Yazım Kuralları

İNİF E- DERGİ YAYIM VE YAZIM KURALLARI

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, iletişim bilimleri ile ilgili derleme, araştırma makaleleri, teorik ve kuramsal makaleler, kitap tanıtımı vb. yazıların yer aldığı akademik ve hakemli bir dergidir. Kısa adı “İNİF E- Dergi”dir.
İNİF E-Dergi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
Yazının İNİF E-Dergi’ye gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir.
Yayınlanmak üzere İNİF E-Dergi’ye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının, kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması yayınlanması için engel değildir.
Derginin her bir sayısında, tezden üretilmiş çalışmalardan sadece 2 çalışmaya yer verilir. Daha fazla çalışma gönderilmesi halinde çalışmalar derginin ilerleyen sayılarında yayınlanmak üzere değerlendirilir. Tezden üretilmiş çalışmalar da hakem değerlendirme sürecine alınır ve bu çalışmaların yayınlanıp yayınlanmayacağı en az 2 hakem raporunun olumlu olması koşuluna bağlıdır.
Makaleler en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır.
Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Bunun yanı sıra, diğer dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazıların yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.
Dergiye, yayınlanması için gönderilen yazıların, dergi kurallarına göre uygun bir şekilde düzenlenerek https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi adresinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
İNİF E- Dergi’ye gönderilen yazıların tüm hukuki sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Dergiye gönderilen yazılarla birlikte, "Formlar" linkinde bulunan "Yazar telif hakkı devri” formunun da doldurularak gönderilmesi gerekir. Ayrıca, yazarların çalışma alanlarını da içeren ve en fazla 75 kelimeden oluşan özgeçmişlerini, iletişim bilgileri (e-mail ve telefon numarası zorunludur) ekli şekilde göndermeleri gerekmektedir.
Yayınlanan yazıların her türlü telif hakkı, İNİF E-Dergi’ye aittir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.
Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak hazırlanmış olması şarttır.
Makale sürecindeki tüm gelişme ve sonuçları online olarak birinci yazara bildirilir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri esaslarına göre hazırlanmış çok başarılı çalışmalar editör kararıyla da yayınlanabilir.
Yayınlanmak üzere İNİF E-Dergi’ye gönderilen çalışma önce editör tarafından incelenir, daha sonra yayın kurulunun görüşüne sunulur ve yayın kurulunun olumlu görüşünden sonra incelemesi için hakemlere gönderilir. Hakem incelemelerinden geçmiş, yazarı tarafından gerekli eksikleri giderilmiş çalışmalar yayın sırasına alınır ve ardından yayınlanır.
Makalelerin inceleme süreci kör hakem tekniğine göre yürütülmesi nedeniyle yükleme yapılacak makalelerde yazarlara ait ya da çalışmanın yazarını açığa çıkaracak nitelikte çalışma başlığına ait her hangi bir bilgiye yer verilmemesi gerekmektedir. Bu yüzden yazarlar makalelerini ilk yüklediklerinde yazar ismine, unvanına ya da çalıştığı kurumla ilgili herhangi bir bilgiye çalışmalarında yer vermemelidir.
İlgili çalışmanın hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar ya da çalışma ile ilgili bilgiler eklenecektir. Çalışmanın tez özeti, sunulmuş bir bildiri vs. olması durumunda editör mesajla bilgilendirilmelidir.
Metin bir plan dâhilinde; aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır ve ana metinde yer alan başlıklar numaralandırılmalıdır.


Türkçe Makale Başlığı
Özet………………………………………. (En en az 250 kelime 10 punto)
Anahtar Kelimeler………………… (En az 3 kelime, en çok 6 kelime)
İkinci Dildeki Makale Başlığı
Abstract
Keywords
Giriş
Ana metin
1.....
1.1........
2.
2.1.
Sonuç ve Tartışma
Kaynakça
Ekler
Makalenin başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle bold (koyu) ve ortalı olarak 12 punto, alt başlıkları ise her kelimenin yalnızca ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle sola yaslı 12 punto ile yazılmalıdır. Yazarın adı ve unvanı başlığın hemen altına sağa yaslı olarak 9 punto bold olarak dipnot şeklinde (Örneğin; Doç. Dr. Fatma NİSAN) yazılmalı; yazar birden fazla ise adları alt alta gelecek şekilde ve sıra numarası birbirini takip edecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıcı yazarın veya yazarların görev yeri ve e-posta adresi ile ORCID numaraları sayfanın altında dipnot şeklinde 9 punto ile gösterilmelidir. (Örneğin; İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, E-mail: fatma.nisan@inonu.edu.tr, ORCID:…….)
