Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 163 - 175 2017-04-16

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Yardımseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
An Analysis of the Tendency to Tolerance and Helpfulness Attitude of 4th Grade Students in Terms of Certain Variable

Serkan Aslan [1]


Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile yardımseverlik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada, tarama modellerinden biri olan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 265 ilkokul 4. sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; kişisel bilgiler formu, Hoşgörü Eğilim Ölçeği ile Yardımseverlik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ölçeğine tamamen uygun düzeyinde, yardımseverlik tutum ölçeğine tamamen katılıyorum düzeyinde görüş belirttikleri görülmüştür. Öğrencilerin hoşgörü eğilim puanları cinsiyet, baba eğitim durumu açısından anlamlı farklılık gösterirken; anne eğitim durumu ve sosyo-ekonomik düzey açısından anlamlı farklılık göstermemiştir. Öğrencilerin yardımseverlik tutum puanları cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterirken; sosyo-ekonomik düzey açısından anlamlı farklılık göstermemiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir.

The purpose of this study is to analyze of the tendency to tolerance and helpfulness attitude of 4th grade students in terms of certain variable. In the research, the descriptive screening model was used. In the research, one of the purposive sampling models, the convenience sampling method was used. 265 students from the 4th grade in primary school have participated to the research. As a data collection tool in the research, the personal information form, the Tolerance Tendency Scale and the Helpfulness Attitude Scale  were used. In the analysis of data, descriptive analysis and multivariate analysis of variance (MANOVA) was used. Consequently, of primary school 4th grade students were found to respond to the tolerance tendency scale as completely adequate level, and as I fully agree to the helpfulness attitude scale. While the tolerance to tendency scores of the students showed significant differences regarding gender, father’s educational level; they have not shown significant difference regarding mother’s educational level and socio-economic level. While the students’ helpfulness attitude scores showed significant difference regarding gender, mother’s educational status, father’s educational status, it did not show a significant difference regarding socio-economic level. Proposals were developed based on the findings derived from the research.

 • Akbaş, O. (2011). Sosyal bilgilerde değerler ve öğretimi. B. Tay & A. Öcal (Ed.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Akbulut, Y. (2011). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal.
 • Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersine “yardımseverlik” etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ashford, N. (2009). Hoşgörü. Ankara: Liberte. Can, A. (2013). SPSS ile nicel veri analizi. Ankara: Pegem.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
 • Cookson, P.W. (2001). Fostering moral democracy. Educational Leadership, 59(2), 42-45.
 • Çalışkan, H., & Sağlam, H.İ. (2012). A study on the development of the tendency to tolerance scale and an analysis of the tendencies of primary school students to tolerance through certain variables. Educational Sciences: Theory ve Practice, 12(2), 1440-1445.
 • Çelik, Z. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yardımseverlik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Erzurum ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı. Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., & Hyun, H. (2014). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Education. Green, S.B., & Salkind, N.J. (2013). Using spss for windows and macintosh: analyzing and understanding data. New Jersey: Pearson.
 • Hines, A. (2008). Global trends in culture, infrastructure and values. Futurist, 42(5), 18-23.
 • Ho, R. (2006). Handbook of univariate and multivariate data analysis and interpretation with spss. London ve New York: Chapman ve Hall.
 • Kalın, Z.T. (2013). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Erzurum.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Edt.) Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı. Karatekin, N., Ekşi, H., Işılak, H., Otrar, M., Koç-Yıldırım, P., & Durmuş, A. (2012). Perese değerler eğitimi öğretmen kitabı, yardımseverlik. Ankara: Nobel.
 • Kerr, D. (2003). Citizenship: Local, national and international. L. Gearon (Ed.) Learning to teach citizenship in the secondary school. New York: Routledge Falmer.
 • Keskin, Y. (2008). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programlarında değerler eğitimi: Tarihsel gelişim, 1998 ve 2004 programlarının etkililiğinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kouchok, K.H. (2008). Çocuklara hoşgörüyü öğretmek için neler yapmalı, neler yapmamalı: mısır örneğinden bazı yansımalar (Çev. Cemil Oruç). Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,13(2), 403-412.
 • Köylü, M. (2016). Teoriden pratiğe değerler eğitimi. Ankara: Nobel.
 • Leirvik, O. (2007). Hoşgörü, vicdan ve dayanışma: Ahlak ve din eğitiminde küreselleşen kavramlar. R. Kaymakcan, S. Kenan, H. Hökelekli, Ş. Arslan & M. Zengin (Ed.) Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Öztaşkın-Bektaş, Ö., & İçen, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile demokrasi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 39-56.
 • Pallant, J. (2005). Spss survival manual: a step by step guide to data analysis using spss for windows. Australia: Australian Copyright.
 • Pighin, G. (2005). Çocuklara değer aktarımı. (Çev. Ali Yaşar Gök). İzmir: İlya.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi: analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı. Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Türk, N., & Nalçacı, A. (2011). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler programında verilen değerleri edinme düzeyleri (Erzincan Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 39-56.
 • Yeşil, R., & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 65-84.
 • Yeşilkayalı, E., & Yıldız-Demirtaş, V. (2013). Ebeveynlerin çocuk haklarına ilişkin tutumları ile ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri arasındaki ilişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-14.
 • Yiğit, M.F., & Tarman, B. (2013). Değerler eğitimimin ilköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarındaki yeri ve önemi. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(2), 79-102.
 • Yüksel, İ., Bağcı, Ş., & Vatansever, E. (2013). İlköğretim son sınıf öğrencilerinin demokratik değerlere sahip olma düzeylerinin belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 309-334.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serkan Aslan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd306509, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {163 - 175}, doi = {10.17679/inuefd.306509}, title = {İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Yardımseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aslan, Serkan} }
APA Aslan, S . (2017). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Yardımseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 163-175 . DOI: 10.17679/inuefd.306509
MLA Aslan, S . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Yardımseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 163-175 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/26723/306509>
Chicago Aslan, S . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Yardımseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 163-175
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Yardımseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Serkan Aslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.306509 DO - 10.17679/inuefd.306509 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 175 VL - 18 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.306509 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.306509 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Yardımseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Serkan Aslan %T İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Yardımseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.306509 %U 10.17679/inuefd.306509
ISNAD Aslan, Serkan . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Yardımseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 1 (Nisan 2017): 163-175 . https://doi.org/10.17679/inuefd.306509
AMA Aslan S . İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Yardımseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. inuefd. 2017; 18(1): 163-175.
Vancouver Aslan S . İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Yardımseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 175-163.