Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 2, 524 - 537, 31.12.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen alımı amacıyla gerçekleştirdiği mülakatlara yönelik öğretmen adaylarının tutumları belirlemeye dönük bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçek geliştirme sürecinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 266 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Ölçeğin kapsam geçerliği uzman görüşleri, yapı geçerliği ise hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla sağlanmıştır. Yapılan geçerlik çalışmaları neticesinde ölçeğin üç faktörlü toplam 26 maddeden oluştuğu ve faktörlerin birlikte varyansın % 61,03’ünü açıkladığı tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları ölçeğin tamamı ve alt faktörleri için hesaplanan iç tutarlık katsayıları ile belirlenmiştir. Ölçeğin tamamına ait Cronbach alfa (α) değeri 0,89 olarak bulunmuştur. Hesaplanan bu değerler ölçekten elde edilen puanların güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda 3 faktörlü yapı doğrulanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; ölçeğin öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatlara yönelik tutumlarını, geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçen bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akkaş, M. (2016). Hak bunun neresinde?. Türk Eğitim-Sen Haber Bülteni, 13 (151).
 • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay.
 • Baker, H.G. & Morris, S.S. (1990). The employment interview: guaranteed improvement in reliability. Public Personnel Management, 19, p. 85-90.
 • Baskin, M. K., Ross, S. M., & Smith, D. L. (1996). Selecting successful teachers: the predictive validity of the urban teacher selection interview. The Teacher Educator, 32, p.1-21.
 • Benner, S., George, T., & Cagle, L. (1987). Admission boards: the contribution of professional judgment to the admission process. Journal of Teacher Education, 38(2), p.7-11.
 • Byrnes, D., Kiger, G., & Shechtman, Z. (2003). Evaluating the use of group interviews to select students into teacher-education programs. Journal of Teacher Education,54(2), p.163-172.
 • Child, D. (2006). The essentials of factor analysis (3th Ed.). Continuum, London.
 • Çakır, Ö. (2005). Anadolu üniversitesi açık öğretim fakültesi ingilizce öğretmenliği lisans programı ve eğitim fakülteleri ingilizce öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesleki yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), s.27-42
 • Eagle, A,H., ve Chaiken, S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude, Social Cognition, 25(5), 582-602
 • Güçlü, A. (02 Ekim 2016). Mülakat fırtınası! Milliyet Gazetesi. s. 20.
 • Gürefe, N. ve Kan, A. (2013). Öğretmen adayları için geometrik cisimler konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 12(2), s.356-366.
 • Güven, S. ve Dak, G. (2017). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin oluşturdukları görsel metaforlar. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 8(15), s.2-16.
 • Haberman, M. & Post, L. (1998). Teachers for multicultural schools: the power of selection. Theory Into Practice, 37(2), p.96-104.
 • Hoe, S.L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique. Journal of Applied Quantitative Methods, 3(1), p.76-83.
 • Kan, A. ve Akbaş, A. (2005). Lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(2), s. 227-237.
 • Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (kpss) yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 23.
 • Kuran, K., (2012). Öğretmen Adaylarının KPSS Kursu Veren Dersanelere ve KPSS’ye İlişkin Görüşleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 143-157.
 • MEB (1955). Eğitim enstitüsü yönetmeliği, tebliğler dergisi, http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/finish/19-1955/3459-875-ekim-1955
 • Oral, B. (2004) Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim Araştırmaları, 15 (4), s.88-98.
 • ÖSYM (2002). Basın Duyurusu, http://www.osym.gov.tr/TR,3548/13052002-tarihli-kpss-basin-duyurusu.html
 • Özder, H. (2012). Öğretmen adaylarının seçiminde uygulanan mülakat sınavının geçerlik ve güvenirliği: KKTC örneği. Eğitim ve Bilim, 37(166), s.155-169.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel.
 • Temizkan, M., ve Sallabaş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okuma ve yazmaya yönelik tutumlarının karşılaştırılması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (27), s.155-157
 • Ülgen, G. (1994). Eğitim Psikolojisi: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar, Ankara:Lazer Ofset Matbaa.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Serkan KELEŞOĞLU
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türkiye


Bekir ÇAR
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-7422-9543
Türkiye


Saliha Hilal YARAR
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { intjces804029, journal = {Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2458-9373}, address = {info@intjces.com}, publisher = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS)}, year = {2020}, volume = {6}, number = {2}, pages = {524 - 537}, title = {Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Çar, Bekir and Yarar, Saliha Hilal} }
APA Keleşoğlu, S. , Çar, B. & Yarar, S. H. (2020). Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması . Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 524-537 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/59193/804029
MLA Keleşoğlu, S. , Çar, B. , Yarar, S. H. "Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması" . Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2020 ): 524-537 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/59193/804029>
Chicago Keleşoğlu, S. , Çar, B. , Yarar, S. H. "Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2020 ): 524-537
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - SerkanKeleşoğlu, BekirÇar, Saliha HilalYarar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 524 EP - 537 VL - 6 IS - 2 SN - -2458-9373 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Serkan Keleşoğlu , Bekir Çar , Saliha Hilal Yarar %T Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2020 %J Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2458-9373 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Keleşoğlu, Serkan , Çar, Bekir , Yarar, Saliha Hilal . "Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (Aralık 2020): 524-537 .
AMA Keleşoğlu S. , Çar B. , Yarar S. H. Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. UGEAD - IntJCES. 2020; 6(2): 524-537.
Vancouver Keleşoğlu S. , Çar B. , Yarar S. H. Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2020; 6(2): 524-537.
IEEE S. Keleşoğlu , B. Çar ve S. H. Yarar , "Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 524-537, Ara. 2020