Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 265 - 280 2017-04-17

The Metaphoric Perception of Teacher Candidates Related ‘Fine Arts Teacher’ Concept
Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ‘Resim-iş Öğretmenliği’ Algılarına İlişkin Metaforlar

Suzan Duygu Bedir Erişti [1]


The purpose of this study is to determine the fine arts education teacher candidates’ perception about concept of teacher through metaphors. This qualitative study applied phenomenology as research method. The research was carried out by participating of 40 teacher candidates at Anadolu University, Faculty of Education, and Department of Fine Arts Education through the Research Methodologies lesson directed by the researcher, in 2014-2015 fall semester. The research data were collected by the social network sharing of the participants and by an open-ended questionnaire. Thematic analysis technique which is a qualitative research method were used to analyze the data. Teacher candidates explained the concept of teacher with much more categorized metaphors such as bicycle snowflake, galaxy, snatch, basketball coaching, courage, rainbow, freedom.

Bu araştırmanın amacı görsel sanatlar alanındaki öğretmen adaylarının resim-iş öğretmenliği kavramına ilişkin algılarını ortaya koydukları metaforlar ve bu metaforlara ilişkin düşünceleri çerçevesindeki görüşleri aracılığı ile belirlemektir. Bu amaçla araştırma verileri 2014-2015 güz döneminde Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde araştırmacı tarafından yürütülen Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında 40 öğretmen adayından elde edilmiştir. Araştırma verileri sosyal paylaşım ağları aracılığı ile ve açık uçlu sorulardan anket formları aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden tematik analiz tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının resim-iş öğretmenliği kavramı algılarına ilişkin metaforlar bisiklet          kar tanesi, galaksi, kapan, basketbol koçluğu, cesaret, gökkuşağı, özgürlük gibi dikkat çekici birçok tema içermekte ve çok çeşitlilik göstermektedir. 

 • Afacan, Ö. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının “fen” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1), 1242-1254.
 • Akkaya, A. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin “konuşma” kavramına ilişkin algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 1-9.
 • Alacapınar, F. (2011). İlköğretim okulu öğrencileri öğretmenlerini nelere benzetmektedirler? Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 249-263.
 • Altun, S., & Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(3), 329-354.
 • Arslan, M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 172, 100-109.
 • Aslan, S. (2013). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin “öğretmen” kavramı ile ilgili algılarının metaforik incelenmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (8)6, 43-59.
 • Aydın, F. & Eser-Ünaldı, Ü. (2010). Coğrafya öğretmen adaylarının Coğrafya kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 600-622.
 • Aydın, S, ve Pehlivan, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5 (3), 818-843.
 • Ben-Peretz, M., Mendelson, N. ve Kron, F.W. (2003). How teachers in different educational contexts view their roles. Teaching and Teacher Education, 19, 277-90.
 • Carter, S. ve Pitcher, R. (2010). Extended metaphors for pedagogy: Using sameness and difference. Teaching in Higher Education, 15 (5), 579-589.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (4), Güz, 693-712.
 • Cerit, Y. (2006). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin okul kavramıyla ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (3), 669-699.
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21. Yıl (2), 269-283.
 • Ekiz, D. ve Koçyiğit, Z. (2013). Sınıf öğretmenlerinin “öğretmen” kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21 (2), 439-458.
 • Fidan, B. ve Fidan, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersi kavramına ilişkin metaforik algıları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (6)2, 159-166
 • Font, V., Bolite, J. ve Acevedo, J. (2010). Metaphors in mathematics classrooms: Analyzing the dynamic process of teaching and learning of graph functions. Educational Studies in Mathematics, 54 (2), 131-152
 • Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34(1-14).
 • Gültekin, M. (2013). İlköğretim öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yükledikleri metaforlar. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(169), 126-141.
 • Henze, R. C. (2005). Metaphors of diversity, intergroup relations, and equity in the discourse of educational leaders. Journal of Language Identity & Education, 4 (4), 243-267.
 • Jensen, D. F. (2006). Metaphors as a bridge to understanding educational and social contexts. International Journal of Qualitative Methods, 5 (1) , 5 (1).
 • Johnson, B. (2007). The paradox of design research: The role of informance, B. Laurel (Ed.), Design Research: Methods and Perspectives içinde. Cambridge, MA: MIT Press. 39–40.
 • Kabadayı, A. (2008). Analysing the metaphorical images of Turkish preschool teachers. Teaching Education, 19 (1), 73-87.
 • Kalyoncu, R. ve Liman, S. (2013). Öğretmenlerin “görsel sanatlar dersi” ve “görsel sanatlar öğretmeni” kavramlarına ilişkin metaforları. E-Journal of New World Sciences Academy, 8(1), 115-130.
 • Kalyoncu, R. (2012). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının “öğretmenlik” kavramına ilişkin metaforları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9)20, 471-484.
 • Koro-Ljunberg, M. (2001). Metaphors as a way to explore qualitative data. Qualitative Studies in Education, 46 (2), 367-379
 • Liamputtong, P. (2009). Qualitative research methods, Melbourne: Oxford University Press.
 • Liamputtong, P. (2010). Performing qualitative cross-cultural research. Cambridge: Oxford University Press.
 • Mahlios, M. , Massengill-Shaw, D ve Barry, A. (2010). Making sense of teaching through metaphors: A review across three studies. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 16 (1), 49–71.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Ocak, G. ve Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 293-309.
 • Oxford, R. L., Tomlinson, S. Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R. Z., Saleh, A. ve Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: toward a systematic typology for the language teaching field. System, 26(3-50).
 • Örücü, D. (2012). Primary school teachers’ metaphorical perspectives towards classroom and classroom management: a comparative case study. Elementary Education Online, 11(2), 342-352.
 • Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 96-109.
 • Rose, G. (2009). Visual methodology: An introduction to the interpretation of visual materials (2nd ed.). Los Angeles, CA: Sage.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Saban, A. (2006). Functions of metaphor in teaching and teacher education: A review essay. Teaching Education, 17 (4), 299-315.
 • Saban, A., Koçbekar, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (2), 461-522.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri, 2 (2), 135-155.
 • Ünal, A. & Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 151-164.
 • Wells-Yalçın, Ş. (2015). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının öğretmen ve sanatçı algısına ilişkin metafor analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 160-175
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22(127-138). Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, A., Ünal, A. & Çelik, M. (2011). Öğretmen kavramına ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş algılarının analizi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 92-109.
 • Yılmaz, F., Göçen, S. & Yılmaz, F. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algıları: Bir metaforik çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (9)1, 151-164.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Suzan Duygu Bedir Erişti

