Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 15 2017-06-23

Examining Knowledge Levels, Problem Solving Levels, and Attitudes of Teacher Candidates on Geometrical Objects
Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi

Nazan GÜNDÜZ [1] , Ahsen Seda BULUT [2] , Sefa DÜNDAR [3]


This study aims to determine the knowledge level of class teacher candidates on geometrical objects, to analyze their problem solving skills and attitudes in regard to geometrical objects, and, as well ,to identify the relationship between these variables. This study is included inanon-empirical studies group. The participants of the study consist of 250 teacher candidates. The Knowledge Level Test in Regard to Geometrical Objects, Geometrical Object Problem Solving Test, and Attitude Scale towards Geometrical Objects, which were developed by the researchers, have been used in the study as data collection tools. In the analyses of the data, Descriptive Statistics and Correlation Analysis have been used. The study concludes that that the class teacher candidates have a medium-level attitude. Furthermore, it is found that they have low-level geometrical object knowledge and problem solving skills. Besides, the fact that the level of knowledge is influential in problem solving and that the attitude is influential in increasing the level of knowledge are also among the findings of the study. Moreover, this study explores significant correlational relationships between the knowledge level on geometrical objects and the attitudes and between the knowledge level for geometrical objects and the problem solving level.

 

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının geometrik cisimlere ilişkin bilgi düzeyinin belirlenmesi, geometrik cisimlerle ilgili problemleri çözme düzeyleri ve geometrik cisimlere yönelik tutumlarının incelenmesi ile bu değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma deneysel olmayan araştırma grubuna girmektedir. Çalışmanın katılımcılarını 250 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan geometrik cisimlere ilişkin bilgi düzeyi testi (GCİBDT), geometrik cisim problem çözme testi (GCPÇT) ve geometrik cisimlere yönelik tutum ölçeği (GCYTÖ) kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarında sınıf öğretmeni adaylarının orta düzeyde tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının geometrik cisimlere ilişkin bilgi düzeyi ve problem çözme düzeylerine bakıldığında ise her ikisinin de düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte bilgi düzeyinin problem çözümünde etkili olduğu, tutumun ise bilgi düzeyini arttırmada etkili olduğu elde edilen sonuçlar arasındadır. Buna ek olarak, tutum ile geometrik cisimlere ilişkin bilgi düzeyi arasında ve geometrik cisimlere ilişkin bilgi düzeyi ile problem çözme düzeyi arasında korelasyonel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

