelenerek proje tabanlı öğrenme çıktıları ölçek maddelerinin oluşturulmasında kullanılmıştır. Oluşturulan deneme formu Adana ve Mersin’de ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören 698 öğrenciye uygulanmıştır. Madde-ölçek korelasyonları Pearson korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Promax döndürme ile gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda 15 maddelik iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin alfa güvenirliği 0,967 olarak elde edilirken, faktörlere ilişkin güvenirlikleri ise sırasıyla 0,93 ve 0,83 olarak bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2005). “Yapılandırmacı kuramda fen öğretmeninin rolü”. İlköğretim-Online, 4(2), 55-64.
 • Ay, Ş. (2009). Proje Tabanlı Öğrenme ve Portfolyo Değerlendirmenin Öğrenci Başarısına Ve Tutum Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Ay, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme ve geleneksel öğretime ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 53-67.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37 (2), 122-147.
 • Bohner, G. &Dickel, N. (2011). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 62, 391-417.
 • Bohner, G. & Wanke, M. (2002). Attitudes and attitude change. New York: Psychology Press.
 • Buck Institute for Educaion (2014). Why Project Based Learning (PBL)? http://bie.org/about/why_pbl Erişim Tarihi: 22.07.204
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, M. (2004). Coğrafya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çiftçi, S. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Risk Alma Düzeylerine, Problem Çözme Becerilerine, Erişilerine Kalıcılığa ve Tutumlarına Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Demirel, Ö., Başbay, A., Uyangör, N. ve Bıyıklı C. (2001). Proje tabanlı öğrenme modelinin öğrenme sürecine ve öğrenci tutumlarına etkisi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 7-8 Haziran 2001, Cilt II, 879-889.
 • Diffily, D. (2002). Project-based learning: meeting social studies standards and the needs of gifted learners, Gifted Child Today, 25 (3), 40-43.
 • Ercan, A. R. (2002). Etkin öğrenme sürecinde öğretmen ve yöntemler. Eğitimde Temel Kitaplar Dizisi: 7. Ankara: Başak Matbaacılık.
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma, İlköğretim-Online, 1(1), 2-11.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme ı: temel kavramlar ve işlemler.Ankara: Pegem Akademi.
 • Gültekin, M. (2005). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2),517-556.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde insan ve insanlar sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Köklü, N. (2002). Açıklamalı istatistik terimleri sözlüğü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • McGrath, D. (2002). Getting started with project-based learning. Learning and Leading with Technology 30 (3)42-50.
 • MEB. (2009). Öğretim Programları. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 Erişim Tarihi: 24.07.2014
 • Papanastasiou, C. (2002). School, teaching and family influence on student attitudes toward science: based on TIMSS data for cyprus. Studies in Eucational Evaluation, 28, 71-86.
 • Pektaş, H.M.,Çelik, H. ve Köse, S. (2009). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Üzerine Uygulama Güçlük Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 111-118.
 • Rosenberg, M. J. & Hovland, C. I. (1960). Cognitive, affective and behavioral components of attitudes in Rosenberg, M. J.,Hoveland, C. I., McGuire, W.J., Abelson, R.P. & Brehm, J.W. (Ed.), Attitude Organization and Change: An analysis of consistency among attitude components. New Haven: Yale UniversityPress.
 • Schwarz, N. (2007). Attitude construction: evaluation in context. Social Cognition, 25 (5), 638-656.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tekin, H. (1982). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Daily News Web Ofset Tesisleri.
 • Tezbaşaran, A.A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Turgut, M.F. (1995). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara: Yargıcı Matbaası.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Eylem YALÇIN İNCİK Bu kişi benim


Eylem YALÇIN İNCİK>

0000-0001-5636-5373


Özler ÇAKIR>


Devrim ALICI>


Devrim ÖZDEMİR ALICI>

Yayımlanma Tarihi 7 Ağustos 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { ilkonline107320, journal = {İlköğretim Online}, issn = {1305-3515}, eissn = {1305-3515}, address = {}, publisher = {Sinan OLKUN}, year = {2015}, volume = {14}, number = {3}, pages = {1096 - 1105}, doi = {10.17051/io.2015.63115}, title = {İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Yalçın İncik, Eylem and Çakır, Özler and Özdemir Alıcı, Devrim} }
APA Yalçın İncik, E. , Yalçın İncik, E. , Çakır, Ö. , Alıcı, D. & Özdemir Alıcı, D. (2015). İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması . İlköğretim Online , 14 (3) , 1096-1105 . DOI: 10.17051/io.2015.63115
MLA Yalçın İncik, E. , Yalçın İncik, E. , Çakır, Ö. , Alıcı, D. , Özdemir Alıcı, D. "İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması" . İlköğretim Online 14 (2015 ): 1096-1105 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8620/107320>
Chicago Yalçın İncik, E. , Yalçın İncik, E. , Çakır, Ö. , Alıcı, D. , Özdemir Alıcı, D. "İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". İlköğretim Online 14 (2015 ): 1096-1105
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - EylemYalçın İncik, EylemYalçın İncik, ÖzlerÇakır, DevrimAlıcı, DevrimÖzdemir Alıcı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17051/io.2015.63115 DO - 10.17051/io.2015.63115 T2 - İlköğretim Online JF - Journal JO - JOR SP - 1096 EP - 1105 VL - 14 IS - 3 SN - 1305-3515-1305-3515 M3 - doi: 10.17051/io.2015.63115 UR - https://doi.org/10.17051/io.2015.63115 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İlköğretim Online İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Eylem Yalçın İncik , Eylem Yalçın İncik , Özler Çakır , Devrim Alıcı , Devrim Özdemir Alıcı %T İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2015 %J İlköğretim Online %P 1305-3515-1305-3515 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17051/io.2015.63115 %U 10.17051/io.2015.63115
ISNAD Yalçın İncik, Eylem , Yalçın İncik, Eylem , Çakır, Özler , Alıcı, Devrim , Özdemir Alıcı, Devrim . "İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". İlköğretim Online 14 / 3 (Ağustos 2015): 1096-1105 . https://doi.org/10.17051/io.2015.63115
AMA Yalçın İncik E. , Yalçın İncik E. , Çakır Ö. , Alıcı D. , Özdemir Alıcı D. İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İOO. 2015; 14(3): 1096-1105.
Vancouver Yalçın İncik E. , Yalçın İncik E. , Çakır Ö. , Alıcı D. , Özdemir Alıcı D. İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İlköğretim Online. 2015; 14(3): 1096-1105.
IEEE E. Yalçın İncik , E. Yalçın İncik , Ö. Çakır , D. Alıcı ve D. Özdemir Alıcı , "İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", İlköğretim Online, c. 14, sayı. 3, ss. 1096-1105, Ağu. 2015, doi:10.17051/io.2015.63115