Bütün yazılarda metnin başında Türkçe özet ve altında İngilizce başlık ve İngilizce özet verilmelidir.
Özetler 10 punto ile yazılmış ve en az 250 kelimeden oluşmalıdır. “Özet” ve “Abstract” başlığı sola dayalı, bold (koyu) ve 10 punto ile yazılmalıdır. Yazı başka bir dilde yazılmışsa başlığın ve özetin Türkçe tercümeleri yer almalıdır. Özetler, çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonucu ve orijinalliği gibi konularda kısaca bilgileri içermelidir.
Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar A4 kâğıdı boyutunda, “Times New Roman” yazı stiliyle iki yana yaslı, tek (1) satır aralığı ve12 punto ile Word programında yazılmalıdır. Paragraf aralığı önce 6nk, sonra 0nk olmalıdır.
Yazıda paragraflar, girintili (1,25 cm) olmalıdır.
Yazılarda sayfa numarası eklenmemelidir.
Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir. Resim, şekil ve grafikler “Şekil” adı altında gösterilmelidir. Ayrıca şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, sırayla numaralandırılmış olmalı, şekil ve tablolara ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmeli. Bunun yanında, şekil ve tabloya ait başlıklar (isim) ise 12 punto ve Times New Roman yazı stili ile ortalı olarak yazılmalıdır. Tablo içi metinler 12 punto ile (gerektiğinde 9 puntoya kadar düşürülebilir) ve “Times New Roman” yazı stili olarak yazılmalıdır. Tablo içi metinlerde paragraf aralığı önce 0nk, sonra 0nk ve 1 satır aralığında olmalıdır.
Yazılar; şekil, resim, grafik ve tablolar dahil 25 sayfayı geçmemelidir.
Sayfa düzeni, üst 2,5 cm, sol 3 cm, alt 2,5 cm, sağ 2,5 cm boşluk bırakarak oluşturulmalıdır.
Sayfa Düzeni
Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Tipi Stili: Normal
Boyutu (normal metin): 12 Punto
Boyutu (dipnot metni): 9 Punto
Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra 0 nk
Satır Aralığı: Tek (1)
Kaynakların Gösterilmesi
Dergiye gönderilen çalışmaların metin içi referansları ve kaynakçaları APA sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazarların American Psychological Association’ın altıncı baskısını dikkate almaları gerekmektedir. Rehbere Erişim İçin: www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf
Kaynaklar metin içerisinde parantez arasında sırasıyla yazar soyadları, tarih, sayfa numarası yazılarak verilmelidir.
Yazar adı ve tarih bilgileri anlatımda geçiyorsa parantez içinde yinelenmemelidir.
3 veya daha çok yazar isimli yazılarda “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.
Metin içerisinde aynı konuya ait gönderme yapılan kaynaklar birden fazla ise, noktalı virgülle ayrılmalıdır.
Eğer, yazarın ayın yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılarak, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a,b,c,…” İbareleri kullanılmalıdır.
Kısa alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak sağ ve sol 1 cm içeriden olmak üzere blok halinde, 10 punto ile yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.
Tüzel kişiler tarafından yazılmış eserlerde tüzel kişi adı çok uzun ise veya kısaltılmış biçimi çok biliniyorsa ilk atıftan sonra kısaltma yoluna gidilebilir. Kısaltma kullanılması düşünülüyorsa ilk atıfta kurum adının açık hali yazılmalı ve yanında tırnak içinde kısaltması verilmelidir. Daha sonraki atıflarda sadece kısaltma kullanılmalıdır.
Aynı anda birden fazla esere gönderme yapılmak istenirse, hepsi tek bir parantez içinde, birbirlerinden noktalı virgül ile ayrılarak verilmelidir. Parantez içinde yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenmelidir.
Aynı yazarın birden fazla eserine aynı anda atıf yapılacaksa yazar yinelenmeksizin tarih sırası küçükten büyüğe doğru sıralanmalıdır.
Eserin yayın tarihi belli değilse, göndermede tarih yok anlamına gelen “t.y” kısaltılması kullanılmalıdır.
Kaynakçalar, asılı olarak 1,25 değeri ölçüsünde olmalıdır.
Metin içerisinde kaynak gösterimi ile ilgili bazı örnekler aşağıda sunulmuştur;
..........(Kalafat, 2007: 195). : tek yazarlı kaynak gösterimi.
……..(Kocabaş ve Elden, 2001: 18). : iki yazarlı yayınların kaynak gösterimi.
……..(Geray, 2006a: 30, 2006: 120). : aynı yazarın aynı yıldaki birden fazla yayınının kaynak gösterimi.