 • Aiken, L. R. (1976). Update on attitudes and other affective variables in learning mathematics. Review of Educational Research, 46(2), 293-311.
 • Aiken, L. R. (1980). Attitudes toward Mathematics. Review of Educational Research, 40, 551-596.
 • Aksu, H. H. (2005). İlköğretimde aktif öğrenme modeli ile geometri öğretiminin başarıya, kalıcılığa, tutuma ve geometrik düşünme düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Alamolhodaei, H. (1996). A study in higher education calculus and students' learning styles. Doctoral dissertation, University of Glasgow.
 • Altaylı, D., Konyalıoğlu, A., Hızarcı, S., ve Kaplan, A. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının üç boyutlu cisimlere ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Middle Eastern &African Journal of Educational Research, 10, 4-24.
 • Aydin, F. (2015). The relationship between pre-service science teachers’ cognitive styles and their cognitive structures about technology. Research in Science &Technological Education, 33(1), 88-110.
 • Bahar, M. And Hansell, H. M. (2000). The relationship between some psychological factors and their effect on the performance of grid questions and word association tests. Educational Psychology, 20(3), 349–364.
 • Baki, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: Bir Ders İmecesi (Lesson Study) çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Baykul, Y. (1998). İlköğretim birinci kademede matematik öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi.
 • Carter, G. and Norwood, K. S. (1997). The relationship between teacher and student beliefs about mathematies. School Science and Mathematics, 97(2), 62-67.
 • Çakmak, Z., Konyalıoğlu, A. C. ve Işık, A. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının üç boyutlu cisimlere ilişkin konu alan bilgilerinin incelenmesi. Middle Eastern &African Journal of Educational Research MAJER, 8, 28-44.
 • Çelebi Akkaya, S. (2006). Van Hiele Düzeylerine Göre Hazırlanan Etkinliklerin İlköğretim Öğrencilerinin Geometri Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant izzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Durmuş, S., Toluk, Z. ve Olkun, S. (2002). Matematik öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin geometri alan bilgi düzeylerinin tespiti, düzeylerinin geliştirilmesi için yapılan araştırma ve sonuçları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi içinde (s.1118-1123). Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • Fujita, T. and Jones, K. (2007). Learners’ understanding of the definitions and hierarchical classification of quadrilaterals: towards a theoretical framing. Research in Mathematics Education, 9(1), 3-20.
 • Garofalo, J. (1986). Simultaneous synthesis, regulation, and arithmetical performance. Journal of Psychoeducational Assessment, 4(3), 229-238.
 • Gökbulut, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik cisimler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y., & Doğan, Y. (2015). Öğretmen adaylarının geometrik cisimler konusuna ilişkin öğrenci hatalarına yönelik pedagojik alan bilgileri. İlköğretim Online, 14(1), 55-71.
 • Gökkurt, B., Şahin, Ö. Başıbüyük, K., Erdem, E., ve Soylu, Y (2014). Öğretmen adaylarının koni kavramına ilişkin pedagojik alan bilgilerinin bazı bileşenler açısından incelenmesi. 13. Matematik Sempozyumu. (15-17 Mayıs 2014). Karabük: Karabük Üniversitesi.
 • Gürbüz, K. (2011). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Dönüşüm Geometrisi, Geometrik Cisimler, Örüntü ve Süslemeler Alt Öğrenme Alanlarındaki Yeterlikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Gürbüz, K., ve Durmuş, S. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Dönüşüm Geometrisi, Geometrik Cisimler, Örüntü ve Süslemeler Alt Öğrenme Alanındaki Yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 2-21.
 • Gürefe, N. ve Kan, A. (2013). Öğretmen adayları için geometrik cisimler konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 12(2), 356-366.
 • Heddens, J. W. and William, R. S. (2001). Today’s mathematics (10. bs.). United States of America: John Wiley&Sons.
 • İlhan, M. (2011). İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Karaçam, S. ve Ateş, S. (2010). Ölçme Tekniğinin Farklı Bilişsel Stillerdeki Öğrencilerin Hareket Konusundaki Kavramsal Bilgi Düzeylerine Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 21-30.
 • Karataş, İ.,& Güven, B. (2004). 8. Sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin belirlenmesi: Bir özel durum çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 163, 503-508.
 • Kılıç, Ç. (2003). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Van Hiele Düzeylerine Göre Yapılan Geometri Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları, Tutumları ve Hatırda Tutma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kılıç, A.S., Temel H., Şenol A.(2015). Öğretmen Adaylarının “Nokta, Doğru, Düzlem ve Açı” Kavramları Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,26, 205-229.
 • Krulik, S. And Rudnick, J. (1989). Problem solving: A handbook for senior high school teachers. Boston: Allyn& Bacon.
 • Lenhart, S. T. (2010). The effect of teacher pedagogical content knowledge and the instruction of middle school geometry. Unpublished doctoral dissertation, University of Liberty.
 • Long, C. T. and DeTemple, D. W. (2003). Mathematical reasoning for elementary teachers (3th Ed.). New York: Addison Wesley.
 • Marchis, I. (2012). Preservice primary school teachers’ elementary geometry knowledge. Acta Didactica Napocensia, 5(2).
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2010). Ortaöğretim geometri dersi 9.-10. sınıflar öğretim programı. Ankara: Komisyon.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). Ortaokul matematik dersi (5,6, 7 ve 8 sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Olkun, S. ve Toluk Uçar, Z. (2007). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi (Üçüncü Baskı). Ankara: Maya Akademi.
 • Olkun, S., Toluk, Z. ve Durmuş, S. (2002). Matematik ve Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (16–18 Eylül 2002). Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi.
 • Özden, Y. (2010). Öğrenme ve Öğretme (10.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Özden, Y. (2008). Eğitimde Yeni Değerler (6.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Paksu, A. D., Musan, M., İymen, E. & Pakmak, G. S. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının boyut konusundaki kavram görüntüleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 34.
 • Paksu, A. D. (2013a). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Yapılara İlişkin Çizim Becerilerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 827-840.
 • Paksu, A. D. (2013b). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Hazır bulunuşlukları, Düşünme Düzeyleri, Geometriye Karşı Özyeterlikleri ve Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(Ocak2013/1), 203-218.
 • Pesen, C. (2006). Matematik Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Pusey, E. L. (2003). The Van Hiele model of reasoning in Geometry: a literatüre review. Unpublished master’sthesis, North Carolna State University A.B.D.
 • Putnam, R., Heaton, R. Prawat, R., and Remillard, J. (1992). Teaching mathematics for understanding: Discussing case studies for four fifth grade teachers. The Elementary School Journal, 93 (2), 213-228.
 • Sarı, M., Altıparmak, M., ve Ateş, S. (2013). Test Yapısının Farklı Bilişsel Stillerdeki Öğrencilerin Mekanik Başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-1).
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik Derslerinde Başarıya Giden Yolda Problem Çözmenin Rolü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97-111.
 • Swafford, J. O., Jones, G. A. And Thornton, C. A. (1997). Increased Knowledge in Geometry and İnstructional Practice. Journal for Research in Mathematics Education, 28(4), 467–483.
 • Tapan, M. ve Arslan, Ç. (2009). Preservice teachers’ use of spatio-visual elements and their level of justification dealing with a geometrical construction problem. US-China Education Review, 6(3), 54-60.
 • Yaman, H., Dündar, S. ve Ayvaz, Ü. (2015). Achievement motivation of primary mathematics education teacher candidates according to their cognitive styles and motivation styles. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(2), 125.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nazan GÜNDÜZ

Yazar: Ahsen Seda BULUT

Yazar: Sefa DÜNDAR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd323363, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {1 - 15}, doi = {10.17679/inuefd.323363}, title = {Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {GÜNDÜZ, Nazan and BULUT, Ahsen Seda and DÜNDAR, Sefa} }
APA GÜNDÜZ, N , BULUT, A , DÜNDAR, S . (2017). Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 1-15 . DOI: 10.17679/inuefd.323363
MLA GÜNDÜZ, N , BULUT, A , DÜNDAR, S . "Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/28844/323363>
Chicago GÜNDÜZ, N , BULUT, A , DÜNDAR, S . "Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi AU - Nazan GÜNDÜZ , Ahsen Seda BULUT , Sefa DÜNDAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.323363 DO - 10.17679/inuefd.323363 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 18 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.323363 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.323363 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi %A Nazan GÜNDÜZ , Ahsen Seda BULUT , Sefa DÜNDAR %T Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.323363 %U 10.17679/inuefd.323363
ISNAD GÜNDÜZ, Nazan , BULUT, Ahsen Seda , DÜNDAR, Sefa . "Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2017): 1-15 . https://doi.org/10.17679/inuefd.323363
AMA GÜNDÜZ N , BULUT A , DÜNDAR S . Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi. inuefd. 2017; 18(2): 1-15.
Vancouver GÜNDÜZ N , BULUT A , DÜNDAR S . Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(2): 15-1.