Etik İlkeler ve Yayın Politikası

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

(InTraders)

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

1. Genel Etik İlkeler- Genel

1. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; doküman, resim, anket vb. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin alınması, bunların makale içeriğinde belirtilmesi ya da ek olarak sunulması gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön inceleme safhasında yazara iade edilir. Etik Kurul izni Türkiye(Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan araştırmacılar)den gönderilen çalışmalar için zorunludur. Etik kurul izni ülkelerin kendi yönetim ve sistemleri gereği yazarın sorumluluğundadır. 

2. Hakem değerlendirmelerinde olan araştırmalara ilişkin ham verilerin hakemler tarafından talep edildiğinde sunulması şarttır. Verilerin makalenin yayımı sonrasında da gerektiğinde sağlanması zorunludur.

3. Yazarlar makalesinde belirttiği iletişim bilgilerini (mail, kurum, ORCID) InTraders'da yayınlanacak/yayınlanmış makalesinde yer alacağını kabul eder.  InTraders yazarlara ait bilgileri dergi sayıları dışında hiçbir yerde yayınlamamayı, ticari ve reklam amaçlı 3. kişiler ile paylaşmamayı kabul eder. 


    A. Yazarlar İçin Etik İlkeler

1. Yazarlar çalışmalarının özgün olduğunu garanti eder ve diğer araştırmacıların fikir, dil, resim, grafik ve tablolarına çalışmalarında yer verdikleri zaman bunu alıntı olarak belirtmek durumundadır. Kaynağı belirtmeden yapılan alıntı intihal nedenidir.

2. Çalışmada adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden aynı oranda sorumludur. Çalışmaya katkısı olup da araştırmacının ismine yer verilmemesi veya katkısı olmadığı halde haksız yere adına yer verilmesi kabul edilemez bir durumdur.

3. Yazarlar araştırmalarının bulgularına sadık kalmalıdır. Bulguların değiştirilmesi, bulgu ve sonuç uydurmak ve bunlardan yola çıkarak araştırma yapmak söz konusu değildir. Veriler ve materyaller üzerinde oynama, silme, çıkarma ya da baş etmesi güç verilerin yorumlanma işlemini atlama gibi durumlar güven kırıcıdır.

4. Çalışmanın dergilere eş zamanlı gönderimi söz konusu olamaz. Yazarlar önceden yayımlanmış çalışmalarını da dergiye gönderemezler.


   2020 yılından itibaren TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş olup özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır.

“Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in, geçmiş yıllarda gönderilmiş, değerlendirme süreci tamamlanmış ama henüz yayınlanmamış, değerlendirme süreci devam etse de 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış olan çalışmalar için uygulanması beklenmemektedir. Süreci 2020 yılında başlayıp araştırma verileri 2020 yılına ait makaleler için zorunlu olacaktır. Hangi makaleler için Etik Kurul İzin Belgesi gerektiği aşağıda açıklanmış olup belgesi sisteme yüklenmeyen ve/veya makale içinde Etik Kurul İzni ile ilgili bilgi verilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

TR Dizin Tarafından Yapılan Etik Kurallarla ilgili AÇIKLAMA ve BİLGİLENDİRME
Kriterlerde geçmiş yıllarda yer alan Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu kriterlere eklenmişti.

SORU: Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?
Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

SORU: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?
2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

SORU: TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir ?
Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

Ayrıca;
Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve / veya yasal / özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

             

    B. Hakemler İçin Etik İlkeler

1. Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunu ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir.

2. Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili objektif, tarafsız, bilimsel, anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır.

3. Hakem raporları, makalenin bilimsel niteliği (ele aldığı konu, kullanılan yöntem ya da ilgili literatürün uygun kullanımı) ile ilgili değerlendirme de içerecektir. Bu değerlendirme olumlu ya da olumsuz, içerik hakkında mutlaka yapılmalıdır.

4. Hakemin kendi çalışmalarına atıf yapılmasını istemesi tavsiye edilmez ve etik olarak kabul edilmez.  Hakemin çalışmalarının, incelemekte olduğu çalışma ile ilgili olması durumunda 1 veya 2 çalışmasını belirtebilir, fakat belirtilen çalışmalar tavsiye niteliğinde olup, belirtilen çalışmaları kullanıp kullanmamak yazara bağlıdır. 

5. Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.


2 . Yayın Politikası


1. InTraders Uluslararası Ticaret Dergisi (InTraders) uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Aşağıda sıralanan yayın ilkeleri doğrultusunda yayım yapar.


2. InTraders, bilimsel çalışmaların yayımlanabileceği bir platform oluşturarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlar.

3.InTraders; uluslararası ticaret, iktisat, işletme, tedarik zinciri yönetim, hukuk uluslararası ilişkiler alanlarında hazırlanmış özgün bilimsel araştırmalar, sunulmuş kongre bildirileri, kitap incelemesi, editöre mektup çalışmalarını yayımlar.

4. InTraders, varsayılan dili İngilizce olup İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanmış bilimsel çalışmaları yayımlar.

5. InTraders, Yaz (Temmuz ayı) ve Sonbahar (Aralık ayı) dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı da yayımlar.

6. InTraders, herhangi bir sayı için makale kabul etmez. Dergiye her zaman makale gönderilebilir.

7. InTraders, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemini kullanarak yayım yapar. Makale ile ilgili tüm işlemler DergiPark sistemi üzerinden yürütülür.

8. InTraders, https://dergipark.org.tr/tr/pub/intraders adresinden yayım yapar. Ayrıca kendi kongre sayfalarında arşiv kımında tüm sayıları açık erişime ücretsiz olarak sunar. https://www.intraders.org/arsiv/dergi-sayilari-arsivi/

9. InTraders'a yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalenin daha önce yurtiçinde ve/veya yurtdışında, Türkçe veya başka bir dilde hiç bir yerde yayımlanmadığı, yayıma kabul edilmediği ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini yazar/yazarlar beyan ve taahhüt ederler.

10. Yazarlar Sahiptir; Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif dâhil patent hakları, fikri mülkiyet hakları saklıdır.

11. InTraders'da yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

12. InTraders çalışmalar için telif ücreti ödemez.

13. InTraders, yazarlar ve okuyucular için ücretsizdir.

14. InTraders yayımlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

15. InTraders, dergide yer alan yazıların kaynak gösterilerek okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve herhangi bir yasal amaçla kullanılmasına izin verir.

16. InTraders yayın etiğine aykırı yayın yapmamayı taahhüt etmekte ve dergiye sunulan makalelerin tamamı editör tarafınca intihal/benzerlik denetimine tabi tutar.

17. InTraders gönderilen makalenin dergi kapsamına girip girmediği; sisteme doğru/eksiksiz yüklenip yüklenmediği ve makale uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı editörce kontrol edilir.

18. InTraders çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin “olumlu” görüşü aranır. Hakemlerden biri “olumlu”, diğeri ise “olumsuz” görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Editör iki “olumlu” hakem görüşünü Editörler Kurulu'na göndererek hakem değerlendirme sürecini tamamlar.

19. İki “olumlu” hakem görüşüne sahip tüm makalelerin yayımlanabilmesi için nihai kararı Editörler Kurulu verir.

20. Yayına kabul edilen makaleler için yazarın talep etmesi halinde editörce imzalanmış bir “Yayına Kabul Belgesi” gönderilir.

21. Dergi internet sitesi üzerinden paylaşılan isim, unvan ve e-posta adresleri gibi bilgileri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanır; farklı herhangi bir amaç için kullanmaz veya diğer kişilerin kullanımına açılmaz.

22. InTraders, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nde açıklanmış. InTraders Budapeşte Açık Erişim Girişimi’ni kabul etmiştir.

23. InTraders, yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayıncılık Etiği Kurulu (COPE: Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan uygulama rehberini izlemeyi taahhüt eder.

24. InTraders'daki eserler Dergipak sistemi ile arşivlenir.

25. InTraders, Creative Commons (CC) Atıf 4.0 Uluslararası Lisans ile lisanslanmıştır.

Sorular, öneriler ve yorumlarınız için intradersorg@gmail.com adresi kullanılabilir.

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHIOPOIU, University of Craiova, Romania

Doç. Dr. , Liza ALILI SULEJMANI, International Balkan University, Macedonia

Dr. Öğretim Üyesi, Ali YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

intradersorg@gmail.com


Creative Commons Lisansı
InTraders International Trade Academic Journal isimli yazarın InTraders International Trade Academic Journal başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.