……..(Şeker, 2007: 38; Şeker, 2008: 205).: aynı yazarın ayrı yayınlarının kaynak gösterimi
……..(İnceoğlu vd., 2004: 47). : ikiden fazla yazarlara ait yayınların kaynak gösterimi
……..(İnal, 2006: 43; Atabek, 2008: 151). : Aynı konuya ait gönderme yapılan birden fazla kaynağın gösterimi
……..(Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 2009). : yazarı bilinmeyen ve internet sitesinden ulaşılan yayınların kaynak gösterimi
……..(http://www.bik.gov.tr). : internet kaynağının gösterilmesi
……..(Basın Etiği ve Teorileri, 1981).: yazarı belli olmayan kaynağın gösterimi
……..(Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2012: 147). : tüzel kişi tarafından yazılmış eserin gösterilmesi.
……..(Sözen’den Akt.: Balcı, 2004: 55). : Dolaylı gönderme kaynağın gösterimi
……..(Mete Çamdereli ile kişisel iletişim, 22 Eylül 2014). : Görüşme kaynağının gösterilmesi.
Yukarıda metin içerisindeki kaynak gösterimleri, yazım dili Türkçe olan makaleler içindir. Yabancı dile yazılan makalelerdeki kaynak gösterimlerinde kullanılan bağlaçlar, yazım dili ile uyumlu olmalıdır. Kaynak gösterimi dışında yapılacak açıklamalar, “Notlar” başlığı altında yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.
Kitaplar:
Tokgöz, O. (2000). Temel gazetecilik. Ankara: İmge Kitabevi.
Tekinalp, Ş. ve Uzun, R. (2013). İletişim araştırmaları ve kuramları (4. Baskı). İstanbul: Beta.
McQuail, D. (1992). Media performance: Mass communication and the public interest. London: Sage Publications.
Grossberg, L., Wartella, E., Whitney, D. C. and Wise, J. M. (2006). Mediamaking: Mass media in a popular culture. Thousand Oaks, CA: Sage.
Çeviri Kitaplar:
Neuman, W. L. (2016). Toplumsal araştırma yöntemleri nitel ve nicel yaklaşımlar (8. Baskı). (Çev. Sedef Özge). Ankara: Yayın Odası Yayınları.
Kitap İçinde Yayın (Bölüm ya da Makale)
Önür, N. (2012). Türk sinemasında mekanlar ve iliştirilmiş kimliklerin temsili. V. Doğan Günay ve Alev. F. Parsa (Ed.) Görsel göstergebilim: İmgenin anlamlandırılması (ss. 173-210). İstanbul: Es Yayınları.
Hallahan, K. (2010). Being public: Publicity as public relations. In R. L. Heath (Ed.), The SAGE handbook of public relations, (pp. 523–545). Thousand Oaks, CA: Sage.
Makaleler:
Nisan, F. (2015). 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adaylarının karikatürlere yansıması. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi: Selçuk İletişim, 9(1), 162-200.
Shin, J. H. and Cameron, G. T. (2005). Different sides of the same coin: Mixed views of public relations practitioners and journalists for strategic conflict management.Journalism & Mass Communication Quarterly, 82(2), 318-338.
Tezler:
Nisan, F. (2012). Siyasal söylemin ve ideolojilerin gazete karikatürlerinde yeniden üretimi (örnek olay 1982 ve 2010 Anayasa Referandum süreci). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya.
Bildiriler:
Nisan, F. (2016). 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ulusal demokrasi şöleni: “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” örneği, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 13-15 Ekim 2016, Elazığ.
Öğün, E., P. ve Çavdar, A. (2011). Yeni muhalefet eski dil: Bir siyasal iletişim aracı olarak mizah, Ulusal İletişim Kongresi Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Ulusal İletişim Kongresi Bildiri Kitabı, 13-15 Mayıs 2010, Erzurum: Mega Ofset.


İnternet:
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü; (2015), http://www.byegm.gov.tr/turkce/uluslararasi-basin-mensuplari, Erişim Tarihi: 09.09.2015.
Bostancı, N. (2012). Kısa bir medya-siyaset ilişkisi tarihi, http://www.mostar.com.tr/Detay.aspx?YaziID=427, Erişim Tarihi: 04.03.2012.
Tigrel, A. (1999). Timetable: What will happen and when, http://europa.eu. int/euro/html. Erişim Tarihi: 27.09.1999.
Yüksek Seçim Kurumu, http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2010Referandum/KesinSonuc/Sonuc.pdf, Erişim Tarihi: 14.01.2011.