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 17 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd306631, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {265 - 280}, doi = {10.17679/inuefd.306631}, title = {Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ‘Resim-iş Öğretmenliği’ Algılarına İlişkin Metaforlar}, key = {cite}, author = {Bedir Erişti, Suzan Duygu} }
APA Bedir Erişti, S . (2017). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ‘Resim-iş Öğretmenliği’ Algılarına İlişkin Metaforlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 265-280 . DOI: 10.17679/inuefd.306631
MLA Bedir Erişti, S . "Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ‘Resim-iş Öğretmenliği’ Algılarına İlişkin Metaforlar". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 265-280 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/26723/306631>
Chicago Bedir Erişti, S . "Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ‘Resim-iş Öğretmenliği’ Algılarına İlişkin Metaforlar". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 265-280
RIS TY - JOUR T1 - Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ‘Resim-iş Öğretmenliği’ Algılarına İlişkin Metaforlar AU - Suzan Duygu Bedir Erişti Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.306631 DO - 10.17679/inuefd.306631 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 280 VL - 18 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.306631 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.306631 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ‘Resim-iş Öğretmenliği’ Algılarına İlişkin Metaforlar %A Suzan Duygu Bedir Erişti %T Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ‘Resim-iş Öğretmenliği’ Algılarına İlişkin Metaforlar %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.306631 %U 10.17679/inuefd.306631
ISNAD Bedir Erişti, Suzan Duygu . "Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ‘Resim-iş Öğretmenliği’ Algılarına İlişkin Metaforlar". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 1 (Nisan 2017): 265-280 . https://doi.org/10.17679/inuefd.306631
AMA Bedir Erişti S . Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ‘Resim-iş Öğretmenliği’ Algılarına İlişkin Metaforlar. inuefd. 2017; 18(1): 265-280.
Vancouver Bedir Erişti S . Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ‘Resim-iş Öğretmenliği’ Algılarına İlişkin Metaforlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 280-265.